Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Chính tả Tập chép: Những quả đào. Phân biệt SX, ININH

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2019, 14:46

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP CHÍNH TẢ (Tập chép): NHỮNG QUẢ ĐÀO I MỤC TIÊU: - Chép xác CT, trình bày hình thức văn ngắn - Làm BT(2) a II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: SGK HS: Vở tập chép, Vở BTTV, phấn, bút,… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Bài kiểm: - Gọi HS viết bảng lớp; Cả lớp viết bảng - 2HS viết bảng lớp; lớp viết con: giếng sâu, xâu kim, xong việc, song cửa bảng - Nhận xét đánh gia ghi điểm Bài mới: Giới thiệu * Hoạt động 1: HD tập chép a, HD HS chuẩn bị - HS nghe theo dõi - GV treo bảng phụ đọc đoạn viết lần - HS đọc – đọc thầm - Qua việc chia đào mà ông biết - Đoạn viết cho ta biết gì? tính nết cháu - Xn,Vân ,Việt - Trong có tiếng viết hoa? - HS viết từ khó vào bảng - Yêu cầu HS viết bảng từ khó: Xuân, Vân, Việt, Đào b, Chép - HS nhìn bảng chép vào - Yêu cầu HS nhìn bảng chép - GV theo theo dõi chung - Đổi soát lỗi c, Chấm chữa - GV đọc lại cho HS soát lỗi - GV chấm nhận xét * Hoạt động 2: HD tập a: - HS làm 2avào tập - Yêu cầu HS làm 2a vào tập - HS lên bảng làm - Gọi HS lên bảng làm (Cửa sổ, sáo, sổ lồng, sân, xồ - Nhận xét ghi điểm tới, xoan) Củng cố dặn dò - HS nhận xét - Nhận xét tiết học - Nhắc HS luyện chữ xem trước sau ... Chấm chữa - GV đọc lại cho HS soát lỗi - GV chấm nhận xét * Hoạt động 2: HD tập a: - HS làm 2avào tập - Yêu cầu HS làm 2a vào tập - HS lên bảng làm - Gọi HS lên bảng làm (Cửa sổ, sáo, sổ lồng, sân,... viết cho ta biết gì? tính nết cháu - Xuân,Vân ,Việt - Trong có tiếng viết hoa? - HS viết từ khó vào bảng - Yêu cầu HS viết bảng từ khó: Xuân, Vân, Việt, Đào b, Chép - HS nhìn bảng chép vào - Yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Chính tả Tập chép: Những quả đào. Phân biệt SX, ININH, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 29 bài: Chính tả Tập chép: Những quả đào. Phân biệt SX, ININH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay