TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC THANH NIÊN

15 25 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2019, 21:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ BÀI TIỂU LUẬN MƠN: TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ************ TÊN ĐỀ TÀI: “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC THANH NIÊN” Người hướng dẫn : GV Nguyễn Thị Thành Lê SV thực : Lê Hoàng Linh Huỳnh Thị Tuyền ( 3917) ( 3835) Nguyễn Lan Hương ( 3765) Trần Thị Ngọc Ánh ( 3734) Đà Nẵng, tháng 11 năm 2017 Bài tiểu luận mơn: tưởng Hồ Chí Minh A MỞ BÀI: Thanh niên lực lượng xã hội to lớn, nhân tố quan trọng định tương lai, vận mệnh dân tộc; lực lượng chủ yếu nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm cơng việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe sáng tạo Trong q trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta ln đề cao vai trò, vị trí niên, xác định niên lực lượng xung kích cách mạng, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đội dự bị tin cậy Đảng; công tác niên vấn đề sống dân tộc Nghị số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 Ban Chấp hành Trung ương tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnhcơng nghiệp hố, đại hoá đời, lần khẳng định quan tâm đặc biệt Đảng ta công tác niên Vì cơng tác giáo dục niên vơ quan trọng, nhóm chúng em thấy việc tìm hiểu chủ trương nhà nước giáo dục niên, vấn đề liên quan bổ ích, nhóm em xin chọn đề tài tưởng Hồ Chí Minh giáo dục niên để hiểu thêm niên tưởng Bác Bài tiểu luận mơn: tưởng Hồ Chí Minh B NỘI DUNG: IVai trò, vị trí niên tưởng Hồ Chí Minh: Vai trò niên tưởng Hồ Chí Minh: - Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “tuổi trẻ mùa xuân đời”, tuổi trẻ lực lượng định vận mệnh dân tộc phát triển đất nước - Người sớm phát tin tưởng tiềm sức mạnh to lớn hệ trẻ đấu tranh cách mạng phát triển xã hội - Người nhận thấy tuổi trẻ Việt Nam lực lượng đơng đảo, hùng hậu, dũng cảm, có ưu trội: trẻ, khỏe,chiếm số đông xã hội, hăng hái nhiệt tình, nhanh nhạy tiếp thu Thế hệ trẻ tiêu biểu cho sức sống, sức phát triển dân tộc chăm sóc, rèn luyện, đóng vai trò quan trọng nghiệp quan trọng - Người :chỉ dành độc lập dân tộc giác ngộ quần chúng nhân dân, mà trước hết thức tỉnh, giác ngộ niên, hướng đấu tranh họ quỹ đạo cách mạng vơ sản, từ thức tỉnh dân tộc-trước với tưởng này-nhà yêu nước Phan Bội Châu đề xướng thực hiện, đường mà nhà cách mạng tiền bối hướng cho họ đường cách mạng vô sản Người rõ, hạt nhân để tập hợp niên, giáo dục niên Đồn niên Cộng sản, Người quan tâm đến việc thành lập Đoàn niên Cộng sản Và năm sau Đảng Cộng sản Việt Nam(03/02/1930)ra đời, Đoàn niên Cộng sảnđã thành lậpvào ngày (26/03/1931) Về chức năng, nhiệm vụ Đồn, Hồ Chí Minh rõ: "Đồn niên cánh tay đội hậu bị Đảng, người phụ trách dìu dắt nhi đồng" Để thực tốt nhiệm vụ trên, Đoàn niên cần phải thường xun quan tâm cơng tác xây dựng Đồn vững mạnh, Đồn phải tìm nhiều phương thức hoạt động để tổ chức, tập hợp rộng rãi niên Đảng phải chăm lo giáo dục cho họ, đào tạo họ trở thành người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội Vai trò giáo dục niên tưởng Hồ Chí Minh: - Tin tưởng vào chất sức mạnh niên phải giáo dục họ để trở thành lực lượng kế tục nghiệp cách mạng Bài tiểu luận môn: tưởng Hồ Chí Minh - Theo chủ tịch Hồ Chí Minh niên phải giáo dục vừa "hồng", vừa "chuyên"-một tưởng ngắn gọn hết sứcđầy Bồi dưỡng hệ niên công việc công phu bền bỉ, nghiệp toàn Đảng, toàn dân - Hơn tháng sau dành quyền, Bác Hồ yêu cầu Chính phủ thực cấp tốc việc nâng cao dân trí, xem diệt “giặc dốt”cũng cấp bách “giặc đói” “giặc ngoại xâm” Bồi dưỡng hệ niên công việc công phu bền bỉ,là nghiệp toàn Đảng, toàn dân - Thanh niên phải giáo dục cách toàn diện Bác yêu cầu: "Trong việc giáo dục học tập, phải trọng đủ mặt: đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hoá, kỹ thuật, lao động sản xuất" - Bác đặc biệt coi trọng giáo dục đạo đức, xem tảng người cách mạng - Tiếp đến giáo dụctưởng cách mạng "Những người Cộng sản không phút quên lý tưởng cao phấn đấu cho tổ quốc hồn tồn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi đất nước ta toàn giới" - Bác rõ, giáo dụctưởng cho hệ trẻ tức phải dạy cho họ biết yêu nước thương nòi, biết tự lực tự cường, khơng chịu thua ai-làm cho hệ trẻ có nhận thức đắn chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam-xây dựng niềm tin ương lai đất nước, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng-giáo dục chủ nghĩa Mác -Lênin - Bác dặn: "Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có máy móc, có kỹ thuật, có văn hoá niên phải học học cho giỏi" vàyêu cầu nhà trường giảng dạy phải coi trọng mônkhoa học tự nhiên, khoa học xã hội, mơn kỹ thuật để có kiến thức tồn diện tham gia vào nghiệp xây dựng nước nhà Phải giáo dục hệ trẻ tình yêu lao động, quý trọng người lao động, có II- thái độ trân trọng người lao động tưởng Hồ Chí Minh giáo dục niên: Quan điểm Hồ Chí Minh giáo dục: Bài tiểu luận mơn: tưởng Hồ Chí Minh - Là lãnh tụ vĩ đại, có tầm nhìn xa trơng rộng, hết, Người thấu hiểu vai trò vơ to lớn lực lượng niên nghiệp cách mạng, công bảo vệ, xây dựng, kiến thiết nước nhà - Để phát huy vai trò sức mạnh tuổi trẻ phải tiến hành giáo dục niên cách toàn diện chu đáo Hiểu sâu sắc tầm quan trọng vấn đề này, suốt đời hoạt động cách mạng mình, Bác quan tâm dìu dắt hệ trẻ - Ngay từ ngày đầu bôn ba cứu nước Bácđã lập tổ chức Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí hội–để tập hợp, giáo dục giác ngộ cách mạng cho niên - Trong "Di chúc” thiêng liêng, Bác ân cần dặn: "Đồn viên niên ta nói chung tốt,mọi việc hăng hái xung phong, khơng ngại khó khăn, có chí tiến thủ Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành người thừa kế xây đựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên" Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết" - Trong số vấn đề cần giáo dục cho niên, Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu vấn đề giáo dục tinh thần yêu nước –ta thấy qua “năm điều Bác Hồ dạy”thiếu niên nhi đồng, điều thứ là: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào", niên, "Trước hết phải yêu Tổ quốc, yêu nhân dân Phải có tinh thần dân tộc vững tinh thần quốc tế đắn” - Tinh thần yêu nước vốn quý, sức mạnh to lớn giúp dân tộc ta đứng vững trước thử thách nghiệt ngã lịch sử Nó hun đúc từ bao đời trở thành sức mạnh Việt Nam, biểu tượng Việt Nam Ngày nay, thời đại Hồ Chí Minh, tinh thần cần đề cao khơi dậy cách mạnh mẽ để đưa vượt qua đói nghèo, tụt hậu Quan điểm Hồ Chí Minh giáo dục niên: a Mục đích việc giáo dục niên: - Trong công giáo dục, bồi dưỡng hệ trẻ cho đất nước, Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến nguyên tắc giáo dục toàn diện-"Nhà nước trọng đặc biệt việc giáo dục niên đức dục, trí dục thể dục" Một người có trí Bài tiểu luận mơn: tưởng Hồ Chí Minh tuệ nhân cách phát triển lệch lạc người chủ xứng đáng đất nước, Tổ quốc - Vấn đề giáo dục toàn diện vấn đề quan trọng Theo Bácthanh niên người chủ tương lai nước nhà, vậy, từ tại, " niên phải chuẩn bị làm người chủ nước nhà Muốn phải sức học tập trị, kỹ thuật, văn hóa, trước hết phải rèn luyện thấm nhuần tưởng xã hội chủ nghĩa, gột rửa cá nhân chủ nghĩa " Đúng tưởng Bác, để hoàn thành tốt vai trò người chủ nước nhà, niên phải giáo dục, đào tạo cách chu đáo, phải chuẩn bị đầy đủ hành trang cần thiết Trước hết, họ phải người gương mẫu đạo đức, có ý thức đạo đức hồn thiện, đầy đủ, đồng thời, chất cường tráng, mạnh mẽ Đặc biệt, họ phải người có trí tuệ cao, thơng minh, sáng tạo, có ý chí khám phá, tìm tòi "dám nghĩ, dám làm", biết vận dụng thành khoa học -công nghệ đại vào thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc - Để trở thành người phát triển hài hoà toàn diện, đường niên không ngừng sức phấn đấu, rèn luyện, học tập tất lĩnh vực, "phải sức học tập trị, kỹ thuật, văn hoá, phải thấm nhuần tưởng xã hội chủ nghĩa" b Giáo dục niên nào: - Hồ Chí Minh đặc biệt trọng việc giáo dục đạo đức cách mạngcho hệ trẻ Người rõ: "Thanh niên phải luôn rèn luyện đạo đức cách mạng Đạo đức cách mạng tóm tắt điểm:  Trung thành: Trọn đời trung thành với nghiệp cách mạng, với Tổ quốc, với Đảng, với giai cấp  Dũng cảm: Không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện: "Đâu cần niên có, việc khó niên làm", "gian khổ trước, hưởng thụ sau người"  Khiêm tốn: Không nên tự cho tài giỏi, khơng khoe cơng, khơng tự phụ Bài tiểu luận mơn: tưởng Hồ Chí Minh - Được ví mùa xuân xã hội, nhiệm vụ thiếu niên không học tập, rèn luyện, mà phải biết cống hiến hy sinh Trong nói chuyện buổi lễ khai mạc trường Đại học nhân dân Việt Nam, Hồ Chí Minh ân cần bảo: "Nhiệm vụ niên hỏi nước nhà cho Mà phải tự hỏi làm cho nước nhà! Mình phải làm cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?" Lời nói Báctuy giản dịmà thật sâu sắc - Ngày nay, nhiều bạn trẻ mải mê theo đuổi giá trị vật chất thấp kém, tầm thường mà quên trách nhiệm, nghĩa vụ lớn lao Tổ quốc, với non sơng đất nước Thói quen đua đòi, hưởng lạc, chạy theo thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội làm hư hỏng số thanh, thiếu niên vốn không tự giác học tập, rèn luyện Họ sa vào sống thiếu lý tưởng, khơng có niềm tin, khơng có định hướng cách đắn Khơng có lý tưởng cao để phấn đấu, sống người trở nên tẻ nhạt, tầm thường, chí vơ nghĩa Có lẽ nguyên nhân dẫn đến gia tăng tượng đáng lo ngại giới trẻ ngày nay, đua xe máy, nghiện ngập ma túy - Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thanh niên cần phải có tinh thần gan sáng tạo, cần phải có chí khí hăng hái tinh thần tiến lên, vượt khó khăn, gian khổ để tiến khơng ngừng" Dù hoàn cảnh nào, người niên phải sống xứng đáng với truyền thống vẻ vang dân tộc - Trong bối cảnh hội nhập mở cửa nay, đất nước đứng trước thời thử thách lớn lao, hết, vai trò trách nhiệm niên, tuổi trẻ lại vinh dự nặng nề Tương lai đất nước, dân tộc nằm tay hệ trẻ “Chúng ta sánh vai với cường quốc năm châu hay khơng? Chúng ta tắt, đón đầu thời đại hay khơng? Chúng ta vượt khỏi đói nghèo, tụt hậu để trở Bài tiểu luận mơn: tưởng Hồ Chí Minh thành quốc gia giàucó, vững mạnh, phát triển mặt hay khơng?”-Tất trơng chờ vào ý chí, nghị lực lĩnh tuổi trẻ, tất định việc làm, hành động cụ thể tuổi trẻ hôm - Chúng ta quên lời dặn thiết tha Người: "Thanh niên ta có vinh dự to có trách nhiệm lớn Để làm tròn trách nhiệm, niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân” - Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt niềm tin lớn vào hệ trẻ, quan tâm đặc biệt đến phát triển toàn diện họ, có phát triển thể chất Người nêu gương sáng rèn luyện thể dục, thể thao, đồng thời kêu gọi người, niên, phải thường xuyên rèn luyện sức khoẻ, coi trách nhiệm bổn phận niên Họ cần có hoạt động vui chơi lành mạnh: "Thanh niên phải chuyên tâm học hành cơng tác, cần có vui chơi Vui chơi lành mạnh phận sinh hoạt niên” - Rõ ràng, bối cảnh ngày nay, lời nhắc nhở Bác có ý nghĩa quan trọng Có lẽ, phần thiếu sân chơi lành mạnh, bổ ích mà khơng bạn trẻ lao vào trò chơi dại dột, vô nguy hiểm, đua xe trái phép, cá độ bóng đá, cờ bạc, nghiện ngập, hút xách Hoặc có khơng nam nữ niên mải mê truy tìm cảm giác xa lạ sàn nhảy, vũ trường với đủ loại thuốc kích thích Vui chơi, giải trí điều khơng thể thiếu lứa tuổi niên, song hoạt động phải mang tính giáo dục, tính văn hố lành mạnh Vui chơi để có thêm niềm tin ý chí học tập, rèn luyện Hổ Chí Minh nhắc nhở: "Trong vui chơi có giáo dục Cần có thú vui chơi văn hố, thể dục có tính chất tập thể quần chúng” - Để giáo dục hệ trẻ, Hồ Chí Minh trọng tới vai trò nhà trường, ngành giáo dục - đào tạo Có thể nói, trường học môi trường thuận lợi để giáo dục niên phương diện Nhà trường nơi tuổi trẻ Bài tiểu luận mơn: tưởng Hồ Chí Minh tiếp thu tri thức, kinh nghiệm để chuẩn bị bước vào đời, trau dồi đạo đức ý chí, luyện rèn phẩm chất cần thiết cho tương lai tươi sáng Trong Đời sống mới, Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò nhà trường chế độ mới: "Cốt phải dạy học trò biết u nước, thươngnòi, phải dạy cho họ ý chí tự lập tự cường, không chịu thua ai, không chịu làm nô lệ" - Hiện nay, chế, sách chưa thực hồn thiện, đồng nên thân trường học, quan, phận ngành giáo dục - đào tạovẫn tồn hạn chế, thiếu sót Những bệnh phổ biến, "bệnh thành tích", tượng tiêu cực, bất công, gian lận thi cử, ngồi "nhầm" chỗ, "nhầm" lớp chưa khắc phục cách triệt để Trong điều kiện nay, càngphải qn triệt tưởng có tính đạo Hồ Chí Minh: dù khó khăn đến đâu phải tâm dạy thật tốt, học thật tốt - Bên cạnh trường học, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng việc giáo dục, bồi dưỡng niên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức cách mạng Hồ Chủ tịch Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, rèn luyện, đội ngũ người niên Việt Nam ưu - Trong suốt q trình cách mạng Việt Nam, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có đóng góp to lớn vào nghiệp cách mạng dân tộc Đây vừa tổ chức, vừa môi trường cho người niên yêu nước rèn luyện cống hiến Để phát huy vai trò tuổi trẻ, Hồ Chí Minh dặn: "Trung ương Đồn cần phải tăng cường việc giáo dục tinh thần yêu nước, giác ngộ giai cấp đạo đức cách mạng cho đoàn viên niên" Trong bối cảnh ngày nay, lời nhắc nhủ Người lại có ý nghĩa hết - Những hệ cha anh trước hy sinh xương máu cho dân tộc độc lập tự do, cho Tổ quốc hòa bình thống nhất, cho lãnh thổ Bài tiểu luận mơn: tưởng Hồ Chí Minh Việt Nam vẹn toàn Trong hai kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Pháp đế quốc Mỹ, nhân dân Việt Nam nói chung niên Việt Nam nói riêng nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất, hy sinh đến giọt máu cuối định không chịu nước, định không chịu sống đời nô lệ Con người Việt Nam vĩ đại nhất, tiêu biểu cho tinh thần ý chí Chủ tịch Hồ Chí Minh Là nhà quốc vĩ đại, đời cao Người gương sáng ngời cho hệ trẻ hôm noi theo học tập - Việc giáo dục tuổi trẻ thông qua gương cách mạng vấn đề quan trọng Hồ Chí Minh người thấu hiểu điều Người nhắc nhở: "Có số niên tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày trời rơi xuống, gian nan, cực khổ cũ Các đồng chí già phải kể lại cho họ nghe Đó cách giáo dục niên" - Đối với gương anh hùng cách mạng, với chiến công anh hùng dũng sĩ lập nên công cứu nước giữ nước, Người dặn: "Chúng ta phải ghi chép thường nhắc lại tích để giáo dục niên ta rèn luyện ý chí kiên quật cường, tâm lý cảm xung phong, tin tưởng vào tương lai tươi sáng Tổ quốc" - Người niêngiáo dục phải người "Uống nước nhớ nguồn, ăn nhớ kẻ trồng cây" Đạo lý lưu giữ từ nghìn đời trở thành lẽ sống quý báu dân tộc ta Với anh hùng liệt sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc, phải đời đời ghi nhớ công ơn họ - Trong “Di chúc", Báccăn dặn: "Đối với liệt sĩ địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa bia kỷ niệm ghi hy sinh anh dũng liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta" Những tưởng quý báu Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục niên mãi tỏa sáng suốt hành trình lịch sử dân tộc Việt Nam Trong bối cảnh thời đại quốc tế ngày nay, tưởng lại có giá trị hết Thấm nhuần quán triệt cách sâu sắc lời dạy giúp Bài tiểu luận mơn: tưởng Hồ Chí Minh 10 niên có thêm niềm tin sức mạnh.Đó biểu sinh động phong trào tồn dân, có niên "sống, chiến đấu, lao động học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại" - Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, học phải đôi với hành, giáo dục gắn liền với xã hội Học để hành, để phục vụ sống Người phê phán lối học vẹt Học phải có suy nghĩ, thực hành, thí nghiệm Giáo dục niên tách rời mà phải liên hệ chặt chẽ với đấu tranh xã hội -"Đạo đức cách mạng khơng phải trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong" Quan điểm Đảng ta hiên việc giáo dục phát huy vai trò niên nghiệp đổi mới: - Giai đoạn trước đổi mới, Đảng ta chưa ban hành nghị Trung ương có tính chun đề giáo dục đào tạo Đường lối sách Đảng lĩnh vực thể văn kiện đại hội Đảng nội dung đưa vào nghị lĩnh vực kinh tế - xã hội - Nghị Đại hội IV nêu rõ: “ Tiến hành cải cách giáo dục nước; phát triển giáo dục phổ thông; xếp, bước mở rộng hoàn chỉnh mạng lưới trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp; phát triển rộng rãi trường dạy nghề” Để cụ thể hoá thực Nghị Đại hội IV, ngày 11-1-1979 Bộ Chính trị Nghị số 14-NQ/TW “về cải cách giáo dục” Nghị nêu mục tiêu cải cách giáo dục lần “làm tốt việc chăm sóc giáo dục hệ trẻ từ tuổi ấu thơ lúc trưởng thành, nhằm tạo sở ban đầu quan trọng người Việt Nam mới, người lao động làm chủ tập thể phát triển toàn diện” Nguyên lý cải cách giáo dục việc học phải đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội Nội dung chủ yếu công tác cải cách giáo dục lần gồm ba mặt: cải cách cấu hệ thống giáo dục, cải cách nội dung giáo dục cải cách phương pháp giáo dục Nghị nêu hệ thống Bài tiểu luận môn: tưởng Hồ Chí Minh 11 giáo dục nước ta là: “một thể thống hoàn chỉnh”, bao gồm: “giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp đại học; mạng lưới trường, lớp tập trung mạng lưới trường, lớp khơng ly sản xuất công tác” Nghị nhấn mạnh biện pháp cải tiến chương trình học biên soạn sách giáo khoa mới; tăng cường sở vật chất kỹ thuật cho trường học cách tăng đầu tư; kiện toàn tổ chức quản lý tăng cường công tác quản lý ngành giáo dục; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học giáo dục - Đây nghị chuyên đề giáo dục sau đất nước thống nhất, có nhiều vấn đề cần cụ thể hố sách, đề án để thực hiện, từ xác định mục tiêu cụ thể, xếp lại cấu hệ thống vấn đề biên soạn sách giáo khoa thống cho cấp học bậc học Nghị số 14-NQ/TW Bộ Chính trị (khoá IV) nghị quan trọng Nó đặt móng cho cơng cải cách giáo dục đất nước năm 80 kỷ XX Do vậy, việc cải cách toàn diện giáo dục nước nhà việc cần thiết cấp bách Nhu cầu xây dựng hệ thống giáo dục thống nhu cầu thực tiễn đặt thời điểm ban hành Nghị - Nghị Đại hội VI xác định: Giáo dục nhằm mục tiêu hình thành phát triển tồn diện nhân cách xã hội chủ nghĩa hệ trẻ, đào tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật đồng ngành nghề, phù hợp với yêu cầu phân công lao động xã hội Sự nghiệp giáo dục, giáo dục đại học chuyên nghiệp, trực tiếp góp phần vào việc đổi công tác quản lý kinh tế xã hội Phát triển có kế hoạch hệ thống giáo dục, từ giáo dục mầm non đến đại học đại học, bảo đảm chất lượng hiệu đào tạo Bố trí hợp lý cấu hệ thống giáo dục, thể tính thống trình giáo dục, bao gồm nhiều hình thức: đào tạo bồi dưỡng quy khơng quy, tập trung chức Cải tiến chế độ thi cử, cấp chứng chỉ, văn học vị theo hướng bảo đảm chất lượng công minh Mở rộng củng cố trường, lớp dạy nghề để đào tạo, bồi dưỡng công nhân lành nghề, phát Bài tiểu luận mơn: tưởng Hồ Chí Minh 12 triển trung tâm dạy nghề rộng rãi cho niên nhân dân lao động Sắp xếp lại mạng lưới trường đại học trung học chuyên nghiệp, bồi dưỡng đội ngũ cán giảng dạy quản lý, nhanh chóng hình thành đội ngũ cán chun mơn đầu ngành Đi đôi với việc nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn lực thực hành, cần coi trọng giáo dục trị, tưởng, đạo đức, pháp luật, giáo dục thể chất giáo dục quốc phòng Kết hợp giảng dạy, học tập với lao động sản xuất, thực nghiệm nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến kỹ thuật Chuẩn bị cho niên bước vào sống lao động sản xuất chiến đấu, hiểu làm tốt nghĩa vụ công dân - Đến Nghị Đại hội VII nêu rõ: mục tiêu giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành đội ngũ lao động có tri thức có tay nghề, có lực thực hành, tự chủ, động sáng tạo, có đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội Nhà trường đào tạo hệ trẻ theo hướng tồn diện có lực chun mơn sâu, có ý thức khả tự tạo việc làm kinh tế hàng hoá nhiều thành phần - Đây lần lịch sử Đảng ta, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có kỳ họp riêng bàn số vấn đề xã hội, tập trung xem xét sâu rộng vấn đề giáo dục đào tạo Nghị tiếp tục đổi nghiệp giáo dục đào tạo Đây Nghị đáp ứng lòng mong đợi từ lâu tồn Đảng, tồn dân ta, đội ngũ giáo viên, cán quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên nước, việc xác định quan điểm, chủ trương, sách, biện pháp tiếp tục phát triển mạnh mẽ nghiệp giáo dục Nghị giải pháp cấp bách để xử lý vấn đề nóng bỏng cơng tác giáo dục đào tạo mà định hướng lâu dài cho việc phát triển nghiệp theo cương lĩnh chiến lược Đảng ta sau năm 2000, nhằm chuẩn bị cho nhân dân ta, đặc biệt cho hệ trẻ vững bước tiến vào kỷ XXI Nghị xác định bốn quan điểm đạo nghiệp giáo dục đào tạo Đó là: Bài tiểu luận mơn: tưởng Hồ Chí Minh 13  Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, động lực thúc đẩy, điều kiện đảm bảo thực mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng bảo vệ đất nước Phải coi đầu cho giáo dục hướng đầu phát triển  Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo người có kiến thức văn hố, khoa học, có kỹ nghề nghiệp Phải mở rộng quy mô, đồng thời trọng nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục, gắn học với hành, tài với đứcGiáo dục phải vừa gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước, vừa phù hợp với xu tiến thời đại  Đa dạng hố hình thức đào tạo, thực cơng xã hội giáo dục - Có thể nói, quan điểm nói tưởng đạo quan trọng cho phát triển giáo dục nước ta năm đầu thời kỳ đổi Đặc biệt, Nghị nêu rõ tưởng quan trọng: đầu cho giáo dục đầu phát triển Nhiều năm trước đây, đầu cho giáo dục coi đầu cho phúc lợi xã hội Từ đây, đầu cho giáo dục đầu để phát triển người, phát triển sản xuất, phát triển xã hội Vì vậy, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương định: “Tăng dần tỷ trọng chi ngân sách cho giáo dục đào tạo Huy động nguồn đầu nhân dân, viện trợ tổ chức quốc tế, kể vay vốn nước để phát III- triển giáo dục Kết luận: - tưởng Hồ Chí Minh niên bật quan điểm lớn:  Thanh niên lực lượng xung kích chủ yếu cách mạng, chủ tương lai nước nhà  Ðảng, Nhà nước phải chăm lo bồi dưỡng, giáo dụctưởng đạo đức cách mạng cho niên, giáo dục ý thức làm chủ đào tạo họ thành người làm chủ tất lĩnh vực đời sống xã hội, khoa Bài tiểu luận môn: tưởng Hồ Chí Minh 14 học kỹ thuật, đào tạo nghề nghiệp Nghĩa đào tạo họ trở thành người vừa hồng, vừa chuyên  Thanh niên phải tự vươn lên, phấn đấu, rèn luyện để thật đội quân chủ lực cách mạng Bài tiểu luận môn: tưởng Hồ Chí Minh 15 ... trương nhà nước giáo dục niên, vấn đề liên quan bổ ích, nhóm em xin chọn đề tài tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục niên để hiểu thêm niên tư tưởng Bác Bài tiểu luận mơn: Tư tưởng Hồ Chí Minh B NỘI DUNG:... mơn: Tư tưởng Hồ Chí Minh B NỘI DUNG: IVai trò, vị trí niên tư tưởng Hồ Chí Minh: Vai trò niên tư tưởng Hồ Chí Minh: - Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “tuổi trẻ mùa xuân đời”, tuổi trẻ lực lượng... niên Đảng phải chăm lo giáo dục cho họ, đào tạo họ trở thành người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội Vai trò giáo dục niên tư tưởng Hồ Chí Minh: - Tin tư ng vào chất sức mạnh niên phải giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC THANH NIÊN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC THANH NIÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay