Rủi ro phá sản phân tích mẫu hình dòng tiền trong việc dự báo kiệt quệ tài chính ở việt nam

71 3 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2019, 23:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠ CƠNG QUỲNH NHƢ RỦI RO PHÁ SẢN: PHÂN TÍCH MẪU HÌNH DỊNG TIỀN TRONG VIỆC DỰ BÁO KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠ CƠNG QUỲNH NHƢ RỦI RO PHÁ SẢN: PHÂN TÍCH MẪU HÌNH DỊNG TIỀN TRONG VIỆC DỰ BÁO KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH VIỆT NAM Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUỐC KHANH Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng, luận văn thạc sĩ khoa học “ Rủi ro phá sản: Phân tích mẫu hình dòng tiền việc dự báo kiệt quệ tài Việt Nam ” cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu đƣợc sử dụng luận văn trung thực đƣợc nguồn trích dẫn Kết nghiên cứu chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu từ trƣớc đến Học viên Tạ Công Quỳnh Nhƣ MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH TĨM TẮT CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Đối tƣợng nghiên cứu 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa đề tài 1.8 Bố cục nghiên cứu CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH VÀ VAI TRÒ DÒNG TIỀN TRONG VIỆC DỰ BÁO KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC CƠNG TY KHỎE MẠNH VÀ KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH 2.1 Khái niệm kiệt quệ tài 2.2 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ ý nghĩa mẫu hình dòng tiền 2.2.1 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ 2.2.2 Vai trò báo cáo lƣu chuyển tiền tệ việc dự báo kiệt quệ tài 2.2.3 Các mẫu hình dòng tiền ý nghĩa mẫu hình 12 2.3 Tổng quan nghiên cứu vai trò dòng tiền việc dự báo kiệt quệ tài cơng ty khỏe mạnh kiệt quệ 16 2.4 Xây dựng giả thiết nghiên cứu 20 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Mô tả sở liệu biến hồi quy 21 3.2 Các biến đƣợc sử dụng nghiên cứu 22 3.2.1 Biến phụ thuộc (FD) 22 3.2.2 Biến độc lập 23 3.2.3 Biến kiểm soát 26 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 28 3.3.1 Thống kê mô tả tần số biến 28 3.3.2 Ma trận tƣơng quan Pearson 28 3.3.3 Mô hình nghiên cứu định lƣợng 28 3.3.3.1 Kiểm định Chi Square 28 3.3.3.2 Hồi quy nhị phân Logistic 29 3.3.4 Đo lƣờng khả phân loại mơ hình 33 3.3.5 Đo lƣờng khả dự báohình 34 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Thống kê mô tả tần số biến 39 4.1.1 Tần số biến 39 4.1.2 Thống kê mô tả 42 4.2 Ma trận tƣơng quan Pearson 43 4.3 Kiểm định Chi Square 44 4.4 Kết mô hình hối quy nhị phân Logistic 46 4.5 Kết khả phân loại mơ hình 51 4.6 Kết khả dự báohình – Giá trị AUC hệ số Gini 52 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận kết nghiên cứu 54 5.2 Hàm ý sách 56 5.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Các mẫu hình dòng tiền 12 Bảng 2.2: Các biến mô hình kỳ vọng dấu 27 Bảng 3.1: Đo lƣờng khả phân loại mơ hình 33 Bảng 3.2: Ý nghĩa diện tích dƣới đƣờng biểu diễn ROC (AUC) 37 Bảng 3.3: Các thƣớc đo phổ biến đánh giá khả dự báohình ( AUC hệ số Gini) 38 Bảng 4.1: Tần số biến 39 Bảng 4.2: Thống kê mô tả 42 Bảng 4.3: Ma trận tƣơng quan Pearson biến mơ hình 43 Bảng 4.4: Kết kiểm định Chi-square 45 Bảng 4.5: Kết hồi quy mơ hình nhị phân Logistic 46 Bảng 4.6: Đánh giá khả phân loại mơ hình 51 Bảng 4.7: Đo lƣờng khả dự báohình – Giá trị AUC hệ số Gini 52 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Đồ thị hồi quy Logistic theo x’ xác suất P 31 Hình 3.2: Đồ thị hồi quy Logistic theo x’ logit (P) 32 Hình 3.3: Biểu đồ tổng quát ROC 35 Hình 4.1: Biểu đồ ROC 53 TÓM TẮT Ngày nay, dự báo kiệt quệ tài trở thành lĩnh vực đƣợc nghiên cứu phổ biến tài chính, hỗ trợ nhà đầu tƣ tiềm - công ty nhà quản lý thị trƣờng chứng khốn đƣa định phù hợp để trì tồn thúc đẩy phát triển công ty Các nghiên cứu gần cho suốt tình trạng kiệt quệ tài chính, thơng tin thu nhập trở nên tin cậy để đo lƣờng hiệu công ty đề nghị thơng tin dòng tiền thích hợp Vì thế, nghiên cứu tiếp cận theo hƣớng nghiên cứu để dự báo kiệt quệ tài chính, đề cao vài trò ba loại dòng tiền báo cáo lƣu chuyển tiền tệ, khác với nghiên cứu trƣớc sử dụng liệu bảng cân đối kế toán báo cáo kết kinh doanh thông tin vĩ mô thị trƣờng Bài nghiên cứu sử dụng kiểm định Chi Square quan trọng phát triển mơ hình dự báo kiệt quệ tài phƣơng pháp hồi quy nhị phân logictis đƣợc thực phần mềm Stata nhằm phát triển kiểm định giả thiết đƣợc đề cập Ngồi ra, bảng kiểm định độ phù hợp mơ hình (thiết lập bảng Classification Table) đƣợc xây dựng nhằm đánh giá mức độ phù hợp nhƣ khả dự báohình Kết nghiên cứu cho thấy thơng tin dòng tiền báo cáo lƣu chuyển tiền tệ đặc biệt vai trò mẫu hình dòng tiền thơng qua kết hợp ba thành phần dòng tiền đƣợc xem cơng cụ dự báo hiệu tình trạng kiệt quệ tài doanh nghiệp với khả phân loại khả dự báo đƣợc đánh giá tƣơng đối cao, củng cố thêm tính chuẩn xác nhƣ mức độ phù hợp mơ hình CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài Dự báo kiệt quệ tài phá sản vấn đề ngày thu hút quan tâm nhà đầu tƣ Việc xác định công ty rơi vào tình trạng kiệt quệ tài vấn đề cần thiết giúp nhà quản lý đƣa sách phù hợp nhằm trì hoạt động thúc đẩy công ty tiếp tục phát triển Trên thực tế, liệu bảng cân đối kế toán liệu tĩnh cho mốc thời gian cụ thể - ngày lập bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập có nhiều giao dịch khơng dùng tiền mặt Trong đó, liệu báo cáo dòng tiền mang tính chất biến động, ghi lại thay đổi báo cáo khác khoảng thời gian tập trung vào tiền mặt sẵn có cho hoạt động đầu tƣ Giá trị thông tin dòng tiền đƣợc sử dụng để đánh giá chất lƣợng thu nhập, linh hoạt tài hỗ trợ việc dự báo dòng tiền Các nghiên cứu chứng minh thông tin thu nhập trở nên cần thiết để đo lƣờng hiệu cơng ty tình trạng kiệt quệ tài Nếu thơng tin dòng tiền báo cáo lƣu chuyển tiền tệ đƣợc sử dụng nhƣ thuớc đo khoản dự báo kiệt quệ tài cuối phá sản Do đó, cảnh báo sớm kiệt quệ tài giúp ngăn chặn phá sản xảy Bởi dòng tiền đƣợc tạo từ ba nguồn (từ hoạt động kinh doanh, đầu tƣ tài chính) dòng tiền từ ba nguồn nhà quản lý xác định, kết hợp ba loại dòng tiền cung cấp thơng tin liên quan đến ngƣời dùng để đánh giá hiệu tài dự báo tình hình tài Phân tích kết hợp dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, đầu tƣ hoạt động tài hỗ trợ việc cách thức cơng ty quản lý tiền mặt thơng qua ba hoạt động để đáp ứng nhu cầu tiền mặt diễn Nghiên cứu xem xét tám mẫu hình dòng tiền đƣợc sử dụng nhƣ cơng cụ thay nhƣ nghiên cứu trƣớc để dự báo kiệt quệ tài Các mẫu hình dòng tiền bắt nguồn từ dấu hiệu dƣơng âm thành phần dòng tiền bao gồm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ hoạt động đầu tƣ dòng tiền từ hoạt động tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu để tìm hiểu xem có khác biệt đáng kể cơng ty bị kiệt quệ tài khỏe mạnh mẫu hình dòng tiền khác hay khơng Nghĩa mẫu hình dòng tiền khác ảnh hƣởng nhƣ đến tình trạng kiệt quệ tài cơng ty Ngồi ra, nghiên cứu tập trung làm mối tƣơng quan mẫu hình dòng tiền vấn đề kiệt quệ tài chính, chứng minh dòng tiền thƣớc đo dùng để dự báo kiệt quệ tài Cụ thể, tám mẫu hình đƣợc xây dựng nghiên cứu, mẫu hình có vai trò việc dự báo kiệt quệ tài Từ đƣa biện pháp dự báo dựa tiêu dòng tiền để đƣa sách kịp thời nhằm trì hoạt động thúc đẩy công ty tiếp tục phát triển Ngoài ra, nhà đầu tƣ chủ nợ có thƣớc đo đầy đủ để đánh gía mức độ rủi ro mà họ gánh chịu công ty rơi vào tình trạng kiệt quệ tài 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Các giả thuyết liên quan đến khác biệt đáng kể ảnh hƣởng mẫu hình dòng tiền khác doanh nghiệp khỏa mạnh kiệt quệ tài đƣợc đƣa để trả lời hai câu hỏi sau: Thứ nhất: Có khác biệt đáng kể cơng ty kiệt quệ khỏe mạnh tác động mẫu hình dòng tiền khác hay khơng ? Thứ hai: Các mẫu hình khác dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, đầu tƣ tài có yếu tố dự báo đáng kể mặt thống kê vấn đề kiệt quệ tài hay khơng ? 49 với cơng ty có loại hình lƣu chuyển tiền tệ thứ năm cao so với cơng ty có mẫu hình dòng dòng tiền tệ khác, thể xác suất kiệt quệ tài cao Kết phù hợp với kỳ vọng cho mẫu hình lƣu chuyển dòng tiền thứ năm thƣờng xuyên xảy cơng ty kiệt quệ Dòng tiền hoạt động kinh doanh âm cho thấy công ty đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho hoạt động Khi đó, nhà quản lý bắt đầu bán tài sản để làm tạo dòng tiền trang trải cần thiết đồng thời tham gia vào tài thơng qua vay phát hành cổ phiếu Vì vậy, cơng ty từ bỏ khả trả nợ hạn, vào tình trạng khẩn cấp, đối mặt với tình trạng kiệt quệ tài Đối với mẫu hình thứ sáu dòng tiền (- - +), mức ý nghĩa 0,103 Nó khơng có mối tƣơng quan mẫu hình dòng tiền thứ sáu kiệt quệ tài Do đó, mẫu hình lƣu chuyển tệ mặt thứ sáu khơng phải yếu tố dự báo tình trạng kiệt quệ tài Các kết phù hợp với nghiên cứu trƣớc đƣợc, cho mẫu hình có nhiều khả đƣợc tìm thấy công ty tiên phong, trẻ thành lập Các cơng ty tin dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thời gian tạm thời khoản lỗ giai đoạn đầu trình thành lập giảm dần theo thời gian Các nhà đầu tƣ sẵn sàng cung cấp vốn tự tin họ công ty này, đƣợc xem cơng ty có tiềm tạo dòng tiền dƣơng từ hoạt động kinh doanh thời gian ngắn Tồn mối tƣơng quan hệ đáng kể mẫu hình lƣu chuyển tiền thứ bảy (- + -) kiệt quệ tài kể với mức ý nghĩa 0,040 < 0,05 Trong trƣờng hợp này, tỷ số odds cho loại 5,592 cơng ty có loại hình lƣu chuyển tiền tệ thứ bảy tƣơng đối cao, thể xác suất kiệt quệ tài cao Các lập luận trƣớc cho mẫu hình dòng tiền cho thấy tín hiệu cơng ty bị kiệt quệ tài Do giảm đáng kể dòng tiền đến dẫn đến tình hình tồi tệ cơng ty vào tình trạng khan hiếm, họ gặp phải khoản nợ đáo hạn trang trải thiếu hụt 50 hoạt động kinh doanh cách bán tài sản dài hạn (Gup & Samson 1993) Tình hình kéo dài khiến cơng ty rơi vào tình trạng kiệt quệ tài khơng cải thiện đƣợc nguồn vốn Đối với mẫu hình lƣu chuyển tiền tệ thứ tám (- - -), kết cho thấy lại không tồn mối tƣơng quan với giá trị p = 0,693 > 0,05 Kết mâu thuẫn với lập luận cho mẫu hình tiền tệ thứ tám đƣợc sử dụng nhƣ yếu tố quan trọng để dự báo tình trạng kiệt quệ tài chính, kết hợp dòng tiền âm cho ba hoạt động; kinh doanh, đầu tƣ tài phản ánh khoản lỗ lớn mà công ty phải đối mặt, họ có hội nhận đƣợc hỗ trợ tài từ bên ngồi cơng ty có mẫu hình dòng tiền có khuynh hƣớng phá sản cao Mâu thuẫn từ kết hiểu từ 189 quan sát (62 công ty kiệt quệ khoảng thời gian ba năm trƣớc kiệt quệ), có mƣời quan sát có mẫu hình dòng tiền loại thứ tám Có thể kết luận mẫu hình dòng tiền thứ tám không phổ biến số công ty niêm yết cơng khai Việt Nam, tính xác việc làm sở dự báo không cao Hai biến kiểm sốt ASSET REVENUE có ảnh hƣởng đến kết dự báo với p_value = 0,000 < 0,05 Cụ thể, cơng ty có doanh thu cao cung cấp tín hiệu tốt hiệu suất thành hoạt động tốt kinh doanh cơng ty, giảm xác suất kiệt quệ tài chính, phù hợp với kỳ vọng mang có hệ số hồi quy âm Đối với biến ASSET, cơng ty có tài sản cao cung cấp tín hiệu cho thấy hoạt động vay mƣợn nhƣ chi tiêu nhiều tiền cho hoạt động kinh doanh cao, ứ đọng vốn tăng xác suất kiệt quệ tài chính, biến cung cấp hệ số hồi quy dƣơng Có thề thấy, mẫu hình dự báo kiệt quệ tài mẫu hình dòng tiền thứ thứ ba (CFP3), thứ năm (CFP5), thứ bảy (CFP7) Nó cho thấy cơng ty có tình trạng kiệt quệ tài có nhiều khả hiển thị ba loại mẫu hình dòng tiền Nhìn chung, cơng ty có nhiều khả rơi vào tình trạng kiệt quệ tài 51 họ khơng thể bù đắp nghĩa vụ ngắn hạn không đủ tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh Các cơng ty kiệt quệ tài có nhiều khả sử dụng nguồn tài trợ bên ngồi khơng đủ tiền dƣ thừa tạo từ hoạt động kinh doanh Khi cơng ty có dòng tiền tất hoạt động kinh doanh, đầu tƣ tài chính, có xu hƣớng cao dẫn đến cơng ty bị kiệt quệ tài 4.5 Kết khả phân loại mơ hình Nhƣ trình bày phần lý thuyết hai giá trị sensitivity ( độ nhạy) specificity ( độ đặc hiệu), đó: Sensitivity tỷ lệ cơng ty đƣợc phân loại kiệt quệ tài thực rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chia cho tổng số quan sát thực tế bị kiệt quệ tài Specificty tỷ lệ cơng ty đƣợc phân loại khơng kiệt quệ rài thực khơng rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chia cho tổng số quan sát thực tế khơng rơi vào kiệt quệ tài Dựa theo bảng phân loại, ta đánh giá độ xác phân loại mơ hình hồi quy, có nghĩa độ nhạy độ đặc hiệu tƣơng đối cao giá trị gần nhƣ hay không chênh lệch nhiều Bảng 4.6: Đánh giá khả phân loại mô hình Thực tế Kết dự báo FD ~FD Total + 136 38 174 - 53 151 204 Total 189 189 378 Sensitivity: 71,96% Specificity: 79,89% 52 Correctly classified: 75,93% Chú thích: Correctly classified khả phân loại xác mơ hình Bảng 4.6 trình bày kết khả phân loại mơ hình logit Ta tính đƣợc mức chênh lệch độ nhạy (sensitivity) độ đặc hiệu (specificity) 7,93% Có thể nhận thấy mơ hình hồi quy có chênh lệch độ nhạy độ đặc hiệu thấp cho thấy mức độ dự báo xác cơng ty thực kiệt quệ tài (đƣợc cho thấy qua giá trị sensitivity) công ty thực không kiệt quệ tài (đƣợc cho thấy qua giá trị specificity) không chênh lệch nhiều, khả phân loại xác mơ hình hồi quy tƣơng đối cao 75,93% 4.6 Kết khả dự báohình – Giá trị AUC hệ số Gini Giá trị AUC hệ số Gini hai giá trị đại diện cho khả dự báohình hồi quy Hai giá trị có độ lớn cao mức độ xác dự báohình cao Kết chi tiết theo bảng 4.7 nhƣ sau: Bảng 4.7: Đo lƣờng khả dự báohình – Giá trị AUC hệ số Gini Chỉ tiêu đánh giá Giá trị AUC 0,8331 Hệ số Gini 0,6662 53 Biểu đồ ROC đƣợc trình bày nhƣ sau: Hình 4.1: Biểu đồ ROC Dựa vào kết hồi quy theo bảng 4.7 bảng đánh giá tiêu chuẩn phân loại, giá trị AUC = 0,8331 lớn 0,8 hệ số Gini = 0,6662 lớn 0,5 cho thấy khả dự báohình tốt 54 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận kết nghiên cứu Nghiên cứu đƣợc thực thành công để đạt đƣợc hai mục tiêu nghiên cứu đƣợc xây dựng phần trƣớc Mục tiêu đƣợc đề xuất để kiểm tra xem liệu có khác biệt đáng kể cơng khỏe mạnh kiệt quệ tài mẫu hình dòng tiền khác hay khơng Để đạt đƣợc mục tiêu trên, kiểm định Chi Square đƣợc sử dụng Kết cho thấy có khác biệt đáng kể công ty khỏe mạnh kiệt quệ mẫu hình dòng tiền khác Mục tiêu thứ hai đƣợc xây dựng để kiểm tra xem có mối tƣơng quan đáng kể mẫu hình dòng tiền kiệt quệ tài Hồi quy Binary Logistic đƣợc sử dụng để đạt đƣợc mục tiêu Các kết cho thấy mẫu hình dòng tiền dự báo tình trạng kiệt quệ tài mẫu hình dòng tiền thứ ba, thứ năm thứ bảy Nó cho thấy cơng ty có ba mẫu hình dòng tiền có xác suất kiệt quệ tài cao Mẫu hình lƣu chuyển tiền mặt thứ ba dòng tiền hoạt động kinh doanh dƣơng, nhƣng khơng trang trải đầy đủ hoạt động tài cơng ty Nếu yếu dòng tiền từ hoạt động kinh doanh còn, ảnh hƣởng bất lợi đƣợc chuyển giao cho hoạt động đầu tƣ Trong điều kiện này, quản lý đƣợc thúc đẩy tham gia vào hoạt động liên quan đến đầu tƣ bán tài sản để dòng tiền đến từ hoạt động đầu tƣ bù đắp cho dòng tiền hoạt động tài Khi kiệt quệ tài cơng ty dẫn đến việc bán tài sản, có lẽ công ty ngành đối mặt với vấn đề Điều dẫn đến tài sản đƣợc bán với giá thấp giá trị chúng trạng thái sử dụng tốt Tình trạng tồn cơng ty thuộc ngành họ gặp phải vấn đề tƣơng tự (Chava, Jarrow 2004) Sau thời gian co rút tài sản, dẫn đến giảm dòng tiền đến từ hoạt động đầu tƣ Khả toán khoản nợ với phản ứng tiêu cực thị trƣờng chứng khốn làm tăng chi phí tài Những 55 yếu tố đủ mạnh để đƣa công ty vào tình trạng khủng hoảng tài tƣơng lai gần Mẫu hình lƣu chuyển tiền tệ thứ năm phản ánh công ty ngƣỡng cửa nhu cầu tài cấp thiết Dòng tiền hoạt động kinh doanh âm cho thấy công ty đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho hoạt động Do đó, nhà quản lý bắt đầu bán tài sản để làm tạo dòng tiền trang trải cần thiết Điều dẫn đến dòng tiền dƣơng từ hoạt động đầu tƣ Đồng thời nhà quản lý tham gia vào tài thơng qua vay phát hành cổ phiếu Vì vậy, cơng ty từ bỏ khả trả nợ hạn, vào tình trạng khẩn cấp, đối mặt với tình trạng kiệt quệ tài tƣơng lai Ngồi theo mẫu hình lƣu chuyển tiền tệ thứ bảy, hoạt đông công ty thu hẹp lại Do tính tiêu cực hoạt động kinh doanh hoạt động tài chính, cơng ty tn thủ bán tài sản để đáp ứng nhu cầu tiền mặt Nếu vấn đề thiếu tiền mặt không giải quyết, để trang trải nhu cầu tiền mặt tiếp tục hoạt động cơng ty cơng ty nên bán số tài sản quý giá Ngoài ra, việc tiếp tục tình hình nhƣ dẫn đến uy tín giảm tín nhiệm ngƣời bên ngồi Đồng thời, giảm đáng kể dòng tiền đến dẫn đến tình hình tồi tệ cơng ty vào tình trạng khan Họ gặp phải khoản nợ đáo hạn trang trải thiếu hụt hoạt động kinh doanh cách bán tài sản dài hạn (Gup & Samson 1993) Tình hình kéo dài khiến cơng ty rơi vào tình trạng kiệt quệ tài không cải thiện đƣợc nguồn vốn Kết cho thấy ba loại mẫu hình dòng tiền đƣợc coi yếu tố dự báo tình trạng kiệt quệ tài Các mẫu hình lại khơng có mối tƣơng quan với xác suất xảy kiệt quệ tài Kết tƣơng đối phù hợp với lập luận nghiên cứu trƣớc cho mẫu hình CFP3, CFP5, CFP7 CFP8 mẫu hình có vai trò việc dự báo kiệt quệ tài chính, mẫu hình CFP1, CFP2, CFP4 CFP6 thƣờng phù hợp với công ty khỏe mạnh, hoạt động kinh doanh tốt 56 5.2 Hàm ý sách Bài nghiên cứu góp phần đề cao vai trò việc sử dụng tiêu dòng tiền báo cáo lƣu chuyển tiền tệ bên cạnh báo cáo tài khác, khơng nhìn nhận cách độc lập vai trò loại dòng tiền mà quan trọng nhấn mạnh tính hữu ích việc kết hợp ba loại dòng tiền thơng qua xây dựng tám mẫu hình dòng tiền nhƣ trên, qua giúp nhà quản lý, nhà đầu tƣ đƣa định đắn, hỗ trợ Chính Phủ việc dự báo phá sản công ty để điều hành thị trƣờng tốt 5.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu Bài nghiên cứu nhiều hạn chế tƣơng tự nhƣ nghiên cứu dự báo kiệt quệ tài trƣớc lo ngại hạn chế lớn mặt liệu, kết nghiên cứu thu đƣợc không thực nhƣ mong đợi (nhƣ lý thuyết, giả định đặt ban đầu) Ngoài ra, nguồn liệu đƣợc lấy từ website đáng tin cậy nhƣng không tránh khỏi tƣợng window-pressing Các doanh nghiệp cố gắng làm đẹp báo cáo tài điều khiến kết nghiên cứu chƣa xác so với thực tế Mặt khác, nghiên cứu chƣa thực so sánh khả dự báohình logit với số mơ hình dự báo kiệt quệ tài khác nhƣ mơ hình điểm số Z-Score Altman hay mơ hình mạng Nơ-Ron thần kinh nhân tạo, sử dụng thuật toán cho khả dự báo xác cao, hỗ trợ tốt cho ngƣời thực nghiên cứu Những hƣớng nghiên cứu mở hƣớng cho nghiên cứu dự báo kiệt quệ tài cơng ty TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt Hoàng Ngọc Nhậm, 2016 Giáo trình xác suất thống kê Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Tuấn, 2010 Y học thực chứng Diễn giải nghiên cứu tiên lƣợng: ROC (Receive Operating Characteristic) Viện nghiên cứu Y khoa Garvan, Sydney, Úc Nguyễn Văn Tuấn, 2014 Bài giảng 41: Giới thiệu mơ hình hồi quy Logistic Đại học Tơn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh Danh mục tài liệu tiếng Anh Abbasali Pouraghajan, Seyed Mohammadreza Raiiszadeh, Seyed Reza Hosseini , 2014 Investigating Impact of Combining components of Cash Flow Statement on Financial Distress of Firms Accepted at Tehran Stock Exchange Management and Technology, (6) 2014:84-92 Bruwer, B S., & Hamman, W., 2005 Cash flow patterns in listed South African industrial companies Meditari Accountancy Research, 13(1), 1-17 Dickinson, V., 2011 Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle The Accounting Review, 86(6), 1969-1994 Grover, J S., 2003 Validation of cash flow model: A non-bankruptcy approach (Doctor of Business Administration), Nova Southeastern University Gup, B E., Samson, W D., Dugan, M T., Kim, M J., & Jittrapanun, T., 1993 An Analysis of Patterns from the Statement of Cash Flows financial Practice and Education, Ibarra, V C., 2009 Cash Flow Ratios: Tools For Financial Analysis Journal of International Business Research, 8(1), 16 Jantadej, P., 2006 Using The Combinations of Cas Flow Components to Predict Financial Distress (Degree of Doctor of Pholosophy Major in Interdepartmental Area of Business (Accountancy)), University of Nebraska Lincoln, Nebraska Kordestani, G., Biglari, V., & Bakhtiari, M., 2011 Ability of Combinations of Cash Flow Components to Predict Financial Distress Business: Theory and Practice, 12(3), 277-285 Mario Hernandez Tinoco, Nick Wilson., 2013 Financial Distress And Bankruptcy Prediction Among Listed Companies Using Accounting, Market And Macroeconomic Variables International Review of Financial Analysis, 394-419 Mohd Norfian Alifiaha., 2013 Prediction of financial distress companies in the trading and services sector in Malaysia using macroeconomic variables Procedia - Social and Behavioral Sciences, 90 – 98 Ohlson, J A., & Aier, J K., 2009 On the analysis of firms' cash flows Contemporary Accounting Research, 26(4), 1091-1114 Robert Gitau Muigai1, Jane Gathigia Muriithi., 2017 The Moderating Effect of Firm Size on the Relationship Between Capital Structure and Financial Distress of NonFinancial Companies Listed in Kenya Journal of Finance and Accounting, 5(4): 151158 Rodgers, C S., 2011 Predicting corporate bankruptcy using multivariant discriminate analysis (MDA), logistic regression and operating cash flows (OCF) ratio analysis: A cash flow-based approach (Doctor of Business Administration), Golden Gate University, Ageno School of Business Sharma, D S., 2001 The role of cash flow information in predicting corporate failure: the state of the literature Managerial Finance, 27(4), 328 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết kiểm định Chi-square Phụ lục 2: Kết hồi quy nhị phân Logistic (dạng bản) Phụ lục 3: Kết hồi quy nhị phân Logistic (trình bày theo odds ratio) Phụ lục 4: Bảng đo lƣờng khả phân loại mơ hình Phụ lục 5: Kết đo lƣờng khả dự báohình – Giá trị AUC Phụ lục 6: Danh mục công ty đƣợc sử dụng nghiên cứu theo mã chứng khoán AAA ABT ACC ACE ACL ACV ADC ASA ATA BFC BMP BPC BXH C92 CLC CMC CMI CMV CMX CNT CTA CVT DAS DCS DHC DHT DIC DIH DNP DPC DQC DRL DTC DVP DXP ELC EMC EVE FCC FDT FPT G20 GDT GER GGG GLT GMC GMD GMX GTT HAD HBC HDO HGM HIS HLA HMH HNM HPT ICF ITS KHL KMR L44 LIX MCO NKG NOS OGC PFL PGT PNJ PPI PSE PTM PXM QNC S12 S96 SAF SBT SCL SD2 SD7 SDA SDH SSM STL TFC TH1 THS TIE TMW TNA TOP TPP TRA TST TTC TYA V11 VAT VC5 VCF VCS VCT VDL VES VGP VHH VIN VLF VMA VMC VMG VNA VNL VNM VOS VPK VSG VSI VST VTB VTV XMD ... mẫu hình dòng tiền vấn đề kiệt quệ tài chính, chứng minh dòng tiền thƣớc đo dùng để dự báo kiệt quệ tài Cụ thể, tám mẫu hình đƣợc xây dựng nghiên cứu, mẫu hình có vai trò việc dự báo kiệt quệ tài. .. 2.2.2 Vai trò báo cáo lƣu chuyển tiền tệ việc dự báo kiệt quệ tài 2.2.3 Các mẫu hình dòng tiền ý nghĩa mẫu hình 12 2.3 Tổng quan nghiên cứu vai trò dòng tiền việc dự báo kiệt quệ tài cơng ty... TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠ CƠNG QUỲNH NHƢ RỦI RO PHÁ SẢN: PHÂN TÍCH MẪU HÌNH DỊNG TIỀN TRONG VIỆC DỰ BÁO KIỆT QUỆ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: Rủi ro phá sản phân tích mẫu hình dòng tiền trong việc dự báo kiệt quệ tài chính ở việt nam , Rủi ro phá sản phân tích mẫu hình dòng tiền trong việc dự báo kiệt quệ tài chính ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay