PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

15 6 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2019, 19:28

Câu 1: [2D2-5-1] (THPT Ninh Giang – Hải Dương – Lần – Năm 2018) Tập nghiệm S 1 bất phương trình   2 A S   ;3 x2  x  là: B S  1;   C S   ;1   3;   D S  1;3 Lời giải Chọn C 1 Ta có   2  x  1 x  x2  x 1 8   2 x2  x 3 1     x  x  3  x  x   2 Vậy S   ;1   3;   Câu 2: [2D2-5-1] (SỞ GD VÀ ĐT HƯNG YÊN NĂM 2018) Bất phương trình 3x   x 1008 có nghiệm B x  2018 A x  1010 x  2018 C x  2018 D Lời giải Chọn B Ta có 3x   x 1008  x   x  2016  x  2018 Câu 3: [2D2-5-1](THPT LƯƠNG TÀI - BẮC NINH - LẦN - 2017 - 2018 - BTN) Giải bất 3 phương trình   4 A T   2; 2 x2   ta tập nghiệm T Tìm T B T   2;   D T   ; 2   2;   C T   ; 2 Lời giải Chọn A x2  3   x    x   2; 2 Bất phương trình     Vậy tập nghiệm T   2; 2 Câu 4: [2D2-5-1] (CHUYÊN LAM SƠN THANH HÓA LẦN 3-2018) Số nghiệm thực phương trình A x  22 x C B Lời giải Chọn B D Ta có : x  x   22  x    x   x   x Câu 5: [2D2-5-1] (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang - HKII -2016 - 2017 - BTN) Bất phương trình 2x  có tập nghiệm : A T   2;   C T   ;  B T   0;  D T   Lời giải Chọn A x   x  22  x  Vậy tập nghiệm bất phương trình : T   2;   Câu 6: [2D2-5-1] (THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Tập nghiệm   S bất phương trình 5x      25  A S   ;  x B S   ;1 C S  1;   D S   2;   Lời giải Chọn D x2      25  x  5x       x 2x Câu 7: [2D2-5-1] Tìm tập nghiệm S phương trình x 1  A S  1 B S  1 C S  4 D S  2 Lời giải Chọn D Ta có x 1   x 1  23  x    x  Câu 8: [2D2-5-1] (SGD Bà Rịa - Vũng Tàu - Lần - 2017 - 2018)Tập nghiệm bất phương trình 22 x  x A  0;  B  ;  C  0;16  D  4;   Lời giải Chọn B Ta có 22 x  x   x  x   x  Câu 9: [2D2-5-1] (SGD Bà Rịa - Vũng Tàu - Lần - 2017 - 2018) Số nghiệm phương trình 22 x 5 x 3  là: A B C D Lời giải Chọn B Ta có 2 x 5 x 3 1  x 5 x  x  0  x   Câu 10: [2D2-5-1] (THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - QB - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Tập hợp nghiệm bất phương trình 2x  26 x A  2;   D  2;3 C  3;  B  ; 3 Lời giải Chọn C 2x  26 x  x   x  x  x    3  x  Vậy tập nghiệm bất phương trình  3;  x Câu 11: [2D2-5-1] [THPT NGUYỄN DU] Giải bất phương trình:  A x  B x  2 C x  D x  Lời giải Chọn B x Câu 12: [2D2-5-1] Nghiệm bất phương trình  A x  4 B x  C x  Lời giải Chọn A 3x    3x   32  x   2  x  4 D x      25  x 1 Câu 13: [2D2-5-1] [2D2-5-2] [THPT TRẦN PHÚ] Nghiệm phương trình   125x A  C  B D Lời giải Chọn A   Ta có    25  x 1  125x  52 x 1  53 x  2  x  1  3x  x   Vậy phương trình có nghiệm x   Câu 13 dạng đưa số Câu 14: [2D2-5-1][THPT CHUYÊN BẾN TRE]Tìm nghiệm phương trình  22 x 1   x 1 A x  log 10 B x  ln 10 10 C x  D x  10 Lời giải Chọn A 10 10  x  log Ta có x 1  22 x 1    4.4 x  x   x  9 x 10  6.3x 4   1 Nếu đặt t  3x 5  t   1 Câu 15: [2D2-5-1] Cho phương trình trở thành phương trình ? A 9t  6t   B t  2t   C t  18t   D 9t  2t   Lời giải Chọn B 32 x10  6.3x4    32 x5  2.3x5   Vậy đặt t  3x 5  t   1 trở thành phương trình t  2t   Câu 16: [2D2-5-1] [THPT QUANG TRUNG] Phương trình: 64.9x  84.12 x  27.16 x  có nghiệm là: A x  1; x  C x  B Vô nghiệm ;x  16 D x  1; x  2 Câu 17: [2D2-5-1] [THPT TRIỆU SƠN 2] Trong phương trình sau phương trình có nghiệm? C B  x    x    A x   D x   4x    x 1 3 x Câu 18: [2D2-5-1] (SGD - Bắc Ninh - 2017 - 2018 - BTN) Giải phương trình  A x  11 B x  C x  D x  11 Lời giải Chọn A 11 22 x 512  x  28 x  2048  28 x  211  8x  11  x  Ta có: x 1  83 x  Cách khác: Ta có: x 1  83 x   x  1 log    x  log  2x    6x  8x  11 x 11 Câu 19: [2D2-5-1] (THPT Chuyên Hạ Long - QNinh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Giải phương trình x A x  , x  3 x  B x  , x  3 C x  , x  D x 0, x  3 Hướng dẫn giải Chọn D Ta có 2x 3 x   2x 3 x x   20  x  x     x  3 Câu 20: [2D2-5-1] (THPT Tứ Kỳ - Hải Dương - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Số nghiệm phương trình 22 x A 7 x 5  là: B C Vô số nghiệm Lời giải Chọn A D x 7 x 5 Ta có x    2x  7x     x   Vậy phương trình cho có hai nghiệm phân biệt 3 x  Câu 21: [2D2-5-1] [Sở GD&ĐT Bình Phước - 2017] Tìm nghiệm phương trình A x  x  C x  B x  D Lời giải Chọn C Ta có 236 x    x   x  x Câu 22: [2D2-5-1] [THPT chuyên Lương Thế Vinh - 2017] Phương trình  có nghiệm A x  2 x B x  C x   D Lời giải Chọn B Ta có: x   x  log8  x  log 23 2  2x Câu 23: [2D2-5-1] [THPT An Lão lần - 2017] Tìm tập nghiệm S phương trình  1 A S  0;   2 S  B S  0; 2  1 C S  1;    2 x 5 D Lời giải Chọn C Phương trình cho tương đương với x  x   x  x    x   x   x1 Câu 24: [2D2-5-1] [Minh Họa Lần - 2017] Tìm nghiệm phương trình  27 A x  10 x  C x  B x  D Lời giải Chọn B Ta có 3x 1  27  3x 1  33  x    x  Câu 25: [2D2-5-1] [CHUYÊN VÕ NGUYÊN GIÁP] Số nghiệm phương trình 2x2 2 x1  là: A B C D Lời giải Chọn C Ta có x2  x 1   20  x  x    x  Câu 26: [2D2-5-1] [TTGDTX Cam Lâm - Khánh Hòa] Mệnh đề sau đúng? A 2 C 2 2 B 3 D 3 3 Lời giải Chọn D Ta có nên 3 3 (luôn đúng) Câu 27: [2D2-5-1] [THPT NGƠ QUYỀN - 2017] Tìm tập nghiệm S bất phương trình log3 1  x   log3  x  3   B S    ;       A S    ;1   2  C S   ;   3  D S  1;   Lời giải Chọn A x  1  x   Bất phương trình tương đương với      x  x 1  x  x    Câu 28: [2D2-5-1] [THPT CHUN LÊ THÁNH TƠNG - 2017] Phương trình x  có nghiệm A x  log B x  log C x  log D x  log Lời giải Chọn A Ta có x    log  x  log x x 10 Câu 29: [2D2-5-1] [THPT AN LÃO LẦN - 2017] Cho phương trình  6.3x 4   1 x 5 Nếu đặt t   t   1 trở thành phương trình nào? A t  2t   9t  6t   B t  18t   C 9t  2t   D Lời giải Chọn A 32 x10  6.3x4    32 x5  2.3x5   Vậy đặt t  3x 5  t   1 trở thành phương trình t  2t   Câu 30: [2D2-5-1] [CHUYÊN ĐH VINH – L4 - 2017] Cho số thực x  0, y  thỏa mãn x  y Mệnh đề say sai? x B  log y A xy  C  x y y D  x Lời giải Chọn C Ta có   x  log  y log Vậy x y y o Xét đáp án A, ta thấy x y  y log y  y log  Vậy đáp án A o Xét đáp án B, ta có o Ở đáp án C, ta có 4x  y log2  2log2  y  y với y đáp án sai x y log   log , nên B đáp án y y y x o Cuối cùng,  y log  3y log3 Vậy C  y nên đáp án D x Câu 31: [2D2-5-1] Cho số thực dương a a  thỏa a  Khẳng định sau đúng? A Bất phương trình tương đương với x  log a B Với  a  1, nghiệm bất phương trình x  log a C Tập nghiệm bất phương trình D Bất phương trình tương đương với x  log a Lời giải Chọn B Câu 32: [2D2-5-1] Cho hai số thực a , b với  a  b Khẳng định sau đúng: x A log 2016 2017   2017  B   1  x   2016  x  2016  C   1  x   2017  D log 2017 2016  Lời giải Chọn C x  2016      x  log 2016   2017  2017 Câu 33: [2D2-5-1] (THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần I - 2017 - 2018) Cho f  x   x.e3 x Tập nghiệm bất phương trình f   x    1 A  0;   3 1   ;  3  1  C  ;    3  B  0;1 D Lời giải Chọn D Ta có f   x   e3 x  3x.e3 x  1  3x  e3 x f   x    1  3x  e3 x   x  1  Vậy tập nghiệm bất phương trình  ;  3  Câu 34: [2D2-5-1] (THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - LẦN - 2017 - 2018) Tập nghiệm bất phương trình x x  25 là: B  ;1   2;   A  2;   C  1;  D Lời giải Chọn C Ta có x x  25  x  x   1  x   x   1;  Vậy tập nghiệm bất phương trình cho S   1;  Câu 35: [2D2-5-1] (Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Tập nghiệm bất phương trình 32 x1  27 là: 1  A  ;   2  1  C  ;   3  B  3;   Lời giải Chọn D D  2;   Ta có: 32 x 1  27  x    x  Vậy tập nghiệm bất phương trình là:  2;   Câu 36: [2D2-5-1] (THPT Lương Thế Vinh - HN - Lần 1- 2017 - 2018 - BTN) Tìm tập nghiệm S phương trình A S  1;1 x  5.2x   B S  1 C S  1 D S   1;1 Lời giải Chọn A Ta có x 2x  x    5.2x    2.22 x  5.2 x     x  x  1    21   Vậy tập nghiệm phương trình S  1;1 Câu 37: [2D2-5-1] (THPT Lương Thế Vinh - HN - Lần 1- 2017 - 2018 - BTN) Tập nghiệm S bất phương trình A S   ;  x2      25  x B S   ;1 C S  1;   D S   2;   Lời giải Chọn D x2      25  x  5x       x 2x Câu 38: [2D2-5-1] (THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang - Lần - 2017 - 2018 BTN) Tập nghiệm bất phương trình 32 x  3x là: A  0;64  B  ;6  C  6;   D  0;6  Lời giải Chọn C Ta có 32 x  3x  2x  x   x  Vậy tập nghiệm bất phương trình  6;   Câu 39: [2D2-5-1] (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – 2017 - 2018 - BTN) Phương trình x1  có nghiệm A x  C x  B x  D x  Lời giải Chọn A Ta có x 1   x    x  Câu 40: [2D2-5-1] (THPT Quỳnh Lưu - Nghệ An - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Tập nghiệm bất phương trình x  x8 A 8;   B  ;8 C  0;8 D  8;   Lời giải Chọn D x  x8  2 x  x8  2x  x   x  Câu 41: [2D2-5-1] (Tổng Hợp Đề SGD Nam Định - 2017 - 2018 - BTN) Phương trình 42 x  16 có nghiệm là: A x  B x  C x  D x  Hướng dẫn giải Chọn C 42 x  16  42  2x    x  Câu 42: [2D2-5-1] (THPT Kinh Môn - Hải Dương - 2018 - BTN) Số nghiệm phương trình x x  A B C D Lời giải Chọn D Ta có: x x   2x x x   20  x  x    x  Vậy phương trình có nghiệm Câu 43: [2D2-5-1] (SGD Bình Dương - HKI - 2017 - 2018 - BTN) Cho phương trình 25x 1  26.5x   Đặt t  x , t  phương trình trở thành A t  26t   B 25t  26t  C 25t  26t   D t  26t  Lời giải Chọn C Ta có 25x 1  26.5x    25.52 x  26.5 x   Vậy đặt t  x , t  phương trình trở thành 25t  26t   Câu 44: [2D2-5-1] (TRƯỜNG CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH - LẦN - 2018) Tập nghiệm bất phương trình x  A  0; 1 B  ; 1 C  R  D 1;    Lời giải Chọn A ĐKXĐ: x  BPT 0; 1 x   x   x  , kết hợp điều kiện ta tập nghiệm BPT Câu 45: [2D2-5-1] (THPT Hồng Hóa - Thanh Hóa - Lần - 2018) Nghiệm phương trình 22 x  x 2018 A 1008 B 2017 C 1009 D 2018 Lời giải Chọn D Phương trình tương đương với 2x  x  2018  x  2018 Câu 46: [2D2-5-1] (THPT Hồng Hóa - Thanh Hóa - Lần - 2018 - BTN) Nghiệm phương trình 22 x  x 2018 A 1008 B 2017 C 1009 D 2018 Lời giải Chọn D Phương trình tương đương với 2x  x  2018  x  2018 (THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2018 - BTN) Tìm tập nghiệm S bát phương trình x  x1 Câu 47: [2D2-5-1] A S  1;   B S   ;1 S   ;   Lời giải C S   0;1 D Chọn B Ta có x  x1  x   x  Câu 48: [2D2-5-1] [Chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đồng Tháp - 2018 - BTN] Tìm tập nghiệm D bất phương trình x  3x A D   0;6  B D   ;  C D   0;  D D   4;   Lời giải Chọn B Ta có: x  3x  2x  x   x  Vậy D   ;  (THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần - 2018 - BTN) Phương trình Câu 49: [2D2-5-1] 22 x 5 x   có tổng tất nghiệm B 1 A C D  Lời giải Chọn D Ta có: 2 x2  x   x  2   x  5x    x  5x     x    2 Vậy tổng tất nghiệm  Câu 50: [2D2-5-1] [THPT Đô Lương - Nghệ An - 2018 - BTN] Nghiệm bất phương trình 32 x 1  33 x là: A x   B x  C x  D x  Lời giải Chọn C 32 x 1  33 x  x    x  x   x  Câu 51: [2D2-5-1] [Sở GD ĐT Cần Thơ - mã 301 - 2017-2018-BTN] Xét bất phương trình 52 x  3.5x  32  Nếu đặt t  x bất phương trình trở thành bất phương trình sau đây? A t  3t  32  t  75t  32  B t  16t  32  Lời giải C t  6t  32  D Chọn D 52 x  3.5x  32   52 x  3.52.5x  32   52 x  75.5 x  32  Nếu đặt t  x  bất phương trình trở thành bất phương trình t  75t  32  Câu 52: [2D2-5-1] (Lương Văn Chánh - Phú Yên – 2017 - 2018 - BTN) Cho phương trình 4x 2 x  2x  x 3   Khi đặt t  x A t  8t   4t   2 x , ta phương trình ? C t  2t   B 2t   D Lời giải Chọn A Phương trình x 2 x Kho đó, đặt t  x  2x 2 x  x 3     2x 2 x   23.2 x 2 x 3  , ta phương trình t  8t   Câu 53: [2D2-5-1] (THPT Chuyên Thái Nguyên - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Bất phương 1 trình   2 x2  x A  có tập nghiệm S   a; b  , b  a ? 32 B C D Lời giải Chọn C 1 Bất phương trình tương đương   2 x2  x 1     x  x   5  x  2 Vậy S   5;1  b  a  Câu 54: [2D2-5-1] (Cụm Liên Trường - Nghệ An - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Tìm nghiệm phương trình 52018 x  252018 A x  log B x  C x  D x  log 2018 Lời giải Chọn B 52018 x  252018  52018 x  52.2018  2018 x  2.2018  x  Câu 55: [2D2-5-1] (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - lần - 2017 - 2018 - BTN) Phương trình 32 x 1  28.3x   có hai nghiệm x1 , x2  x1  x2  Tính giá trị T  x1  x2 A T  3 B T  C T  D T  5 Lời giải Chọn D Ta có 32 x 1  28.3x      x 3x  x   28.3x     x   3  x  1   Vậy T  x1  x2 1  2.2  5 Câu 56: [2D2-5-1] (Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu - 2017 - 2018 - BTN) Trong phương trình sau, phương trình VÔ NGHIỆM? A x   B x   C log3  x  1  D log  x    Lời giải Chọn B Vì x   1, x   Phương trình x   vô nghiệm Câu 57: [2D2-5-1] (THPT Kinh Môn - Hải Dương - Lần - 2018 - BTN) Nghiệm bất phương trình 32 x 1  33 x 2 A x   B x  C x  D x  3 Lời giải Chọn C 32 x 1  33 x  33 x   3x    x  (THPT Lê Quý Đôn - Hải Phòng - 2018 - BTN) Số nghiệm phương trình x  2.3x1   Câu 58: [2D2-5-1] A B C Lời giải Chọn A  2.3 x x 1 3 x      6.3     x  x  3  7  VN  2x x D ...  Khẳng định sau đúng? A Bất phương trình tương đương với x  log a B Với  a  1, nghiệm bất phương trình x  log a C Tập nghiệm bất phương trình D Bất phương trình tương đương với x  log... 75.5 x  32  Nếu đặt t  x  bất phương trình trở thành bất phương trình t  75t  32  Câu 52: [2D2-5-1] (Lương Văn Chánh - Phú Yên – 2017 - 2018 - BTN) Cho phương trình 4x 2 x  2x  x 3 ... [Sở GD ĐT Cần Thơ - mã 301 - 2017-2018-BTN] Xét bất phương trình 52 x  3.5x  32  Nếu đặt t  x bất phương trình trở thành bất phương trình sau đây? A t  3t  32  t  75t  32  B t  16t
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay