ĐỀ CƯƠNG TOÁN 2 học kì i

14 12 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2019, 16:51

www.mathx.vn Tốn lớp ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC I A LÝ THUYẾT Phép cộng phép trừ có nhớ số tự nhiên nhỏ hơn100 Các đại lượng đo lường: thời gian, lít, ki-lơ-gam, đề-xi-mét Giải tốn có lời văn: tốn nhiều hơn, hơn, tìm số hạng chưa biết, tìm Số bị trừ, Số trừ Hình học: nhận biết điểm, đoạn thẳng đếm số hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật B BÀI TẬP I TRẮC NGHIỆM Từ đến 10 em khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: Bài Số gồm đơn vị chục là: A 76 B 67 C 670 D 607 Bài Số lẻ liền trước số 63 là: A 61 B 62 C 64 D 65 Bài Kết phép tính 98 – là: A 87 B 88 C 89 D 90 Bài 63dm – 18dm = … dm Số cần điền vào chỗ chấm là: A 75 B 55 C 45 D 57 Bài x – 21 = 28 Giá trị x là: A B 49 C 50 Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 D 17 www.mathx.vn Toán lớp Bài Số tam giác hình vẽ bên là: A B C D 10 Bài Cho 46 = … + 10 + 16 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A 30 B 20 C 10 D 26 Bài Hiệu số lớn có chữ số 20 là: A 70 B 79 C 80 D 89 Bài Số lớn 69 nhỏ 71 là: A 68 B 70 C 72 D 77 Bài 10 Lan có 12 cam, Hùng có nhiều Lan cam Hùng có số cam là: A B 10 C 18 D 20 Từ 11 đến 15 em câu Đúng, Sai: Bài 11 Trong số 34; 56; 11; 67; 91; 89, số lớn 89 …… Bài 12 12 + 23 = 23 + 12 + …… Bài 13 48 + 39 = 87 …… Bài 14 Số tròn chục nhỏ có hai chữ số 10 …… Bài 15 Số tròn chục lớn có hai chữ số 98 …… Từ 16 đến 20 em khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời nhất: Bài 16 Minh có đoạn dây dài 9dm Minh cắt bớt đoạn dài 2dm Hỏi đoạn dây lại Minh dài bao nhiêu? A 7dm B 70cm C Cả A, B Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 D Cả A, B sai www.mathx.vn Toán lớp Bài 17 Bạn Lan Mai thực phép tính Lan 75 – x = 54 Mai 75 – x = 54 x = 54 – 75 x = 75 – 54 x = 21 x = 21 Đáp số: x = 21 Đáp số: x = 21 A Lan đúng, Mai sai C Cả hai bạn trả lời B Mai đúng, Lan sai D Tất đáp án sai Bài 18 Thứ tự xếp từ lớn đến bé là: A 17; 78; 81; 49; 38 C 17; 38; 78; 81; 49 B 17; 38; 49; 78; 81 D 17; 49; 38; 78; 81 Bài 19 A Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ hiệu B Muốn tìm số bị trừ ta lấy Số trừ trừ hiệu C Cả A, B D Cả A, B sai Bài 20 Trong hình vẽ bên có: A hình tam giác B hình vng C Cả A, B D Đáp án A sai, B Từ 21 đến 23 em khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời SAI: Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 www.mathx.vn Toán lớp Bài 21 Cho 25 + 36 = 61 Trong đó: A 25 số hạng B 36 số trừ C 61 tổng C 36 số hạng Bài 22 2dm30cm = …… Số thích hợp điền vào chỗ chấm: A 23dm B 5dm C 50cm D 5dm Bài 23 A Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng biết B Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ C Muốn tìm số trừ ta lấy hiệu cộng với số bị trừ D A, B II TỰ LUẬN Dạng 1: Cộng, trừ số Bài 24 Đặt tính tính: a 38 + 24 27 + 58 36 + 18 48 + 39 b 56 + 42 45 + 46 37 + 56 69 + 26 c 77 + 14 39 + 57 48 + 37 17 + 77 Bài 25 Tính: 12 + + = ……; 45 – 39 + 10 = ……; 23 + 23 – 23 = ……; Bài 26 Tính nhẩm: 10 + 10 = ; 25 + = ; + 45 = ; 61 + 19 = ; 70 + 30 = ; 98 + = ; + 52 = ; 38 + 12 = ; 30 + 20 = ; 37 + = ; + 33 = ; 15 + 55 = ; 60 + 30 = ; 44 + = ; 34 + = ; 15 + 75 = ; Bài 27 Tính nhẩm: Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 www.mathx.vn Toán lớp 100 – 40 = ; 95 – = ; 49 – 10 = ; 55 – 11 = ; 100 – 30 = ; 28 – = ; 89 – 10 = ; 44 – 44 = ; 100 – 80 = ; 27 – = ; 57 – 20 = ; 87 – 17 = ; 100 – 50 = ; 99 – = ; 89 – 30 = ; 35 – = ; 100 – 70 = ; 97 – = ; 45 – 40 = ; 69 – 19 = ; Bài 28 Tính nhẩm: + + = ; 28 + + = ; 17 + + = ; 39 + + = ; 18 + + = ; + 17 + = ; Bài 29 Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm: 25 + 25 … 49; 19 + 21 … 30; 45 + 45 … 100 – 10; Bài 30 Tìm x: a x + 30 = 74 b 21 + x = 45 c 28 + x = d x + 39 = 51 e 41 – x = 24 f 55 – x = 19 g 72 – x = 29 h 65 – x = 38 i x – 12 = 20 k x – 33 = 19 l x – 47 = 37 m x – 89 = 11 Bài 31 Điền vào ô trống số thích hợp: + + < + + 51 + 28 > + 27 + 51 41 + = 28 + 33 Bài 32 Viết phép cộng có tổng 20 theo mẫu: 19 + = 20; …… + …… = 20; …… + …… + …… = 20; …… + …… + …… + …… = 20 Bài 33 Điền số thích hợp vào chỗ trống: -36 25 +15 Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 www.mathx.vn +24 Toán lớp 33 -17 -9 Bài 34 Viết số thích hợp vào trống: a 40 – = .; 60 – = .; 90 – = .; 30 – 11 = .; b 55 – 19 = .; 45 – 28 = .; 35 – 17 = .; 95 – 26 = .; Bài 35 Viết số 45, 73, 66, 39, 80, 59 a Theo thứ tự từ bé đến lớn b Theo thứ tự từ lớn đến bé Bài 36 Tính nhanh: a 48 + 49 – – 8; 24 + 65 – – 5; b + + + +5 + + + + Bài 37 Tìm hiệu số lớn số nhỏ số sau: 70; 0; 12; 27; 80; Bài 38 a Tìm số biết lấy số cộng với 19 43 b Tìm số lớn có hai chữ số mà tổng hai chữ số số 11 c Tìm số bé có hai chữ số mà tổng hai chữ số số 13 Bài 39 a Tìm hiệu số lớn có chữ số 13? b Tìm hiệu số lớn có chữ số số lớn có chữ số? Bài 40 a Tổng 46 số liền trước bao nhiêu? b Tổng 33 số liền sau bao nhiêu? Bài 41 a Trong phép tính cộng có tổng 27, giữ ngun số hạng tăng số hạng thêm đơn vị tổng bao nhiêu? b Trong phép tính cộng có tổng 66, giữ nguyên số hạng giảm số hàng đơn vị tổng bao nhiêu? Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 www.mathx.vn Toán lớp Bài 42 Từ số 16 đến 68 có tất số? Dạng 2: Dạng toán đại lượng Đại lượng thời gian: Bài 43 Điền vào chỗ chấm: a + = ……; 12 + = ……; 19 + = ……; b 18 – 15 = ……;20 – 12 = ……; 24 + 19 = ……; Bài 44 Cho biết đồng hồ giờ? Bài 45 a Một tuần có …… ngày b Hơm chủ nhật, ngày mai thứ …… Bài 46 a Từ sáng đến 10 sáng ngày …… b Lan ngủ lúc 20 giờ, tức Lan ngủ lúc …… đêm Bài 47 a Ngày 09 tháng 01 năm 2008 ngày thứ tư Ngày 11 tháng 01 năm 2008 ngày thứ …… b Thứ ba tuần ngày 20 tháng 12 Vậy thứ ba tuần sau ngày thứ …… Bài 48 a Tháng 11 có …… ngày; tháng có …… ngày b Từ đến 10 …… phút Đại lượng độ dài (đề-xi-mét): Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 www.mathx.vn Toán lớp Bài 49 Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a 5dm = ….cm; 2dm = ….cm; 7dm = ….cm; b 40cm = ….dm; 50cm = ….dm; 70cm = ….dm; c 5dm 4cm = ….cm; 9dm cm = ….cm; 4dm 9cm = ….cm; d 35cm = ….dm ….cm; 54cm = ….dm ….cm; 66cm = ….dm ….cm Bài 50 Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 54dm + 38dm = ….dm; 54dm + 90cm = ….dm; 24dm + 49dm = ….dm; 40cm + 25dm = …dm; 39dm + 19dm = ….dm; 50dm + 10cm = ….dm; 33dm – 19dm = ….dm; 80cm + 57dm + 90cm = ….dm; 87dm – 49dm = ….dm; 37dm + 10cm + 20dm = ….dm; 42dm – 28dm = ….dm; Bài 51 Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm: a 35dm + 20dm … 45dm + 10dm; c 21dm + 10dm … 11dm + 23dm; b 91dm – 15dm … 80dm + 15dm; d 34dm – 15dm … 20dm; Bài 52 Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 89cm – 7dm < ….dm < 3cm + 18cm ; 8dm – 12cm < ….dm < 8dm – 7cm; 37cm + ….dm < 5dm; 48cm + ….dm > 9dm Bài 53 Chiều dài đoạn thẳng AB dài 30dm Đoạn thẳng CD 20dm Hỏi hai đoạn thẳng AB, CD dài đề-xi-mét? Đại lượng dung tích (lít): Bài 54 Đọc: 25l đọc là: ……………………… 10l đọc là: ……………………… Bài 55 Tính: 9l + 8l = … ; 27l + 19l = … ; Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 www.mathx.vn Toán lớp 15l – 5l = … ; 43l – 19l = … ; 2l + 2l + 8l = … ; 19l + 3l – 12l = … ; Bài 56 Còn lít? a) b Bài 57 Một can rượu tích 18 lít, đổ bình lít Hỏi can lại lít? Bài 58 Bác Hai có can rượu, can thứ đựng 20 lít rượu, can thứ hai đựng lít Hỏi bác Hai có tất lít rượu? Đại lượng khối lượng (kg): Bài 59 Đọc: 56kg đọc là: ………………… 49kg đọc là: ………………… Bài 60 Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a 26kg + kg = 43kg; 44kg + 28kg = …kg; 12kg + 69kg = …kg; b …kg + 12kg = 25kg; 44kg + …kg = 51kg; 12kg + …kg = 29kg; c 55kg – 27kg = …kg; 79kg – 28kg = …kg; 39kg – 22kg = kg; d 91kg – …kg = 31kg; 37kg – …kg = 12kg; 52kg – …kg = 47kg; e …kg – 21kg = 56kg; …kg – 33kg = 22kg; …kg – 21kg = 29kg Bài 61 Điền số thích hợp: a 97kg - 37kg - 50kg = kg; c 69kg – 12kg – 11kg = …kg; b 34kg – 10kg + 11kg = …kg; d 34kg + 12kg – 2kg = …kg Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 www.mathx.vn Toán lớp Bài 62 An cân nặng 28kg Bố An cân nặng 66kg Hỏi hai bố An cân nặng tất ki-lơ-gam? Dạng 3: Giải tốn có lời văn Bài toán nhiều hơn: Bài 63 Lớp 2A trồng 55 cây, lớp 2B trồng nhiều lớp 2A 15 Hỏi lớp 2B trồng cây? Bài 64 Giải toán theo sơ đồ sau: Bài 65 Bao ngơ cân nặng 50kg, bao thóc nặng bao ngơ 5kg Hỏi bao thóc nặng kg? Bài 66 Bé Mai cao 92cm, bé Mai cao bé Hoa 2cm Vậy bé Hoa cao dm? Bài 67 Một cửa hàng buổi sáng bán 100 kg gạo Buổi chiều bán buổi sáng 24 kg Hỏi buổi chiều cửa hàng bán ki-lô-gam gạo? Bài 68 Mẹ hái 38 bưởi Chị hái 16 bưởi Hỏi mẹ hái nhiều chị bưởi? Bài toán hơn: Bài 69 Năm bà 70 tuổi, mẹ bà 32 tuổi Hỏi năm mẹ tuổi? Bài 70 Năm bố Chi 34 tuổi, Chi bố 28 tuổi Vậy năm Chi tuổi? Bài 71 Giải toán theo sơ đồ sau: Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 10 www.mathx.vn Toán lớp Bài 72 Năm Mai 14 tuổi, Mai anh Nam tuổi Hỏi năm anh Nam tuổi? Bài 73 Bao gạo cân nặng 35kg, bao gạo nhẹ bao ngô 8kg Vậy bao ngô cân nặng ki-lô-gam? Bài 74 Thùng thứ đựng 52l nước, thùng thứ hai đựng thùng thứ 19l nước Hỏi thùng thứ hai đựng lít nước? Bài 75 Mảnh vải màu xanh dài 35dm, mảnh vải màu tím ngắn mảnh vải màu xanh 17dm Hỏi mảnh vải màu tím dài đề-xi-mét? Bài 76 Một cửa hàng buổi sáng bán 11 xe, buổi chiều bán buổi sáng Hỏi buổi chiều cửa hàng bán xe? Bài 77 Vừa qua lớp 2C lớp 2D trồng Lớp 2C trồng 32 cây, lớp 2D trồng lớp 2C 13 Hỏi lớp 2D trồng cây? Bài tốn tìm số hạng: Bài 78 Giải tốn theo tóm tắt sau: 42 gà 24 gà mái … gà trống? Bài 79 Một lớp học có 34 học sinh, có 23 học sinh trai Hỏi lớp có học sinh gái? Bài 80 Lan mẹ Lan có tất 50 cam, Lan có 26 cam Hỏi mẹ Lan có cam? Bài 81 Một đàn gà có 45 con, có 25 gà trống Hỏi có gà mái? Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 11 www.mathx.vn Toán lớp Bài 82 Hồng Lan có tổng cộng 18 Hồng sử dụng hết Hồng lại Hỏi Lan có vở? Bài 83 Hai số có tổng 91, biết số bé 29 Tìm số lớn? Bài tốn tìm Số bị trừ, số trừ: Bài 84 Trên cành có 22 chim, sau thời gian có số bay rời khỏi cành cây, cành 11 chim Hỏi số chim bay đi? Bài 85 Một bến xe có 35 tơ, sau số tơ rời bến, bến lại 10 tơ Hỏi có tơ rời bến? Bài 86 Hùng có 30 viên bi, Hùng cho Dũng số viên bị, Hùng lại 19 viên bi Hỏi Hùng cho Dũng viên bi? Bài 87 Một xe ô tô chở khách, xe có 47 người (kể tài xế) Đến bến có người xuống Hỏi lúc xe có người? Bài 88 Trong rổ có số táo, mẹ cho Lan 30 táo rổ lại 27 Hỏi lúc đầu rổ có táo? Bài 89 Hồng có số tem, Hồng cho Hà 15 tem số tem lại Hồng 37 Hỏi trước cho Hồng có tem? Bài 90 Mai có số kẹo, Mai cho Lan kẹo số kẹo lại Mai Lan Hỏi trước cho Mai có kẹo? Bài 91 Trong thùng có số lít dầu, sau lấy lít thùng lại lít Hỏi ban đầu thùng có lít dầu? Dạng 4: Hình học Bài 92 Trong hình bên có: … hình tam giác; … hình tứ giác Học tốn online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 12 www.mathx.vn Toán lớp Bài 93 Hình sau có tam giác, tứ giác? Bài 94 Hình sau có hình tam giác, hình tứ giác? Bài 95 Hãy vẽ thêm đoạn thẳng vào hình sau để có hình tam giác hai hình tứ giác? Đọc tên hình đó? Bài 96 Nhận dạng hình: a Trong hình bên có … hình tam giác b Trong hình bên có … hình tứ giác Bài 97 Điền số thích hợp vào chỗ chấm: Đoạn thẳng AB dài … cm … dm Bài 98 Hình bên có … hình tam giác, … hình tứ giác Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 13 www.mathx.vn Tốn lớp Bài 99 Hình sau có hình tam giác, hình tứ giác? Bài 100 Hình sau có hình tam giác, hình tứ giác? Học tốn online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091.269.8216 14 ... mẹ tu i? B i 70 Năm bố Chi 34 tu i, Chi bố 28 tu i Vậy năm Chi tu i? B i 71 Gi i toán theo sơ đồ sau: Học toán online thầy Trần Hữu Hiếu Hotline: 091 .26 9. 821 6 10 www.mathx.vn Toán lớp B i 72 Năm... Bu i chiều bán bu i sáng 24 kg H i bu i chiều cửa hàng bán ki-lô-gam gạo? B i 68 Mẹ h i 38 bư i Chị h i 16 bư i H i mẹ h i nhiều chị bư i? B i tốn hơn: B i 69 Năm bà 70 tu i, mẹ bà 32 tu i H i năm... nặng 66kg H i hai bố An cân nặng tất ki-lơ-gam? Dạng 3: Gi i tốn có l i văn B i toán nhiều hơn: B i 63 Lớp 2A trồng 55 cây, lớp 2B trồng nhiều lớp 2A 15 H i lớp 2B trồng cây? B i 64 Gi i toán theo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG TOÁN 2 học kì i , ĐỀ CƯƠNG TOÁN 2 học kì i

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay