Ap luc dat va tuong chan dat - Phan Truong Phiet

356 54 0
  • Loading ...
1/356 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/02/2019, 10:35

PHAN TRUONG PHI~T sT 8!A KTTHUAT GIAo SV TIEN , " -\It\ - , PHAN TRUONG PHI~T GIAo SU TIEN si 8!A Ki THUAT Ap 1m: dit vA mno chan dat NHA XUAT BAN xAv DlING HA NOI- 2001 LO'INOIDAU Tinh toan ap l~fC adt va tuong chein actt la m(Jt nhung win a~ Ion clla aja kr thl.l(lt Trang Illnfflg ndm gdn atiy, Ii thuye't v~ ap lu'c ati't au9'c ph(/f trir!'n va haem chinh them thea ba huong chinh: Haem chinh cach giai thea li thuylt cdn bling glol h~n cho nhifng so d6 tuong chein thuong g(fp th(-t'c tit nluJm li;lp au9'c h~ tholzg bang bie"u ti~n dung hocJc l(lp aU'(Yc chuang trinh tinh todll bdng mdy fillh al~n tiro Ung dung If thllye't phtin nzanh (thoi) va v(ln d~tng phep phtin tfch hf thong ae" gidnz b(ic sieu ([nl! nia bcli todn dc;ing nang cao hi~u qua phep tfnh tren mdy t{/lh dl~n lir Hoan chinh If thuylt ap ll:fc at!'t Coulomb cho ad't ddp thu9C IO~li attt d{nh hocJc a{tt co co't va gieil chfnh xac cho cdc truong h9'P phuc t(lP v~ hmg tuong, mcJt adt aeip vd tal tr9ng ngodl Ke't qua a~t aU'l/c thea ba huang nell tren cang khcing djnh tinh uu vl~t aia if tlzuye't dp ll:fc aeft nia Coulomb /Jl~1c du kh6'i aie'm xuctt la x([ xua nhti't (1776) Sai so'tinh toan tru6'ng It9'P tinlt Lip lW ar{t chlt d9ng la khong dang ke' nhung trang truong h9'P dp ll!c ati't bi a9ng voi tuong iLmg nhdnz (co Q,3 cao (:te lam tlTang chdn dat be tong D€ giam bOl kh6i luqng tlTang chUn b~ng be tOng c6 the lam them trv chong Dli ng 10;;1i llIang c6 be gi3m Lai dc;tt & khoiing 114 chieu cao lLIang wang c6 il1l1g nghieng v~ phfa Oal dap cOng tiet ki~m dLIQ'C be tong TLIang chi'in bhng da xay can it xi mang han llYC'1ng M tong, co th~ hoan thai gian wang do.i ngan va to Cht."TC thi cong dan gian Ncri san da, dung wang da x~y thuang c6 hi~u qua kinh te cao Doi vai ll!ang chAn cua cong trlnh thuy cong dung da xay c6 s6 hi~u til 200 tr& len, vo-a xi rnang pudaJnn c6 s6 hieu da xay thl!(]ng lam thang du-ng lu 50 lra len Ll11lg tl!()ng ho~c nhieu b~c cap Truang hqp san dj Vl,ln ho;;ic U{l nhc thi nen lhay ILIang dft X£IY bang wang be tong da hOc TLIong g~ch xay khong cao qu a 3-4m thl nen dung iOi;li c6 trt) ch6ng TLTang g~ch cap thLIang dLIQ'c dung cho nhO'ng c6ng lrlnh nhc> duai dat D6i v&i cae IO/ili llIang chAn 10 thien chiu tac dl,lIlg tn!c tiep cua mLTa nAng va cac luang chan cua cae cong tdnh thuy cong kbong nen dung g;;tch xt\y G~ch xay tU'ang chan c6 xfty cher nh~t ho~c ILIng b~c so hi~u khong nen nho han 200 va vua xay tt! 25 Ira len khOng dl1Q'c dung 10C;li g/ilch silicar Tttang chan delt lo~i cao va lrung binh xay & vuog dOng dat nen bang be long cot thep 11 p a2 la ap ll)'c dat laC dt,lng ph~Hn vi ng~p nl1ac ngam: I p a2 = '2(PJI + PaV' (H - zn) XVlII- 2-7 vai XVIII-2-8 PaZ = (Ybh Trong -yJ (H - zJ Ka Yw Yhh - la lfQng 111Q'ng dan vj cua dat dan vj ella nuae Ap XVIII-2-9 a If?ng thai iim va baD hoa; Yn la tn;mg lUQ'og ll!e mrac mrac ngam rfnh theo cbng thue: ') Pn = - Yn (H - zn)- Sa h!c tac dt,lng len tucmg mang (fang tru6'ng hQ'p dal rcri va co nuac ngAm dUQ'c tdoh bay & hinh xvrn-2-3 A r - A' /' /' Hill" XV/Il-2-3: SO'd6 l!fc ta e d~iI1g Len lucmg mang db} veri def, Y&i va co nu6c ngdm III TfNH ToAN ONDINA CUA THAl H HAo CH6NG DO BANG BUN BENTONIT Nguyen Ii tinh t03n Chap nh~n ap h,rc dar len llIong mang la ap ll,l"c dar chll dong lLrC chap nh~n [r~ng chu dong cua dar [hanh hEIO Trong mrcmg hQ'p mot m~l tnrqt coi 1.1 phang Be dl1Q'C hlnh va t Pa thay the vi tri clla Pa trang sa d6 lI,Ie (hi khoi dat ABC kh6ng lr(,lng thai can bang gioi hc,ln I1Iia rna t[(,lng thai can bang ben voi mot h~ s6 an to~n 6n djnh phl,l thu¢e dO Ian eua Pb so v6i Pa a a Tru6'ng hQ'p h~\O dao lrang dat cat de thoat nLToe thl c = va cp = cp' (t V~l th~ r~ n, Neu cuang dC> ap Il!e dar Pa (kN/m2) li,li diem nao Ion han Pb (kN/m2) t~i dh~ro ay thi co nguy ca pha ho~i mtmg ClfC bO t~i di~m ay, xu 345 ~ y ngoai vi~e tinh trj so an toan t8ng th~ K thee eOng thue XVllI~3-1 dn ph~ Do m bao dieu ki¢n sau day doi vai da'l rai: bie'u phtln bo' ap file clift cl1/i c19ng phi ndm 1(J lrong bilu phon bo' ap l!fC blll1 benfon/I, Trong vi dl) XV III-I bUn benlonit day den mi¢ng hao nen di~u kien n.ay clLrqe tho man Qua v~y, gQi z la dO sau eua diem dang xel clIa tu6ng mang thl ve phia haD co: Pb = Yb Z = 12 Pa = Yw zKa = x Z = ,12 z (kN/m ) ve phia man CCY hQc dat nen mongo Giao trinh 19 Phan Truang 6-1977 Phi~t Tinh suc chju tai gi6i CCY h~n hQc dat, DHTL 1973 cua nen dat thea QP-20-64 Thuy IQ'i 20 B¢ man Be tang cot thep Giao trinh be tong, DHTL 1972 21 CHHn II 16.76 Quy ph~m thiet ke nen cac cang trinh thuy IQ'i, Maxccyva 1977 22 TCXD 57-73 Tieu chuan thiet ke tLIang chan thuy cang, Ha N¢i 1973 23 Le Duc Thang, Bui Anh Djnh, Phan Truang Phi~t Nen va Mong, Ha N¢i 1998 352 24 BQ mon cO" hQc dat DHTL Gi ao trtnh co hQc dat (in l[\n Ill), DHTL 1978 25 Braja M.Das Principles of Foundation Engineering PWS USA 1995 26 R Whitlow Basic Soil Mechanics, Longman Group UK Limited 1990 27 TCVN 4253 - 86 Tieu chuan thiet k€ nen cac c6ng trlnh thuy' lQ'i, Ha N 48 ChU'01lg IV ft,rc cbu d()ng cua dat dinh len ttr&ng ch~n troong herp m~t dat d:1p ph~ng BAi t03n coo ban thl! nhat va thti' hai Ap I Bai lo,in co ban Ihl1 nhat : Ap hIe ehu dong cua d at dinh len lLIang ch~n trtrang hqp m~t dat phfing nhm ngang en = 0) H Bai lOan co ban thl! hai : Ap h,re ehu dong ct'i a dar dinh len luang chan lrong tnrang hqp m~t dar ph.ang nam nghieng (P III Tr[ so ap Il!c chu dong eua dflt dfnh trang trtrang hqp giai goe lrLIqt nguy hi 6m gi6i hl;ln 354 53 :;e 0) h~n 52 63 va 71 ChU'01lg V il{c chti dc)ng Clla dat dinh lell ttr&ng ch~n trwng h eua lmmg eh~n dat trQng ll;l'c Chon mat dt LUang ehl1n dat trQng lI,C II Tinh lOan coong coa wang [heo lr~ng [hai gi6i h~n ch~n 314 315 318 318 be tong illC 320 III Tinll toan cuang dO tln'Yng chan x
- Xem thêm -

Xem thêm: Ap luc dat va tuong chan dat - Phan Truong Phiet, Ap luc dat va tuong chan dat - Phan Truong Phiet, Chương I - Những khái niệm mở đầu, Chương II - Thuyết áp lực đất Culông mở rộng cho đất dính, Giả thiết về sự phân bố áp lực chủ động lên lưng tường, Ảnh hưởng của góc β đối với trị số áp lực đất chủ động, Chương III - Lý thuyết về kẽ nứt trong khối đất dính đắp sau tường chắn và ảnh hưởng của kẽ nứt đối với trị số áp lực đất chủ động, II. Chiều cao không cần tường chắn của khối đất dính, III. Biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động của đất dính khi xét đến kẽ nứt xuất hiện, Ảnh hưởng của tải trọng tập trung P đến độ sâu kẽ nứt trong khối đất đắp, V. Bạt mái khối đất dính đắp sau tường chắn, Chương IV - Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất đắp phẳng - bài toán cơ bản thứ nhất và thứ hai, Biểu thức tính áp lực chủ động của đất dính, Xét trường hợp lưng tường dốc nghịch (α<0), II. Bài toán cơ bản thứ hai: Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng nằm nghiêng (β 0 ), Xét trường hợp mặt đất đắp dốc nghịch (β<0), Chương V - Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng và có bạt mái - bài toán cơ bản thứ ba và bài toán cơ bản thứ tư, Biểu đồ phân bố áp lực chủ động, II. Bài toán cơ bản thứ tư: Tính áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng nằm nghiêng (β≠0) và có bạt mái (βo 0), 2 Xác định mặt trượt, III. Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất gãy bất kỳ, Chương VI - Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp có tải trọng tập trung tác dụng trên mặt đất đắp, I. Tính toán áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng nằm ngang (β=0) có tải trọng tập trung tác dụng thẳng đứng, Biểu đồ phân bố áp lực chủ động lên lưng tường chắn, Biểu đồ phân bố áp lực đất dính lên lưng tường chắn, III. Tính toán áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng nằm ngang (β=0) có tải trọng tập trung Q tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp, IV. Tính áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất phẳng nằm nghiêng (β≠0) có tải trọng tập trung Q tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp, Biểu đồ phân bố lực chủ động, V. Tính toán áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp mặt đất gãy khúc (bài toán cơ bản thứ ba và thứ tư) có tải trọng tập trung tác dụng bất kỳ, Chương VII - Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn trong trường hợp có tải trọng phân bố tác dụng trên mặt đất đắp, I. Tải trọng thẳng đứng phân bố đều liên tục khắp mặt đất đắp trong trường hợp mặt đất phẳng (β=0) hoặc (β≠0), Biểu đồ phân bố áp lực đất chủ động, III. Tải trọng thẳng đứng phân bố đều hình băng trên mặt đất phẳng nằm nghiêng (β≠0) và có bạt mái (βo≠β), IV. Tải trọng phân bố đều tác dụng tiếp tuyến với mặt đất đắp trong trường hợp mặt đất phẳng (β=0 hoặc β≠0), Trường hợp băng tải trọng nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt, Trường hợp băng tải trọng nằm không hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt, Trường hợp băng tải trọng không nằm hoàn toàn trong phạm vi khối đất trượt, Chương VIII - Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn có lưng tường đặc biệt, Trường hợp mặt đất phẳng nằm ngang (β=0) có bạt mái (βo≠0) hoặc không bạt mái (βo=0), Trường hợp mặt đất phẳng nằm nghiêng (β≠0) có bạt mái (βo≠0 và βo≠β) hoặc không bạt mái (βo=β≠0), Phương pháp tính chính xác, IV. Áp lực chủ động của đất dính lên tường chắn có bản giảm tải, Chương IX - Áp lực đất chủ động của đất dính trong trường hợp có nước ngầm trong khối đất đắp, I. Tính toán áp lực chủ động của đất dính có xem xét đến tác dụng đẩy nổi của nước ngầm, II. Tính toán áp lực chủ động của đất dính có xét đến áp lực nước lổ rổng âm trong đới mao dẫn, Trường hợp nước mưa ngấm xuống tầng nước ngầm, Trường hợp có bố trí lọc thoát nước áp sát với lưng tường chắn, Trường hợp bố trí lọc thoát nước theo phương của mặt trượt, Chương X - Áp lực chủ động của đất dính có xét đến lực động đất, II. Tính toán trị số áp lực chủ động, Chương XI - Áp lực bị động của đất dính, Sơ đồ lực và nguyên lí tính toán, Phương pháp đồ giải Gôlutkêvich tính áp lực bị động, Chương XII - Áp lực đất ở trạng thái tĩnh (Áp lực đất tĩnh), Trường hợp có tải trọng tập trung đường thẳng tác dụng tthẳng đứng trên mặt đất đắp, Trường hợp tổng quát (α≠0 và β≠0), Chương XIII - Các sơ đồ và các công thức tương ứng để tính áp lực đất chủ động, Bài toán cơ bản thứ nhất, Các sơ đồ tính toán theo bài toán cơ bản thứ nhất, Sơ đồ tính toán theo bài toán cơ bản thứ ba, Các sơ đồ tính toán theo bài toán cơ bản thứ tư, Chương XIV - Tính toán ổn định tường chắn đất, Trượt sâu của nền đồng chất, VI. Tính toán ổn định của tường chắn trên nền đá và ổn định lật, Chương XV - Chọn mặt cắt tường chắn đất trọng lực và nguyên tắc tính toán cường độ của tường chắn trọng lực, II. Tính toán cường độ của tường chắn bê tông trọng lực theo trạng thái giới hạn, III. Tính toán cường độ tường chắn xây bằng gạch đá theo giai đoạn phá hoại, Chương XVI - Chọn kích thước tường chắn đất bản góc và nguyên tắc tính toán cường độ tường bản góc, Tính toán cường độ tường bản góc không có sườn (liền khối), Tính toán cường độ tường bản góc có sườn, Chương XVII - Tường đất có cốt, Tính toán ổn định của thành hào theo hệ só huy động cường độ chống cắt F, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay