PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG CÓ SỬ DỤNG PTĐT

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2019, 12:52

Câu 1: [2H3-4-1] (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - HKII -2016 - 2017 - BTN) Mặt phẳng  P qua điểm A 1; 2;0  vuông góc với đường thẳng d : x 1 y z 1   1 phương trình : A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D 2x  y  z   Lời giải Chọn D Đường thẳng d VTCP u   2;1; 1 Ta  P   d   P  nhận u   2;1; 1 VTPT Kết hợp với  P  qua A 1; 2;0    P  :  x  1   y     z     x  y  z   Câu 2: [2H3-4-1] (Đề thi lần 6- Đồn Trí Dũng - 2017 - 2018)Trong khơng gian với hệ tọa x y z độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  :    Vecto vecto pháp tuyến  P  ? A n   6;3;  B n   2;3;   1 C n  1; ;   3 D n   3; 2;1 Lời giải Chọn B Câu 3: [2H3-4-1] (THPT Thăng Long - Hà Nội - Lần - Năm 2018) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng  P  qua M  2;1;  1 x 1 y z 1   3 B 2 x  y  z   C 2 x  y  z   D vng góc với đường thẳng d : A x  y  z   3x  y  z   Lời giải Chọn D Mặt phẳng  P  nhận vectơ ud   3; 2;1 làm vectơ pháp tuyến qua điểm M  2;1;  1 nên phương trình: 3 x  y  z    x  y  z   Câu 4: [2H3-4-1] (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hai mặt phẳng   : x  y  z      : x  y  3z   Phương trình mặt phẳng  P  qua gốc tọa độ đồng thời vng góc      là: A x  y  z  2x  y  2z  B x  y  z  C x  y  z   D Lời giải Chọn D Gọi n P vectơ pháp tuyến  P  Ta nP  n nP  n với n   3;  2;  n   5;  4;3 Chọn nP  n ; n    2;1;   Mặt phẳng  P  qua gốc tọa độ nên  P  : x  y  z  ... (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hai mặt phẳng   : x  y  z      : x  y  3z   Phương trình mặt phẳng  P  qua gốc tọa độ đồng thời vuông góc      là:... giải Chọn D Gọi n P vectơ pháp tuyến  P  Ta có nP  n nP  n với n   3;  2;  n   5;  4;3 Chọn nP  n ; n    2;1;   Mặt phẳng  P  qua gốc tọa độ nên  P  : x  y 
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG CÓ SỬ DỤNG PTĐT, PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG CÓ SỬ DỤNG PTĐT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay