PHƯƠNG TRINH DƯỜNG TRON - BT - Muc do 2 (3)

21 23 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2019, 10:06

Câu 1: [HH10.C3.2.BT.b] Một đường tròn có tâm điểm tiếp xúc với đường thẳng Hỏi bán kính đường tròn bao nhiêu? A B C D Lời giải Chọn C Câu 2: [HH10.C3.2.D21.b] Vị trí tương đối đường tròn A Cắt B Không cắt C Tiếp xúc Lời giải D Tiếp xúc Chọn B Ta có đường tròn Đường tròn Câu 3: có tâm bán kính có tâm bán kính [HH10.C3.2.D20.b] Với giá trị xúc với đường tròn A C đường thẳng tiếp B D và Lời giải Chọn D Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn Câu 4: [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn sau tiếp xúc với trục A C ? B D Lời giải Chọn C , Câu 5: [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn sau tiếp xúc với trục A C B D Lời giải Chọn C , ? Câu 6: [HH10.C3.2.D20.b] Tâm đường tròn A B cách trục C Lời giải bao nhiêu? D Chọn D Câu 12: [HH10.C3.2.BT.b] Một đường tròn có tâm tiếp xúc với đường thẳng Hỏi bán kính đường tròn bao nhiêu? A B C D Lời giải Chọn C Câu 13: [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn cắt đường thẳng theo dây cung có độ dài bao nhiêu? A B C D Lời giải Chọn A Đường thẳng qua tâm đường tròn nên độ dài dây cung đường kính Câu 14: [HH10.C3.2.D20.b] Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng : (C) : đường tròn A ( 3; 3) (1; 1) B (1; 1) (3; 3) C ( 3; 3) (1; 1) Lời giải D ( 2; 1) (2; 1) Chọn A Tọa độ giao điểm  (C) nghiệm hệ phương trình : Câu 22: [HH10.C3.2.BT.b] Tìm để phương trình đường tròn ? A C B D Lời giải Chọn A phương trình đường tròn Câu 23: [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn sau tiếp xúc với trục A C B ? D Lời giải Chọn A Đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (C) Xét đáp án A Đường tròn có tâm Câu 24: bán kính Ta có [HH10.C3.2.D21.b] Tìm giao điểm đường tròn (C1): A B C D (C2): Lời giải Chọn C Tọa độ giao điểm Câu 25: nghiệm hệ phương trình: [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn đường thẳng đây? A Trục tung B tiếp xúc đường thẳng C Trục hoành Lời giải D Chọn A Đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (C) Xét đáp án A Đường tròn có tâm Câu 26: bán kính Ta có [HH10.C3.2.D20.a] Cho đường tròn đường tròn tới trục A B Tìm khoảng cách từ tâm C Lời giải D Chọn C Đường tròn có tâm Câu 27: Ta có [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn A B 25 có bán kính bao nhiêu? C Lời giải Chọn C Đường tròn có tâm bán kính D Câu 28: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn có tâm điểm điểm sau đây? A B C D Lời giải Chọn B Câu 29: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn điểm sau đây? A B có tâm điểm C Lời giải D Chọn D Đường tròn có tâm Câu 30: [HH10.C3.2.D20.b] Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng : đường tròn (C): A B C D Lời giải Chọn D Tọa độ giao điểm  nghiệm hệ phương trình : Câu 31: [HH10.C3.2.D20.b] Với giá trị m đường thẳng : tiếp xúc với đường tròn (C): A B C Lời giải D Chọn B Đường thẳng  tiếp xúc với đường tròn (C) Đường tròn có tâm Câu 32: bán kính Ta có : [HH10.C3.2.D20.b] Tìm tọa độ giao điểm đường tròn (C): đường thẳng : A C B D Lời giải Chọn B Tọa độ giao điểm  (C) nghiệm hệ phương trình: Câu 33: [HH10.C3.2.D21.b] Xác định vị trí tương đối đường tròn (C 1): (C2): A Không cắt B Cắt Chọn B Đường tròn có tâm bán kính Đường tròn có tâm bán kính Ta có : Câu 34: C Tiếp xúc Lời giải Vậy cắt [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn đường thẳng đây? A B D Tiếp xúc không tiếp xúc đường thẳng C Trục tung Lời giải D Chọn A Đường thẳng  khơng tiếp xúc với đường tròn (C) Đường tròn có tâm Câu 35: bán kính Xét đáp án A, ta có : [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn A B có bán kính bao nhiêu? C D Lời giải Chọn D Đường tròn có tâm Câu 39: bán kính [HH10.C3.2.BT.b] Tìm tọa độ tâm đường tròn qua điểm A B C Lời giải Chọn D Gọi phương trình đường tròn Ta có: D Giải hệ ta Vậy tâm Câu 40: [HH10.C3.2.BT.b] Tìm bán kính đường tròn qua A B C điểm D Lời giải Chọn C Gọi phương trình đường tròn Ta có: Giải hệ ta Vậy bán kính Câu 41: [HH10.C3.2.BT.b] Tìm tọa độ tâm đường tròn qua điểm A B C D Lời giải Chọn D Gọi phương trình đường tròn Ta có: Giải hệ ta Vậy tâm Câu 42: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn đường thẳng đây? A B Chọn B không tiếp xúc đường thẳng C Lời giải D Trục hồnh Ta có đường tròn có tâm , bán kính Đường thẳng Xét khoảng cách Vậy đường tròn khơng tiếp xúc Câu 43: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn thẳng đây? A tiếp xúc đường thẳng đường B C Lời giải D Chọn C Ta có đường tròn có tâm , bán kính Đường thẳng Xét khoảng cách Vậy đường tròn tiếp xúc Câu 44: [HH10.C3.2.BT.b] Tìm bán kính đường tròn qua A B C điểm ) D Lời giải Chọn B Gọi phương trình đường tròn Ta có: Giải hệ ta Vậy bán kính Câu 45: [HH10.C3.2.BT.b] Tìm giao điểm A C đường tròn B D Lời giải Chọn C Tọa độ giao điểm nghiệm hệ Câu 46: [HH10.C3.2.D21.b] Tìm giao điểm A B đường tròn C và D Lời giải Chọn B Tọa độ giao điểm nghiệm hệ Câu 47: [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn khơng cắt đường thẳng đường thẳng sau đây? A Đường thẳng qua điểm điểm B Đường thẳng có phương trình C Đường thẳng qua điểm điểm D Đường thẳng có phương trình Lời giải Chọn D Ta có đường tròn có tâm Đường thẳng Xét khoảng cách Nên đường tròn khơng cắt Câu 48: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn A B có bán kính bao nhiêu? C D Lời giải Chọn A Ta có Câu 49: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn qua A C ? B D Lời giải Chọn D điểm Gọi phương trình đường tròn Ta có: Giải hệ ta Câu 50: [HH10.C3.2.BT.b] Một đường tròn có tâm tiếp xúc với đường thẳng Hỏi bán kính đường tròn bao nhiêu? A B C D Lời giải Chọn C Câu 16: [HH10.C3.2.BT.b] Bán kính đường tròn tâm tiếp xúc với đường thẳng là: A 15 B C D Lời giải Chọn D Câu 21: [HH10.C3.2.BT.b] Phương trình sau phương trình đường tròn? A C B D Lời giải Chọn D Phương trình đường tròn có dạng A, B khơng có dạng phương trình đường tròn Xét phương trình đường tròn Xét phương trình đường tròn có Loại ; khơng phải Loại C có Chọn D ; Câu 22: [HH10.C3.2.BT.b] Cho đường tròn Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A có tâm C qua điểm B D Lời giải có bán kính khơng qua điểm Chọn A có Tọa độ tâm Bán kính Thay vào Thay vào Vậy chọn A Câu 23: [HH10.C3.2.BT.b]Phương trình tiếp tuyến điểm với đường tròn là: A Chọn A Đường tròn B có tọa độ tâm Tiếp tuyến D qua nhận trình Câu 24: C Lời giải làm vec tơ pháp tuyến có phương [HH10.C3.2.D20.c] Cho đường tròn đường thẳng Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A qua tâm C tiếp xúc với Chọn C Đường tròn B D Lời giải có tọa độ tâm cắt hai điểm khơng có điểm chung với Thay vào Tọa độ giao điểm nghiệm hệ phương trình Vậy Câu 26: tiếp xúc điểm [HH10.C3.2.BT.b] Với giá trị phương trình sau phương trình sau phương trình đường tròn A C ? B D Lời Giải Chọn C Xét phương trình tròn Ta có Câu 28: Để phương trình đường [HH10.C3.2.BT.b] Cho hai điểm Phương trình đường tròn đường kính là: A B C D Lời Giải Chọn C Gọi trung điểm suy Đường tròn cần tìm có đường kính suy nhận làm tâm bán kính có dạng Câu 30: [HH10.C3.2.BT.b] Cho điểm đường tròn có phương trình Tìm phát biểu phát biểu sau: A nằm B C nằm D Lời Giải Chọn A Đường tròn có tâm nên điểm [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn A trùng với tâm , bán kính Ta có Câu 23: nằm nằm ngồi có tâm gốc tiếp xúc với đường thẳng Bán kính đường tròn là: B C Lời giải D 10 Chọn D Bán kính đường tròn Câu 26: là: [HH10.C3.2.BT.b] Phương trình phương trình sau khơng phương trình đường tròn? A B C D Lời giải Chọn B Câu 30: [HH10.C3.2.BT.b] Tiếp tuyến với đường tròn A B điểm C có phương trình là: D Lời giải Chọn A Tiếp tuyến cần tìm qua Câu 31: có vtpt có pt là: [HH10.C3.2.D20.c] Số đường thẳng qua điểm B A tiếp xúc với đường tròn C Lời giải D Chọn C Đường tròn có tâm bán kính Đường thẳng qua có phương trình là: tiếp tuyến đường tròn Phương trình có hai nghiệm nên có Câu 32: tiếp tuyến qua [HH10.C3.2.D20.c] Có tiếp tuyến với đường tròn tọa độ? A B C Lời giải Chọn B Đường tròn Đường thẳng có tâm bán kính qua gốc tọa độ có phương trình là: qua gốc D tiếp tuyến đường tròn Vậy có tiếp tuyến qua gốc tọa độ Câu 40: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn qua ba điểm A có phương trình B C D Lời giải Chọn D Cách 1: Dể dàng ta thay điểm thỏa mản Cách 2: giải hệ phương trình Câu 41: vào [HH10.C3.2.D20.c] Với giá trị đường tròn A đường thẳng tiếp xúc với ? B C Lời giải Chọn A thấy D Để Câu 6: tiếp xúc với đường tròn [HH10.C3.2.BT.b] Cho hai đường thẳng Tính A B C D Lời giải Chọn A Ta có: Câu 7: [HH10.C3.2.BT.b] Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng ? A B C D Lời giải Chọn B Ta có: Câu 10: [HH10.C3.2.BT.b] Đường thẳng qua hai điểm A B , có hệ số góc C Lời giải D ? Chọn D Đường thẳng có vectơ phương Câu 19: [HH10.C3.2.BT.b] Cho đường thẳng với ? A B Chọn B Đường thẳng Đường thẳng sau vng góc C Lời giải có VTPT D Đường thẳng Ta có Câu 20: có VTPT Dó hai đường thẳng vng góc [HH10.C3.2.BT.b] Đường thẳng sau song song với đường thẳng A B C Lời giải D ? Chọn D Giải hệ phương trình (vô nghiệm) Nên đường thẳng song song với Cách khác: Đưa đường thẳng thẳng Câu 21: dạng là: Có tỉ số [HH10.C3.2.BT.b] Đường sau cắt đường thẳng A đường B C Lời giải D Chọn C Giải hệ phương trình (có nghiệm) Nên đường thẳng cắt Cách khác: Đường thẳng Câu 24: cắt đường thẳng B Chọn C Đường thẳng , C Lời giải có VTPT tương ứng là D Ta có: Câu 25: có tỉ số [HH10.C3.2.BT.b] Góc hai đường thẳng A [HH10.C3.2.BT.b] Tính tích khoảng cách từ điểm thẳng A B gốc tọa độ C D đến đường Lời giải Chọn B Ta có: Khi Câu 26: [HH10.C3.2.BT.b] Tìm A cho B C , D Lời giải Chọn D Ta có Câu 27: [HH10.C3.2.BT.b] Cho A , B Mệnh đề mệnh đề SAI ? C D Lời giải Chọn D Ta có , Do MĐ SAI Hơn nữa: , , Câu 28: [HH10.C3.2.BT.b] Cho , , Tìm tọa độ trọng tâm tam giác A B (5;1) C D Lời giải Chọn B Tọa độ trọng tâm tam giác Câu 29: [HH10.C3.2.BT.b] Bán kính đường tròn tâm tiếp xúc với đường thẳng là? A B C D Lời giải Chọn A Ta có bán kính đường tròn tâm tiếp xúc với đường thẳng là: Câu 30: [HH10.C3.2.BT.b] Khoảng cách từ A đến đường thẳng B : C D Lời giải Chọn D Ta có: Câu 4: [HH10.C3.2.BT.b] Viết phương trình đường tròn có đường kính với A B C D Lời giải Chọn B Gọi trung điểm tâm đường tròn có đường kính Phương trình đường tròn Câu 24: [HH10.C3.2.BT.b] Tìm phương trình đường tròn qua A C Lời giải Chọn D B D ba điểm Cách : Gọi phương trình đường tròn qua ba điểm với tâm Khi Từ đó, ta có hệ phương trình sau : Cách 2: Gọi phương trình đường tròn qua ba điểm có dạng : Thế tọa độ với tâm vào phương trình ta có hệ sau : Khi Câu 25: [HH10.C3.2.BT.b] Tìm tọa độ tâm đường tròn qua điểm A B C D Khơng có Lời giải Chọn D Gọi phương trình đường tròn qua ba điểm với tâm Khi Từ đó, ta có hệ phương trình sau : Hệ phương trình vơ nghiệm nên khơng tờn đường tròn qua ba điểm nêu Câu 26: [HH10.C3.2.D21.b] Xác định vị trí tương đối hai đường tròn A Khơng cắt C Tiếp xúc Chọn A Đường tròn Đường tròn tâm B Cắt D Tiếp xúc Lời giải có tâm , có tâm , nên khoảng cách nên hai đường tròn khơng cắt Câu 27: [HH10.C3.2.D20.b] Đường thẳng khi: A B tiếp xúc với đường tròn Chọn B Đường tròn C Lời giải có tâm với đường tròn , D Đường thẳng tiếp xúc khi: Vậy chọn B Câu 10: [HH10.C3.2.BT.b] Phương trình sau phương trình đường tròn: A B C D Lời giải Chọn D Phương trình phương trình đường tròn Ở đáp án D, nên phương trình đường tròn Loại đáp án A B khơng có dạng Loại đáp án C Câu 12: [HH10.C3.2.BT.b] Phương trình đường tròn A C có tâm qua là: B D Lời giải Chọn A Điểm Đường tròn thuộc đường tròn có tâm nên bán kính có phương trình tổng qt là: Cách 2: thay tọa độ điểm vào các phương trình đường tròn nên loại B; nên loại C; D Do chọn A Câu 13: [HH10.C3.2.BT.b] Phương trình đường tròn thẳng A có tâm tiếp xúc với đường là: B C D Lời giải Chọn B Vì đường tròn Đường tròn tiếp xúc với đường thẳng có tâm bán kính nên có phương trình tổng quát là: Câu 14: [HH10.C3.2.BT.b] Phương trình đường tròn qua ba điểm , , là: A C B D Lời giải Chọn D Giả sử phương trình tổng qt đường tròn có dạng Vì ba điểm , , thuộc đường tròn nên ta có hệ phương trình: Khi ta có phương trình tổng qt đường tròn Câu 15: [HH10.C3.2.BT.b] Tọa độ tâm đường tròn qua điểm A B C , , là: D Khơng có Lời giải Chọn D Cách 1: Ta có nên trung điểm hàng nên khơng tờn đường tròn qua điểm , , Cách 2: Giả sử phương trình tổng qt đường tròn Vì ba điểm , , Suy , , thẳng có dạng thuộc đường tròn nên ta có hệ phương trình: Lấy phương trình nhân rời cộng vào phương trình Do khơng tờn đường tròn qua điểm , , Câu 16: ta (Vơ lí) [HH10.C3.2.D21.b] Vị trí tương đối hai đường tròn là: A Khơng cắt Chọn A Đường tròn B Cắt có tâm Đường tròn Ta có Vì C Tiếp xúc Lời giải bán kính có tâm , nên hai đường tròn khơng cắt D Tiếp xúc ngồi bán kính Câu 17: [HH10.C3.2.BT.b] Đường thẳng khi: A B Chọn B Đường tròn tiếp xúc với đường tròn C Lời giải có tâm bán kính D Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn Câu 20: [HH10.C3.2.BT.b] Phương trình tiếp tuyến đường tròn Đi qua điểm A Chọn B Đường tròn B có tâm C Lời giải , bán kính Nhận xét : (tọa độ có VTPT [HH10.C3.2.BT.b] Đường thẳng B Chọn B Đường tròn Ta có, Câu 22: tiếp xúc với đường tròn có tâm ) Phương trình tiếp tuyến có dạng : : A D thỏa phương trình Do đó, tiếp tuyến (C) qua Câu 21: có phương trình : C Lời giải D , bán kính tiếp xúc với [HH10.C3.2.BT.b] Phương trình tiếp tuyến điểm với đường tròn là: A Chọn A Đường tròn B có tâm Tiếp tuyến (C) C Lời giải , bán kính có VTPT Phương trình tiếp tuyến có dạng : Câu 23: D [HH10.C3.2.D20.b] Cho đường tròn đường thẳng Tìm mệnh đề mệnh đề sau : A qua tâm C tiếp xúc với Chọn C B D Lời giải cắt khơng qua tâm khơng có điểm chung với Đường tròn có tâm , bán kính Thay tọa độ vào phương trình đường thẳng ( loại đáp án A) Ta có, Câu 24: , ta : Do đó, [HH10.C3.2.BT.b] Cho hai điểm (sai) nên tiếp xúc với Phương trình đường tròn đường kính là: A C B D Lời giải Chọn D Gọi trung điểm Đường tròn có đường kính có tâm bán kính Nên phương trình đường tròn là: Câu 25: [HH10.C3.2.BT.b] Viết phương trình đường tròn có đường kính với A B C D Lời giải có đường kính có tâm Chọn B Gọi trung điểm Đường tròn Nên phương trình đường tròn là: Câu 26: [HH10.C3.2.BT.b] Cho điểm bán kính đường tròn Tìm phát biểu phát biểu sau: A nằm ngồi C nằm Chọn A Đường tròn Ta có: có tâm B nằm D Lời giải trùng với tâm Do đó, nằm ngồi , bán kinh ... giải D ( 2; 1) (2; 1) Chọn A Tọa độ giao điểm  (C) nghiệm hệ phương trình : Câu 22 : [HH10.C3 .2 .BT. b] Tìm để phương trình đường tròn ? A C B D Lời giải Chọn A phương trình đường tròn Câu 23 : [HH10.C3 .2. D20.b]... hệ phương trình Vậy Câu 26 : tiếp xúc điểm [HH10.C3 .2 .BT. b] Với giá trị phương trình sau phương trình sau phương trình đường tròn A C ? B D Lời Giải Chọn C Xét phương trình tròn Ta có Câu 28 :... [HH10.C3 .2 .BT. b] Đường thẳng B Chọn B Đường tròn Ta có, Câu 22 : tiếp xúc với đường tròn có tâm ) Phương trình tiếp tuyến có dạng : : A D thỏa phương trình Do đó, tiếp tuyến (C) qua Câu 21 : có phương
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG TRINH DƯỜNG TRON - BT - Muc do 2 (3), PHƯƠNG TRINH DƯỜNG TRON - BT - Muc do 2 (3)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay