Mẫu Đề cương tư vấn giám sát thi công

80 34 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2019, 11:18

Tài liệu mang giá trị cao và đầy đủ cho mọi người làm lĩnh vực tư vấn xây dựng ... SKKN: Tài liệu cho anh em tham khảo định dạng bằng file word, cad,… đem lại cho anh em kỹ thuật 1 nguồn tài liệu bổ ích. CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH CHUNG Trang I CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ Trang II CÁC QUI ĐỊNH CHUNG Trang CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA KỸ SƯ TVGS Trang I TỔ CHỨC - TRÁCH NHIỆM - QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC TVGS Trang II QUAN HỆ LÀM VIỆC GIƯÃ TỔ CHỨC TVGS VÀ CHỦ ĐẦU Trang CHƯƠNG CÁC NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TVGS Trang I NỘI DUNG CÔNG TÁC TVGS Trang II CÔNG TÁC TVGS KỸ THUẬT THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC Trang CHƯƠNG 4: HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH Trang 18 A YÊU CẦU CHUNG CỦA HỒ SƠ HOÀN CÔNG Trang 18 B LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH Trang 18 C SỐ LƯNG BỘ HỒ SƠ HOÀN CÔNG Trang 19 D TRÁCH NHIỆM LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG Trang 19 E QUY CÁC Trang 20 CHƯƠNG : NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý - KIẾN NGHỊ Trang 20 A NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý Trang 20 B KIẾN NGHỊ Trang 20 CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT CHƯƠNG CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật xây dựng ngày 16 tháng 11 năm 2003 - Nghò đònh 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghò đònh số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghò đònh 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 - Nghò đònh 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Quyết đònh 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2008 Bộ Giao thông Vận tải việc ban hành Quy chế vấn giám sát thi công xây dựng công trình ngành giao thông vận tải …………………… 1.2 CÁC QUI ĐỊNH CHUNG 1.2.1 Để cương áp dụng cho tất phần việc liên quan đến công tác giám sát thi công hạng mục công trình Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tri Phương – thò xã Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương 1.2.2 Nội dung văn nhằm thống phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình trình thi công, tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác cho giai đoạn thi công cho từn phần cho hạng mục hoàn tất 1.2.3 Căn dùng tiến hành công tác TVGS, kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình bao gồm: + Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cấp có thẩm quyền phê duyêt CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang + Hồ sơ thiết kế vẽ thi công phê duyệt + Tiến độ thi công hàng tuần, tháng biện pháp tổ chức thi công hạng mục nhà thầu lập TVGS Chủ đầu chấp thuận + Các tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm kỹ thuật thi công Nhà Nước ngành Các văn xác lập trình thi công cấp có thẩm quyền duyệt Các văn pháp qui Nhà nước ngành chế độ quản lý chất lượng, nghiệm thu bàn giao công trình * Công tác giám sát, nghiệm thu kỹ thuật phải tuân thủ nguyên tắc: + Thiết kế theo tiêu chuẩn - qui trình vấn giám sát phải giám sát nghiệm thu theo tiêu chuẩn - qui trình + Các tiêu chuẩn - qui trình áp dụng phải nằm hệ thống Qui chuẩn xây dựng Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải ban hành cho phép áp dụng Ngoài nhiệm vụ cụ thể công trình, coi “Chỉ dẫn Kỹ thuật “ hạng mục quan thiết kế lập tài liệu sở tiến hành công tác giám sát nghiệm thu công trường 1.2.4 Các biện pháp kiểm tra chất lượng phải thực theo dẫn qui trình qui phạm có liên quan, phải nêu rõ đối tượng kiểm tra, phần việc thực hiện, nội dung khối lượng kiểm tra, kết kiểm tra kết luận Không thể chấp nhận loại văn kiểm tra nêu cách chung chung khái quát mà số liệu dẫn chứng cụ thể để làm cho việc kết luận 1.2.5 Nhà thầu tự làm thí nghiệm, đo đạc kiểm tra có đầy đủ cách pháp nhân, thiết bò kiểm tra phải quan Nhà nước có chức cấp giấy phép, người làm thí nghiệm phải có chứng thí nghiệm viên Nhà thầu thuê tổ chức có cách pháp nhân, có đầy đủ điều kiện nêu thực đánh giá chất lượng vật liệu Mọi công tác kiểm tra thí CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang nghiệm, đo đạc lấy mẫu trường phải có giám sát chứng kiến TVGS, thể biên xác nhận công tác trường 1.2.6 Khi chuyển giai đoạn phần thi công thuộc hạng mục công trình, kỹ sư vấn giám sát ký vào biên đánh giá chất lượng công trình báo cáo kết cho Ban QLDA để tiến hành phúc tra trước cho phép chuyển giai đoạn 1.2.7 Chỉ phép thi công chuyển giai đoạn cho phần việc hạng mục tiếp theo, tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình chất lượng thi công phần việc hạng mục công trình thi công kiểm tra đầy đủ, nghiêm túc, thủ tục chất lượng đánh giá đạt yêu cầu văn có đầy đủ chữ ký xác nhận đơn vò có liên quan - Đối với khiếm khuyết không đảm bảo yêu cầu chất lượng, mỹ thuật cho công trình thiết phải sửa chữa làm lại theo nội dung quy đònh "Quyết đònh 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2008 Bộ Giao thông Vận tải việc ban hành Quy chế vấn giám sát thi công xây dựng công trình ngành giao thông vận tải” Sau phải tiến hành kiểm tra đánh giá lại chất lượng cho hạng mục 1.2.8 Các tài liệu biên công tác kiểm tra đánh giá chất lượng phận công trình văn pháp lý thiếu hồ sơ hoàn công để tiến hành toán công trình Bắt buộc áp dung biểu bảng phụ lục Nghò đònh 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghò đònh số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2008 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghò đònh 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 1.2.9 Trong báo cáo đánh giá chất lượng công trình với chủ đầu tư, tổ chức TVGS có trách nhiệm báo cáo đầy đủ thứ tự hạng mục công tác kiểm tra, đo đạc, thí nghiệm, sai số đo đạt so với yêu cầu, đối chiếu CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang với qui trình, qui phạm đồ án thiết kế dùng đánh giá kết luận chất lượng công trình CHƯƠNG TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA KỸ SƯ VẤN GIÁM SÁT Để đảm bảo chất lượng cho công trình, công tác giám sát kỹ thuật thực suốt trình thi công công trình tổ chức vấn giám sát kỹ thuật bao gồm kỹ sư, cán kỹ thuật có trình độ, lực kinh nghiệm tổ chức trang bò đầy đủ thực sở kết hợp chặt chẽ tổ giám sát với chủ đầu tư, tổ chức giám sát với nhà thầu 2.1 TỔ CHỨC - TRÁCH NHIỆM - QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC TVGS 2.1.1 Tổ chức vấn giám sát: Giám sát chất lượng thi công công trình thí nghiệm kiểm tra chất lượng, Chủ đầu bên liên quan tiến hành nghiệm thu khối lượng, chất lượng cấu kiện vật tư, vật liệu xây dựng, hạng mục công trình toàn công trình Giám sát tiến độ thi công công tác đảm bảo giao thông,vệ sinh môi trường nhà thầu công trường Thay mặt chủ đầu giải xử lý cố chất lượng, kiểm tra xác nhận khối lượng phát sinh hợp lý nhà thầu tiến hành thi công công trình 2.1.2 Trách nhiệm - Quyền hạn vấn giám sát: - Có trách nhiệm thường trực hàng ngày giám sát việc thi công xây dựng trường mặt : + Giám sát việc thi công xây dựng theo đồ án thiết kế, tiến độ + Giám sát việc thực đơn vò thi công bố trí xe máy, thiết bò, nhân lực hợp đồng, số lượng chủng loại, tổ chức thi công chấp thuận CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang + Nghiệm thu chất lượng, khối lượng khu vực phân công Ký tên vào văn quy đònh chức danh trách nhiệm giám sát - Quan hệ, làm việc với Chủ đầu Nhà thầu quyền đòa phương công trình - Kiểm tra lực sở pháp lý hành nghề nhà thầu - Kiểm tra thẩm tra Hồ sơ thiết kế vẽ thi công trước cho nhà thầu triển khai thi công - Xây dựng tổ chức qui chế cho tổ giám sát công tác chuyên môn sinh hoạt - Có trách nhiệm theo dõi, nhận báo cáo, tổûng hợp báo cáo thành viên tổ hàng ngày mặt : khối lượng - chất lượng - tiến độ thi công công trường Có quyền đình thi công nhà thầu không thực đồ án thiết kế, không với dây chuyền công nghệ thi công thống với tổ TVGS chủ đầu , sau báo cáo với chủ đầu (bằng văn bản) lý đình có biện pháp yêu cầu nhà thầu khắc phục cho tiếp tục thi công - Có trách nhiệm tổng hợp lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng q, hàng năm cho chủ đầu mặt : khối lương - chất lượng - tiến độ thực công trình - Có trách nhiệm tổng hợp ký hồ sơ, chứng chất lượng báo cáo chủ đầu tổ chức công tác nghiệm thu chuyển giai đoạn cho hạng mục xây dựng - Giám sát công tác đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường công trường - Lưu trữ chứng chỉ, tài liệu ,số liệu kiểm tra thực công tác giám sát - Có trách nhiệm kiểm tra công việc đo lường liên quan đến khối lượng công việc xây dựng nhà thầu thực đảm bảo yêu cầu chất lương - Chòu trách nhiệm thiết lập biểu đồ theo dõi so sánh khối lượng thiết kế khối lượng thi công CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang - Có trách nhiệm ký tên vào văn qui đònh chức danh trách nhiệm - Hàng ngày, hàng tuần, hành tháng, hàng năm phải tổng hợp báo cáo kết đo đạc kiểm tra khối lượng - Lưu trữ chứng chỉ, tài liệu ,số liệu kiểm tra thực công tác giám sát khối lương - Có trách nhiệm trực tiếp giám sát,kiểm tra, đánh giá xác nhận công tác lấy mẫu thí nghiệm tiêu chất lượng hạng mục công trình toàn công trình : Các tiêu kỹ thuật vật tư, vật liệu xây dựng,đất đắp ,tính chất lý bê tông - móng đề xuất giải pháp xử lý kỹ thuật liên quan - Tiếp nhận yêu cầu đơn vò thi công lập kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng ngày - Lưu trữ chứng chỉ, tài liệu ,số liệu kiểm tra thực công tác giám sát chất lương * Nội dung kiểm tra lực sở pháp lý hành nghề nhà thầu thí nghiệm kiểm tra chất lượng: - Chứng hành nghề - Quyết đònh thành lập doanh nghiệp - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Quyết đònh công nhận phòng thí nghiệm Bộ Giao thông vận tải Bộ Xây dựng cấp danh sách phép thử phép kèm theo 2.2 QUAN HỆ LÀM VIỆC GIƯÃ TỔ CHỨC TVGS VÀ CHỦ ĐẦU - Tổ chức TVGS phải tuân thủ chế độ lập báo cáo thường kỳ chất lượng, khối lượng, tiến độ cho Chủ đầu theo yêu cầu Chủ đầu - Chủ đầu thông báo đònh nhiệm vụ,quyền hạn Tổ chức TVGS thi công xây dựng cho Nhà thầu biết để phối hợp thực - Tổ chức TVGS Chủ đầu chòu trách nhiệm yếu chất lượng công trình công việc phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc sau : CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang + Tổ chức TVGS tổ TVGS phải chòu trách nhiệm trước pháp lý Chủ đầu việc thực nhiệm vụ quyền hạn + Các thò, yêu cầu giửa bên có liên quan ( Chủ đầu tư, Tổ giám sát, Nhà thầu ) phải văn lưu giữ cẩn thận + Tổ chức TVGS tổ TVGS phải hoạt động cách vô tư, khách quan, vào nội dung qui trình qui phạm đồ án thiết kế duyệt để quản lý chất lượng khối lượng thi công công trình + Các biên bản, chứng nghiệm thu chất lượng phải thực theo mẫu qui đònh phụ lục "Nghò đònh 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng" qui đònh quy trình quy phạm hành biểu,bảng thống với Chủ đầu trước áp dụng CHƯƠNG CÁC NỘI CUNG CỦA CÔNG TÁC TVGS 3.1 NỘI DUNG CÔNG TÁC TVGS - Kiểm tra điều kiện khởi công công trình - Kiểm tra phù hợp lực nhà thầu thi công xây dựng với hồ sơ thầu hợp đồng xây dựng gồm: + Kiểm tra nhân lực,thiết bò thi công Nhà thầu đưa vào công trình + Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng Nhà thầu công trình + Kiểm tra giấy phép sử dụng máy móc thiết bò, vật có yêu cầu an toàn công trình + Kiểm tra phòng thí nghiệm sở sản xuất vật liệu,cấu kiện,sản phẩm xây dựng phục vụ thi công công trình Nhà thầu + Kiểm tra giám sát chất lượng vật tư, vật liệu thiết bò lắp đặt vào công trình nhà thầu thi công cung cấp gồm: CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng nhà sản xuất, kết thí nghiệm phóng thí nghiệm hợp chuẩn kết kiểm đònh thiết bò tổ chức quan nhà nước có thẩm quyền công nhận Khi nghi ngờ kết kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bò lắp đặt vào công trình Chủ đầu tiến hành phúc tra lại chất lượng vật liệu, thiết bò Trong trình thi công công trình thực : + Kiểm tra biện pháp thi công nhà thầu + Kiểm tra giám sát thường xuyên có hệ thống trình thi công nhà thầu Kết kiểm tra phải ghi nhật ký giám sát biên kiểm tra theo quy đònh + Xác nhận vẽ hoàn công + Tập hợp, kiểm tra tài liệu để chủ đầu tổ chức nghiệm thu có Phiếu yêu cầu nghiệm thu Nhà thầu nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng,nghiệm thu thiết bò, nghiệm thu hoàn thành hạng mục hoàn thành công trình + Phát sai sót, bất hợp lý thiết kế để điều chỉnh yêu cầu Nhà thầu thiết kế điều chỉnh + Báo cáo Chủ đầu tiến hành phúc tra kiểm đònh lại chất lượng phận, hạng mục công trình có nghi ngờ chất lượng 3.2 CÔNG TÁC TVGS KỸ THUẬT THI CÔNG CÁC HẠNG MỤC 3.2.1 Công tác phát quang dọn dẹp mặt bằng: 3.2.1.1 Kiểm tra mặt sau Ban giải phóng mặt bàn giao 3.2.1.2 Thống kê số lượng nằm phạm vi mặt 3.2.1.3 Kiểm tra khối lượng xà bần trình giải phóng mặt tạo Đơn vò thi công thông báo cho TVGS số liệu kiểm tra trước tiến hành công tác phát quang dọn dẹp mặt CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang 10 3.2.2 công tác đào lớp đất hữu thiên nhiên (nếu có) 3.2.2.1 Kiểm tra mặt thiên nhiên trước bóc bỏ lớp đất hữu (cao độ, mặt ) 3.2.2.2 Nền thiên nhiên sau bóc lớp đất hữu phải kiểm tra cao độ, độ chặt Độ chặt thiên hiên đạt yêu cầu K  90 Phương pháp thí nghiệm trường rót cát, thí nghiệm phòng xác đònh max cối Proctor tiêu cải tiến 3.2.2.3 Nếu thiết kế không qui đònh đặc biệt chỗ không đào không đắp, đắp mỏng 30cm đào phải kiểm tra độ chặt đất thiên nhiên trước đắp đất chọn lọc Độ chặt yêu cầu K  95 Phương pháp thí nghiệm trường rót cát, thí nghiệm phòng xác đònh max cối Proctor tiêu chuẩn cải tiến 3.2.2.4 Khối lượng kiểm tra 500m 2/ 01 điểm, lô diện tích thiên nhiên < 500m kiểm tra tối thiểu 01 điểm Nhất thiết không đắp lớp chưa kiểm tra độ chặt (nếu không đạt yêu cầu phải lu lèn thêm) 3.2.2.5 Các gốc rễ khu vực đường phải bóc lên hết trước tiến hành công tác 3.2.2.6 Trường hợp bóc lớp hữu gặp đất yếu, hố rác đơn vò thi công báo cho TVGS, TVTK, Chủ đầu để đưa giải pháp thi công thích hợp khối lượng toán theo qui đònh xác đònh khối lượng phát sinh duyệt 3.2.2.6 Kiểm tra kích thước hình học đáy sau bóc lớp đất hữu Khi công tác đào bóc lớp hữu thiên nhiên tiến hành kiểm tra nghiệm thu đạt yêu cầu mơí tiến hành công tác đắp 3.3 CÔNG TÁC ĐẮP NỀN VÀ LỀ ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CHỌN LỌC Trước tiến hành đắp đường đơn vò thi công phải báo cho TVGS kỹ sư giám sát Chủ đầu chứng CÔNG TRÌNH - ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang 66 Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng thực yêu cầu khác có GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG (của chủ đầu người giám sát thi công xây dựng công trình tổng thầu hình thực hợp đồng tổng thầu) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP (của Nhà thầu thi công xây dựng công trình) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA CHỦ ĐẦU (Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm: - Biên nghiệm thu công việc xây dựng phụ lục kèm theo có; - Các tài liệu làm để nghiệm thu CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang 67 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Đòa điểm, ngày………… tháng ………….năm ……… BIÊN BẢN SỐ………………… NGHIỆM THU LẮP ĐẶT TĨNH THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH ……….(Ghi tên công trình xây dưng)……… Thiết bò/Cụm Thiết bò nghiệm thu: - Nêu rõ tên thiết bò, vò trí lắp đặt Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Người giám sát thi công xây dựng công trình Chủ đầu người giám sát thi công xây dựng công trình Tổng thầu hình thức hợp đồng tổng thầu; b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp Nhà thầu thi công xây dựng công trình Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình chủ đầu tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc tổng thầu với nhà thầu phụ Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: ngày tháng năm Kết thúc: .ngày tháng .năm Tại: Đánh giá công việc xây dựng thực hiện: a) Tài liệu làm nghiệm thu (đối chiếu với khoản Điều 24 Nghò đònh này) b) Về chất lượng lắp đặt thiết bò (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng) c) Các ý kiến khác có d) kiến người giám sát thi công xây dựng công trình chủ đầu công tác nghiệm thu công việc xây dựng tổng thầu nhà thầu phụ Kết luận: CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang 68 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai công việc xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng thực yêu cầu khác có GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG (của chủ đầu người giám sát thi công xây dựng công trình tổng thầu hình thực hợp đồng tổng thầu) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP (của Nhà thầu thi công xây dựng công trình) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA CHỦ ĐẦU (Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm: - Biên nghiệm thu công việc xây dựng phụ lục kèm theo có; - Các tài liệu làm để nghiệm thu CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang 69 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Đòa điểm, ngày………… tháng ………….năm ……… BIÊN BẢN SỐ………………… NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ……….(Ghi tên công trình xây dưng)……… Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng nghiệm thu, vò trí xây dựng công trình) Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Người giám sát thi công xây dựng công trình Chủ đầu người giám sát thi công xây dựng công trình Tổng thầu hình thức hợp đồng tổng thầu; b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp Nhà thầu thi công xây dựng công trình; Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình chủ đầu tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc tổng thầu với nhà thầu phụ Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: ngày tháng năm Kết thúc: .ngày tháng .năm Tại: Đánh giá phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng thực hiện: a) Tài liệu làm nghiệm thu (đối chiếu với Điều 25 Nghò đònh này) b) Về chất lượng xây dựng phận công trình giai đoạn thi công xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng) c) Các ý kiến khác có d) kiến người giám sát thi công xây dựng công trình chủ đầu tham dự công tác nghiệm thu công việc xây dựng tổng thầu nhà thầu phụ Kết luận: CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang 70 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu đồng ý cho triển khai giai đoạn thi công xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng thực yêu cầu khác có GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG (của chủ đầu người giám sát thi công xây dựng công trình tổng thầu hình thực hợp đồng tổng thầu) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP (của Nhà thầu thi công xây dựng công trình) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA CHỦ ĐẦU (Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm: - Biên nghiệm thu hoàn thành phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng phụ lục kèm theo có; - Các tài liệu làm để nghiệm thu CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang 71 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Đòa điểm, ngày………… tháng ………….năm ……… BIÊN BẢN SỐ………………… NGHIỆM THU CHẠY THỬ ĐƠN ĐỘNG KHÔNG TẢI CÔNG TRÌNH ……….(Ghi tên công trình xây dưng)……… Thiết bò/Cụm Thiết bò nghiệm thu: - Nêu rõ tên thiết bò, thời gian chạ thử (bắt đầu, kết thúc) vò trí lặp đặt công trình Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Người phụ trách phận giám thi công xây dựng công trình Chủ đầu người phụ trách phận giám sát thi công xây dựng công trình Tổng thầu trường hợp nghiệm thu phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng nhà thầu thực hiện; c) Người phụ trách thi công trực tiếp Nhà thầu thi công xây dựng; Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách phận giám sát thi công xây dựng công trình chủ đầu tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu tổng thầu với nhà thầu phụ Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: ngày tháng năm Kết thúc: .ngày tháng .năm Tại: Đánh giá công tác chạy thử thiết bò đơn động không tải thực hiện: a) Về nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1Điều 25 Nghò đònh này) b) Về chất lượng chạy thử thiết bò đơn động không tải (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng) c) Các ý kiến khác có d) kiến người giám sát thi công xây dựng công trình chủ đầu tham dự công tác nghiệm thu công việc xây dựng tổng thầu nhà thầu phụ Kết luận: CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang 72 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu đồng ý cho triển khai giai đoạn thi công xây dựng - Yêu cầu sửa chửa, hoàn thiện công việc xây dựng thực yêu cầu khác có GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG (của chủ đầu người giám sát thi công xây dựng công trình tổng thầu hình thực hợp đồng tổng thầu) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP (của Nhà thầu thi công xây dựng công trình) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA CHỦ ĐẦU (Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm: - Biên nghiệm thu thiết bò chạy thử đơn động không tải; - Các tài liệu làm để nghiệm thu CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang 73 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phuùc -Đòa điểm, ngày………… tháng ………….năm ……… BIÊN BẢN SỐ………………… NGHIỆM THU CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG KHÔNG TẢI CÔNG TRÌNH ……….(Ghi tên công trình xây dưng)……… Hệ thống thiết bò nghiệm thu bao gồm: - Ghi rõ tên hệ thống thiết bò thời gian chạy thử (bắt đầu, kết thúc) vò trí lặp đặt công trình Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Người phụ trách phận giám thi công xây dựng công trình Chủ đầu người phụ trách phận giám sát thi công xây dựng công trình Tổng thầu trường hợp nghiệm thu phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng nhà thầu thực hiện; b) Người phụ trách thi công trực tiếp Nhà thầu thi công xây dựng; Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách phận giám sát thi công xây dựng công trình chủ đầu tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu tổng thầu với nhà thầu phụ Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: ngày tháng năm Kết thúc: .ngày tháng .năm Tại: Đánh giá công tác chạy thử thiết bò liên động không tải thực hiện: a) Về nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1Điều 25 Nghò đònh này) b) Về chất lượng chạy thử thiết bò liên động không tải (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng) c) Các ý kiến khác có d) kiến người giám sát thi công xây dựng công trình chủ đầu tham dự công tác nghiệm thu công việc xây dựng tổng thầu nhà thầu phụ Kết luận: CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang 74 - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu đồng ý cho triển khai giai đoạn thi công xây dựng - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng thực yêu cầu khác có GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG (của chủ đầu người giám sát thi công xây dựng công trình tổng thầu hình thực hợp đồng tổng thầu) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP (của Nhà thầu thi công xây dựng công trình) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CỦA CHỦ ĐẦU (Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm: - Biên nghiệm thu chạy thử liên động không tải phụ lục kèm theo có; - Các tài liệu làm để nghiệm thu CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang 75 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Đòa điểm, ngày………… tháng ………….năm ……… BIÊN BẢN SỐ………………… NGHIỆM THU CHẠY THỬ LIÊN ĐỘNG CÓ TẢI CÔNG TRÌNH ……….(Ghi tên công trình xây dưng)……… Hệ thống thiết bò nghiệm thu bao gồm: - Nêu rõ hệ thống thiết bò thời gian chạy thử (bắt đầu, kết thúc) Thành phần trực tiếp nghiệm thu: a) Phía chủ đầu tư: (Ghi tên tổ chức, cá nhân) - Người đại diện theo pháp luật người phụ trách phận giám sát thi công xây dựng công trình chủ đầu tư: (ghi rõ họ tên, chức vụ) - Người đại diện theo pháp luật người phụ trách phận giám sát thi công xây dựng công trình nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: (ghi rõ họ tên, chức vụ) b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình: (ghi rõ họ tên, chức vụ) - Người đại diện theo pháp luật: (ghi rõ họ tên, chức vụ) - Người phụ trách thi công trực tiếp: (ghi rõ họ tên, chức vụ) c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu chủ đầu xây dựng công trình: (ghi rõ họ tên, chức vụ) - Người đại diện theo pháp luật: (ghi rõ họ tên, chức vụ) - Chủ nhiệm thiết kế: (ghi rõ họ tên, chức vụ) Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: ngày tháng năm Kết thúc: .ngày tháng .năm Tại: Đánh giá công tác chạy thử thiết bò liên động có tải thực hiện: a) Tài liệm làm nghiệm thu (đối chiếu với khoản Điều 26 Nghò đònh này) b) Về chất lượng chạy thử thiết bò liên động có tải (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng) CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang 76 c) Công suất đưa vào vận hành: - Công suất theo thiết kế phê duyệt; - Công suất theo thực tế đạt d) Các ý kiến khác có Kết luận: - Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng thực yêu cầu khác có Các bên trực tiếp nghiệm thu chòu trách nhiệm trước pháp luật đònh nghiệm thu NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu pháp nhân) CHỦ ĐẦU (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu pháp nhân) NHÀ THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu pháp nhân) NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu pháp nhân) Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm: - Biên nghiệm thu chạy thử liên động có tải phụ lục kèm theo biên có; - Các tài liệu làm để nghiệm thu CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Tên Chủ đầu tư: Trang 77 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Đòa điểm, ngày………… tháng ………….năm ……… BIÊN BẢN SỐ………………… NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH HOẶC CÔNG TRÌNH ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG Công trình/hạng mục công trình: Đòa điểm xây dựng: Thành phần tham gia nghiệm thu a) Phía chủ đầu tư: (Ghi tên tổ chức, cá nhân) - Người đại diện theo pháp luật người phụ trách phận giám sát thi công xây dựng công trình chủ đầu tư: (ghi rõ họ tên, chức vụ) - Người đại diện theo pháp luật người phụ trách phận giám sát thi công xây dựng công trình nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: (ghi rõ họ tên, chức vụ) b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình: (ghi rõ họ tên, chức vụ) - Người đại diện theo pháp luật: (ghi rõ họ tên, chức vụ) - Người phụ trách thi công trực tiếp: (ghi rõ họ tên, chức vụ) c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu chủ đầu xây dựng công trình: (ghi rõ họ tên, chức vụ) - Người đại diện theo pháp luật: (ghi rõ họ tên, chức vụ) - Chủ nhiệm thiết kế: (ghi rõ họ tên, chức vụ) Thời gian nghiệm thu: Bắt đầu: ngày tháng năm Kết thúc: .ngày tháng .năm Tại: Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng: a) Tài liệm làm nghiệm thu CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Trang 78 b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng yêu cầu kỹ thuật công trình xây dựng) c) Các ý kiến khác có Kết luận: - Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình công trình xây dựng để đưa vào sử dụng - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung ý kiến khác có Các bên trực tiếp nghiệm thu chòu trách nhiệm trước pháp luật đònh nghiệm thu NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu pháp nhân) CHỦ ĐẦU (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu pháp nhân) NHÀ THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu pháp nhân) NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu pháp nhân) Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm: - Biên nghiệm thu chạy thử liên động có tải phụ lục kèm theo biên có; - Các tài liệu làm để nghiệm thu CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Chủ đầu tư/Chủ sở hữu chủ quản lý sử dụng công trình Công trình: Trang 79 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Đòa điểm, ngày………… tháng ………….năm ……… BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Kính gửi: (Tên quan quản lý nhà nước theo quy đònh) Tên công trình, vò trí xây dựng Các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng a) Nhà thầu nhân) b) Nhà thầu nhân) c) Nhà thầu nhân) d) Nhà thầu nhân) khảo sát xây dựng: .(ghi tên tổ chức, cá thiết kế xây dựng công trình: (ghi tên tổ chức, cá thi công xây dựng: (ghi tên tổ chức, cá giám sát thi công xây dựng: (ghi tên tổ chức, cá Mô tả nội dung cố: Mô tả sơ cố, tình trạng công trình xây dựng xảy cố, thời điểm xẩy cố Thiệt hại sơ người vật chất: a) Tình hình thiệt hại người, vật chất: b) Về nguyên nhân cố: Biện pháp khắc phục: Nơi nhận: - Như - Lưu NGƯỜI BÁO CÁO * (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) * Ghi chú: a) Chủ đầu lập báo cáo cố xảy công trình thi công xây dựng; b) Chủ sở hữu chủ quản lý sử dụn lập báo cáo xảy công trình sử dụng, vận hành, khai thác CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC VẤN GIÁM SÁT Chủ đầu tư/Chủ sở hữu chủ quản lý sử dụng công trình Trang 80 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Đòa điểm, ngày………… tháng ………….năm ……… BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Tên công trình xảy cố: Hạng mục công trình xảy cố: Đòa điểm xây dựng công trình: Biên kiểm tra trường cố lập với nội dung sau: a) Thời điểm xảy cố: ……………giờ……………ngày ……… tháng………… năm……… b) Mô tả sơ cố, tình trạng công trình xảy cố c) Sơ tình hình thiệt hại người, vật chất d) Sơ nguyên nhân cố (nếu có) NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu) a) Chủ đầu lập báo cáo cố xảy công trình thi công xây dựng; b) Chủ sở hữu chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy công trình sử dụng, vận hành, khai thác Các thành phần tham gia lập biên khác gồm: - Nhà thầu thi công xây dựng: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu) - Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu) - Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình: (người đại diện theo pháp luật ký tên, đóng dấu) - Các thành phần khác, có ... phục vụ thi công công trình Nhà thầu + Kiểm tra giám sát chất lượng vật tư, vật liệu thi t bò lắp đặt vào công trình nhà thầu thi công cung cấp gồm: CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT Trang... lượng công trình bao gồm: + Hồ sơ thi t kế kỹ thuật cấp có thẩm quyền phê duyêt CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT Trang + Hồ sơ thi t kế vẽ thi công phê duyệt + Tiến độ thi công hàng...CÔNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT Trang ĐỀ CƯƠNG CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT CHƯƠNG CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 CÁC
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Đề cương tư vấn giám sát thi công, Mẫu Đề cương tư vấn giám sát thi công, CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ QUY ĐỊNH CHUNG, CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT, CÁC NỘI CUNG CỦA CÔNG TÁC TVGS, HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH, NHỮNG ĐIỀM CẦN LƯU Ý - KIẾN NGHỊ, KỸ SƯ GIÁM SÁT, ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NHẬN THẦU BAN QLDA MỸ THUẬN, KỸ SƯ THƯỜNG TRÚ TVGS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay