PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP - BT - Muc do 2 (2)

11 14 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2019, 10:06

Câu 26: [HH10.C3.3.BT.b]Cho Elip A Tính tỉ số tiêu cự với độ dài trục lớn Elip B C D Lời giải Chọn B Gọi phương trình tắc Elip có dạng Elip có Độ dài trục lớn: Tiêu cự: Tỉ số Câu 28: [HH10.C3.3.BT.b]Cho Elip có phương trình : có diện tích A B C Lời giải Chọn C Lúc hình chữ nhật sở D Ta có Độ dài trục lớn ( chiều dài hình chữ nhật sở ) Độ dài trục nhỏ ( chiều rộng hình chữ nhật sở) Diện tích hình chữ nhật sở Câu 39: [HH10.C3.3.BT.b]Đường thẳng đường chuẩn Elip A B C D Lời giải Chọn D Ta có đường chuẩn Câu 40: [HH10.C3.3.BT.b]Đường Elip A B có tiêu điểm C D Lời giải Chọn C Ta có: Câu 43: suy tiêu điểm [HH10.C3.3.BT.b]Một elip có trục lớn 26, tâm sai e = bao nhiêu? Trục nhỏ elip có độ dài A 10 B 12 C 24 Lời giải D Chọn A Ta có Câu 48: , mà Suy [HH10.C3.3.BT.b]Phương trình tắc Elip có tiêu điểm qua A B C D Lời giải Chọn C Phương trình tắc elip có dạng (1) (2) Giải hệ (1) (2) Vậy phương trình elip là: Câu 1: [HH10.C3.3.BT.b] Lập phương trình tắc Elip có tâm sai hai đường chuẩn A B C , khoảng cách D Lời giải Chọn D Ta có , khoảng cách hai đường chuẩn Suy phương trình elip là: Câu 3: [HH10.C3.3.BT.b] Cho Elip Khẳng định sau sai? A Trục nhỏ B Tiêu điểm C Tâm sai D Phương trình đường chuẩn Lời giải Chọn D Ta đưa elip dạng tắc Từ dạng elip ta có Trục bé (A đúng) Từ cơng thức (B Tâm sai elip (C đúng) Phương trình đường chuẩn Câu 4: (D sai) [HH10.C3.3.BT.b] Cho Elip Khẳng định sau đúng? A Trục lớn B Tiêu cự C Tâm sai D Phương trình đường chuẩn Lời giải Chọn A Ta đưa elip dạng tắc Từ dạng elip ta có Trục lớn (A đúng) Từ công thức (B sai) Tâm sai elip (C sai) Phương trình đường chuẩn (D sai) Câu 10: [HH10.C3.3.BT.b] Cho elip điểm khoảng cách từ đến hai tiêu điểm A và B C Lời giải Chọn A Từ dạng elip ta có Từ công thức Tâm sai elip ; nằm Nếu D có hồnh độ Câu 11: [HH10.C3.3.BT.b] Cho elip độ điểm khỏang cách từ A 10 nằm (E) Nếu có hồnh đến hai tiêu điểm B 18 C 13 D 13 Lời giải Chọn B Từ dạng elip ta có Từ công thức Tâm sai elip ; Câu 12: [HH10.C3.3.BT.b] Cho elip A B Khoảng cách hai đường chuẩn elip C D Lời giải Chọn A Từ dạng elip ta có Từ cơng thức Tâm sai elip Phương trình đường chuẩn Khoảng cách hai đường chuẩn elip là: Câu 13: [HH10.C3.3.BT.b] Cho elip (E) : A.9 B = Khoảng cách hai đường chuẩn elip C Lời giải Chọn D Từ dạng elip ta có Từ cơng thức Tâm sai elip Phương trình đường chuẩn Khoảng cách hai đường chuẩn elip là: D Câu 14: [HH10.C3.3.BT.b] Cho elip A B Khoảng cách hai đường chuẩn elip C D Lời giải Chọn B Từ dạng elip ta có Từ cơng thức Tâm sai elip Phương trình đường chuẩn Khoảng cách hai đường chuẩn elip là: Câu 17: [HH10.C3.3.BT.b] Đường phương trình đường chuẩn elip A B C D ? Lời giải Chọn B Từ dạng elip ta có Từ công thức Tâm sai elip Phương trình đường chuẩn Câu 18: [HH10.C3.3.BT.b] Đường phương trình đường chuẩn elip A B C D ? Lời giải Chọn D Từ dạng elip ta có Từ cơng thức Tâm sai elip Phương trình đường chuẩn Câu 19: [HH10.C3.3.BT.b] Tìm phương trình tắc elip có tiêu cự trục lớn 10? A B C D Lời giải Chọn C Từ đề ta có: Từ cơng thức Phương trình elip Câu 20: [HH10.C3.3.BT.b] Tìm phương trình tắc elip có tiêu cự trục lớn 10? A B C D =1 Lời giải Chọn A Từ đề ta có: Từ cơng thức Phương trình đường chuẩn Câu 21: [HH10.C3.3.BT.b] Tìm phương trình tắc elip có tiêu cự qua ? A B C D Lời giải Chọn B Gọi phương trình tắc elip Từ đề ta có: Mà nên ta có: Từ cơng thức Phương trình đường chuẩn Câu 23: [HH10.C3.3.BT.b] Tìm phương trình tắc elip đỉnh hình chữ nhật sở elip A B C Lời giải Chọn C D Vì hình chữ nhật sở elip nên elip có Câu 24: [HH10.C3.3.BT.b] Tìm phương trình tắc elip qua điểm cự A có tiêu ? B C D Lời giải Chọn D Giả sử elip có phương trình tổng qt Do qua điểm có tiêu cự nên ta có Câu 25: [HH10.C3.3.BT.b] Tìm phương trình tắc elip qua điểm có tâm sai A B C Lời giải D Chọn B Giả sử elip có phương trình tổng qt Do qua điểm có tâm sai nên ta có: Câu 26: [HH10.C3.3.BT.b] Tìm phương trình tắc elip có tâm sai độ dài trục lớn 6? A B C Lời giải Chọn C D Giả sử elip có phương trình tổng qt Do có tâm sai độ dài trục lớn nên ta có: Câu 27: [HH10.C3.3.BT.b] Tìm phương trình tắc elip có đường chuẩn tiêu điểm A B C D Lời giải Chọn A Giả sử elip có phương trình tổng qt Do có đường chuẩn tiêu điểm nên ta có: Câu 28: [HH10.C3.3.BT.b] Tìm phương trình tắc elip qua điểm có đường chuẩn A B C D Lời giải Chọn D Giả sử elip có phương trình tổng quát Do qua điểm có đường chuẩn nên ta có Câu 29: [HH10.C3.3.BT.b] Tìm phương trình tắc elip trục lớn gấp đơi trục bé có tiêu cự A B C Lời giải Chọn B D Giả sử elip có phương trình tổng qt Do có trục lớn gấp đơi trục bé có tiêu cự nên Câu 30: [HH10.C3.3.BT.b] Tìm phương trình tắc elip trục lớn gấp đôi trục bé qua A B C D Lời giải Chọn C Giả sử elip có phương trình tổng qt Do có trục lớn gấp đôi trục bé qua nên ta có Câu 31: [HH10.C3.3.BT.b] Phương trình tắc elip có tiêu điểm qua là: A B C Lời giải D Chọn C Giả sử elip có phương trình tổng qt Do có tiêu điểm qua nên Câu 32: [HH10.C3.3.BT.b] Phương trình tắc elip có độ dài trục lớn tâm sai : A B C Lời giải D Chọn B Giả sử elip có phương trình tổng qt Do có độ dài trục lớn tâm sai nên Câu 33: [HH10.C3.3.BT.b] Lập phương trình tắc elip có tâm sai hai đường chuẩn A khoảng cách B C Lời giải D Chọn B Giả sử elip có phương trình tổng qt Do có tâm sai khoảng cách hai đường chuẩn nên Câu 34: [HH10.C3.3.BT.b] Cho elip đường thẳng Giao điểm Elip : A B C D Lời giải Chọn D Xét hệ phương trình: Câu 35: [HH10.C3.3.BT.b] Lập phương trình tắc elip có tiêu cự A B C Lời giải qua D Chọn A Giả sử elip có phương trình tổng qt Do có tiêu cự qua nên ... Tâm sai elip Phương trình đường chuẩn Câu 18: [HH10.C3.3 .BT. b] Đường phương trình đường chuẩn elip A B C D ? Lời giải Chọn D Từ dạng elip ta có Từ cơng thức Tâm sai elip Phương trình đường. .. B 12 C 24 Lời giải D Chọn A Ta có Câu 48: , mà Suy [HH10.C3.3 .BT. b ]Phương trình tắc Elip có tiêu điểm qua A B C D Lời giải Chọn C Phương trình tắc elip có dạng (1) (2) Giải hệ (1) (2) Vậy phương. .. thức Tâm sai elip Phương trình đường chuẩn Khoảng cách hai đường chuẩn elip là: Câu 17: [HH10.C3.3 .BT. b] Đường phương trình đường chuẩn elip A B C D ? Lời giải Chọn B Từ dạng elip ta có
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP - BT - Muc do 2 (2), PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP - BT - Muc do 2 (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay