Thiết kế chung cư tân tạo

247 23 0
  • Loading ...
1/247 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2019, 22:02

TR NG I H C M THÀNH PH H CHÍ MINH KHOA XÂY D NG VÀ I N ÁN T T NGHI P K S NGÀNH XÂY D NG THI T K CHUNG C TÂN T O (THUY T MINH/PH L C) SVTH : NG MINH TÂM MSSV : 20761249 GVHD : TS LÊ V N PH C NHÂN TP H Chí Minh, tháng n m 2012 TR NG I H C M TP.HCM C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p – T – H nh phúc KHOA K THU T VÀ CƠNG NGH BẢN GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn: TS Lê Văn Phước Nhân Đơn vò công tác: i h c Bách Khoa TP.HCM Họ Tên SV nhận đồ án tốt nghiệp: Đặng Minh Tâm Ngành học: Xây Dựng I Tên đồ án tốt nghiệp: Lớp: X7B1 MSSV: 20761249 II Nội dung yêu cầu sinh viên phải hòan thành: III Các tư liệu cung cấp ban đầu cho sinh viên: IV Thời gian thực hiện: - Ngày giao ĐÁTN: _ - Ngày hoàn thành ĐÁTN: _ V K t lu n: - Sinh viên bảo vệ ฀; - Sinh viên không bảo vệ ฀ (Quý Thầy/Cô vui lòng ký tên vào thuyết minh vẽ trước sinh viên nộp VP.Khoa) Tp.Hồ Chí Minh, ngày ……tháng ……năm 201 Thầy (Cô) hướng dẫn Án T t Nghi p K S Xây D ng GVHD: TS Lê V n Ph L I NÓI c Nhân U Ngành xây d ng m t nh ng ngành x a nh t c a l ch s lồi ng i Có th nói b t c đâu trái đ t c ng có bóng dáng c a ngành xây d ng đánh giá s phát tri n c a m t th i k l ch s hay m t qu c gia c ng th ng d a vào cơng trình xây d ng c a qu c gia Nó ln ln v i s phát tri n c a l ch s tn c ta th i k cơng nghi p hóa hi n đ i hóa hi n nay, vi c phát tri n c s h t ng, nhà máy, xí nghi p, n, đ nh m m c đích xây đ t n s phát tri n c a đ t n ng, tr ng tr m m t ph n t t y u c ta tr nên phát tri n, có c s h t ng v ng ch c, t o u cho c T lâu ngành xây d ng góp ph n quan tr ng đ i s ng ng t vi c mang l i mái m cho t ng gia đình đ n vi c xây d ng b m t c a đ t n xây d ng ch ng t đ c Ngành c s c n thi t c a Trong xu th hi n ho t đ ng xây d ng di n v i t c đ kh n tr ng, ngày r ng kh p v i quy mô xây d ng ngày l n cho s l n m nh c a ngành xây d ng n Có c h i đ i chúng ta, c ng i gh gi ng đ c ta ng đ i h c, em đ c th y cô truy n đ t nh ng ki n th c chuyên ngành khó nh ng l i r t thú v h t s c b ích giúp b n thân hi u thêm yêu ngành xây d ng mà theo h c Án T t Nghi p nh m t t ng k t trình h c t p c a sinh viên su t trình h c gh gi ng đ ng đ i h c, nh m giúp cho sinh viên t ng h p ki n th c h c vào th c t , tr ng m t ng i k s có trách nhi m, có đ n ng l c đ có th đ m trách t t cơng vi c c a mình, góp ph n tích c c vào s phát tri n c a đ t n SVTH: ng Minh Tâm c MSSV: 20761249 Án T t Nghi p K S Xây D ng GVHD: TS Lê V n Ph c Nhân L I CÁM N Qua h n b n n m ng i gh gi ng đ s c t n tình c a nhà tr ng đ i h c em đ ng, c a khoa nh ng ki n th c quý báu c a quý th y cô Em xin t lòng kính tr ng bi t n sâu s c đ n quý th y cô ng nh ng ki n th c tri th c, giúp em v ng b đ c s giúp đ h t i mang đ n cho em c cu c s ng c ng nh ng l p nghi p sau Em xin t lòng thành kính lòng bi t n sâu s c đ n Th y h nghi p c a em - TS LÊ V N PH li u đ nh h hoàn thành ng d n đ án t t C NHÂN – gi ng viên ch d n, cung c p tài ng, t n tình giúp đ cho em su t trình th c hi n đ án, đ em án t t nghi p có th hồn thành đ c lu n án t t nghi p, s c g ng làm vi c c a b n thân có ph n l n cơng s c c a th y V i lòng bi t n kính tr ng nh t, em xin g i l i chúc s c kh e đ n t t c th y cô, nh ng ng s cho đ t n i t o nh ng th h k c Và em c ng xin g i l i cám n t i t t c cô chú, anh ch b n bè quan tâm, đ ng viên giúp đ em su t trình h c t p đ đ án t t nghi p đ c hoàn thành Con c ng xin c m n ba m nh ng ng i gia đình t o u ki n t t nh t ch d a v ng ch c đ hồn thành q trình h c t p Vì th i gian có h n nh ng ki n th c h n ch nên q trình làm ch c ch n khơng th tránh kh i nh ng thi u sót Kính mong đ c s nh n xét đánh giá c a quý th y cô đ b n thân em d n hoàn ch nh thêm ki n th c c a Xin chân thành cám n Tp.H Chí Minh, tháng 02 n m 2012 Sinh viên th c hi n ng Minh Tâm SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Án T t Nghi p K S Xây D ng GVHD: TS Lê V n PH c Nhân M CL C CH NG T NG QUAN KI N TRÚC VÀ GI I PHÁP THI T K 1.1 S L C V CƠNG TRÌNH 1.1.1 M c đích xây d ng cơng trình 1.1.2 a m xây d ng cơng trình 1.1.3 c m khí h u khu v c Tp H Chí Minh 1.1.3.1 Mùa n ng 1.1.3.2 Mùa m a 1.1.3.3 Gió 1.2 C I M KI N TRÚC CƠNG TRÌNH 1.2.1 Gi i pháp m t b ng phân khu ch c n ng 1.2.2 Gi i pháp hình kh i 1.2.3 M t đ ng 1.2.4 H th ng giao thông 1.3 CÁC GI I PHÁP K THU T CƠNG TRÌNH 1.3.1 H th ng n 1.3.2 H th ng n c 1.3.2.1 H th ng c p n 1.3.2.2 H th ng thoát n c c 1.3.3 Gi i pháp thơng gió chi u sáng 1.3.4 H th ng phòng cháy ch a cháy 1.3.5 H th ng ch ng sét 1.3.6 H th ng x lý rác 1.4 S L C CÁC GI I PHÁP K T C U 1.4.1 Ph n thân nhà 1.4.2 Ph n móng 1.5 C I M A CH T CƠNG TRÌNH VÀ TH Y V N KHU V C CH NG TÍNH TỐN SÀN BÊ TƠNG C T THÉP TỒN KH I T NG I N HÌNH 2.1 M T B NG SÀN T NG I N HÌNH 2.2 XÁC NH S B CHI U DÀY B N SÀN, KÍCH TH C D M 2.2.1 Chi u dày b n sàn SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Án T t Nghi p k S Xây D ng 2.2.2 Kích th 2.3 XÁC GVHD: TS Lê V n Ph c Nhân c d m NH T I TR NG 2.3.1 T nh t i 2.3.2 Ho t t i 11 2.3.3 T ng t i tr ng tác d ng lên ô b n 11 2.3.4 S đ tính 12 2.4 CÁC B C TÍNH TỐN CHO T NG Ô B N SÀN 12 2.4.1 Sàn b n b n canh ngàm 12 2.4.2 Sàn b n d m 13 2.5 TÍNH TỐN C T THÉP 14 2.6 K T QU TÍNH TỐN THÉP SÀN 15 2.7 KI M TRA VÕNG C A SÀN 17 CH NG THI T K THANG B 3.1 C S TÍNH TỐN 19 3.1.1 V t li u 19 3.1.2 Ph ng pháp tính tốn 19 3.2 M T B NG VÀ M T C T C U THANG 19 3.3 CH N S B KÍCH TH C 20 3.4 T I TR NG TÁC D NG 20 3.4.1 Chi u ngh 20 3.4.2 B n thang 21 3.4.3 D m thang 22 3.5 XÁC NH N I L C VÀ TÍNH C T THÉP 22 3.5.1 Tính b n thang 22 3.5.2 Tính d m thang 23 3.6 KI M TRA VÕNG C A C U THANG 24 CH H N 4.1 DUNG TÍCH B N NG C MÁI C 25 4.2 TÍNH TỐN N P B 25 4.2.1 Kích th c s b 25 4.2.2 T i tr ng tác d ng n i l c tính c t thép 26 4.3 TÍNH TỐN THÀNH H 27 SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Án T t Nghi p k S Xây D ng GVHD: TS Lê V n Ph c Nhân 4.3.1 T i tr ng 27 4.3.2 Xác đ nh n i l c tính c t thép 27 4.4 TÍNH TỐN ÁY H 28 4.4.1 T i tr ng tác d ng lên b n đáy 29 4.4.2 Xác đ nh n i l c tính c t thép 29 4.5 TÍNH TỐN D M N P VÀ D M ÁY H 30 4.5.1 Kích th c d m 30 4.5.2 T i tr ng tác d ng 30 4.5.3 Xác đ nh n i l c 31 4.5.4 Tính c t thép ch u l c cho d m 33 4.5.5 Tính c t treo 34 4.5.6 Tính đ võng c a d m 34 4.6 KI M TRA B R NG KHE N T THÀNH VÀ ÁY H 35 4.7 TÍNH TOÁN C T H N 4.8 M T S C MÁI 36 I U C N L U Ý KHI QUAN NI M VÀ TÍNH TỐN 36 4.8.1 L p lu n liên k t kh p cho h ch u l c h n 4.8.2 Vi c m r ng nút c ng d c v i h ch u l c bên d i 36 i c t 36 4.8.3 Ki m tra ch c th ng nén c c b cho sàn 37 CH NG THI T K KHUNG KHÔNG GIAN 5.1 C S TÍNH TỐN 38 5.1.1 c tr ng v t li u 38 2.1.2 Ph ng pháp tính tốn 38 5.1.3 L a ch n s đ k t c u 38 5.2 S L I C T 38 5.3 S B CH N KÍCH TH 5.4 XÁC C 40 NH T I TR NG 40 5.5 CÁC TR NG H P T I TR NG VÀ T H P T I TR NG 43 5.5.1 Các tr ng h p t i tr ng 43 5.5.2 Các tr ng h p t h p t i tr ng 43 5.6 PH NG PHÁP XÁC NH N I L C VÀ TÍNH TỐN C T THÉP 44 5.6.1 Ph ng pháp xác đ nh n i l c 44 5.6.2 Ph ng pháp tính tốn c t thép 44 5.6.2.1 Ph SVTH: ng pháp tính tốn c t thép cho d m 44 ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Án T t Nghi p k S Xây D ng 5.6.2.2 Ph GVHD: TS Lê V n Ph c Nhân ng pháp tính tốn c t thép cho c t 52 5.7 KI M TRA CHUY N V 103 CH NG N N MÓNG TÓM T T A CH T 104 PH NG ÁN 1: MÓNG C C ÉP 6.1.1 CH N S B KÍCH TH C C C 107 6.1.2 KI M TRA KH N NG V N CHUY N C A C C KHI V N CHUY N 108 6.1.2.1 Khi v n chuy n c c b ng hai m c c u 108 6.1.2.2 Khi d ng c c đ đóng dung m t móc c u 109 6.1.3 KI M TRA MÓNG LÀM VI C ÀI TH P 109 6.1.4 TÍNH S C CH U T I C A C C 110 6.1.5 TÍNH S C CH U T I C A C C THEO CH TIÊU T N N 110 6.1.5.1 Tính s c ch u t i c a c c theo ch tiêu v t lý 110 6.1.5.2 Tính s c ch u t i c a c c theo ch tiêu c ng đ đ t n n 112 6.1.6 TÍNH TỐN MĨNG M1 113 6.1.6.1 N i l c truy n xu ng móng 113 6.1.6.2 Xác đ nh s l ng c c đài 114 6.1.6.3 B trí c c đài 114 6.1.6.4 Ki m tra ph n l c đ u c c 115 6.1.6.5 Ki m tra c c làm vi c theo nhóm 117 6.1.6.6 Ki m tra n đ nh n n d i đáy kh i móng quy c 117 6.1.6.7 Ki m tra u ki n xuyên th ng c a đài c c 120 6.1.6.8 Tính tốn c t thép cho đài c c 121 6.1.7 TÍNH TỐN MĨNG M2 121 6.1.7.1 N i l c truy n xu ng móng 121 6.1.7.2 Xác đ nh s l ng c c đài 122 6.1.7.3 B trí c c đài 122 6.1.7.4 Ki m tra ph n l c đ u c c 123 6.1.7.5 Ki m tra c c làm vi c theo nhóm 125 6.1.7.6 Ki m tra n đ nh n n d i đáy kh i móng quy c 125 6.1.7.7 Ki m tra u ki n xuyên th ng c a đài c c 128 6.1.7.8 Tính tốn c t thép cho đài c c 128 6.1.8 TÍNH TỐN MĨNG M3 129 SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Án T t Nghi p k S Xây D ng GVHD: TS Lê V n Ph c Nhân 6.1.8.1 N i l c truy n xu ng móng 129 6.1.8.2 Xác đ nh s l ng c c đài 130 6.1.8.3 B trí c c đài 130 6.1.8.4 Ki m tra ph n l c đ u c c 131 6.1.8.5 Ki m tra c c làm vi c theo nhóm 133 6.1.8.6 Ki m tra n đ nh n n d i đáy kh i móng quy c 135 6.1.8.7 Ki m tra u ki n xuyên th ng c a đài c c 137 6.1.8.8 Tính tốn c t thép cho đài c c 137 PH NG ÁN 2: MÓNG C C KHOAN NH I 6.2.1 KHÁI QUÁT V C C KHOAN NH I 139 6.2.1.1 C u t o 139 6.2.1.2 Công ngh thi công 139 6.2.1.3 Yêu c u v bê tông c t thép c c 140 6.2.1.4 u m nh c m c a c c khoan nh i 141 6.2.2 CH N V T LI U LÀM C C 141 6.2.3 XÁC NH S C CH U T I C A C C THEO V T LI U LÀM C C 142 6.2.3.1 Ch n chi u sâu chon đáy đài 142 6.2.3.2 Xác đ nh s c ch u t i c a c c 142 6.2.4 TÍNH S C CH U T I C A C C THEO CH TIÊU C LÝ T N N 143 7.1.5 TÍNH TỐN MĨNG M1 146 6.2.5.1 Xác đ nh s l ng c c đài 146 6.2.5.5 B trí c c đài 146 6.2.5.3 Ki m tra ph n l c đ u c c 147 6.2.5.4 Ki m tra c c làm vi c theo nhóm 148 6.2.5.5 Ki m tra n đ nh n n d i đáy kh i móng quy c 148 6.2.5.6 Ki m tra u ki n xuyên th ng c a đài c c 152 6.2.5.7 Tính tốn c t thép cho đài c c 153 7.1.6 TÍNH TỐN MĨNG M2 155 6.2.6.1 Xác đ nh s l ng c c đài 155 6.2.6.5 B trí c c đài 155 6.2.6.3 Ki m tra ph n l c đ u c c 156 6.2.6.4 Ki m tra c c làm vi c theo nhóm 157 6.2.6.5 Ki m tra n đ nh n n d SVTH: ng Minh Tâm i đáy kh i móng quy MSSV: 20761249 c 157 Án T t Nghi p k S Xây D ng GVHD: TS Lê V n Ph c Nhân 6.2.6.6 Ki m tra u ki n xuyên th ng c a đài c c 161 6.2.6.7 Tính tốn c t thép cho đài c c 162 PH L C 163 TÀI LI U THAM KH O 236 CÁC PH N M M S SVTH: ng Minh Tâm D NG 237 MSSV: 20761249 Án T t Nghi p K S Xây D ng LAU C47 GVHD: TS Lê V n Ph COMB9 -395.11 15.91 20.93 c Nhân 34.195 25.809 LAU C47 COMB9 1.7 -389.38 15.91 20.93 -1.38 -1.246 LAU C47 COMB9 3.4 -383.65 15.91 20.93 -36.956 -28.301 LAU C47 COMB9 -582.05 13.71 16.99 -0.005 28.418 23.239 LAU C47 COMB9 1.7 -576.32 13.71 16.99 -0.005 -0.472 -0.069 LAU C47 COMB9 3.4 -570.6 13.71 16.99 -0.005 -29.363 -23.378 LAU C47 COMB9 -752.18 12.89 14.22 -0.011 23.44 21.473 LAU C47 COMB9 1.7 -746.45 12.89 14.22 -0.011 -0.742 -0.446 LAU C47 COMB9 3.4 -740.73 12.89 14.22 -0.011 -24.923 -22.366 LAU C47 COMB9 -914.95 11.21 12.34 -0.01 20.62 18.573 LAU C47 COMB9 1.7 -909.22 11.21 12.34 -0.01 -0.364 -0.48 LAU C47 COMB9 3.4 -903.5 11.21 12.34 -0.01 -21.348 -19.533 LAU C47 COMB9 -1073.76 11.32 10.87 -0.015 18.185 19.766 LAU C47 COMB9 1.7 -1068.03 11.32 10.87 -0.015 -0.296 0.525 LAU C47 COMB9 3.4 -1062.31 11.32 10.87 -0.015 -18.777 -18.715 LAU C47 COMB9 -1221.05 1.98 5.72 -0.017 6.846 -2.58 LAU C47 COMB9 1.7 -1215.32 1.98 5.72 -0.017 -2.88 -5.95 LAU C47 COMB9 3.4 -1209.6 1.98 5.72 -0.017 -12.607 -9.319 LAU C47 COMB9 -1463.65 -8.17 4.7 -0.013 7.781 -10.127 LAU C47 COMB9 1.45 -1457.27 -8.17 4.7 -0.013 0.963 1.718 LAU C47 COMB9 2.9 -1450.89 -8.17 4.7 -0.013 -5.855 13.563 LAU C47 COMB9 -1668.58 7.76 -0.48 -0.032 -3.032 22.675 LAU C47 COMB9 1.85 -1660.44 7.76 -0.48 -0.032 -2.143 8.311 LAU C47 COMB9 3.7 -1652.3 7.76 -0.48 -0.032 -1.254 -6.053 TRET C47 COMB9 -1931.54 7.5 -3.93 -0.033 -10.795 11.348 TRET C47 COMB9 -1922.74 7.5 -3.93 -0.033 -2.942 -3.66 TRET C47 COMB9 -1913.94 7.5 -3.93 -0.033 4.911 -18.668 Story Column Load TRET C1 TT -4754.22 TRET C1 TT 1.9 -4735.41 15.33 -15.03 0.072 7.014 -6.892 TRET C1 TT 3.8 -4716.6 15.33 -15.03 0.072 35.566 -36.01 TRET C1 HT -805.92 9.25 -16.6 0.017 -24.163 13.909 TRET C1 HT 1.9 -805.92 9.25 -16.6 0.017 7.367 -3.672 TRET C1 HT 3.8 -805.92 9.25 -16.6 0.017 38.898 -21.253 TRET C1 GIOPHAI -12.09 -15.99 -0.19 0.011 -0.438 -45.605 TRET C1 GIOPHAI 1.9 -12.09 -15.99 -0.19 0.011 -0.08 -15.223 TRET C1 GIOPHAI 3.8 -12.09 -15.99 -0.19 0.011 0.279 15.159 TRET C1 GIOTRUOC 11.48 2.19 20.47 0.282 58.453 5.723 TRET C1 GIOTRUOC 1.9 11.48 2.19 20.47 0.282 19.561 1.553 SVTH: ng Minh Tâm Loc P V2 V3 15.33 MSSV: 20761249 -15.03 T M2 0.072 M3 -21.539 22.226 Trang 223 Án T t Nghi p K S Xây D ng TRET C1 GIOTRUOC TRET C1 TRET C1 TRET GVHD: TS Lê V n Ph c Nhân -2.616 3.8 11.48 2.19 20.47 0.282 -19.33 COMB1 -5560.14 24.58 -31.62 0.089 -45.702 36.136 COMB1 1.9 -5541.33 24.58 -31.62 0.089 14.381 -10.563 C1 COMB1 3.8 -5522.52 24.58 -31.62 0.089 74.464 -57.263 TRET C1 COMB2 -4766.31 -0.67 -15.22 0.084 -21.978 -23.379 TRET C1 COMB2 1.9 -4747.5 -0.67 -15.22 0.084 6.934 -22.115 TRET C1 COMB2 3.8 -4728.69 -0.67 -15.22 0.084 35.845 -20.851 TRET C1 COMB3 -4742.13 31.32 -14.84 0.061 -21.101 67.832 TRET C1 COMB3 1.9 -4723.32 31.32 -14.84 0.061 7.094 8.332 TRET C1 COMB3 3.8 -4704.51 31.32 -14.84 0.061 35.288 -51.168 TRET C1 COMB4 -4742.75 17.52 5.44 0.354 36.913 27.949 TRET C1 COMB4 1.9 -4723.94 17.52 5.44 0.354 26.575 -5.339 TRET C1 COMB4 3.8 -4705.13 17.52 5.44 0.354 16.236 -38.626 TRET C1 COMB5 -4765.7 13.13 -35.5 -0.21 -79.992 16.504 TRET C1 COMB5 1.9 -4746.89 13.13 -35.5 -0.21 -12.547 -8.445 TRET C1 COMB5 3.8 -4728.08 13.13 -35.5 -0.21 54.897 -33.393 TRET C1 COMB6 -5490.43 9.26 -30.13 0.098 -43.681 -6.3 TRET C1 COMB6 1.9 -5471.62 9.26 -30.13 0.098 13.573 -23.897 TRET C1 COMB6 3.8 -5452.81 9.26 -30.13 0.098 70.826 -41.495 TRET C1 COMB7 -5468.67 38.04 -29.79 0.077 -42.891 75.79 TRET C1 COMB7 1.9 -5449.86 38.04 -29.79 0.077 13.716 3.505 TRET C1 COMB7 3.8 -5431.05 38.04 -29.79 0.077 70.324 -68.78 TRET C1 COMB8 -5469.22 25.63 -11.54 0.341 9.321 39.895 TRET C1 COMB8 1.9 -5450.41 25.63 -11.54 0.341 31.249 -8.798 TRET C1 COMB8 3.8 -5431.6 25.63 -11.54 0.341 53.177 -57.492 TRET C1 COMB9 -5489.88 21.68 -48.39 -0.166 -95.893 29.595 TRET C1 COMB9 1.9 -5471.07 21.68 -48.39 -0.166 -3.961 -11.594 TRET C1 COMB9 3.8 -5452.26 21.68 -48.39 -0.166 87.972 -52.783 TRET C1 COMB10 -5487.16 13.58 -30.08 0.095 -43.562 6.014 TRET C1 COMB10 1.9 -5468.35 13.58 -30.08 0.095 13.594 -19.787 TRET C1 COMB10 3.8 -5449.54 13.58 -30.08 0.095 70.75 -45.587 TRET C1 COMB11 -5471.93 33.73 -29.84 0.08 -43.01 63.476 TRET C1 COMB11 1.9 -5453.12 33.73 -29.84 0.08 13.695 -0.606 TRET C1 COMB11 3.8 -5434.31 33.73 -29.84 0.08 70.399 -64.687 TRET C1 COMB12 -5472.32 25.04 -17.07 0.265 -6.461 38.35 TRET C1 COMB12 1.9 -5453.51 25.04 -17.07 0.265 25.968 -9.218 TRET C1 COMB12 3.8 -5434.7 25.04 -17.07 0.265 58.397 -56.786 TRET C1 COMB13 -5486.78 22.27 -42.86 -0.09 -80.111 31.14 TRET C1 COMB13 1.9 -5467.97 22.27 -42.86 -0.09 1.321 -11.175 TRET C1 3.8 -5449.16 22.27 -42.86 -0.09 82.753 -53.489 TRET C1 COMB13 COMBAO MAX -4742.13 38.04 5.44 0.354 36.913 75.79 SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Trang 224 Án T t Nghi p K S Xây D ng TRET C1 TRET C1 TRET C1 TRET C1 TRET C1 COMBAO MAX COMBAO MAX COMBAO MIN COMBAO MIN COMBAO MIN TRET C3 TRET GVHD: TS Lê V n Ph c Nhân 1.9 -4723.32 38.04 5.44 0.354 31.249 8.332 3.8 -4704.51 38.04 5.44 0.354 87.972 -20.851 -5560.14 -0.67 -48.39 -0.21 -95.893 -23.379 1.9 -5541.33 -0.67 -48.39 -0.21 -12.547 -23.897 3.8 -5522.52 -0.67 -48.39 -0.21 16.236 -68.78 TT -4760.97 13.86 16.83 0.072 25.031 18.801 C3 TT 1.9 -4742.16 13.86 16.83 0.072 -6.955 -7.529 TRET C3 TT 3.8 -4723.35 13.86 16.83 0.072 -38.94 -33.86 TRET C3 HT -805.62 8.99 16.74 0.017 24.557 13.217 TRET C3 HT 1.9 -805.62 8.99 16.74 0.017 -7.246 -3.855 TRET C3 HT 3.8 -805.62 8.99 16.74 0.017 -39.048 -20.926 TRET C3 GIOPHAI -15.69 -15.38 0.09 0.011 -0.034 -44.908 TRET C3 GIOPHAI 1.9 -15.69 -15.38 0.09 0.011 -0.201 -15.693 TRET C3 GIOPHAI 3.8 -15.69 -15.38 0.09 0.011 -0.369 13.522 TRET C3 GIOTRUOC -11.94 -2.18 20.48 0.282 58.475 -5.67 TRET C3 GIOTRUOC 1.9 -11.94 -2.18 20.48 0.282 19.554 -1.535 TRET C3 GIOTRUOC 3.8 -11.94 -2.18 20.48 0.282 -19.366 2.6 TRET C3 COMB1 -5566.59 22.84 33.57 0.089 49.587 32.018 TRET C3 COMB1 1.9 -5547.78 22.84 33.57 0.089 -14.201 -11.384 TRET C3 COMB1 3.8 -5528.97 22.84 33.57 0.089 -77.989 -54.786 TRET C3 COMB2 -4776.66 -1.52 16.92 0.084 24.997 -26.107 TRET C3 COMB2 1.9 -4757.85 -1.52 16.92 0.084 -7.156 -23.222 TRET C3 COMB2 3.8 -4739.04 -1.52 16.92 0.084 -39.309 -20.338 TRET C3 COMB3 -4745.27 29.23 16.75 0.061 25.064 63.71 TRET C3 COMB3 1.9 -4726.46 29.23 16.75 0.061 -6.753 8.164 TRET C3 COMB3 3.8 -4707.65 29.23 16.75 0.061 -38.571 -47.382 TRET C3 COMB4 -4772.91 11.68 37.32 0.354 83.505 13.131 TRET C3 COMB4 1.9 -4754.1 11.68 37.32 0.354 12.6 -9.064 TRET C3 COMB4 3.8 -4735.29 11.68 37.32 0.354 -58.306 -31.26 TRET C3 COMB5 -4749.03 16.03 -3.65 -0.21 -33.444 24.472 TRET C3 COMB5 1.9 -4730.22 16.03 -3.65 -0.21 -26.509 -5.994 TRET C3 COMB5 3.8 -4711.41 16.03 -3.65 -0.21 -19.575 -36.46 TRET C3 COMB6 -5500.16 8.11 31.98 0.098 47.102 -9.721 TRET C3 COMB6 1.9 -5481.35 8.11 31.98 0.098 -13.657 -25.122 TRET C3 COMB6 3.8 -5462.54 8.11 31.98 0.098 -74.416 -40.524 TRET C3 COMB7 -5471.91 35.78 31.82 0.077 47.162 71.114 TRET C3 COMB7 1.9 -5453.1 35.78 31.82 0.077 -13.295 3.125 TRET C3 COMB7 3.8 -5434.29 35.78 31.82 0.077 -73.752 -64.864 TRET C3 COMB8 -5496.77 19.99 50.33 0.341 99.759 25.593 SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Trang 225 Án T t Nghi p K S Xây D ng TRET C3 COMB8 1.9 -5477.96 19.99 50.33 GVHD: TS Lê V n Ph c Nhân 0.341 4.123 -12.38 TRET C3 COMB8 3.8 -5459.15 19.99 50.33 0.341 -91.513 -50.354 TRET C3 COMB9 -5475.29 23.9 13.46 -0.166 -5.495 35.8 TRET C3 COMB9 1.9 -5456.48 23.9 13.46 -0.166 -31.075 -9.617 TRET C3 COMB9 3.8 -5437.67 23.9 13.46 -0.166 -56.655 -55.034 TRET C3 COMB10 -5495.92 12.26 31.95 0.095 47.111 2.404 TRET C3 COMB10 1.9 -5477.11 12.26 31.95 0.095 -13.603 -20.885 TRET C3 COMB10 3.8 -5458.3 12.26 31.95 0.095 -74.316 -44.175 TRET C3 COMB11 -5476.14 31.63 31.84 0.08 47.153 58.989 TRET C3 COMB11 1.9 -5457.33 31.63 31.84 0.08 -13.349 -1.112 TRET C3 COMB11 3.8 -5438.52 31.63 31.84 0.08 -73.851 -61.213 TRET C3 COMB12 -5493.55 20.57 44.8 0.265 83.971 27.124 TRET C3 COMB12 1.9 -5474.74 20.57 44.8 0.265 -1.157 -11.966 TRET C3 COMB12 3.8 -5455.93 20.57 44.8 0.265 -86.284 -51.056 TRET C3 COMB13 -5478.51 23.32 18.99 -0.09 10.293 34.269 TRET C3 COMB13 1.9 -5459.7 23.32 18.99 -0.09 -25.795 -10.032 TRET C3 3.8 -5440.89 23.32 18.99 -0.09 -61.883 -54.332 TRET C3 -4745.27 35.78 50.33 0.354 99.759 71.114 TRET C3 1.9 -4726.46 35.78 50.33 0.354 12.6 8.164 TRET C3 3.8 -4707.65 35.78 50.33 0.354 -19.575 -20.338 TRET C3 -5566.59 -1.52 -3.65 -0.21 -33.444 -26.107 TRET C3 1.9 -5547.78 -1.52 -3.65 -0.21 -31.075 -25.122 TRET C3 COMB13 COMBAO MAX COMBAO MAX COMBAO MAX COMBAO MIN COMBAO MIN COMBAO MIN 3.8 -5528.97 -1.52 -3.65 -0.21 -91.513 -64.864 TRET C5 TT -5229.06 15.71 8.14 0.072 12.317 22.42 TRET C5 TT 1.9 -5210.25 15.71 8.14 0.072 -3.141 -7.424 TRET C5 TT 3.8 -5191.44 15.71 8.14 0.072 -18.6 -37.267 TRET C5 HT -1052.23 10.77 14.15 0.017 20.78 16.041 TRET C5 HT 1.9 -1052.23 10.77 14.15 0.017 -6.113 -4.422 TRET C5 HT 3.8 -1052.23 10.77 14.15 0.017 -33.006 -24.886 TRET C5 GIOPHAI -39.97 -16.49 0.12 0.011 0.018 -46.398 TRET C5 GIOPHAI 1.9 -39.97 -16.49 0.12 0.011 -0.217 -15.06 TRET C5 GIOPHAI 3.8 -39.97 -16.49 0.12 0.011 -0.452 16.279 TRET C5 GIOTRUOC 98.72 0.69 20.9 0.282 59.089 2.102 TRET C5 GIOTRUOC 1.9 98.72 0.69 20.9 0.282 19.37 0.787 TRET C5 GIOTRUOC 3.8 98.72 0.69 20.9 0.282 -20.348 -0.528 TRET C5 COMB1 -6281.29 26.48 22.29 0.089 33.097 38.461 TRET C5 COMB1 1.9 -6262.48 26.48 22.29 0.089 -9.254 -11.846 TRET C5 COMB1 3.8 -6243.67 26.48 22.29 0.089 -51.606 -62.153 SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Trang 226 Án T t Nghi p K S Xây D ng GVHD: TS Lê V n Ph TRET C5 COMB2 -5269.02 -0.79 8.26 0.084 TRET C5 COMB2 1.9 -5250.21 -0.79 8.26 TRET C5 COMB2 3.8 -5231.4 -0.79 8.26 TRET C5 COMB3 -5189.09 32.2 TRET C5 COMB3 1.9 -5170.28 TRET C5 COMB3 3.8 TRET C5 COMB4 TRET C5 TRET C5 c Nhân 12.335 -23.978 0.084 -3.358 -22.483 0.084 -19.051 -20.988 8.01 0.061 12.299 68.818 32.2 8.01 0.061 -2.925 7.636 -5151.47 32.2 8.01 0.061 -18.148 -53.546 -5130.34 16.4 29.04 0.354 71.406 24.522 COMB4 1.9 -5111.53 16.4 29.04 0.354 16.229 -6.637 COMB4 3.8 -5092.72 16.4 29.04 0.354 -38.948 -37.795 TRET C5 COMB5 -5327.78 15.01 -12.77 -0.21 -46.772 20.318 TRET C5 COMB5 1.9 -5308.97 15.01 -12.77 -0.21 -22.512 -8.211 TRET C5 COMB5 3.8 -5290.16 15.01 -12.77 -0.21 1.749 -36.739 TRET C5 COMB6 -6212.04 10.56 20.99 0.098 31.035 -4.902 TRET C5 COMB6 1.9 -6193.23 10.56 20.99 0.098 -8.838 -24.958 TRET C5 COMB6 3.8 -6174.42 10.56 20.99 0.098 -48.712 -45.014 TRET C5 COMB7 -6140.09 40.24 20.76 0.077 31.003 78.615 TRET C5 COMB7 1.9 -6121.28 40.24 20.76 0.077 -8.448 2.15 TRET C5 COMB7 3.8 -6102.47 40.24 20.76 0.077 -47.899 -74.315 TRET C5 COMB8 -6087.22 26.02 39.69 0.341 84.199 38.749 TRET C5 COMB8 1.9 -6068.41 26.02 39.69 0.341 8.79 -10.695 TRET C5 COMB8 3.8 -6049.6 26.02 39.69 0.341 -66.619 -60.14 TRET C5 COMB9 -6264.91 24.78 2.06 -0.166 -22.161 34.965 TRET C5 COMB9 1.9 -6246.1 24.78 2.06 -0.166 -26.076 -12.112 TRET C5 COMB9 3.8 -6227.29 24.78 2.06 -0.166 -29.992 -59.189 TRET C5 COMB10 -6201.24 15.01 20.95 0.095 31.03 7.626 TRET C5 COMB10 1.9 -6182.43 15.01 20.95 0.095 -8.78 -20.891 TRET C5 COMB10 3.8 -6163.62 15.01 20.95 0.095 -48.59 -49.409 TRET C5 COMB11 -6150.89 35.79 20.8 0.08 31.008 66.088 TRET C5 COMB11 1.9 -6132.08 35.79 20.8 0.08 -8.506 -1.916 TRET C5 COMB11 3.8 -6113.27 35.79 20.8 0.08 -48.021 -69.92 TRET C5 COMB12 -6113.87 25.84 34.04 0.265 68.245 38.181 TRET C5 COMB12 1.9 -6095.06 25.84 34.04 0.265 3.56 -10.908 TRET C5 COMB12 3.8 -6076.25 25.84 34.04 0.265 -61.125 -59.997 TRET C5 COMB13 -6238.26 24.96 7.7 -0.09 -6.207 35.532 TRET C5 COMB13 1.9 -6219.45 24.96 7.7 -0.09 -20.846 -11.9 TRET C5 3.8 -6200.64 24.96 7.7 -0.09 -35.486 -59.332 TRET C5 -5130.34 40.24 39.69 0.354 84.199 78.615 TRET C5 1.9 -5111.53 40.24 39.69 0.354 16.229 7.636 TRET C5 COMB13 COMBAO MAX COMBAO MAX COMBAO MAX 3.8 -5092.72 40.24 39.69 0.354 1.749 -20.988 TRET C5 COMBAO -6281.29 -0.79 -12.77 -0.21 -46.772 -23.978 SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Trang 227 Án T t Nghi p K S Xây D ng GVHD: TS Lê V n Ph c Nhân MIN TRET C5 TRET C5 COMBAO MIN COMBAO MIN TRET C7 TRET 1.9 -6262.48 -0.79 -12.77 -0.21 -26.076 -24.958 3.8 -6243.67 -0.79 -12.77 -0.21 -66.619 -74.315 TT -5187.84 13.48 -10.69 0.072 -15.195 18.611 C7 TT 1.9 -5169.03 13.48 -10.69 0.072 5.111 -6.998 TRET C7 TT 3.8 -5150.22 13.48 -10.69 0.072 25.417 -32.607 TRET C7 HT -1051.17 10.56 -14.11 0.017 -20.53 15.604 TRET C7 HT 1.9 -1051.17 10.56 -14.11 0.017 6.278 -4.46 TRET C7 HT 3.8 -1051.17 10.56 -14.11 0.017 33.086 -24.524 TRET C7 GIOPHAI -49.01 -15.97 0.17 0.011 0.091 -45.719 TRET C7 GIOPHAI 1.9 -49.01 -15.97 0.17 0.011 -0.239 -15.376 TRET C7 GIOPHAI 3.8 -49.01 -15.97 0.17 0.011 -0.568 14.968 TRET C7 GIOTRUOC -96.37 -0.94 20.66 0.282 58.73 -2.432 TRET C7 GIOTRUOC 1.9 -96.37 -0.94 20.66 0.282 19.478 -0.654 TRET C7 GIOTRUOC 3.8 -96.37 -0.94 20.66 0.282 -19.774 1.124 TRET C7 COMB1 -6239.01 24.04 -24.8 0.089 -35.725 34.215 TRET C7 COMB1 1.9 -6220.2 24.04 -24.8 0.089 11.389 -11.458 TRET C7 COMB1 3.8 -6201.39 24.04 -24.8 0.089 58.502 -57.131 TRET C7 COMB2 -5236.85 -2.49 -10.51 0.084 -15.104 -27.109 TRET C7 COMB2 1.9 -5218.04 -2.49 -10.51 0.084 4.872 -22.374 TRET C7 COMB2 3.8 -5199.23 -2.49 -10.51 0.084 24.849 -17.639 TRET C7 COMB3 -5138.84 29.45 -10.86 0.061 -15.286 64.33 TRET C7 COMB3 1.9 -5120.03 29.45 -10.86 0.061 5.349 8.378 TRET C7 COMB3 3.8 -5101.22 29.45 -10.86 0.061 25.984 -47.575 TRET C7 COMB4 -5284.21 12.54 9.97 0.354 43.535 16.178 TRET C7 COMB4 1.9 -5265.4 12.54 9.97 0.354 24.589 -7.652 TRET C7 COMB4 3.8 -5246.59 12.54 9.97 0.354 5.642 -31.483 TRET C7 COMB5 -5091.47 14.41 -31.35 -0.21 -73.925 21.043 TRET C7 COMB5 1.9 -5072.66 14.41 -31.35 -0.21 -14.367 -6.344 TRET C7 COMB5 3.8 -5053.85 14.41 -31.35 -0.21 45.191 -33.731 TRET C7 COMB6 -6178 8.61 -23.23 0.098 -33.59 -8.493 TRET C7 COMB6 1.9 -6159.19 8.61 -23.23 0.098 10.546 -24.85 TRET C7 COMB6 3.8 -6140.38 8.61 -23.23 0.098 54.683 -41.207 TRET C7 COMB7 -6089.79 37.36 -23.54 0.077 -33.754 73.802 TRET C7 COMB7 1.9 -6070.98 37.36 -23.54 0.077 10.975 2.826 TRET C7 COMB7 3.8 -6052.17 37.36 -23.54 0.077 55.705 -68.15 TRET C7 COMB8 -6220.63 22.14 -4.79 0.341 19.185 30.465 TRET C7 COMB8 1.9 -6201.82 22.14 -4.79 0.341 28.291 -11.601 TRET C7 COMB8 3.8 -6183.01 22.14 -4.79 0.341 37.397 -53.667 TRET C7 COMB9 -6047.16 23.82 -41.98 -0.166 -86.529 34.844 SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Trang 228 Án T t Nghi p K S Xây D ng GVHD: TS Lê V n Ph TRET C7 COMB9 1.9 -6028.35 23.82 -41.98 -0.166 TRET C7 COMB9 3.8 -6009.54 23.82 -41.98 TRET C7 COMB10 -6164.76 12.92 -23.28 TRET C7 COMB10 1.9 -6145.95 12.92 TRET C7 COMB10 3.8 -6127.14 TRET C7 COMB11 TRET C7 COMB11 TRET C7 TRET c Nhân -6.769 -10.423 -0.166 72.99 -55.69 0.095 -33.615 3.851 -23.28 0.095 10.61 -20.698 12.92 -23.28 0.095 54.836 -45.248 -6103.02 33.04 -23.49 0.08 -33.729 61.458 1.9 -6084.21 33.04 -23.49 0.08 10.911 -1.325 COMB11 3.8 -6065.4 33.04 -23.49 0.08 55.551 -64.108 C7 COMB12 -6194.6 22.39 -10.37 0.265 3.328 31.122 TRET C7 COMB12 1.9 -6175.79 22.39 -10.37 0.265 23.032 -11.424 TRET C7 COMB12 3.8 -6156.98 22.39 -10.37 0.265 42.736 -53.97 TRET C7 COMB13 -6073.18 23.57 -36.4 -0.09 -70.672 34.187 TRET C7 COMB13 1.9 -6054.37 23.57 -36.4 -0.09 -1.51 -10.6 TRET C7 3.8 -6035.56 23.57 -36.4 -0.09 67.651 -55.386 TRET C7 -5091.47 37.36 9.97 0.354 43.535 73.802 TRET C7 1.9 -5072.66 37.36 9.97 0.354 28.291 8.378 TRET C7 3.8 -5053.85 37.36 9.97 0.354 72.99 -17.639 TRET C7 -6239.01 -2.49 -41.98 -0.21 -86.529 -27.109 TRET C7 1.9 -6220.2 -2.49 -41.98 -0.21 -14.367 -24.85 TRET C7 COMB13 COMBAO MAX COMBAO MAX COMBAO MAX COMBAO MIN COMBAO MIN COMBAO MIN 3.8 -6201.39 -2.49 -41.98 -0.21 5.642 -68.15 TRET C29 TT -3356.53 15.13 -1.09 0.035 -1.394 21.857 TRET C29 TT 1.9 -3343.46 15.13 -1.09 0.035 0.668 -6.888 TRET C29 TT 3.8 -3330.4 15.13 -1.09 0.035 2.731 -35.632 TRET C29 HT -673.02 5.74 -0.14 0.008 -0.167 8.565 TRET C29 HT 1.9 -673.02 5.74 -0.14 0.008 0.106 -2.347 TRET C29 HT 3.8 -673.02 5.74 -0.14 0.008 0.379 -13.259 TRET C29 GIOPHAI -112.99 -13.43 -0.44 0.005 -0.726 -30.563 TRET C29 GIOPHAI 1.9 -112.99 -13.43 -0.44 0.005 0.109 -5.047 TRET C29 GIOPHAI 3.8 -112.99 -13.43 -0.44 0.005 0.945 20.468 TRET C29 GIOTRUOC -124.58 -0.34 11.82 0.136 31.181 -0.661 TRET C29 GIOTRUOC 1.9 -124.58 -0.34 11.82 0.136 8.716 -0.006 TRET C29 GIOTRUOC 3.8 -124.58 -0.34 11.82 0.136 -13.748 0.65 TRET C29 COMB1 -4029.54 20.87 -1.23 0.043 -1.562 30.422 TRET C29 COMB1 1.9 -4016.48 20.87 -1.23 0.043 0.774 -9.235 TRET C29 COMB1 3.8 -4003.42 20.87 -1.23 0.043 3.11 -48.891 TRET C29 COMB2 -3469.52 1.7 -1.53 0.04 -2.121 -8.706 TRET C29 COMB2 1.9 -3456.46 1.7 -1.53 0.04 0.778 -11.935 TRET C29 COMB2 3.8 -3443.39 1.7 -1.53 0.04 3.676 -15.164 SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Trang 229 Án T t Nghi p K S Xây D ng GVHD: TS Lê V n Ph c Nhân TRET C29 COMB3 -3243.53 28.56 -0.65 0.029 -0.668 TRET C29 COMB3 1.9 -3230.47 28.56 -0.65 0.029 0.559 -1.841 TRET C29 COMB3 3.8 -3217.41 28.56 -0.65 0.029 1.786 -56.101 TRET C29 COMB4 -3481.1 14.78 10.74 0.171 29.786 21.196 TRET C29 COMB4 1.9 -3468.04 14.78 10.74 0.171 9.385 -6.893 TRET C29 COMB4 3.8 -3454.98 14.78 10.74 0.171 -11.016 -34.983 TRET C29 COMB5 -3231.95 15.47 -12.91 -0.101 -32.575 22.517 TRET C29 COMB5 1.9 -3218.89 15.47 -12.91 -0.101 -8.048 -6.882 TRET C29 COMB5 3.8 -3205.82 15.47 -12.91 -0.101 16.479 -36.282 TRET C29 COMB6 -4063.93 8.21 -1.61 0.047 -2.199 2.059 TRET C29 COMB6 1.9 -4050.87 8.21 -1.61 0.047 0.862 -13.542 TRET C29 COMB6 3.8 -4037.81 8.21 -1.61 0.047 3.923 -29.144 TRET C29 COMB7 -3860.55 32.38 -0.82 0.037 -0.891 57.072 TRET C29 COMB7 1.9 -3847.48 32.38 -0.82 0.037 0.665 -4.458 TRET C29 COMB7 3.8 -3834.42 32.38 -0.82 0.037 2.222 -65.987 TRET C29 COMB8 -4074.36 19.99 9.43 0.165 26.517 28.971 TRET C29 COMB8 1.9 -4061.3 19.99 9.43 0.165 8.608 -9.005 TRET C29 COMB8 3.8 -4048.23 19.99 9.43 0.165 -9.301 -46.981 TRET C29 COMB9 -3850.12 20.61 -11.86 -0.08 -29.608 30.16 TRET C29 COMB9 1.9 -3837.06 20.61 -11.86 -0.08 -7.081 -8.995 TRET C29 COMB9 3.8 -3824 20.61 -11.86 -0.08 15.446 -48.15 TRET C29 COMB10 -4033.43 11.84 -1.49 0.046 -2.003 10.311 TRET C29 COMB10 1.9 -4020.36 11.84 -1.49 0.046 0.833 -12.18 TRET C29 COMB10 3.8 -4007.3 11.84 -1.49 0.046 3.668 -34.67 TRET C29 COMB11 -3891.05 28.76 -0.94 0.039 -1.087 48.82 TRET C29 COMB11 1.9 -3877.99 28.76 -0.94 0.039 0.695 -5.82 TRET C29 COMB11 3.8 -3864.93 28.76 -0.94 0.039 2.477 -60.46 TRET C29 COMB12 -4040.72 20.08 6.23 0.128 18.099 29.149 TRET C29 COMB12 1.9 -4027.66 20.08 6.23 0.128 6.255 -9.003 TRET C29 COMB12 3.8 -4014.6 20.08 6.23 0.128 -5.589 -47.156 TRET C29 COMB13 -3883.76 20.51 -8.66 -0.044 -21.189 29.982 TRET C29 COMB13 1.9 -3870.69 20.51 -8.66 -0.044 -4.728 -8.997 TRET C29 3.8 -3857.63 20.51 -8.66 -0.044 11.734 -47.975 TRET C29 -3231.95 32.38 10.74 0.171 29.786 57.072 TRET C29 1.9 -3218.89 32.38 10.74 0.171 9.385 -1.841 TRET C29 3.8 -3205.82 32.38 10.74 0.171 16.479 -15.164 TRET C29 -4074.36 1.7 -12.91 -0.101 -32.575 -8.706 TRET C29 COMB13 COMBAO MAX COMBAO MAX COMBAO MAX COMBAO MIN COMBAO MIN 1.9 -4061.3 1.7 -12.91 -0.101 -8.048 -13.542 TRET C29 COMBAO 3.8 -4048.23 1.7 -12.91 -0.101 -11.016 -65.987 SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 52.419 Trang 230 Án T t Nghi p K S Xây D ng GVHD: TS Lê V n Ph c Nhân MIN TRET C30 TT -3453.4 18.92 2.46 0.035 3.832 27.518 TRET C30 TT 1.9 -3440.33 18.92 2.46 0.035 -0.845 -8.422 TRET C30 TT 3.8 -3427.27 18.92 2.46 0.035 -5.522 -44.363 TRET C30 HT -686.36 6.53 0.32 0.008 0.52 9.749 TRET C30 HT 1.9 -686.36 6.53 0.32 0.008 -0.093 -2.665 TRET C30 HT 3.8 -686.36 6.53 0.32 0.008 -0.707 -15.08 TRET C30 GIOPHAI -39.34 -16.02 -0.06 0.005 -0.169 -34.373 TRET C30 GIOPHAI 1.9 -39.34 -16.02 -0.06 0.005 -0.052 -3.927 TRET C30 GIOPHAI 3.8 -39.34 -16.02 -0.06 0.005 0.064 26.518 TRET C30 GIOTRUOC 126.07 -0.66 11.1 0.136 30.111 -0.805 TRET C30 GIOTRUOC 1.9 126.07 -0.66 11.1 0.136 9.026 0.446 TRET C30 GIOTRUOC 3.8 126.07 -0.66 11.1 0.136 -12.059 1.697 TRET C30 COMB1 -4139.75 25.45 2.78 0.043 4.353 37.267 TRET C30 COMB1 1.9 -4126.69 25.45 2.78 0.043 -0.939 -11.088 TRET C30 COMB1 3.8 -4113.63 25.45 2.78 0.043 -6.23 -59.442 TRET C30 COMB2 -3492.73 2.89 2.4 0.04 3.663 -6.855 TRET C30 COMB2 1.9 -3479.67 2.89 2.4 0.04 -0.897 -12.35 TRET C30 COMB2 3.8 -3466.61 2.89 2.4 0.04 -5.458 -17.845 TRET C30 COMB3 -3414.06 34.94 2.52 0.029 4.001 61.89 TRET C30 COMB3 1.9 -3400.99 34.94 2.52 0.029 -0.793 -4.495 TRET C30 COMB3 3.8 -3387.93 34.94 2.52 0.029 -5.587 -70.881 TRET C30 COMB4 -3327.33 18.26 13.56 0.171 33.943 26.713 TRET C30 COMB4 1.9 -3314.27 18.26 13.56 0.171 8.181 -7.976 TRET C30 COMB4 3.8 -3301.2 18.26 13.56 0.171 -17.582 -42.666 TRET C30 COMB5 -3579.46 19.57 -8.64 -0.101 -26.279 28.323 TRET C30 COMB5 1.9 -3566.4 19.57 -8.64 -0.101 -9.871 -8.868 TRET C30 COMB5 3.8 -3553.34 19.57 -8.64 -0.101 6.537 -46.059 TRET C30 COMB6 -4106.52 10.38 2.7 0.047 4.149 5.357 TRET C30 COMB6 1.9 -4093.46 10.38 2.7 0.047 -0.976 -14.356 TRET C30 COMB6 3.8 -4080.39 10.38 2.7 0.047 -6.101 -34.068 TRET C30 COMB7 -4035.71 39.22 2.81 0.037 4.452 67.228 TRET C30 COMB7 1.9 -4022.65 39.22 2.81 0.037 -0.882 -7.286 TRET C30 COMB7 3.8 -4009.59 39.22 2.81 0.037 -6.217 -81.8 TRET C30 COMB8 -3957.66 24.2 12.74 0.165 31.401 35.568 TRET C30 COMB8 1.9 -3944.59 24.2 12.74 0.165 7.194 -10.42 TRET C30 COMB8 3.8 -3931.53 24.2 12.74 0.165 -17.012 -56.407 TRET C30 COMB9 -4184.57 25.39 -7.24 -0.08 -22.8 37.017 TRET C30 COMB9 1.9 -4171.51 25.39 -7.24 -0.08 -9.053 -11.222 TRET C30 COMB9 3.8 -4158.45 25.39 -7.24 -0.08 4.694 -59.462 TRET C30 COMB10 -4095.9 14.7 2.71 0.046 4.194 14.638 SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Trang 231 Án T t Nghi p K S Xây D ng TRET C30 GVHD: TS Lê V n Ph COMB10 1.9 -4082.84 14.7 2.71 c Nhân 0.046 -0.962 -13.295 TRET C30 COMB10 3.8 -4069.77 14.7 2.71 0.046 -6.118 -41.228 TRET C30 COMB11 -4046.33 34.89 2.79 0.039 4.407 57.947 TRET C30 COMB11 1.9 -4033.27 34.89 2.79 0.039 -0.896 -8.347 TRET C30 COMB11 3.8 -4020.21 34.89 2.79 0.039 -6.199 -74.641 TRET C30 COMB12 -3991.69 24.38 9.74 0.128 23.271 35.785 TRET C30 COMB12 1.9 -3978.63 24.38 9.74 0.128 4.757 -10.54 TRET C30 COMB12 3.8 -3965.57 24.38 9.74 0.128 -13.756 -56.866 TRET C30 COMB13 -4150.54 25.21 -4.24 -0.044 -14.67 36.799 TRET C30 COMB13 1.9 -4137.47 25.21 -4.24 -0.044 -6.616 -11.102 TRET C30 3.8 -4124.41 25.21 -4.24 -0.044 1.438 -59.003 TRET C30 -3327.33 39.22 13.56 0.171 33.943 67.228 TRET C30 1.9 -3314.27 39.22 13.56 0.171 8.181 -4.495 TRET C30 3.8 -3301.2 39.22 13.56 0.171 6.537 -17.845 TRET C30 -4184.57 2.89 -8.64 -0.101 -26.279 -6.855 TRET C30 1.9 -4171.51 2.89 -8.64 -0.101 -9.871 -14.356 TRET C30 COMB13 COMBAO MAX COMBAO MAX COMBAO MAX COMBAO MIN COMBAO MIN COMBAO MIN 3.8 -4158.45 2.89 -8.64 -0.101 -17.582 -81.8 TRET C43 TT -1844.51 6.36 -0.64 0.014 -0.865 9.418 TRET C43 TT -1835.71 6.36 -0.64 0.014 0.415 -3.301 TRET C43 TT -1826.91 6.36 -0.64 0.014 1.695 -16.02 TRET C43 HT -219.59 0.61 -0.29 0.003 -0.406 0.992 TRET C43 HT -219.59 0.61 -0.29 0.003 0.166 -0.236 TRET C43 HT -219.59 0.61 -0.29 0.003 0.739 -1.465 TRET C43 GIOPHAI -3.05 -4.02 -0.08 0.002 -0.153 -10.346 TRET C43 GIOPHAI -3.05 -4.02 -0.08 0.002 0.01 -2.311 TRET C43 GIOPHAI -3.05 -4.02 -0.08 0.002 0.173 5.724 TRET C43 GIOTRUOC 120.52 0.98 5.48 0.056 13.759 2.035 TRET C43 GIOTRUOC 120.52 0.98 5.48 0.056 2.804 0.074 TRET C43 GIOTRUOC 120.52 0.98 5.48 0.056 -8.15 -1.886 TRET C43 COMB1 -2064.09 6.97 -0.93 0.018 -1.272 10.41 TRET C43 COMB1 -2055.29 6.97 -0.93 0.018 0.581 -3.537 TRET C43 COMB1 -2046.49 6.97 -0.93 0.018 2.434 -17.485 TRET C43 COMB2 -1847.55 2.34 -0.72 0.016 -1.018 -0.928 TRET C43 COMB2 -1838.75 2.34 -0.72 0.016 0.425 -5.612 TRET C43 COMB2 -1829.95 2.34 -0.72 0.016 1.868 -10.296 TRET C43 COMB3 -1841.46 10.38 -0.56 0.012 -0.712 19.765 TRET C43 COMB3 -1832.66 10.38 -0.56 0.012 0.405 -0.99 TRET C43 COMB3 -1823.86 10.38 -0.56 0.012 1.522 -21.744 SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Trang 232 Án T t Nghi p K S Xây D ng GVHD: TS Lê V n Ph TRET C43 COMB4 -1723.98 7.34 4.84 0.07 TRET C43 COMB4 -1715.18 7.34 4.84 0.07 3.219 -3.227 TRET C43 COMB4 -1706.38 7.34 4.84 0.07 -6.455 -17.907 TRET C43 COMB5 -1965.03 5.38 -6.12 -0.041 -14.624 7.383 TRET C43 COMB5 -1956.23 5.38 -6.12 -0.041 -2.389 -3.375 TRET C43 COMB5 -1947.43 5.38 -6.12 -0.041 9.845 -14.134 TRET C43 COMB6 -2044.88 3.3 -0.97 0.019 -1.368 0.999 TRET C43 COMB6 -2036.08 3.3 -0.97 0.019 0.574 -5.594 TRET C43 COMB6 -2027.28 3.3 -0.97 0.019 2.516 -12.187 TRET C43 COMB7 -2039.39 10.53 -0.82 0.015 -1.093 19.623 TRET C43 COMB7 -2030.59 10.53 -0.82 0.015 0.556 -1.434 TRET C43 COMB7 -2021.79 10.53 -0.82 0.015 2.205 -22.49 TRET C43 COMB8 -1933.66 7.79 4.03 0.067 11.152 12.143 TRET C43 COMB8 -1924.86 7.79 4.03 0.067 3.089 -3.447 TRET C43 COMB8 -1916.06 7.79 4.03 0.067 -4.975 -19.036 TRET C43 COMB9 -2150.6 6.03 -5.83 -0.033 -13.614 8.48 TRET C43 COMB9 -2141.8 6.03 -5.83 -0.033 -1.959 -3.581 TRET C43 COMB9 -2133 6.03 -5.83 -0.033 9.695 -15.641 TRET C43 COMB10 -2044.05 4.38 -0.95 0.019 -1.327 3.793 TRET C43 COMB10 -2035.25 4.38 -0.95 0.019 0.571 -4.97 TRET C43 COMB10 -2026.45 4.38 -0.95 0.019 2.469 -13.732 TRET C43 COMB11 -2040.21 9.44 -0.85 0.016 -1.135 16.829 TRET C43 COMB11 -2031.41 9.44 -0.85 0.016 0.558 -2.058 TRET C43 COMB11 -2022.61 9.44 -0.85 0.016 2.251 -20.945 TRET C43 COMB12 -1966.2 7.53 2.55 0.052 7.437 11.593 TRET C43 COMB12 -1957.4 7.53 2.55 0.052 2.331 -3.467 TRET C43 COMB12 -1948.6 7.53 2.55 0.052 -2.774 -18.527 TRET C43 COMB13 -2118.06 6.29 -4.35 -0.018 -9.899 9.029 TRET C43 COMB13 -2109.26 6.29 -4.35 -0.018 -1.202 -3.561 TRET C43 -2100.46 6.29 -4.35 -0.018 7.495 -16.15 TRET C43 -1723.98 10.53 4.84 0.07 12.894 19.765 TRET C43 -1715.18 10.53 4.84 0.07 3.219 -0.99 TRET C43 -1706.38 10.53 4.84 0.07 9.845 -10.296 TRET C43 -2150.6 2.34 -6.12 -0.041 -14.624 -0.928 TRET C43 -2141.8 2.34 -6.12 -0.041 -2.389 -5.612 TRET C43 COMB13 COMBAO MAX COMBAO MAX COMBAO MAX COMBAO MIN COMBAO MIN COMBAO MIN -2133 2.34 -6.12 -0.041 -6.455 -22.49 TRET C47 TT -1842.15 6.14 0.72 0.014 1.145 8.798 TRET C47 TT -1833.35 6.14 0.72 0.014 -0.286 -3.484 SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 12.894 c Nhân 11.453 Trang 233 Án T t Nghi p K S Xây D ng TRET C47 TT GVHD: TS Lê V n Ph -1824.55 6.14 0.72 0.014 -1.716 c Nhân -15.766 TRET C47 HT -219.93 0.54 0.32 0.003 0.492 0.81 TRET C47 HT -219.93 0.54 0.32 0.003 -0.147 -0.267 TRET C47 HT -219.93 0.54 0.32 0.003 -0.787 -1.344 TRET C47 GIOPHAI -2.17 -3.95 0.04 0.002 0.033 -10.291 TRET C47 GIOPHAI -2.17 -3.95 0.04 0.002 -0.055 -2.393 TRET C47 GIOPHAI -2.17 -3.95 0.04 0.002 -0.142 5.506 TRET C47 GIOTRUOC -120.61 -0.98 5.48 0.056 13.759 -2.024 TRET C47 GIOTRUOC -120.61 -0.98 5.48 0.056 2.804 -0.071 TRET C47 GIOTRUOC -120.61 -0.98 5.48 0.056 -8.15 1.881 TRET C47 COMB1 -2062.08 6.68 1.04 0.018 1.637 9.608 TRET C47 COMB1 -2053.28 6.68 1.04 0.018 -0.433 -3.751 TRET C47 COMB1 -2044.48 6.68 1.04 0.018 -2.503 -17.109 TRET C47 COMB2 -1844.32 2.19 0.76 0.016 1.178 -1.494 TRET C47 COMB2 -1835.52 2.19 0.76 0.016 -0.341 -5.877 TRET C47 COMB2 -1826.72 2.19 0.76 0.016 -1.859 -10.26 TRET C47 COMB3 -1839.98 10.09 0.67 0.012 1.112 19.089 TRET C47 COMB3 -1831.18 10.09 0.67 0.012 -0.231 -1.091 TRET C47 COMB3 -1822.38 10.09 0.67 0.012 -1.574 -21.272 TRET C47 COMB4 -1962.76 5.16 6.19 0.07 14.904 6.774 TRET C47 COMB4 -1953.96 5.16 6.19 0.07 2.519 -3.555 TRET C47 COMB4 -1945.16 5.16 6.19 0.07 -9.867 -13.885 TRET C47 COMB5 -1721.55 7.12 -4.76 -0.041 -12.614 10.821 TRET C47 COMB5 -1712.75 7.12 -4.76 -0.041 -3.09 -3.413 TRET C47 COMB5 -1703.95 7.12 -4.76 -0.041 6.434 -17.647 TRET C47 COMB6 -2042.04 3.07 1.04 0.019 1.617 0.264 TRET C47 COMB6 -2033.24 3.07 1.04 0.019 -0.467 -5.878 TRET C47 COMB6 -2024.44 3.07 1.04 0.019 -2.552 -12.02 TRET C47 COMB7 -2038.13 10.18 0.96 0.015 1.558 18.789 TRET C47 COMB7 -2029.33 10.18 0.96 0.015 -0.369 -1.571 TRET C47 COMB7 -2020.53 10.18 0.96 0.015 -2.296 -21.93 TRET C47 COMB8 -2148.63 5.75 5.93 0.067 13.971 7.705 TRET C47 COMB8 -2139.83 5.75 5.93 0.067 2.106 -3.788 TRET C47 COMB8 -2131.03 5.75 5.93 0.067 -9.76 -15.282 TRET C47 COMB9 -1931.54 7.5 -3.93 -0.033 -10.795 11.348 TRET C47 COMB9 -1922.74 7.5 -3.93 -0.033 -2.942 -3.66 TRET C47 COMB9 -1913.94 7.5 -3.93 -0.033 4.911 -18.668 TRET C47 COMB10 -2041.45 4.14 1.03 0.019 1.609 3.043 TRET C47 COMB10 -2032.65 4.14 1.03 0.019 -0.453 -5.232 TRET C47 COMB10 -2023.85 4.14 1.03 0.019 -2.514 -13.506 TRET C47 COMB11 -2038.71 9.11 0.98 0.016 1.567 16.01 SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Trang 234 Án T t Nghi p K S Xây D ng TRET C47 COMB11 -2029.91 9.11 0.98 GVHD: TS Lê V n Ph c Nhân 0.016 -0.384 -2.217 TRET C47 COMB11 -2021.11 9.11 0.98 0.016 -2.335 -20.444 TRET C47 COMB12 -2116.07 6.01 4.45 0.052 10.256 8.252 TRET C47 COMB12 -2107.27 6.01 4.45 0.052 1.349 -3.769 TRET C47 COMB12 -2098.47 6.01 4.45 0.052 -7.559 -15.79 TRET C47 COMB13 -1964.1 7.24 -2.45 -0.018 -7.08 10.802 TRET C47 COMB13 -1955.3 7.24 -2.45 -0.018 -2.185 -3.679 TRET C47 -1946.5 7.24 -2.45 -0.018 2.71 -18.16 TRET C47 -1721.55 10.18 6.19 0.07 14.904 19.089 TRET C47 -1712.75 10.18 6.19 0.07 2.519 -1.091 TRET C47 -1703.95 10.18 6.19 0.07 6.434 -10.26 TRET C47 -2148.63 2.19 -4.76 -0.041 -12.614 -1.494 TRET C47 -2139.83 2.19 -4.76 -0.041 -3.09 -5.878 TRET C47 COMB13 COMBAO MAX COMBAO MAX COMBAO MAX COMBAO MIN COMBAO MIN COMBAO MIN -2131.03 2.19 -4.76 -0.041 -9.867 -21.93 SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Trang 235 Án T t Nghi p K S Xây D ng GVHD: TS Lê V n Ph CÁC PH N M M S c Nhân D NG Auto CAD 2007 c a hãng Autodesk dùng đ v b n v Etabs phiên b n Nonlinear Version 9.7.1 c a hãng Computer and Structure, Inc (CSI) dùng đ gi i n i l c khung không gian, đ gi i n i l c c u thang b , h n c ng m Microsoft Office 2003, Propessional Edition c a hãng Microsoft đ dùng tính tốn trình bày thuy t minh Microsoft Office 2007, Propessional Edition c a hãng Microsoft đ dùng tính tốn trình bày thuy t minh SVTH: ng Minh Tâm MSSV: 20761249 Trang :236 Án T t Nghi p K S Xây D ng GVHD: TS Lê V n Ph c Nhân TÀI LI U THAM KH O B xây d ng Nhà cao t ng – Thi t k Bê tông c t thép toàn kh i TCVN 198 – 1997 NXB xây d ng, Hà N i n m 1997 C c khoan nh i - Yêu c u v ch t l ng thi công 206-1998 K t c u bê tông c t thép - NXB K t c u Bê tông C t thép, Ph n k t c u nhà c a Nhà xu t b n KHKT 1998, Ngô Th i H c Qu c Gia TP.HCM - Võ Bá T m Phong, Nguy n ình C ng K t c u bê tông c t thép - Ph n c u ki n c b n - NXB KHKT - Phan Quang Minh (ch biên) Móng c c - Tiêu chu n thi t TCXD 205:1998 N n Móng - NXB xây d ng - Lê Anh Hoàng Phân tích tính tốn Móng C c,– i h c qu c gia TP.HCM, Tr ng i h c Bách Khoa, Khoa k thu t xây d ng, B mơn c đ a n n móng - Th y Võ Phán, Hoàng Th Thao S tay k t c u, tr ng đ i h c Ki n Trúc TP.HCM -PGS-TS V M nh Hùng 10 Sàn BTCT toàn kh i - NXB khoa h c k thu t-Nguy n ình C ng 11 Tính tốn ti t di n c t bê tông c t thép - NXB xây d ng 2006 – Nguy n ình C ng 12 Tiêu Chu n t i tr ng tác đ ng TCVN 2737-1995 SVTH: ng minh Tâm MSSV: 20761249 Trang :237 ... i tính tốn, thi cơng x lý th c t Chính th Chung c TÂN T O đ c đ i khu tái đ nh c hoán đ i đ t 17,7 thu c khu công nghi p TÂN T O m r ng, qu n BÌNH TÂN m t d án th t s thi t th c kh thi a m xây... ki u chung c gi i pháp t t nh t đ đáp ng nhu c u nhà cho ng thích h p cho nhu c u i dân, cán b công tác, lao đ ng n c a ng i có thu nh p cao, ng in c ngoài… Chung c c lao đ ng t i Vi t Nam, chung. .. trình th p t ng, khu dân c xu ng c p r t c n thi t Bên c nh đó, vi c hình thành cao c v n phòng, chung c cao t ng khơng nh ng đáp ng đ c nhu c u v c s h t ng, mà góp ph n tích c c vào vi c t o
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế chung cư tân tạo , Thiết kế chung cư tân tạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay