SKKN DAO HUYEN NGOC đã sửa MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 2

43 107 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2019, 20:11

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 2MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 2MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 2MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 2MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 2 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI *************** MÃ SKKN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Lĩnh vực : CHỦ NHIỆM Cấp học : Tiểu học NĂM HỌC: 2015 - 2016 MỤC LỤC NỘI DUNG PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Trang I Lý chọn đề tài II Mục đích nghiên cứu III Khách thể, đối tượng nghiên cứu IV Đối tượng khảo sát thực nghiệm V Phương pháp nghiên cứu VI Phạm vi nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lý luận 1 Những khoa học 1.2 Một số khái niệm Chương 2: Cơ sở thực tiễn 12 2.1 Đặc điểm nhà trường 12 2.2 Đặc điểm lớp 12 2.3 Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp2G 13 Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp 14 3.1 Tìm hiểu hồn cảnh học sinh 14 3.2 Xây dựng đội ngũ cán lớp tạo uy tín cho đội ngũ cán lớp 16 3.3 Phối hợp biện pháp giáo dục lên lớp 19 3.4 Hình thành nhân cách thơng qua đạo đức 23 3.5 Rèn tính tập thể, rèn nếp tự quản 24 NỘI DUNG Trang 3.6 Động viên, khích lệ học sinh kịp thời 27 3.7 Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh lớp 28 3.8 Xây dựng tình cảm trò 30 Chương 4: Kết thực 32 4.1 Kết giáo dục ba mặt 32 4.2 Tinh thần tập thể lớp 33 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 35 Kết luận 35 Khuyến nghị 35 CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT - Giáo viên chủ nhiệm: GVCN - Đội thiếu niên Tiền phong: Đôi TNTP - Hoạt động lên lơp: HĐNGLL - Giáo dục: GD - Phụ huynh học sinh: PHHS - Phương pháp dạy học: PPDH - Hoạt động: HĐ Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: “Trẻ em hôm nay, giới ngày mai” Trẻ em nguồn hạnh phúc gia đình, tương lai đất nước, lớp người kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Gia đình xã hội ln dành cho trẻ điều kiện tốt em phát triển thể chất, tinh thần, trí tuệ, tình cảm đạo đức Bên cạnh đó, từ xưa đến giáo dục vấn đề quan trọng xã hội xã hội ngày nay, xã hội cơng nghiệp hóa, đại hóa đặc biệt thời kỳ hội nhập với giới Nó đòi hỏi người tồn diện có tri thức, đạo đức Muốn có hệ người bậc tiểu học giáo dục phải quan tâm trú trọng giáo dục người phát triển toàn diện (Đức – trí – thể - mĩ) Chính bậc tiểu học coi bậc tảng hệ thống giáo dục quốc dân Nó đòi hỏi đội ngũ người thầy phải có đủ trình độ hiểu biết kiến thức sư phạm, có lực quản lý, có lòng say mê với nghề nghiệp Từ giúp em hình thành sở ban đầu nhân cách ngôn ngữ giao tiếp, kiến thức để sau vững bước lên lớp Để có lớp người nhờ phần lớn giáo dục trường tiểu học Chính ngành giáo dục cần nâng cao trách nhiệm giáo dục để thực tốt nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao phó Để thực vai trò người giáo viên phải tiến hành nhiều công việc khác cơng việc quan trọng người giáo viên cơng tác chủ nhiệm lớp nhằm hình thành trì nếp tự quản, tinh thần tập thể cho học sinh lớp phụ trách Đây cơng việc quan trọng góp phần khơng nhỏ định đến kết học tập rèn luyện học sinh Trong giảng dạy, người giáo viên phải ln ý, quan tâm tích cực đến việc rèn cho lớp nếp tự quản, tinh thần tập thể để em có tính tự giác, tích cực học tập sinh hoạt kết giáo dục tốt Mặt khác từ đầu lớp học có nếp tự quản tốt tinh thần tập thể tốt giúp học sinh lớp nghiêm túc học tập hoạt động khác nhà trường Đồng thời giáo viên chủ nhiệm “ nhàn” lên lớp Từ giáo viên có nhiều thời gian để đầu tư cho việc dạy học Thực tế cho thấy học sinh lớp có nếp tự quản tốt tinh thần tập thể tốt người GVCN phần làm tốt công tác chủ nhiệm lớp (tức người giáo viên hoàn thành tốt việc giảng dạy môn tổ chức 1/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp giáo dục, rèn luyện đạo đức cho học sinh) Đặc biệt nhà trường Tiểu học vai trò người giáo viên chủ nhiệm lại quan trọng Bởi lẽ giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lý điều hành lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh, cầu nối ba môi trường giáo dục gia đình, nhà trường xã hội Ngồi xây dựng nếp tự quản tinh thần tập thể cho lớp giúp học sinh lớp thêm tự lập, tự tin tích cực học tập lao động Đây nhân tố góp phần định đến kết giáo dục giáo viên Nói cách khác nếp tự quản tinh thần tập thể tốt làm tăng chất lượng dạy học đồng thời rèn luyện đạo đức, tác phong cho học sinh góp phần hình thành nhân cách em Vì lí mà từ nhận lớp, tâm niệm: Làm để xây dựng nếp tự quản, tinh thần tập thể cho học sinh lớp từ đầu cho tốt Từ suy nghĩ, trăn trở thân mạnh dạn nảy sinh viết sáng kiến kinh nghiệm để rèn luyện nếp tự quản, tinh thần tự học cho học sinh Xuất phát từ sở lí luận trên, với mong muốn giúp em hình thành trì nếp tự quản, tinh thần tập thể , tơi tìm hiểu, đúc kết tìm ra: “ Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp 2” Qua thực tiễn giảng dạy thân với việc học hỏi kinh nghiệm bạn đồng nghiệp tham khảo số tài liệu, mạnh dạn triển khai số biện pháp vào công tác chủ nhiệm thực tế II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Đánh giá thực trạng đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Từ xây dựng cho học sinh nếp tự quản tinh thần tập thể để từ em học tập tốt để em có vốn kiến thức vững vàng, rèn luyện nhân cách đạo đức III KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: - Khách thể nghiên cứu: Công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học - Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp IV ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT, THỰC NGHIỆM: Học sinh lớp 2G trường Tiểu học công tác 2/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: + Phương pháp sử dụng tài liệu: Nghiên cứu tài liệu sư phạm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu + Phương pháp phân loại: tham khảo hồ học bạ em, phân loại học sinh phụ trách - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: + Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động học sinh + Phương pháp điều tra: Trò chuyện với học sinh, phụ huynh học sinh, GVCN em năm trước - Nhóm phương pháp thực nghiệm: + Phương pháp thực nghiệm: áp dụng biện pháp đưa để rèn nề nếp lớp + Phương pháp thống kê, đánh giá: Tổng kết tình hình nề nếp lớp phụ trách theo giai đoạn, đưa đánh giá thân sau áp dụng biện pháp rèn nề nếp VI PHẠM VI, KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU: Từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2016 - Tháng năm 2015: Đăng kí đề tài - Tháng 11 năm 2015: Xây dựng đề cương nghiên cứu - Tháng 12 năm 2015: Tìm kiếm tài liệu để xây dựng sở lí luận đề tài Khảo sát thực trạng đề tài - Tháng năm 2016: Phân tích, xử lí số liệu - Tháng + tháng năm 2016: Viết hoàn thành đề tài - Tháng năm 2016: Nộp SKKN 3/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp PHẦN II: NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Những khoa học: 1.1.1 Quan điểm đạo Đảng giáo dục: Nhiệm vụ mục tiêu giáo dục nhằm xây dựng người hệ thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, có đạo đức sáng, có ý chí kiên cường xây dựng bảo vệ Tổ quốc; cơng nghiệp hố, đại hố đất nước; giữ gìn phát huy giá trị văn hố dân tộc, có lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phát huy tiềm dân tộc người Việt Nam, có ý thức cộng đồng phát huy tính tích cực cá nhân, làm chủ tri thức khoa học công nghệ đại, có tư sáng tạo, có kỹ thực hành giỏi, có tác phong cơng nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật; có sức khoẻ, người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”vừa “chuyên” lời dặn Bác Hồ Thực coi giáo dục- đào tạo quốc sách hàng đầu Nhận thức sâu sắc giáo dục- đào tạo với khoa học công nghệ nhân tố định tăng trưởng kinh tế phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục- đào tạo đầu tư phát triển Thực sách ưu tiên ưu đãi giáo dục- đào tạo, đặc biệt sách đầu tư sách tiền lương Có giải pháp mạnh mẽ để phát triển giáo dục Giáo dục- đào tạo nghiệp toàn Đảng, Nhà nước toàn dân Mọi người học, học thường xuyên, học suốt đời Phê phán thói lười học Mọi người chăm lo cho giáo dục Các cấp uỷ tổ chức đảng, cấp quyền, đoàn thể nhân dân, tổ chức kinh tế, xã hội, gia đình cá nhân có trách nhiệm tích cực góp phần phát triển nghiệp giáo dụcđào tạo, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài lực cho giáo dục- đào tạo Kết hợp giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình giáo dục xã hội, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh nơi, cộng đồng, tập thể Phát triển giáo dục- đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, tiến khoa học- cơng nghệ củng cố quốc phòng, an ninh Coi trọng ba mặt; mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng phát huy hiệu Thực giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, lý luận gắn với thực tế, học đôi với hành, nhà trường gắn liền với gia đình xã hội 4/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Thực công xã hội giáo dục- đào tạo Tạo điều kiện để học hành Người nghèo Nhà nước cộng đồng giúp đỡ để học tập Bảo đảm điều kiện cho người học giỏi phát triển tài Giữ vai trò nòng cốt trường công lập đôi với đa dạng hố loại hình giáo dục- đào tạo, sở Nhà nước thống quản lý, từ nội dung chương trình, quy chế học, thi cử, văn bằng, tiêu chuẩn giáo viên, tạo hội cho người lựa chọn cách học phù hợp với nhu cầu hồn cảnh Phát triển trường bán cơng, dân lập nơi có điều kiện, bước mở trường tư thục số bậc học như: mầm non, phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, đại học Mở rộng hình thức đào tạo khơng tập trung, đào tạo từ xa, bước đại hố hình thức giáo dục Từ quan điểm trên, Đảng Nhà nước ta đề chủ trương, đường lối, sách giải pháp lớn nhằm phát triển giáo dục – đào tạo Những chủ trương đường lối chuyển hóa thành luật chế, sách cụ thể nhằm thực nhiệm vụ mục tiêu đề Quan điểm tiếp tục đổi nghiệp giáo dục – đào tạo Đảng ta hướng đắn, tạo nên chuyển biến tích cực góp phần đáp ứng u cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước 1.1.2 Mục tiêu giáo dục Tiểu học: Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kĩ để học sinh tiếp tục học trung học sở 1.1.3 Nội dung giáo dục Tiểu học: Giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết tự nhiên, xã hội người; có kĩ nghe, đọc, nói, viết tính tốn; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật Nội dung giáo dục cấp học Tiểu học phận nội dung chương trình phổ thơng vốn mang tính chỉnh thể Phải đảm bảo yêu cầu phối hợp liên môn nhằm hỗ trợ việc học tập môn học tránh chồng chéo, trùng lặp Xác định nội dung dạy học theo định hướng lựa chọn kiến thức sở cho việc tiếp tục học lên, thiết thực phục vụ cho sống tại, góp phần định hướng cơng việc tương lai 5/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Các em tham gia phong trào Vở tặng bạn nghèo nhiệt tình 3.5 Rèn tính tập thể, rèn nếp tự quản: 3.5.1 Nâng cao tính tập thể dạy văn hố: Trong dạy văn hóa, ngồi việc truyền thụ kiến thức bản, GVCN cần phải ln tạo khơng khí phấn khởi, dân chủ học để học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính tập thể tính cách riêng em Bởi động lực để khuyến khích mạnh dạn, tự tin học sinh em yếu kém, nhút nhát hay mặc cảm Để tạo gắn bó cá nhân với tập thể lớp, tơi thường dùng câu hỏi mang tính chất “ đồng đội ” như: + Ai có câu trả lời (hoặc cách giải) giống bạn? + Vậy theo ta nên sửa cho bạn nào? (Nếu học sinh trả lời sai) + Ai giúp bạn nào? + Cả lớp có đồng ý với câu trả lời bạn không? + Cả lớp thưởng cho bạn tràng pháo tay nào! 24/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Bằng cách nêu câu hỏi trên, thấy em tự tin hơn, em nhiệt tình đóng góp ý kiến cho bạn từ em trở nên mạnh dạn học (kể em nhút nhát lớp); học trở nên nhẹ nhàng; em mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến; có ý thức đồn kết giúp đỡ bạn Ngồi tơi ln chủ động cho em làm việc theo nhóm (nhóm đơi, nhóm bốn, nhóm tổ) để em giúp đỡ lẫn “Học thầy không tày học bạn ” Bên cạnh em tự trình bày ý kiến, suy nghĩ riêng cá nhân trước bạn Bằng biện pháp trên, em nhóm, tổ biết đồn kết với để hoàn thành nhiệm vụ giao Chính từ tinh thần tập thể học sinh phát huy 3.5.2 Rèn tính tập thể thơng qua hoạt động ngoại khoá: Hoạt động ngoại khoá Đội điều kiện để rèn luyện tinh thần tập thể có hiệu Mỗi lần tham gia em lần thể tinh thần tập thể, ý thức tôn trọng kỷ luật đặc biệt tính tự quản thể rõ Để rèn tính tập thể thơng qua hoạt động ngoại khóa làm sau: + Trước bắt đầu buổi ngoại khóa tơi ln đề u cầu cụ thể lớp +Tiếp theo chia lớp thành nhóm tơi u cầu em làm việc theo nhóm (nhóm tổ, nhóm … tùy theo nội dung hoạt động ngoại khóa ) Sau tơi phân cơng cơng việc cụ thể cho nhóm hướng dẫn nhóm trưởng phân cơng cơng việc cho thành viên nhóm cho vừa sức với thành viên nhóm Đồng thời kiểm tra việc phân công nhóm trưởng xem phù hợp chưa? Có cần phải điều chỉnh hay xếp lại không? + Cuối tơi cho nhóm thi đua thực nhiệm vụ nhóm Ví dụ: Lần tham quan ngoại khóa học sinh tồn trường Trang trại giáo dục Erahouse cuối học kỳ I, phân công cho em tự quản theo nhóm: ăn uống, chuẩn bị tư trang ô tô, thăm quan đặc biệt kiểm tra sĩ số lúc lúc Tôi nhận thấy em tự quản công việc (kể em tinh nghịch, lớp bị coi cá biệt lại hăng hái) Bởi lẽ nhóm muốn giáo khen hồn thành tốt nhiệm vụ Thế tơi phân cơng thành nhóm em tự bảo thực đầy đủ hăng say nhiệm vụ mà giao cho Đặc biệt lúc tơi thấy vai trò cán lớp 25/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp thể rõ: Các cán lớp tự phân cơng nhiệm vụ cho (Em lớp trưởng Bùi Bảo Ngọc lớp phó Nguyễn Mai Phương tự nhận nhiệm vụ quản lý bạn nghịch ngợm, mải chơi; tổ trưởng tổ tự đơn đốc thành viên tổ thực nội qui buổi ngoại khóa Dưới số hình ảnh lớp tơi tham gia hoạt động ngoại khóa hơm Các em vui chơi có tổ chức: Các em chăm thực hành trồng 26/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Các em thực hành làm bánh trơi Qua buổi ngoại khố tơi thấy em gắn bó hiểu Cũng từ buổi tham quan mà hình thành nên "đôi bạn tiến " Như công tác Đội hoạt động lớp kết hợp với chặt chẽ Đó yếu tố góp phần giúp em có tiến học tập rèn luyện đạo đức 3.5.3 Rèn nếp tự quản: Giờ tự quản khoảng thời gian khơng có giáo viên, em phải tự học, tự giữ kỉ luật lớp Lúc đội ngũ lớp có vai trò quan trọng tự quản Bên cạnh đó, ý thức tự giác học sinh yếu tố định để tự quản tốt hay không Thông thường GVCN lớp cán lớp (lớp trưởng, lớp phó) quản lý bạn tự quản với đội ngũ đỏ Đội cuối người giáo viên cần kiểm tra việc thực em Nhưng thân tôi, thiết nghĩ muốn rèn nếp tự quản cho học sinh trước hết cần phải xây dựng ý thức tự quản học sinh, phải tạo ganh đua học sinh để học sinh phấn đấu đạt thành tích tốt thi đua Với suy nghĩ đó, tơi tiến hành rèn nếp tự quản cho học sinh lớp sau: Thơng thường yêu cầu học sinh tự quản 15 phút truy đầu buổi sáng đầu buổi chiều Khi truy bài, yêu cầu cán lớp đơn đốc bạn tổ tự thực nội qui lớp học; kiểm tra việc chuẩn bị bạn tổ trước đến lớp (theo GVCN dặn dò) Trong thời gian đầu, tơi ln có mặt để kiểm tra nếp tự quản học sinh giúp đỡ, hướng dẫn cán lớp hồn thành nhiệm vụ Sau học sinh dần vào nề nếp tơi khơng thiết phải có mặt tơi kiểm tra đột xuất “ nếp tự quản ” em cách qua để quan sát em truy để từ có biện pháp điều chỉnh “ nếp tự quản ” cho học sinh Sau tự quản, cần theo dõi vào số điểm thi đua tổ (được lớp trưởng ghi góc bảng) để rút kinh nghiệm trước lớp Đồng thời đưa nhận xét, lời tuyên dương hay nhắc nhở cá nhân, tổ 3.6 Động viên, khích lệ học sinh kịp thời: Học sinh cần khích lệ động viên Tơi thường nhìn nhận quan sát học sinh, nhìn thấy tiến học sinh dù nhỏ kịp thời 27/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp động viên khen ngợi trước lớp để em phấn khởi tiếp tục phấn đấu Hình thức động viên khích lệ tơi phong phú + Trong dạy: Tơi ln dùng lời khích lệ động viên “Con đọc to rõ ràng đấy!”, “Lớp hơm học sơi q, vui.”, “ Các ngoan ngỗn thật đáng yêu.”… Nhất với em phát biểu, nhận thức chậm bạn thường gọi em trả lời nhiều bạn khác Ví dụ em Tạ Bảo Vân lớp hồi đầu năm đọc nhỏ động viên khích lệ em mạnh dạn đọc to, rõ ràng Ngoài tràng pháo tay lời khen em trả lời câu hỏi đưa cách xác tơi thưởng em ngơi nhỏ bảng thành tích tuần Bảng thành tích tuần tổng kết vào sinh hoạt cuối, học sinh nhiều tặng phần quà ngộ nghĩnh Tôi nhận thấy học sinh lớp cảm thấy hứng khởi Cũng mà lớp tơi ln sơi học + Ngồi học: Đơi thực tế số học sinh chưa tiến bộ, khen trước lớp phản tác dụng với học sinh khác Chính vậy, đơi chơi tơi thường kéo học sinh lại thủ thỉ nói chuyện Ví dụ “Cơ thấy Tuấn Minh dạo viết cẩn thận Con cố gắng nhé!”… Và thấy lời khen “bí mật” có tác dụng Các em học sinh chậm, nghịch ngợm có thay đổi rõ rệt Bên cạnh tình cảm – trò ngày khăng khít 3.7 Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh lớp: Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh công việc quen thuộc giáo viên giáo viên chủ nhiệm lớp Việc kết hợp chặt chẽ giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh nhằm để rèn luyện ý thức, nề nếp học sinh học tập tu dưỡng lớp nhà Như biết cha mẹ mong em học giỏi, ngoan ngỗn,có tiến học tập.Chính tiến học sinh cần để bố mẹ em biết để kịp thời động viên, nhắc nhở em Vì việc kết hợp thường xuyên với phụ huynh học sinh, thông báo kịp thời kết đợt thi đua cho phụ huynh để phụ huynh yên tâm, phấn khởi em từ có quan tâm thiết thực tới em biện pháp cần thiết người giáo viên việc giáo dục học sinh Chỉ q nhỏ như: vở, bút chì, nhãn vở, bánh, kẹo ban phụ huynh lớp dành cho em nhỏ lại nguồn động viên cho em phấn đấu Ngoài 28/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp điều giúp em trở nên phấn khởi tự tin vào thân phấn đấu bố mẹ, thầy cô tập thể lớp ghi nhận Các em thấy hãnh diện thấy đóng góp vào thành tích chung lớp, trường Từ em tự giác hoạt động, tinh thần tập thể em ngày nâng lên rõ rệt Mặt khác cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp coi người thay mặt nhà trường phụ trách chủ yếu công tác giáo dục học sinh nên từ đầu năm tơi sâu tìm hiều hồn cảnh học sinh để biết ảnh hưởng gia đình việc giáo dục học sinh nào? + Nếu ảnh hưởng gia đình có lợi cho học sinh, tổ chức tuyên truyền nêu gương buổi họp cha mẹ học sinh để tham khảo học tập + Nếu ảnh hưởng gia đình khơng có tác dụng tích cực cho việc giáo dục học sinh tơi kiên trì trao đổi, góp ý chân thành song tránh để cha mẹ học sinh cảm thấy xấu hổ Từ thống biện pháp việc giáo dục gia đình nhà trường nhằm mục đích giúp em phát triển tốt Ngồi thơng thường giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh học sinh cách mời phụ huynh học sinh lên trường gặp giáo viên chủ nhiệm Biện pháp nhiều giáo viên áp dụng đem lại hiệu định Tuy nhiên, không nên mời phụ huynh nhiều lần năm học điều làm cho phụ huynh e ngại phải lên trường (do mặc cảm, tâm lý khơng thoải mái) Chính tơi ln hạn chế sử dụng biện pháp mời riêng phụ huynh học sinh lên để gặp gỡ Thay vào tơi liên lạc với gia đình học sinh qua sổ liên lạc, giấy thông báo, đặc biệt phương tiện điện thoại để kịp thời nhắc nhở, đôn đốc học sinh học tập lớp nhà Tôi thấy biện pháp đem lại hiệu không nhiều thời gian Đối với thân biện pháp mời mời phụ huynh lên trường coi biện pháp cuối biện pháp phối hợp với phụ huynh học sinh Mặt khác để cha mẹ học sinh giúp đỡ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ giáo dục tập thể lớp từ buổi họp phụ huynh đầu năm nêu rõ yêu cầu gia đình em mặt như: cách hướng dẫn em làm việc hàng ngày; việc chuẩn bị học; giáo dục ý thức gọn gàng, ngăn nắp học tập, vui chơi; sinh hoạt điều độ, thời gian biểu, việc nấy, tránh tình trạng vừa học vừa chơi; việc khuyến khích em lao động nhà tham gia hoạt động có tính tập thể đặc biệt giáo dục lòng nhân ái; ý thức tập thể cho học sinh 29/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Với cách làm tơi nghĩ làm Phụ huynh lớp phối hợp chặt chẽ với hoạt động trường lớp, ln có phản hồi kịp thời có bên cạnh nhận lời tâm trân thành từ phụ huynh Tôi cảm thấy thật hạnh phúc từ hào Một Cơ Giáo 3.8 Xây dựng tình cảm Cơ - Trò: Tạo tâm cho học sinh buổi học vô cần thiết Hiểu điều nên tiết học ngày không quở trách, trách phạt học sinh dù mắc lỗi muộn hay quên đồng phục quên sách, vở, thiếu phần chuẩn bị Nếu nặng lời mắng mỏ đem lại cho học sinh nỗi buồn, cảm giác có tội đè nặng, phá tan tiếp thu học sinh buổi học hôm Chính giáo bị ức chế, buồn bực , tức tối suốt giảng Để tránh tình trạng trên,sáng sáng bước chân vào lớp tơi thường nghĩ câu chào, câu đùa hóm hỉnh sau lời chào vài cử ân cần: Khi sửa lại tóc cho em này, lúc lại cài áo cho em vv Để cho học sinh cảm nhận ngày học bắt đầu nhẹ nhàng ấm áp Đến cuối ngày học hôm ấy, cho em bình chọn học ngoan tiến ngày Lúc lúc mà nhắc nhở khuyết điểm mà em học sinh hồi sáng mắc phải Nếu lỗi cháu mắc phải mà nặng , em tự đứng trước lớp tìm xem sai chỗ hứa với tập thể lớp, với giáo sửa sai lầm 30/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Cả ngày học sinh trường, giáo thời gian thay vai trò người mẹ nhà em Mỗi có học sinh kêu sốt, mệt hay đau bụng tiết học không làm ngơ mà ân cần hỏi han chăm sóc: lúc xoa cho em chút dầu pha cho em khác cốc nước, học sinh mệt q tơi đưa xuống phòng y tế thơng báo cho gia đình đến Bên cạnh đó, lớp đa số em ăn ngủ trưa trường nên cố gắng xếp thời gian lại tự trơng trưa lớp Trong ăn cố gắng động viên học sinh ăn hết đồ ăn để đảm sức khỏe Với học sinh ăn chậm, lười ăn chủ động cho em ngồi gần mình, xé nhỏ đồ ăn cho em, đơi bón cho em vài miếng Với hành động quan tâm học sinh lớp gần gũi thân mật với cô, nghe lời cô Học sinh lớp tâm với điều thầm kín, bí mật như: khơng thích mẹ hay quát hay cô mẹ ghét u em thơi…Từ lời tâm trao đổi với bậc phụ huynh điều chỉnh cách cư xử để mẹ hiểu Ngồi em hay làm thiếp tặng Những lời chúc lời nhắn nhủ yêu thương em làm cho cảm thấy yêu nghề hơn, cảm thấy hướng 31/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Chương 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN Qua hai năm đứng lớp tiến hành làm công tác chủ nhiệm, sở thực nhịp nhàng biện pháp nêu trên, thấy lớp tơi có chuyển biến đáng kể nề nếp Chính lớp tơi ln đứng đầu phong trào thi đua nhà trường phát động năm học 2015 – 2016 Cụ thể sau: 4.1 Kết giáo dục ba mặt: Năng lực, phẩm chất; kiến thức kĩ năng: (Sĩ số lớp: 46 học sinh) Thời Năng lực Phẩm chất 40/46 HS bước đầu biết tự học 44/46 HS có ý Cuối thức tự học phục vụ kỳ I cao - 46/46HS có tính kỉ luật cao, đồn kết, thương u, giúp đỡ bạn bè 38/46 HS giao tiếp, hợp tác tốt Kiến thức kĩ - Số em đạt 9, 10 hai mơn Tốn + Tiếng Việt: 41 HS = 89,1% - Số em đạt 7, hai mơn Tốn + Tiếng Việt: HS = 10,9% - Còn lại em đạt điểm mơn Tốn + Tiếng Việt - 100%HS hồn thành mơn học 4.2 Tinh thần tập thể lớp: 32/37 VSCĐ - Loại A: Danh hiệu - Lớp tiên xuất 40 HS = 86,9% tiến sắc - Loại B: HS = 13,1% Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Lớp 2G có chuyển biến rõ rệt tinh thần tập thể: + Các em biết yêu thương giúp đỡ học tập rèn luyện đạo đức (Các em học sinh giỏi biết giúp đỡ bạn lớp ôn vào truy bài; em biết giúp đỡ để hồn thành cơng việc giao như: làm vệ sinh lớp học ngày, thi đua đôi bạn tiến … + Lớp chủ nhiệm đạt danh hiệu lớp tiên tiến, chi đội đạt chi đội mạnh Lớp tham gia vào phong trào thi đua trường, Đội với tinh thần hăng say, đoàn kết, tâm đạt kết cao: đạt giải nhì thi kéo co hội thi Hội khoẻ phù tổ chức trường , đặt giải nhì tiết mục văn nghệ Mừng Đảng – Mừng Xuân Tiết mục văn nghệ đạt giải nhì lớp 2G Ngồi lớp tơi tham gia tốt phong trào như: + Thi đua đạt nhiều điểm tốt + Kế hoạch nhỏ (Thu gom giấy vụn vỏ lon bia vượt tiêu) + Quyên góp tặng bạn nghèo + Tham gia văn nghệ trường 33/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp + Ủng hộ người nghèo, người tàn tật + Thi đua đạt lời khen để chào mừng ngày 20/11, ngày 08/03 … Trong năm học 2015 - 2016 vừa qua, lớp nhà trường đánh giá tập thể tốt trường Xây dựng trì nếp tự quản ngồi lớp là: + Nếp xếp hàng vào lớp, nếp xếp hàng học môn chuyên biệt (đi theo hàng, không phá hàng, không gây trật tự) + Nếp mặc đồng phục vào thứ hai thứ năm hàng tuần theo qui định nhà trường từ đầu năm + Nếp tự quản GVCN vắng mặt (Truy nghiêm túc, có chất lượng Điều Ban giám hiệu nhà trường tập thể lớp khác đánh giá cao) + Nếp sinh hoạt lớp vào thứ sáu hàng tuần + Nếp đọc truyện, báo vào chơi, hoạt động tập thể (đọc truyện, lớp có tủ truyện riêng học sinh tự quản lý) + Nếp giúp bạn học học tập vào truy Ví dụ: Vào truy bài, bạn học giỏi lên ngồi cạnh bạn học (theo phân công GVCN) để kèm bạn đọc lại hơm trước học, giảng lại phần hôm trước mà bạn chưa hiểu rõ (theo GVCN dặn dò) Bằng giúp đỡ cán lớp (lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng) bạn học giỏi em học có tiến rõ rệt học tập đạo đức: Các em mạnh dạn phát biểu học văn hóa đồng thời nổ tham gia vào hoạt động lớp trường em: Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Tiến Đạt, Lâm Hoàng Anh Sự cố gắng tập thể lớp nhà trường tổ chức Đội nhà trường ghi nhận, niềm vui, nguồn động viên cho tập thể lớp 34/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận: Qua nghiên cứu để tài “ Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp 2”, nhận thấy rằng: Công tác chủ nhiệm lớp nhiệm vụ quan trọng người giáo viên Đối với lứa tuổi học sinh Tiểu học việc hình thành trì nếp tự quản tinh thần tập thể cho học sinh phải đặt lên hàng đầu Bởi lẽ học sinh nhỏ, chưa mạnh dạn hoạt động, Do việc gần gũi để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng em để giúp đỡ em quan trọng Mặt khác thấy cấp Tiểu học cấp học tảng Chính người giáo viên khơng coi nhẹ việc hình thành nếp tự quản, tinh thần tập thể cho học sinh Bởi từ đầu học sinh có nếp tự quản tốt, biết giúp đỡ học tập hoạt động khác chắn em có ý thức hoạt động đặc biệt học tập Từ chất lượng giáo dục tồn diện nâng cao Thực tế thấy từ đầu coi trọng công tác chủ nhiệm lớp nên chất lượng giáo dục trí dục giáo dục đạo đức lớp chủ nhiệm nâng lên rõ rệt Tuy nhiên tơi thấy cần phải nỗ lực nữa, tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ, chun mơn nghiệp vụ để có hiểu biết sâu rộng giúp thân có hành trang tốt nghiệp trồng người Khuyến nghị: Là giáo viên dạy Tiểu học chắn khơng thể tránh khỏi việc đảm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp Thế để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp khơng phải giáo viên làm Bằng kinh nghiệm ỏi cơng tác chủ nhiệm lớp, mạnh dạn đưa số khuyến nghị sau: - Đối với cấp quản lý: Tổ chức chuyên đề công tác chủ nhiệm để giáo viên có điều kiện nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ - Đối với Ban giám hiệu nhà trường: Tạo điều kiện thời gian vật chất cho giáo viên tham gia chuyên đề nghiệp vụ chủ nhiệm lớp 35/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp - Đối với giáo viên: + GVCN phải nắm vững tâm lí đối tượng giáo dục để từ có biện pháp giáo dục phù hợp giúp em có ý thức tốt học tập lao động Bên cạnh để làm tốt cơng tác chủ nhiệm người giáo viên cần phải nắm bắt điều kiện thực tế nhà trường Nghĩa cần phải tìm hiểu điều kiện địa lý nơi nhà trường đóng, tâm lý người dân xung quanh trường nắm mục đích giáo dục trường đặt Sau GVCN cần phải tìm hiểu thực tế lớp để có nhìn tồn diện lớp Đồng thời cần quan tâm giúp đỡ em có hồn cảnh khó khăn, học sinh cá biệt + GVCN lớp cần có kiến thức, kĩ sư phạm vững vàng đồng thời phải tạo mối quan hệ tốt thầy trò, giáo viên phụ huynh học sinh + GVCN cần quan tâm, gần gũi với em để sẵn sàng giúp đỡ em có hồn cảnh khó khăn Quan trọng cần tránh thái độ, tâm lí khơng tốt lên lớp Người giáo viên chủ nhiệm phải phải tạo niềm tin cho em để em thấy giáo (thầy giáo) chủ nhiệm chỗ dựa tinh thần vững trãi em (đây xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giáo viên học sinh) + GVCN phải gương sáng, mẫu mực để học sinh noi theo Muốn đòi hỏi giáo viên phải thường xun tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ để xứng đáng làm người thầy học sinh kính trọng tin yêu.Trong việc giáo dục nề nếp cho học sinh nay, việc giáo viên cần nêu gương tốt Bác Hồ nói: “ Mỗi thầy cô gương sáng ” + Cuối người giáo viên phải có biện pháp giáo dục cụ thể, có kế hoạch cụ thể sát thực với tình hình lớp Đồng thời kết hợp chặt chẽ với đoàn thể (Đội, hội cha mẹ học sinh lớp … ), Ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp để làm tốt công tác chủ nhiệm - Đối với bậc phụ huynh: + Các bậc phụ huynh cần quan tâm tới em nói riêng nghiệp giáo dục nước nhà nói chung Phụ hunh phải thực gương mẫu mực cho em noi theo 36/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp + Phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với GVCN lớp Có nắm bắt tình hình em trường, từ có biện pháp giáo dục thích hợp Có em ngày ngoan hơn, học giỏi hơn, trở thành người có ích cho xã hội sau + Phụ huynh học sinh cần nuôi dưỡng, giáo dục chăm sóc, tạo điều kiện tốt em học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động nhà trường + Mỗi phụ huynh cần có ý thức xây dựng gia đình thành gia đình văn hố để tạo mơi trường thuận lợi cho việc phát triển tồn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ em + Phụ huynh cần quản lí việc học tập, vui chơi giải trí, sinh hoạt em nhà Bên cạnh phụ huynh cần nắm vững diễn biến tư tưởng, học lực em chủ động thông báo cho nhà trường giáo viên chủ nhiệm vấn đề khơng bình thường em để thống biện pháp phối hợp giáo dục gia đình với nhà trường Tóm lại thay đổi nề nếp, kết học tập đạo đức trình rèn luyện tập thể lớp Điều khẳng định vai trò việc kết hợp việc rèn luyện nếp việc giáo dục văn hố cho học sinh Đó kết kết hợp với hoạt động Đội thiếu niên Tiền phong nhà trường Trên định hướng để rèn nếp tự quản, tinh thần tập thể cho học sinh lớp tơi Chắc hẳn khơng tránh khỏi thiếu sót.Vì tơi mong góp ý đồng nghiệp Ban giám hiệu để tơi làm tốt công tác chủ nhiệm nâng cao hiệu dạy học thân để từ góp phần vào thành tích chung nhà trường Tôi xin chân thành cảm ơn ! 37/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tiểu học chu kì III (2003 - 2007), Tập Bộ Giáo dục Đào tạo biên soạn NXB Giáo dục 2005, Tr 4, Tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh lớp 2, NXB giáo dục Việt Nam - 2010 38/37 ... nhằm nâng cao công tác chủ nhiệm để học sinh lớp tơi hồn thiện mặt 13/37 Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP... điểm lớp 12 2.3 Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp2 G 13 Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu cơng tác chủ nhiệm lớp 14 3.1 Tìm hiểu hoàn cảnh học sinh 14 3 .2 Xây dựng đội ngũ cán lớp tạo uy... cứu: Công tác chủ nhiệm lớp trường tiểu học - Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm lớp IV ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT, THỰC NGHIỆM: Học sinh lớp 2G trường Tiểu học công tác 2/ 37
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN DAO HUYEN NGOC đã sửa MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 2, SKKN DAO HUYEN NGOC đã sửa MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 2, PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ, VI. PHẠM VI, KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU:, PHẦN II: NỘI DUNG, e. Xây dựng, bảo quản và sử dụng hiệu quả hồ sơ chủ nhiệm lớp, hồ sơ giảng dạy:, CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 2, Danh hiệu của tập thể lớp

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay