HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

4 28 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2019, 11:16

HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Số:…/… Tại Phòng Cơng chứng số …………………… thành phố …………………… (Trường hợp việc cơng chứng thực ngồi trụ sở, ghi địa điểm thực cơng chứng Phòng Cơng chứng), chúng tơi gồm có: BÊN BÁN (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN A): Ông (Bà):………………………………………………………………Sinh ngày:………………………… Chứng minh nhân dân số:………….… cấp ngày……… ……tại……………………………………… Hộ thường trú (trường hợp khơng có hộ thường trú ghi đăng ký tạm trú): ………… ……………………………………………………………………… ……………………………………… Hoặc chọn chủ thể sau: Chủ thể vợ chồng: Ông:……………………………………………………………………………Sinh ngày:………………… Chứng minh nhân dân số:………….… cấp ngày……… ……tại……………………………………… Hộ thường trú (trường hợp khơng có hộ thường trú ghi đăng ký tạm trú): ………… ……………………………………………………………………… ……………………………………… Cùng vợ Bà:…………………………………………………… …………Sinh ngày:………………… Chứng minh nhân dân số:………….… cấp ngày……… ……tại……………………………………… Hộ thường trú (trường hợp khơng có hộ thường trú ghi đăng ký tạm trú): ………… ……………………………………………………………………… ……………………………………… (Trường hợp vợ chồng có hộ thường trú khác nhau, ghi hộ thường trú người) Chủ thể hộ gia đình: Họ tên chủ hộ: …………………….………………………………………Sinh ngày:………………… Chứng minh nhân dân số:………….… cấp ngày……… …… tại……………………………………… Hộ thường trú (trường hợp hộ thường trú ghi đăng ký tạm trú): ………… ……………………………………………………………………… ……………………………………… Các thành viên hộ gia đình: Họ tên: ……………………………………………………………………Sinh ngày:………………… Chứng minh nhân dân số:………….… cấp ngày……… ……tại……………………………………… Hộ thường trú (trường hợp khơng có hộ thường trú ghi đăng ký tạm trú): ………… ……………………………………………………………………… ……………………………………… * Trong trường hợp chủ thể nêu có đại diện ghi: Họ tên người đại diện: …………………….……………………………Sinh ngày:………………… Chứng minh nhân dân số:………….… cấp ngày……… ……tại……………………………………… Hộ thường trú (trường hợp khơng có hộ thường trú ghi đăng ký tạm trú): ………… …………………………………………………………………… ………………………………………… Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………………………………… … ngày ……………….do …………………………………………………… lập Chủ thể tổ chức: Tên tổ chức: …………………………………………………………………………… ………………… Trụ sở: …………………………………………………………………………………………………… Quyết định thành lập số:…………………………………………… ….ngày… tháng … năm ……… ………………………………………………………………………….cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………………….ngày… tháng … năm ……… ………………………………………………………………………….cấp Số Fax: ………………………………………… Số điện thoại:…………………………… …………… Họ tên người đại diện: : ……………………………………………… Sinh ngày: : ………………… Chức vụ: : ……………………………………………………………………… ………………………… Chứng minh nhân dân số: : ………………cấp ngày: ……………tại: ………………………………… Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ……………………………….………… ngày ……………….do …………………………………………………… lập BÊN MUA (sau gọi Bên B): (Chọn chủ thể nêu trên) ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Hai bên đồng ý thực việc mua bán phương tiện thủy nội địa với thỏa thuận sau đây: ĐIỀU PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA MUA BÁN Đặc điểm phương tiện thủy nội địa: Tên phương tiện: …………………………………………………………………………………… Số đăng ký: ………………………………………………………………………………………… Cấp phương tiện: …………………………………………………………………………………… Công dụng: ………………………………………………………………………………………… Năm nơi đóng: …………………………………………………………………………………… Số hiệu thiết kế: …………………………………………………………………………………… Chiều dài thiết kế: …………………………………………………………………………………… Chiều dài lớn nhất: ………………………………………………………………………………… Chiều rộng thiết kế: ………………………………………………………………………………… Chiều rộng lớn nhất: ……………………………………………………………………………… Chiều cao mạn: …………………………………………………………………………………… Chiều chìm: ………………………………………………………………………………………… Mạn khơ: …………………………………………………………………………………………… Máy chính: - Tên, loại kiểu máy: …………………………………………………………………………… - Cơng suất: ………………………………………………………………………………………… - Số máy: …………………………………………………………………………………………… - Nước sản xuất: …………………………………………………………………………………… Máy phụ: - Tên, loại kiểu máy: …………………………………………………………………………… - Công suất: ………………………………………………………………………………………… - Số máy: …………………………………………………………………………………………… - Nước sản xuất: …………………………………………………………………………………… Trọng tải: …………………………………………………………………………………………… Vùng hoạt động: …………………………………………………………………………………… Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số cấp ngày ĐIỀU GIÁ MUA BÁNPHƯƠNG THỨC THANH TOÁN Giá mua bán phương tiện nêu Điều là: ……………………………………………………… (bằng chữ …………………………………………………………………………………………………) Phương thức toán: ……………………………………………………………………………… Việc toán số tiền nêu hai bên tự thực chịu trách nhiệm trước pháp luật ĐIỀU THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Do bên thỏa thuận …………………………………………………………………………………… ĐIỀU QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Quyền sở hữu phương tiện nêu Điều chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu; Bên có trách nhiệm thực thủ tục đăng ký quyền sở hữu phương tiện nêu Điều quan có thẩm quyền; ĐIỀU VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CƠNG CHỨNG Thuế lệ phí liên quan đến việc mua bán phương tiện nêu Điều theo Hợp đồng Bên chịu trách nhiệm nộp ĐIỀU PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Trong trình thực Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, bên thương lượng giải nguyên tắc tôn trọng quyền lợi nhau; trường hợp không giải được, hai bên có quyền khởi kiện để u cầu tòa án có thẩm quyền giải theo quy định pháp luật ĐIỀU CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN Bên A bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam đoan sau đây: Bên A cam đoan: a Những thông tin nhân thân, tài sản mua bán ghi Hợp đồng thật; b Tài sản mua bán khơng có tranh chấp, khơng bị quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật; c Việc giao kết Hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối ép buộc; d Thực đầy đủ tất thỏa thuận ghi Hợp đồng này; đ Các cam đoan khác Bên B cam đoan: a Những thông tin nhân thân ghi Hợp đồng thật; b Đã xem xét kỹ, biết rõ tài sản mua bán giấy tờ chứng minh quyền sở hữu; c Việc giao kết Hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng bị lừa dối ép buộc; d Thực đầy đủ tất thỏa thuận ghi Hợp đồng này; đ Các cam đoan khác ĐIỀU ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Hai bên công nhận hiểu rõ quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp mình, ý nghĩa hậu pháp lý việc giao kết Hợp đồng này; Hai bên tự đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt Cơng chứng viên; Hoặc chọn trường hợp sau đây: − Hai bên tự đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký, điểm vào Hợp đồng trước có mặt Cơng chứng viên; − Hai bên tự đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt Cơng chứng viên; − Hai bên nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt Cơng chứng viên; − Hai bên nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký, điểm vào Hợp đồng trước có mặt Cơng chứng viên; − Hai bên nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt Cơng chứng viên; − Hai bên nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký vào Hợp đồng trước có mặt Cơng chứng viên; − Hai bên nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng ký, điểm vào Hợp đồng trước có mặt Cơng chứng viên; − Hai bên nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi Hợp đồng điểm vào Hợp đồng trước có mặt Cơng chứng viên; Hợp đồng có hiệu lực từ: BÊN A (ký, điểm ghi rõ họ tên) BÊN B (ký, điểm ghi rõ họ tên) ... ………………………………………………………………………………………………………………… Hai bên đồng ý thực việc mua bán phương tiện thủy nội địa với thỏa thuận sau đây: ĐIỀU PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA MUA BÁN Đặc điểm phương tiện thủy nội địa: Tên phương tiện: ……………………………………………………………………………………... THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Do bên thỏa thuận …………………………………………………………………………………… ĐIỀU QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA Quyền sở hữu phương tiện nêu... phương tiện thủy nội địa số cấp ngày ĐIỀU GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN Giá mua bán phương tiện nêu Điều là: ……………………………………………………… (bằng chữ …………………………………………………………………………………………………) Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA, HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay