Hợp đồng Dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2019, 15:48

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Số…/HĐTBGTSP Hôm nay, ngày ………… tháng ………… năm …………… , Tại …………………………………………… Chúng tơi gồm có: BÊN TH DỊCH VỤ (BÊN A) (1) ………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………… Fax: …………………………………………………………………………………………………………………… Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………… Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………… Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… làm đại diện BÊN DỊCH VỤ (BÊN B) Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………… Fax: …………………………………………………………………………………………………………………… Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………… Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………… Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………… làm đại diện ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG (2) VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC Bên A thuê bên B trưng bày giới thiệu hàng hóa ……………………………… với yêu cầu cụ thể sau: 1.1 Hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu địa điểm ……………………………………………… (3) 1.2 Số lượng mẫu hàng ……………… đảm bảo tiêu chuẩn ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… ĐIỀU 2: NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HÀNG TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU (4) 2.1 Trưng bày hàng mẫu tủ kiếng, có đèn chiếu sáng, có bảng hiệu giới thiệu chất lượng, công dụng, giá … 2.2 Cử nhân viên giới thiệu quảng cáo, phát catague cho khách tham quan 2.3 Vị trí đặt mẫu hàng, đặt … (mơ tả vị trí nơi đặt hàng) 2.4 Đặt số lượng mẫu hàng, tủ kiếng … 2.5 Bán, miễn phí cho khách hàng với số lượng … 2.6 Cách bảo quản loại hàng … 2.7 Cách thay đổi mẫu hàng … sau … ngày …… tháng …… năm ……… … Điều Thù lao dịch vụ toán a) Bên A toán cho bên B tiền thù lao …………………… … đồng (Bằng chữ: ………………) b) Phương thức toán ………………………………………………………………………………… c) Thời hạn toán chia làm ……… đợt d) Bên A tốn chi phí hợp lý khác bên B (nếu có) như: - Tiền mua tủ kiếng, giá đỡ, vật lót … - Cơng chun chở hàng mẫu, phương tiện phục vụ trưng bày - Vẽ bảng hiệu, … … ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 4.1 NGHĨA VỤ CỦA BÊN A a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hàng hóa trưng bày giới thiệu phương tiện cho bên B theo thỏa thuận hợp đồng; b) Kiểm tra, giám sát việc thực hợp đồng trưng bày giới thiệu hàng hóa; c) Cung cấp thơng tin hàng hóa,dịch vụtrưng bày giới thiệu, phương tiện cần thiết khác cho bên B theo thỏa thuận hợp đồng chịu trách nhiệm thông tin d) Trả thù lao dịch vụ chi phí hợp lý khác 4.2 QUYỀN CỦA BÊN A a) Yêu cầu bên B thực thoả thuận hợp đồng; b) Kiểm tra, giám sát việc thực hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 5.1 NGHĨA VỤ CỦA BÊN B a) Thực việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ theo thoả thuận hợp đồng; Bên B không chuyển giao thuê người khác thực dịch vụ không chấp nhận bên A; trường hợp chuyển giao nghĩa vụ thực hợp đồng cho người khác phải chịu trách nhiệm với bên A; b) Bên B có trách nhiệm bảo quản hàng hóa trưng bày giới thiệu, tài liệu, phương tiện giao thời hạn thực hợp đồng; kết thúc trưng bày giới thiệu hàng hóa, phải bàn giao đầy đủ hàng hóa, tài liệu, phương tiện trưng bày giới thiệu cho bên A, gây thiệt hại cho bên A phải bồi thường 5.2 QUYỀN CỦA BÊN B a) Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu theo thời hạn thoả thuận hợp đồng; b) Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thơng tin hàng hố, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phương tiện cần thiết khác theo thoả thuận hợp đồng; c) Nhận thù lao dịch vụ chi phí hợp lý khác ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Các bên cam kết thực hợp đồng Nếu trình thực có phát sinh vướng mắc bên trao đổi tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên khơng thỏa thuận việc tranh chấp phán tòa án Hợp đồng lập thành ……… (……… ) bản, bên giữ có giá trị ĐIỀU 6: THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG Hợp đồng có hiệu lực từ ngày… tháng… năm…… đến ngày… tháng… năm… Được gia hạn theo đợt mở hội chợ triển lãm bên B bên A có thơng báo đề nghị văn Hợp đồng thành lập thành…… có giá trị nhau, bên giữ…….bản ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Chức vụ Chức vụ (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: (1) Quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ quy định Điều 118 Luật thương mại 2005; (2) Đối tượng hợp đồng phải đáp ứng điều kiện quy định Điều 119 Luật thương mại 2005; (3) Nêu rõ địa danh cụ thể; (4) Cấm tổ chức trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ theo quy định Điều 123 Luật thương mại 2005 ... bên thuê dịch vụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu theo thời hạn thoả thuận hợp đồng; b) Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thơng tin hàng hố, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phương... thuận hợp đồng; b) Kiểm tra, giám sát việc thực hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 5.1 NGHĨA VỤ CỦA BÊN B a) Thực việc trưng bày, giới thiệu. .. hàng hóa trưng bày giới thiệu, tài liệu, phương tiện giao thời hạn thực hợp đồng; kết thúc trưng bày giới thiệu hàng hóa, phải bàn giao đầy đủ hàng hóa, tài liệu, phương tiện trưng bày giới thiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng Dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm, Hợp đồng Dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay