TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

9 31 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2019, 19:38

(THPT CHUYÊN KHTN - LẦN - 2018) Điểm hình vẽ điểm biểu diễn số phức z  1  i   i  ? Câu 1: [2D4-3-1] A P B M C N D Q Lời giải Chọn D Ta có z  1  i   i   z   i Điểm biểu diễn số phức z Q  3;1 Câu 2: [2D4-3-1] (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - HKII -2016 - 2017 - BTN) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , tập hợp điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z  i   : B Hình tròn tâm I 1 ;  1 , bán A Đường tròn tâm I 1 ;  1 , bán kính R  kính R  C Đường tròn tâm I  1 ;1 , bán kính R  D Đường tròn tâm I  1 ;1 , bán kính R  Lời giải Chọn C Ta có : z  xi  y  x, y  , i  1 z  i     x  1   y  1 i    x  1   y  1  2 Vậy tập hợp điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z  i   đường tròn tâm I  1 ;1 , bán kính R  Câu 3: [2D4-3-1] (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - HKII -2016 - 2017 - BTN) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z   i   z   3i Điểm M điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng tọa độ Oxy Tọa độ điểm M 1 5 A M  ;  2 2 1 5 M  ;  2 2  5 B M   ;    2  5 C M   ;   2 D Lời giải Chọn D Gọi M  x; y  điểm biểu diễn số phức z mặt phẳng tọa độ Oxy Ta có z   i   z   3i   i  1 z   3i  z   3i  z   i i 1 2 1 5 Vậy M  ;   2 2 Câu 4: [2D4-3-1] Cho số phức z   7i Số phức liên hợp A  6;7  B  6; 7  z có điểm biểu diễn C  6;7  D  6; 7  Lời giải Chọn B Câu 5: [2D4-3-1] (THPT SỐ AN NHƠN) Số phức z   3i có điểm biểu diễn A A  2;3 B A  2; 3 C A  2; 3 D A  2; 3 Câu 6: [2D4-3-1] (THPT SỐ AN NHƠN) Gọi A điểm biểu diễn số phức z   5i B 1điểm biểu diễn số phức z  2  5i Tìm mệnh đề mệnh đề sau A Hai điểm A B đối xứng với qua trục hoành B Hai điểm A B đối xứng với qua trục tung C Hai điểm A B đối xứng với qua gốc toạ độ O D Hai điểm A B đối xứng với qua đường thẳng y  x Câu 7: [2D4-3-1] Số phức z   3i có điểm biểu diễn mặt phẳng tọa độ là: A M  2;3 M  2;3 B M  2;  3 C M  2;  3 D Câu 8: [2D4-3-1] (TOÁN HỌC TUỔI TRẺ LẦN 8) Cho số phức z   3i Điểm biểu diễn số phức liên hợp z C  2; 3 B  2; 3 A  2;3 D  2;3 Lời giải Chọn A Vì z   3i  z   3i nên điểm biểu diễn z có tọa độ  2;3 Câu 9: [2D4-3-1] (CƠNG TY TNHH GIÁO DỤC TÂN HỒNG PHONG) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm z ? y O x M A z  4  3i z  3  4i B z   4i C z   4i D Lời giải Chọn C Ta có M  3;   Vậy điểm M biểu diễn cho số phức z   4i Câu 10: [2D4-3-1] ( THPT Lạc Hồng-Tp HCM )Cho số phức z thỏa z   i  Chọn phát biểu đúng: A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường thẳng B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường Parabol C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn có bán kính D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường tròn có bán kính Câu 11: [2D4-3-1] (THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI) Trong mặt phẳng toạ độ, điểm A 1;   điểm biểu diễn số phức số sau? A z  1  2i z  2  i B z   2i C z   2i D Lời giải Chọn C Số phức z  a  bi biểu diễn điểm M  a; b  Do điểm A 1;   biểu diễn số phức z   2i Câu 12: [2D4-3-1] (SGD Hải Phòng - HKII - 2016 - 2017) Tìm điểm M biểu diễn số phức liên hợp số phức z  3  2i A M  3;   B M  3;  C M  2;  3 D M  3;  Lời giải Chọn A Ta có số phức liên hợp số phức z  3  2i z  3  2i nên z có điểm biểu diễn mặt phẳng M  3;   Câu 13: [2D4-3-1] (SGD Bà Rịa - Vũng Tàu - Lần - 2017 - 2018)Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm M  3; 2  điểm biểu diễn cho số phức A z   3i z  3  2i B z   3i C z   2i D Lời giải Chọn C Số phức z   2i có điểm biểu diễn M  3; 2  Câu 14: [2D4-3-1] (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Điểm biểu diễn số phức z M 1;  Tọa độ điểm biểu diễn cho số phức w  z  2z A  2; 3 C  1;6  B  2;1 Lời giải Chọn C Ta có: z   2i nên w  z  z  1  2i   1  2i   1  6i Do đó, số phức w  z  2z có điểm biểu diễn  1;6  D  2;3 Câu 15: [2D4-3-1] (SGD Lạng Sơn - HKII - 2017 - 2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , điểm M biểu diễn số phức z   i A M  4;1 B M  4;1 C M  4; 1 D M  4; 1 Lời giải Chọn C Điểm M  4; 1 biễu diễn số phức z   i Câu 16: [2D4-3-1] (SGD Lạng Sơn - HKII - 2017 - 2018) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn số phức z có phần thực đường thẳng có phương trình A x  3 B x  C x  1 D x  Lời giải Chọn D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z có phần thực đường thẳng x  Câu 17: [2D4-3-1] (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – 2017 - 2018 - BTN) Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm phần thực phần ảo cú số phức z A Phần thực phần ảo 3i C Phần thực phần ảo 4i B Phần thực phần ảo D Phần thực phần ảo Lời giải Từ hình vẽ ta có M  3;  nên z   4i Vậy Phần thực phần ảo Câu 18: [2D4-3-1] (THPT Quỳnh Lưu - Nghệ An - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho số phức z  2  i Điểm điểm biểu diễn số phức w  iz mặt phẳng tọa độ ? A P  2;1 C Q 1;  B N  2;1 D M  1; 2  Lời giải Chọn A w  iz  i  2  i   1  2i  điểm P  2;1 điểm biểu diễn số phức w  iz mặt phẳng tọa độ Câu 19: [2D4-3-1] (TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH - LẦN - 2018) Trong hình vẽ bên, điểm M biểu diễn số phức z Số phức z A  i B  2i C  2i D  i Lời giải Chọn A Dựa vào hình vẽ ta có z   i , suy z   i Câu 20: [2D4-3-1](THPT VĨNH VIỄN - TP.HCM - HKII - 2017) Số phức liên hợp số phức z   i có điểm biểu diễn là: A A 1;  B B  1;  C E  2;  1 D F  2 ;1 Lời giải Chọn C Ta có z   i  z   i suy điểm biểu diễn E  2;  1 Câu 21: [2D4-3-1] (Chuyên Thái Bình – Lần – 2018) Điểm A hình vẽ bên biểu diễn cho số phức z Mệnh đề sau đúng? y A x O B Phần thực , phần ảo 2i D Phần thực 3 , phần ảo A Phần thực , phần ảo C Phần thực 3 , phần ảo 2i Lời giải Chọn A Câu 22: [2D4-3-1] (THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2018 - BTN) Hỏi điểm M  3; 1 điểm biểu diễn số phức sau đây? A z  1  3i z  3  i B z   3i C z   i D Lời giải Chọn C Điểm M  a; b  hệ tọa độ vng góc mặt phẳng gọi điểm biểu diễn số phức z  a  bi Do điểm M  3; 1 điểm biểu diễn số phức z   i Câu 23: [2D4-3-1] [Chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đồng Tháp - 2018 - BTN] Số phức liên hợp số phức z  i 1  2i  có điểm biểu diễn điểm đây? A E  2; 1 B B  1;  C A 1;  D F  2;1 Lời giải Chọn A Ta có: z  i 1  2i    i  z   i nên điểm biểu diễn số phức z E  2; 1 Câu 24: [2D4-3-1] (THPT Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Lần -2018) Cho số phức z  4  5i Biểu diễn hình học z điểm có tọa độ A  4;5  B  4; 5  C  4; 5 D  4;5  Lời giải Chọn A Số phức z  4  5i có phần thực a  4 ; phần ảo b  nên điểm biểu diễn hình học số phức z  4;5  Câu 25: [2D4-3-1] (Chuyên Long An - Lần - Năm 2018) Tìm tọa độ điểm M điểm biểu diễn số phức z biết z thỏa mãn phương trình 1  i  z   5i A M  1;  M 1; 4  B M  1; 4  C M 1;4  D Lời giải Chọn A 1  i  z   5i  z   5i  1  4i  z  1  4i Vậy M   1;  1 i Câu 26: [2D4-3-1] (SGD Hà Nam - Năm 2018) Tìm tọa độ điểm M điểm biểu diễn số phức z   4i A M  3; 4  B M  3;  C M  3; 4  D M  3;  Lời giải Chọn A Ta có điểm M  3; 4  biểu diễn số phức z   4i Câu 27: [2D4-3-1] (THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Q Trị - HKII - 2016 - 2017 - BTN) Biểu diễn hình học số phức z   3i điểm điểm sau đây? A I  2;3 B I  2;  3 C I  2;3 D I  2;  3 Lời giải Chọn B Biểu diễn hình học số phức z   3i điểm I  2;  3 Câu 28: [2D4-3-1] (Sở GD ĐT Đà Nẵng-2017-2018 - BTN - BTN) Số phức z   2i có điểm biểu diễn mặt phẳng tọa độ M Tìm tọa độ điểm M A M  4;2  B M  2;  C M  4; 2  D M  4; 2  Lời giải Chọn A Số phức z   2i có điểm biểu diễn mặt phẳng tọa độ M  4;2  Câu 29: [2D4-3-1](THPT Chuyên Hùng Vương - Gia Lai - Lần -2018 - BTN) Cho số phức z   2i Điểm điểm biểu diễn số phức w  z  iz mặt phẳng toạ độ? A M  3;3 B Q  3;  C N  2;3 D P  3;3 Lời giải Chọn A w  z  iz   2i  i 1  2i    3i Vậy điểm biểu diễn số phức w  z  iz M  3;3 Câu 30: [2D4-3-1] (THPT Kinh Môn - Hải Dương - Lần - 2018 - BTN) Cho số phức z  2018  2017i Điểm M biểu diễn số phức liên hợp z A M  2018; 2017  B M  2018; 2017  C M  2018; 2017  D M  2018; 2017  Lời giải Chọn D Ta có z  2018  2017i , nên M  2018; 2017  Câu 31: [2D4-3-1] (THPT Chuyên Tiền Giang - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức z  A  1; 4    3i   i   2i C 1; 4  B 1;  D  1;  Lời giải Chọn A Ta có z    3i   i    14i    14i   2i   13  52i  2i  2i 13 Do điểm biểu diễn cho số phức z có tọa độ  1; 4  13  1  4i ... Hồng-Tp HCM )Cho số phức z thỏa z   i  Chọn phát biểu đúng: A Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường thẳng B Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường Parabol C Tập hợp điểm biểu diễn số phức z đường... C Số phức z  a  bi biểu diễn điểm M  a; b  Do điểm A 1;   biểu diễn số phức z   2i Câu 12: [2D4-3-1] (SGD Hải Phòng - HKII - 2016 - 2017) Tìm điểm M biểu diễn số phức liên hợp số phức. .. bi Do điểm M  3; 1 điểm biểu diễn số phức z   i Câu 23: [2D4-3-1] [Chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đồng Tháp - 2018 - BTN] Số phức liên hợp số phức z  i 1  2i  có điểm biểu diễn điểm đây?
- Xem thêm -

Xem thêm: TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC, TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay