Kiểm tra khảo sát hàm số đề 1

9 15 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2019, 06:46

SỞ GD&ĐT HỊA BÌNH TRƯỜNG THPT ĐÀ BẮC ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT MƠN: GIẢI TÍCH 12 Họ tên: Lớp y = x − 3x + 3x + 2016 Câu 1: Hàm số A Nghịch biến tập xác định C đồng biến (1; +∞) B đồng biến (-5; +∞) D Đồng biến TXĐ y = − x + 2x + Câu 2: Khoảng đồng biến A (-∞; -1) B (3;4) là: C (0;1) D (-∞; -1) (0; 1) y = x − 3x + Câu 3: Khoảng nghịch biến hàm số A (0;3) B (2;4) C (0; 2) y= D Đáp án khác 2x + x +1 Câu 4: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số R \ { −1} A Hàm số luôn nghịch biến R \ { −1} B Hàm số luôn đồng biến C Hàm số nghịch biến khoảng (–∞; –1) (–1; +∞) D Hàm số đồng biến khoảng (–∞; –1) (–1; +∞) ? y = 2x − 4x Câu 5: Cho hàm số Hãy chọn mệnh đề sai bốn phát biểu sau: ( −∞; −1) ( 0;1) y ' < A Trên khoảng , nên hàm số nghịch biến ( −∞; −1) ( 0;1) B Hàm số nghịch biến khoảng ( −∞; −1) ( 1; +∞ ) C Hàm số đồng biến khoảng ( −1; ) ( 1; +∞ ) y ' > D Trên khoảng , nên hàm số đồng biến y = − x + 4x Câu 6: Hàm số A Nghịch biến (2; 4) B Nghịch biến (3; 5) C Nghịch biến x ∈ [2; 4] D Cả A, C Câu 7: Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến (1, 3) ? y = x − 2x + y = x − 4x + 6x + A B x2 + x −1 2x − y= y= x −1 x −1 C D x2 −1 y= x Câu 8: Chọn câu trả lời hàm ∞ ∞ A Đồng biến (- ; 0) B Đồng biến (0; + ) ∞ ∪ ∞ ∞ ∞ C Đồng biến (- ; 0) (0; + ) D Đồng biến (- ; 0), (0; + ) Câu 9: Hàm số sau hàm số đồng biến R ? x y= y = ( x − 1) − 3x + x2 +1 A B x y= x +1 C D y=tanx Câu 10: Cho bảng biến thiên Bảng biến thiên bên hàm số sau y = x − 3x − 2x + 2016 A y = x − 3x + 2x + 2016 B y = x − 4x + x + 2016 C y = x − 4x + 2000 D y = − x + 3x + Câu 11: Hàm số: A -1 B y= Câu 12: Hàm số: A đạt cực tiểu x = C - x − 2x − B D đạt cực đại x = ± C − 2 D y = x − 5x + 7x − 3 Câu 13: Điểm cực đại đồ thị hàm số ( 1;0 ) A ( 0;1) B C là:  −32   ; ÷  27   32   ; ÷  27  D y = 3x − 4x Câu 14: Điểm cực tiểu đồ thị hàm số 1     ; −1÷  − ;1÷ 2    A B là:    − ; −1÷   C D 1   ;1÷ 2  y = x + 2x − Câu 15: Hàm số A B đạt cực trị điểm có hồnh độ C -1 D y = x − mx + ( m + 1) x − Câu 16: Hàm số A m = - B đạt cực tiểu x = với m bằng: m < −3 C D m = - m > −3 y = mx + ( m + 3) x + 2m − Câu 17: Hàm số m>3 A B có cực đại mà khơng có cực tiểu với m: −3 < m < ≤ C D m -3 m≤0 [ −1; 2] y = 2x + 3x − 12x + Câu 18: Giá trị lớn hàm số A B 10 đoạn C 15 x −1 y= 2x + D 11 [ 1;3] Câu 19: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số là: 2 y max = 0; y = − y max = ; y = y max = 3; y = y max = 1; ymin = 7 A B C D y = x − 3x − 9x + 35 Câu 20: Tìm M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số [ −4; 4] đoạn M = 40; m = −41 M = 15; m = −41 M = 40; m = M = 40; m = −8 A B C D y = − x + 3x + Câu 21: GTLN hàm số 13 y= y =1 A B Câu 22: Giá trị lớn hàm số A [0; 2] y = 29 C y= y = −3 D x + 4x + x + là: B C −3 + 2 D y = 2x − x Câu 23: Cho hàm số Giá trị lớn hàm số A B C 0≤x≤ Câu 24: Hàm số f(x) = 2cos2x + x, với π 5π 12 12 A B π D đạt Gía trị lớn x bằng: 5π π 6 C D 3x + y= x −1 Câu 25: Tiệm cận đứng đồ thị hàm số là: x=3 x = −3 x = −1 x =1 A B C D y= Câu 26: Cho hàm số lim+ y = −∞ A x −1 x+2 x →−2 Trong câu sau, câu sai lim− y = +∞ B C Tiệm cận đứng x=2 x →−2 D Tiệm cận ngang 2x + y= x −1 Câu 27: Tiệm cận ngang đồ thị hàm số là: y = −1 y =1 y = −2 A B C y =1 y=2 D Câu 28: Hai đường tiệm cận đồ thị hàm số : x = ; TCN: y = A Tiệm cận đứng : x = ; TCN: y = B Tiệm cận đứng : y = ; TCN: x = C Tiệm cận đứng : y = ; TCN: x = D Tiệm cận đứng y= Câu 29: Cho hàm số 3x + x −1 Khẳng định sau ? y =1 y=3 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận D Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x= y = f (x) Câu 30: Cho hàm số có bảng biến thiên sau y = f (x) Hàm số có tính chất: y = f (x) ¡ \{−1} A Hàm số nghịch biến khoảng I(−1; 2) B tâm đối xứng đồ thị hàm số x=2 C phương trình tiệm cận ngang đồ thị hàm số lim− y = −∞; lim+ y = +∞ D x →2 x →2 y= Câu 31: Cho hàm số O mx + x +1 Với giá trị m khoảng cách giao điểm tiệm cận tới tâm m = ±4 m = ±2 A B C A B sai Câu 32: Bảng biến thiên bên hàm số ? y = x − 3x − A y = − x + 3x − B y = x + 3x − C y = − x − 3x − D D A B Câu 33: Bảng biến thiên bên hàm số ? y = − x − 3x − A y = x4 − x2 − B y = x − 2x − C y = x + 2x − D Câu 34: Bảng biến thiên bên hàm số ? 2x + x −1 y= y= x +1 2x + A B 2x + x+2 y= y= x −1 1+ x C D Câu 35: Đồ thị hình bên hàm số ? y = x + 3x A y = x − 3x B y = − x + 2x C y = − x − 2x D -2 -4 Câu 36: Đồ thị hình bên hàm số ? y = x + 2x A y = x − 2x B y = − x + 2x C y = x − 2x D -2 Câu 37: Đồ thị hình bên hàm số ? −2x + y= 2x + A −x y= x +1 B −x + y= x +1 C −x + y= x +1 D y = − x + 2x − Câu 38: Đồ thị hàm số A có dạng: B y C y 2 2 1 1 x -2 D y -1 x -2 -1 x -2 -1 x -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 y= Câu 39: Tọa độ giao điểm đồ thị hàm số  1    − ; ÷& ( 1;3)  − ;0 ÷& ( 1;3)  2 B   A Câu 40: Gọi A, B giao điểm đồ thị hàm số bằng: y 2x + x − với đường thẳng y = x + là: C y= ( 0; ) &  2;  5 ÷ 3 D ( −1;1) &  2;  5 ÷ 3 2x −1 x + với đường thẳng y = x − Độ dài AB A AB = B AB = C AB = D 2 Câu 41: Phương trình x + 3x − 12 x + 2m − = có nghiệm phân biệt khi: 19 11 −
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra khảo sát hàm số đề 1, Kiểm tra khảo sát hàm số đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay