GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

47 19 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2019, 18:15

Câu 1: [0D6-2-2] Giá trị E  sin 36 cos  sin126 cos84 A B C D 1 Lời giải Chọn A Ta có E  sin 36 cos  sin126 cos84       sin 90  54 cos  sin 180  54 cos 90     Câu 2: [0D6-2-2] Cho hai góc nhọn   phụ Hệ thức sau sai?  cos 54 cos  sin 54 sin  cos 54   cos 60  A sin    cos  cot   tan  B cos   sin  C cos   sin  D Lời giải Chọn A Thường nhớ: góc phụ có giá trị lượng giác chéo (phụ chéo) Nghĩa cos   sin  ; cot   tan  ngược lại Câu 3: [0D6-2-2] Bất đẳng thức đúng? B sin9015'  sin9030' A sin90  sin150 C cos9030'  cos100 D cos150  cos120 Lời giải Chọn C Các góc đề góc tù, ý góc tù nghịch biến với hàm sin cos Từ dễ nhận thấy phương án phương án C Câu 4: [0D6-2-2] Giá trị biểu thức A  A 3  cos 7500  sin 4200 sin  3300   cos  3900  B  3 C 1 D 1 D 16 25 Lời giải Chọn A A cos300  sin 600   3  0 sin 30  cos30  Câu 5: [0D6-2-2] Cho sin   A      Giá trị cos : B  C  Lời giải Chọn B  cos    16  Ta có : sin   cos    cos  =1  sin 2    25 25 cos      Vì      cos   cot   tan  Câu 6: [0D6-2-2] Cho sin   900    1800 Giá trị biểu thức E  tan   3cot  : A 57 B  57 C 57 Lời giải Chọn B  cos   16 sin   cos    cos  =1  sin      25 25 cos    4 Vì 900    1800  cos   Vậy tan    cot    D  57  3      cot   tan   4   E  tan   3cot  57  4       3 Câu 7: [0D6-2-2] Các cặp đẳng thức sau đồng thời xảy ra? A sin   cos   C sin   B sin   1 cos   2 cos    2 D sin   cos   Lời giải Chọn B 2 3 1  sin   cos               Câu 8: [0D6-2-2] Cho cos   với    Tính sin  2 A sin   B sin    C sin   D sin    Lời giải Chọn C 4  sin    Ta có: sin    cos       25 5 Do     nên sin   Suy ra, sin   Câu 9: [0D6-2-2] Tính  biết cos   A   k C    k    k 2 B   k 2 k   k   D     k 2 k   Lời giải Chọn C Ta có: cos        k 2 Câu 10: [0D6-2-2] Giá trị A  cos A  k    cos 3 5 7  cos  cos 8 B C Lời giải D 1 Chọn C A  cos   cos 3 3   3    cos  cos  A   cos  cos  8 8       A   cos2  sin   8    Câu 11: [0D6-2-2] Đơn giản biểu thức A  cos      sin     , ta có 2  A A  cos a  sin a B A  2sin a C A  sin a – cos a D A  Lời giải Chọn D   A  cos      sin      sin   sin   2  Câu 12: [0D6-2-2] Cho cos   – A   ; 13  12     Giá trị sin  tan  13 B ; 12 C  5 ; 13 12 ; 13 D 12 Lời giải Chọn D  25  12      nên sin   Từ ta có sin    cos         13  169  sin   13 Do  tan   sin   cos  12 Câu 13: [0D6-2-2] Biết tan   180    270 Giá trị cos   sin  A  B – C Lời giải Chọn A Do 180    270 nên sin   cos   Từ D 1 Ta có 1   tan    cos    cos    cos  5   sin   tan  cos      5  Như vậy, cos   sin      5 Câu 14: [0D6-2-2] Biểu thức D  cos x.cot x  3cos x – cot x  2sin x không phụ thuộc x A B –2 D –3 C Lời giải Chọn A   D  cos x.cot x  3cos x – cot x  2sin x  cos2 x   cot x cos2 x   cos x   cot x.sin x  cos x   cos x  Câu 15: [0D6-2-2] Cho biết cot x  A Giá trị biểu thức A  sin x  sin x.cos x  cos x B C 10 D 12 Lời giải Chọn C  1 2 1   2  cot x       10 sin x A   2 2 sin x  sin x.cos x  cos x  cot x  cot x  cot x  cot x   3    2 Khi : Câu 16: [0D6-2-2] Cho tan    với A sin    , cos    41 41 B sin   , cos   41 41 C sin    cos   41 41 D sin   , cos    41 41 Lời giải Chọn C 16 1 25 41  1   cos     2 cos  25 25 cos  cos  41  cos    41  tan   sin    cos    25 16   sin    41 41 41  cos    cos   3    2    sin    sin    Câu 17: [0D6-2-2] Cho cos150  A 32 41 41 2 Giá trị tan15 : B 2 C  D Lời giải Chọn C tan 150   1  1   cos 15 2 Câu 18: [0D6-2-2] Đơn giản biểu thức A  A A  cos x  sin x A   sin x – cos x   tan150   cos x  ta có sin x  cos x B A  cos x – sin x C A  sin x – cos x D Lời giải Chọn B 2 2cos2 x  2cos x   sin x  cos x  cos2 x  sin x Ta có A    sin x  cos x sin x  cos x sin x  cos x   cos x  sin x  cos x  sin x   cos x  sin x sin x  cos x Như vậy, A  cos x – sin x Câu 19: [0D6-2-2] Biết sin   cos   A sin  cos   – Trong kết sau, kết sai ? B sin   cos    2 C sin   cos   D tan   cot   12 Lời giải Chọn D Ta 1 2   sin   cos      2sin  cos   2 sin   cos   có  sin  cos     1   sin   cos     2sin  cos         sin   cos     4  sin   cos    sin   cos   4 2 2  1  2sin  cos         4 2 sin   cos   tan   cot     14 sin  cos   1    4 4 Như vậy, tan   cot   12 kết sai Câu 20: [0D6-2-2] Tính giá trị biểu thức A  sin x  cos x  3sin x cos x A A  –1 D A  –4 C A  B A  Lời giải Chọn B Ta có A  sin x  cos6 x  3sin x cos2 x   sin x    cos2 x   3sin x cos2 x 3   sin x  cos2 x   sin x.cos2 x  sin x  cos2 x   sin x cos2 x  Câu 21: [0D6-2-2] Hệ thức sai bốn hệ thức sau: A tan x  tan y  tan x.tan y cot x  cot y B   sin a  sin a      tan a  sin a    sin a sin  cos   cot    cos   sin  cos   sin   cot  sin   cos  cos    cos  sin   cos   C D Lời giải Chọn D A VT  tan x  tan y  tan x.tan y  VP 1  tan x tany B 1  sin a   1  sin a     2sin a   tan a  VP  sin a  sin a VT   2   sin a  sin a  sin a cos2 a C VT   sin   cos  sin   cos   cot     VP cos   sin  sin   cos   cot  Câu 22: [0D6-2-2] Giá trị biểu thức A  sin   sin B 2 A 3 5 7  sin  sin 8 C D Lời giải Chọn A  3 5 7  cos  cos 4   A 2 2 1  3 5 7     cos  cos  cos  cos  2 4 4   cos  cos 1  3 3     cos  cos  cos  cos   2 4 4 tan a  sin a Câu 23: [0D6-2-2] Biểu thức rút gọn A = : cot a  cos a A tan a C tan a B cos a D sin a Lời giải Chọn A   sin a   1 2 tan a  sin a  cos a   tan a.tan a  tan a [0D6-2-2] Kết Câu 24: A   A  cot a  cos a cot a   cos   1  sin a  cos  288  cot 72  tan18 rút gọn biểu thức A  tan  162  sin108 2 B –1 A C D Lời giải Chọn C cos  288  cot 72 cos  72  360  cot 72 A  tan18   tan18 tan  162  sin108 tan 18  180  sin  90  18   cos 72.cot 72 sin 18o cos 72  tan18    tan18   tan18  tan18.cos18 cos18o.sin18o sin 72.sin18o Câu 25: [0D6-2-2] Cho cot a  15 , giá trị sin 2a nhận giá trị đây: A 11 113 B 13 113 C 15 113 D 17 113 Lời giải Chọn C  sin a    226  sin 2a  15 cot a  15   226   sin a 113 cos a  225  226 sin 2a  ) Câu 26: [0D6-2-2] Giá trị biểu thức A  (do cot a   cot 44  tan 226  cos 406  cot 72.cot18 cos 316 A –1 C –2 B D Lời giải Chọn B  cot 44  tan 226  cos 406  cot 72.cot18 A cos 316  tan 46  tan 180  46  cos  360  46    cot 72.tan 72 cos  360  44  tan 46.cos 46 tan 46.cos 46 1  1  cos 44 sin 460 Câu 27: [0D6-2-2] Cho   A k  2; k    k 2  k   Để   19; 27  B k  3; k  k  5; k  Lời giải Chọn B nên giá trị k C k  4; k  D Ta có:   19; 27   19  k  k  3, k    k 2  27  2,86  k  4,13 Mà Câu 28: [0D6-2-2] Giá trị biểu thức A B  tan 225  cot 81.cot 69 bằng: cot 261  tan 201 C D  Lời giải Chọn C tan 180  45   tan 9.cot 69 tan 225  cot 81.cot 69  cot 261  tan 201 cot 180  81   tan 180  21    tan 9.tan 21 1    tan 9  tan 21 tan  9  21  tan 30 Câu 29: [0D6-2-2] Kết sau sai ? A sin 330  cos 600  cos30 B sin 90 sin120  sin 480 sin 810 C 2sin550  cos200   sin 650 D 1   co s 290 sin 2500 Lời giải Chọn A Dùng máy tính ta tìm đáp án A sai Câu 30: [0D6-2-2] Nếu 5sin   3sin   2  : A tan      tan  B tan      3tan  C tan      tan  D tan      5tan  Lời giải Chọn C 5sin   3sin   2   5sin          3sin          2sin     cos   8sin  cos      tan      tan  Câu 31: [0D6-2-2] Cho cot   3 với A 19      Khi giá trị tan B 2 19 C  19 Lời giải   cot  D 19  3   5 7    2   sin  sin  sin  sin    sin   sin 8   8      3     sin  cos    sin  sin    8  8  3 3     sin  cos 8      2 Câu 107: [0D6-2-2] Biểu thức A  sin  3280  sin 9580 cot 5720  cos  5080  cos  10220  tan  2120  có kết rút gọn A 1 B C D Hướng dẫn giải Chọn A Ta có: A sin  320  3600  sin  2380  2.3600  cot  320  3.1800   cos  2120  2.3600  cos  580  3.3600   tan  320  1800  0 0 0 sin 320.sin 2380 cos 2120.cos 580 sin 32 sin  58  180  cos  32  180  cos 58    cot 320 tan 320 cot 320 tan 320  sin 320.sin 580  cos 320.cos 580  sin 320.cos 320  cos 320.sin 320     cos 320 sin 320 cot 320 tan 320 sin 320 cos 320   sin 320  cos 320    sin 320  cos 320   1  Câu 108: [0D6-2-2] Biểu thức   A  cos   26   2sin   7   cos 1,5   cos    2003   cos   1,5  cot   8  2  có kết thu gọn : A –sin  B sin  C – cos  D cos  Hướng dẫn giải Chọn B Ta có:   A  cos   26   2sin   7   cos 1,5   cos    2003   cos   1,5 .cot   8  2  3      cos     cot           cos   2sin      cos  cos      cos     cot  2 2    cos   2sin    sin     sin  cot   cos   2sin      cos 3 3   cos    2   cos   2sin   sin   cos   sin    2sin 25500.cos 1880 Câu 109: [0D6-2-2] Giá trị biểu thức A  :  tan 3680 2cos 6380  cos 980 A C 1 B D Hướng dẫn giải Chọn D     tan 8  2.180  2cos  82  2.360   cos 8  90  2sin 30   cos8  cos8    tan cos  90    sin cos  82   sin Ta có: A   tan 80   0 2sin 300  7.3600 cos 80  1800 0 0 0 0 0 0 cos80 cos80 cos80 cos80     sin 80 2sin 80  sin 80 sin 80 sin 80 Câu 110: [0D6-2-2] Cho tam giác ABC mệnh đề : BC A  sin 2 cos  A  B – C  – cos 2C  A B C tan  2 (I) cos (II) tan Mệnh đề : A Chỉ I B II III (III) C I II D Chỉ III Hướng dẫn giải Chọn C A B C  BC A   nên cos  sin Suy (I) Ta có 2 2 A B C  BC A B C A A A    tan  cot  tan tan  cot tan  Ta có 2 2 2 2 Do (2) Ta có A  B  C     A  B  C   2C    cos  A  B  C    cos 2C Do (3) sai Câu 111: [0D6-2-2] Cho A, B, C ba góc tam giác Hãy hệ thức sai : A  B  3C  cos C A  B  2C 3C  cot C tan 2 A sin B cos  A  B – C   – cos 2C D cot A  B  2C C  tan 2 Hướng dẫn giải Chọn D Ta có cot A  B  2C C  A B C C   C   C  cot     cot     tan      tan 2 2  2 2  2 Câu 112: [0D6-2-2] Cho A, B, C ba góc tam giác Hãy hệ thức sai : A B C  sin 2 C sin  A  C   – sin B B cos  A  B  2C   – cos C A cos D cos  A  B   – cos C Hướng dẫn giải Chọn C Ta có A  B  C    sin  A  C   sin B Ta chọn C Câu 113: [0D6-2-2] Giá trị biểu thức  cot 44 A  tan 2260  cos 4060 cos3160  cot 720.cot180 : A 1 C 2 B D Hướng dẫn giải Chọn B  cot 44 Ta có A   cot 44  0 cos  44  360  tan 460  cos 460 cos  44  cot 44    tan  460  1800  cos  460  3600  0   1  cot 440.sin 440 1  1  cos 440 Câu 114: [0D6-2-2] Kết rút gọn biểu thức A  A  cot 720.cot180  tan180.cot180  cot 440  sin 440 cos 440 B 1 cos  2880  cot 720 tan  162  sin108 C  tan180 : D Hướng dẫn giải Chọn C Ta có cos  900  180  cot  900  180   cos1080.cot 720 A  tan18   tan180 0 0 0  tan162 sin108 tan 180  18  sin  90  18    sin180.tan180 sin180  tan18   tan180  0 0  tan18 cos18 cos18 Câu 115: [0D6-2-2] Cho tan    3    2 Khi với 5 ; cos    41 41 C sin    ; cos   41 41 A sin    ; cos   ; 41 41 D sin   ; cos    41 41 B sin   Hướng dẫn giải Chọn C sin   3    2   * với cos   1 25   tan   cos   = Vậy cos   ; từ 2 cos   tan  41 41 sin  tan    sin   tan .cos =  cos  41 * Ta có Câu 116: [0D6-2-2] Gọi O O O O O O O M  sin 10  sin 20  sin 30  sin 40  sin 50  sin 60  sin 70  sin 80O M A B C D Hướng dẫn giải Chọn C Do 10O  80O  20O  70O  30O  60O  40O  50O  90O nên cung lượng giác tương ứng đôi phụ Áp dụng công thức sin(90O  x)  cosx , ta M   sin 10O  cos210O    sin 20O  cos 20O   sin 30O  cos 30O   sin 40O  cos 40O   1111  Câu 117: [0D6-2-2] Gọi O O O O O O O M  cos 10  cos 20  cos 30  cos 40  cos 50  cos 60  cos 70  cos 80O M A B C D Hướng dẫn giải Chọn C Do 10O  80O  20O  70O  30O  60O  40O  50O  90O nên cung lượng giác tương ứng đôi phụ Áp dụng công thức sin(90O  x)  cosx , ta M   cos210O  sin 210O    cos2 20O  sin 20O    cos2 30O  sin 30O    cos 40O  sin 40O   1111  Câu 118: [0D6-2-2] Giá trị biểu thức: M  cos 230  cos 270  cos 330  cos 370  cos 430  cos 470  cos 530  cos 57   cos 630  cos 67 bằng: A B C 10 D Một kết khác với kết nêu Hướng dẫn giải Chọn B Áp dụng công thức cos   sin  900    , cos   sin   ta có: M  cos 230  cos 270  cos 330  cos 370  cos 430  cos 470  cos 530  cos 570   cos 630  cos 670  sin 670  sin 630  sin 570  sin 530  sin 470  cos 470  cos 530  cos 570   cos 630  cos 670    sin   47         sin 670  cos 670  sin 630  cos 630  sin 570  cos 570  sin 530  cos 530  470  cos Câu 119: [0D6-2-2] Biết tan x  , giá trị biểu thức M  A  B 19 3sin x  cos x bằng: 5cos x  sin x C  19 D Hướng dẫn giải Chọn B sin x 2 3.2  cos x   Cách 1: Chia tử mẫu M cho cosx ta có: M  sin x  7.2 19 57 cos x Cách 2: Ta có: tan x   sin x   sin x  cos x , thay sin x  2cos x vào M cos x : M 3.2 cos x  cos x cos x   5cos x  7.2 cos x 19 cos x 19 Câu 120: [0D6-2-2] Cho M  tan10.tan 20.tan30.tan 40.tan50.tan 60.tan 70.tan80 Giá trị M A M  B M  C M  Hướng dẫn giải Chọn B Ta có: tan x.tan  90  x   tan x.cot x  Vậy M  Câu 121: [0D6-2-2] Biết tan x  M  2sin x  3cos x Giá trị M 4sin x  cos x D M  A M  B M   15 C M    15 D M   Hướng dẫn giải Chọn B Ta có: tan x  sin x tan x   sin x  tan x.cos x Suy ra: M    cos x tan x  15 Câu 122: [0D6-2-2] Biết tan x  M  2sin x  3sin x.cos x  4cos x  Giá trị M 5sin x  6cos x A M  M  13 B M   65 C M    65 D 24  29 Hướng dẫn giải Chọn A Ta có: tan x  sin x tan x  3tan x   sin x  tan x.cos x Suy ra: M    cos x 13 tan x  Câu 123: [0D6-2-2] Gọi M   tan x  cot x  , ta có A M  B M  C M  D M  2 sin x.cos x sin x.cos x Hướng dẫn giải Chọn B M   tan x  cot x  2  sin x cos   sin x  cos x            cos x sin x   cos x.sin x   cos x.sin x  2 Câu 124: [0D6-2-2] Cho M   2sin x Khi giá trị lớn M A B C D Hướng dẫn giải Chọn B Ta có:  sin x  1, x  Gía trị lớn   2sin x  2, x     2sin x  3, x  Câu 125: [0D6-2-2] Giá trị lớn biểu thức M  cos x  sin x A 2 C B D 16 Hướng dẫn giải Chọn C M  1  sin x   2sin x   9sin x Ta có:  sin x  1, x    9sin x  9, x     2sin x  2, x  Gía trị lớn Câu 126: [0D6-2-2] Cho M  cos x  5sin x Khi giá trị lớn M C B A D 11 Hướng dẫn giải Chọn C M  6cos2 x  5sin x  1  sin x   5sin x   sin x Ta có:  sin x  1, x     sin x  1, x     sin x  5, x  Gía trị lớn Câu 127: [0D6-2-2] Giá trị lớn M A sin x cos x bằng: C B D Hướng dẫn giải Chọn A Ta có M sin x sin x cos x Vì sin 2 x 1 2 sin x 1 sin x 2 Nên giá trị lớn Câu 128: [0D6-2-2] Giá trị lớn N A sin x cos x bằng: B C Hướng dẫn giải Chọn B Ta có N sin x cos x sin x cos x Vì cos 2x 1 cos 2x Nên giá trị lớn cos x D Câu 129: [0D6-2-2] Giá trị biểu thức P 3(sin x cos x) 2(sin x cos6 x) là: C B A D Hướng dẫn giải Chọn C Ta có P 3(sin x cos x) 2(sin x cos6 x) 3(1 2sin x cos x) 2(1 3sin x cos x) Câu 130: [0D6-2-2] Biểu thức thu gọn M tan x A M B M tan x sin x là: sin x C M tan x.sin x D M Hướng dẫn giải Chọn C Ta có M tan x sin x sin x sin x sin x cos x cos x Câu 131: [0D6-2-2] Biểu thức thu gọn M A M cot x M cot x.cos x B M sin x.tan x cot x cos x là: cos x C M D Hướng dẫn giải Chọn D Ta có M cot x cos x Câu 132: [0D6-2-2] Nếu M  A tan x cos x cos x cos x sin x sin x cos2 x  sin x  , ( x  k , k  ) M 2 cot x  tan x B cot x C cos 2 x sin x Hướng dẫn giải Chọn D M cos x.cot x cos x  sin x cos x  sin x   sin x.cos x  sin 2 x 4 2 cot x  tan x cos x  sin x 2 sin x.cos x Câu 133: [0D6-2-2] Giá trị M  cos 20.cos 40.cos80 D A 16 B C D Hướng dẫn giải Chọn B sin 20.M  sin 20.cos 20.cos 40.cos80 1 1  sin 40.cos 40.cos80  sin 80.cos80  sin160  sin 20 8 Suy ra: M  Câu 134: Nếu M  sin x  cos x M A  2sin x.cos2 x 1  sin 2 x B  sin 2x C  sin 2x D Hướng dẫn giải Chọn D M  sin x  cos x  (sin x  cos x )  2sin x.cos x   sin 2 x Câu 135: [0D6-2-2] Nếu M  sin x  cos6 x M A  3sin x.cos2 x B  3sin x C  sin 2 x D  sin 2 x Hướng dẫn giải Chọn D M  sin x  cos6 x  (sin x)3  (cos x)3 1  (sin x  cos x)(sin x  cos x  sin x.cos x)   sin 2 x  sin 2 x   sin 2 x 4 Câu 136: [0D6-2-2] Giá trị nhỏ M  sin x  cos x A B Hướng dẫn giải Chọn C C D 1 M  sin x  cos x   sin 2 x    2 Dấu xảy x   k  , k  Câu 137: [0D6-2-2] Giá trị nhỏ M  sin x  cos6 x A B C D Hướng dẫn giải Chọn B 3 M  sin x  cos x   sin 2 x    4 Dấu xảy x   k  , k  Câu 138: [0D6-2-2] Cho cot150   Xác định kết sai A tan150   C cos150  B sin150  1 2 6 D tan 150  cot 150  14 Hướng dẫn giải Chọn C Bấm máy cos150  6 1 1   2 2 3 Câu 139: [0D6-2-2] Nếu tan   cot   tan   cot  A 100 B 110 C 112 D 115 Hướng dẫn giải Chọn B Ta có: tan   cot   (tan   cot  )3  3tan  cot  (tan   cot  )  53  3.5  110 Câu 140: [0D6-2-2] Cho tan x   sin x  cos x   x   giá trị biểu thức A= sin x  cos x A 34 11 B 32 11 C 31 11 D 30 11 Hướng dẫn giải Chọn C   cos x   Ta có tan x    cos x   tan x 25 Vì sin x  cos x 31  x    cos x    sin x  tan x.cos x   A   5 sin x  cos2 x 11  Câu 141: [0D6-2-2] Cho biết sin   cos   A 12 tan   cot  B 14 C 16 D 18 Hướng dẫn giải Chọn B Ta có sin   cos   1   sin   cos     sin  cos    sin x cos x sin x  cos x   sinx cos x   tan   cot       14 cos x sin x  sinx cos x 2  sinx cos x  2 Câu 142: [0D6-2-2] Tìm đẳng thức sai A sin x  cos x   cos x C co t x  cos x  co t x.cos x sin x  cos x  cos x   cos x sin x  cos x  B tan x  sin x  tan x.sin x D Hướng dẫn giải Chọn D Dùng CALC với x  30o vế đáp án 1 Đáp án A: VT=VP=  Đáp án B: VT=VP= 12 Đáp án C: VT=VP= Đáp án D: VT=  ; VP= 1  Câu 143: [0D6-2-2] Tìm đẳng thức sai đẳng thức: A  sin x  cot x sin x  cos x C cos   cot   tan  2 sin   tan  B D (tan x  cot x)2  (tan x  cot x)2  Hướng dẫn giải tan x  tan y  tan x tan y cot x  cot y Chọn A cos x sin x  cos x Ta có  sin x  cot x sin x  cos x  cos x  sin x   cos x (Không với x) 2 Câu 144: [0D6-2-2] Biểu thức D  2 cot x  cos x sin x.cosx có giá trị  cot x cot x B 1 A C D  Lời giải Chọn A Ta có: D  cot x  cos x sin x.cosx    sin x  sin x  cot x cot x  Câu 145: [0D6-2-2] Khi   biểu thức   sin   sin     sin    sin  C B A   có giá trị bằng:  D 12 Lời giải Chọn D   sin   sin  Ta có:    sin    sin    2sin  2      tan   12   cos   biểu thức Câu 146: [0D6-2-2] Khi    cos  cos  có giá trị bằng:  cos  cos B 2 A C D  Lời giải Chọn B  cos  cos 2cos    2 cot   2  cos  cos sin  Ta có: Câu 147: [0D6-2-2] Khi   A 2 biểu thức có giá trị bằng: sin   cot   cos2 B  C D  Lời giải Chọn C Ta có: sin   cot   cos  2  cos   cos 2 sin  sin   sin   sin  sin   cos  sin   sin  sin    sin   cos  cos2  14 Câu 148: [0D6-2-2] Biểu thức sin    A  B  3  có giá trị bằng:  tan   sin 29 C  D  Lời giải Chọn B  14 sin     3 2    tan  sin  4    sin 29  3  1   2  23 Câu 149: [0D6-2-2] Biểu thức cos    A     tan      4  sin  6         4  5 B  23  có giá trị bằng:  cot   cos 16 3 3 C D  Lời giải Chọn C Câu 150: [0D6-2-2] Kết rút gọn biểu thức:  17  7    13   tan  tan   x    cot  cot  7  x   bằng:      A sin x B cos x C sin x D cos x Lời giải Chọn C 17 13  7  tan  , tan   cot  7  x    cot x  x   cot x , cot 4   2 Biểu thức bằng: 1  cot x   1  cot x    cot x  sin x Câu 151: [0D6-2-2] Biểu thức: cos  2700  x   2sin  x  4500   cos  x  9000   2sin  2700  x   cos 5400  x  có kết rút gọn bằng: A 3cos x B 2cos x  sin x C 2cos x  sin x D 3sin x Lời giải Chọn B cos  2700  x    sin x , sin  x  4500    cos x , cos  x  9000    cos x sin  2700  x    cos x , cos  5400  x    cos x Biểu thức bằng:  sin x  2cos x  cos x  2cos x  cos x   sin x  2cos x Câu 152: [0D6-2-2] Biểu thức 2sin 25500.cos( 1880 ) có giá trị bằng:  tan 3680 cos 6380  cos 980 B 2 A C 1 D Lời giải Chọn D Ta có: 2sin 25500.cos(1880 ) 2sin(7.3600  300 ).cos(1800  80 )    tan 3680 2cos6380  cos980 tan(3600  80 ) 2cos(7200  6380 )  cos(900  80 )  2sin 300.cos80  cos80   cot  0 tan 80 cos820  sin 80 sin 80 Câu 153: [0D6-2-2] Biểu thức rút gọn A  A tan  tan a  sin a cot a  cos a B cos  D sin  C tan  Lời giải Chọn A sin   sin  sin  1  cos2   sin  sin   tan   Ta có A  cos2   2   cos  cos  cos  cos   sin   cos  sin  Câu 154: [0D6-2-2] Cho sin   khác A      Giá trị cos  là: B  C  D Đáp án Lời giải Chọn B Vì       cos   nên cos     sin      25 [0D6-2-2] Cho sin   Câu 155: E A 90    180 Giá trị biểu thức cot   tan  là: tan   3cot  57 B  57 C 57 D  57 Lời giải Chọn B Câu 156: [0D6-2-2] Cho tan   Giá trị biểu thức A  A B C Lời giải Chọn C Vì tan    cos    P  3sin   cos  là: sin   cos  tan     tan   1 D ... tan18  tan18.cos18 cos18o.sin18o sin 72.sin18o Câu 25: [0D6-2-2] Cho cot a  15 , giá trị sin 2a nhận giá trị đây: A 11 113 B 13 113 C 15 113 D 17 113 Lời giải Chọn C  sin a    226 ...  5; k  Lời giải Chọn B nên giá trị k C k  4; k  D Ta có:   19; 27   19  k  k  3, k    k 2  27  2,86  k  4,13 Mà Câu 28: [0D6-2-2] Giá trị biểu thức A B  tan 225 ... Câu 32: [0D6-2-2] Giá trị cot1485 là: B 1 A xác định C D Không Lời giải Chọn A   cot14850  cot 8.1800  450  cot 450  Câu 33: [0D6-2-2] Cho sin   khác A      Giá trị cos  là: B
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG, GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay