PHƯƠNG TRINH DƯỜNG TRON - BT - Muc do 2 (2)

13 13 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2019, 10:06

Câu 3: [HH10.C3.2.BT.b] Cho đường cong A Với giá trị đường tròn có bán kính ? B C Hướng dẫn giải D Chọn C Ta có Dạng Viết phương trình đường tròn Câu 4: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn tâm A C bán kính B có phương trình D Hướng dẫn giải Chọn C Phương trình đường tròn có tâm Câu 5: , bán kính [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn tâm A C là: qua điểm B có phương trình D Hướng dẫn giải Chọn A Đường tròn có tâm qua có bán kính là: Khi có phương trình là: Câu 6: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn tâm A qua điểm có phương trình B C D Hướng dẫn giải Chọn D Đường tròn có tâm qua có bán kính là: Khi có phương trình là: Câu 11: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn A C tâm tiếp xúc với trục tung có phương trình B D Hướng dẫn giải Chọn B tiếp xúc với Do đó, Câu 12: có tâm nên: có phương trình [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn có phương trình tâm tiếp xúc với đườngthẳng A B C D Hướng dẫn giải Chọn B có bán kính Do đó, Câu 13: có phương trình [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn phương trình A B C D qua điểm tiếp xúc với trục tọa độ có Hướng dẫn giải Chọn A tiếp xúc với trục tọa độ nên nằm góc phần tư thứ nên Vậy Câu 14: góc phần tư thứ Suy [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn có phương trình A C điểm có tâm tiếp xúc với đường thẳng B D Hướng dẫn giải Chọn A Đường tròn có bán kính Vậy phương đường tròn là: Câu 15: [HH10.C3.2.BT.b] Có đường tròn qua hai điểm đường thẳng Khi A phương trình đường tròn B phương trình đường tròn C phương trình đường tròn D Khơng có đường tròn thỏa mãn tốn Hướng dẫn giải Chọn D , tiếp xúc với Đặt Ta có: , Câu 16: ở hai bên đường thẳng ; khơng có đường tròn thỏa điều kiện đề [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn qua hai điểm đường thẳng có phương trình A B C , có tâm nằm C Hướng dẫn giải Chọn B tâm đường tròn , đó: Hay: Mà Thay (1) vào (2) ta có: Vậy Câu 17: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn có phương trình A tiếp xúc với trục tung điểm qua điểm B C D Hướng dẫn giải Chọn A Vì đường kính Vậy Câu 18: , thuộc đường Tâm vào phương trình để kiểm tra [HH10.C3.2.BT.b] Tìm tọa độ tâm đường tròn qua điểm A , D có dạng: Lần lượt tọa độ Câu 19: bán kính [HH10.C3.2.BT.b] Tâm đường tròn qua ba điểm thẳng có phương trình A B C Hướng dẫn giải Chọn A Phương trình Suy B C , , D Hướng dẫn giải Chọn D Gọi Vậy tâm nên ⇔ Câu 20: [HH10.C3.2.BT.b] Tìm bán kính đường tròn qua điểm A B C , , D Hướng dẫn giải Chọn C Gọi Vậy bán kính Câu 21: ⇔ nên = [HH10.C3.2.BT.b] Tìm tọa độ tâm đường tròn qua điểm A B C , , D Hướng dẫn giải Chọn D Gọi ⇔ nên Vậy tâm Câu 22: [HH10.C3.2.BT.b] Tìm bán kính đường tròn qua điểm A B C , , D Hướng dẫn giải Chọn B Gọi Vậy bán kính Câu 23: ⇔ nên = [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn qua điểm A B C D , , ? Hướng dẫn giải Chọn D Thay toạ độ ba điểm đường tròn qua ba điểm Câu 24: vào phương trình; thoả phương trình [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn qua điểm A C có phương trình B D Hướng dẫn giải Chọn C Ta có tam giác vng nên tâm đường tròn qua điểm trung điểm bán kính Phương trình đường tròn qua điểm Câu 25: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn qua điểm A B C có phương trình D Hướng dẫn giải Chọn B Gọi phương trình đường tròn cần tìm có dạng: Đường tròn qua điểm nên ta có: Vậy phương trình đường tròn qua điểm Câu 26: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn qua điểm A B C có bán kính D Hướng dẫn giải Chọn C Gọi phương trình đường tròn cần tìm có dạng: Đường tròn qua điểm nên ta có: Ta có Vậy phương trình đường tròn qua điểm Câu 27: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn qua điểm A B C Khơng có đường tròn qua điểm cho D có bán kính có tâm có tọa độ Hướng dẫn giải Chọn C Ta có: nên điểm thẳng hàng Vậy khơng có đường tròn qua điểm Câu 28: [HH10.C3.2.BT.b] Viết phương trình đường tròn qua điểm A B C D Hướng dẫn giải Chọn A Gọi phương trình đường tròn có dạng Vì qua điểm nên ta có hệ phương trình Vậy phương trình đường tròn Câu 29: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn qua điểm A B C ? D Hướng dẫn giải Chọn D Thử phương án Điểm khơng thuộc đường trònA Điểm khơng thuộc đường tròn B Điểm khơng thuộc đường tròn C Điểm thuộc đường tròn D Câu 30: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn sau qua ba điểm A B C D ? Hướng dẫn giải Chọn B Câu 31: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn sau qua ba điểm A B C D ? Hướng dẫn giải Chọn D Câu 32: [HH10.C3.2.BT.b] Đường tròn sau qua ba điểm A C , , B D ? Hướng dẫn giải Chọn A Câu 33: [HH10.C3.2.BT.b] Tìm tọa độ tâm đường tròn qua ba điểm có tọa độ A B C , , D ? Hướng dẫn giải Chọn A Câu 34: [HH10.C3.2.BT.b] Tìm tọa độ tâm đường tròn qua ba điểm có tọa độ A B C D , , ? Hướng dẫn giải Chọn B Câu 35: Câu 36: [HH10.C3.2.BT.b] Tìm bán kính đường tròn qua ba điểm A B C Hướng dẫn giải Chọn C , , D ? [HH10.C3.2.BT.b] Tìm bán kính đường tròn qua ba điểm (0;0), (0;6), (8;0)? A B C D Hướng dẫn giải Chọn D Câu 37: [HH10.C3.2.BT.b] Phương trình sau phương trình đường tròn qua điểm , , ? A B C D Hướng dẫn giải Chọn B Gọi đường tròn qua ba điểm , , Ta có hệ Vậy phương trình đường tròn Câu 43: [HH10.C3.2.BT.b] Cho đường tròn điểm A B Phương trình tiếp tuyến C Hướng dẫn giải D Chọn D có tâm vectơ pháp tuyến tiếp tuyến Suy Câu 44: [HH10.C3.2.BT.b] Cho đường tròn qua điểm Phương trình tiếp tuyến A C và B D Hướng dẫn giải Chọn B có tâm bán kính vectơ pháp tuyến nên tiếp tuyến : Câu 1: [HH10.C3.2.BT.b] Cho đường tròn sau sai? A có bán kính B C D Hỏi mệnh đề tiếp xúc với trục hoành tiếp xúc với trục tung tiếp xúc với trục tung Lời giải Chọn C tiếp xúc với Do đáp án Câu 2: sai (vô lý) [HH10.C3.2.BT.b] Mệnh đề sau đúng? (I) Đường tròn tiếp xúc với trục tung (II) Đường tròn A Chỉ (I) B Chỉ (II) tiếp xúc với trục tọa độ C Cả (I) (II) Lời giải D Khơng có Chọn B Vì nên đường tròn tiếp xúc với Vì sai nên đường tròn tiếp xúc với trục tọa độ nên Câu 1: [HH10.C3.2.BT.b]Đường tròn có tâm tiếp xúc với đường thẳng bán kính đường tròn bao nhiêu? A B C Lời giải Chọn B Tâm bán kính Khoảng cách từ tâm Hỏi D Gọi đến đường thẳng Câu 2: [HH10.C3.2.D20.c]Đường tròn theo dây cung có độ dài bao nhiêu? cắt đường thẳng A B C D Lời giải Chọn B Tâm bán kính Gọi Khoảng cách từ tâm , đến đường thẳng nên dây cung qua tâm có độ dài đường kính Câu 3: [HH10.C3.2.BT.b]Đường tròn có tâm Hỏi bán kính đường tròn bao nhiêu? tiếp xúc với đường thẳng A C B D Lời giải Chọn B Tâm bán kính Gọi Khoảng cách từ tâm Câu 4: đến đường thẳng [HH10.C3.2.BT.b]Đường tròn có tâm tiếp xúc với đường thẳng Hỏi bán kính đường tròn bao nhiêu? A B C D Lời giải Chọn B Tâm bán kính Gọi Khoảng cách từ tâm Câu 5: đến đường thẳng [HH10.C3.2.D20.b]Tìm toạ độ giao điểm đường tròn thẳng A đường ? B C D Lời giải Chọn C Tọa độ giao điểm nghiệm hệ Từ Thay Câu 6: ta vào ta phương trình [HH10.C3.2.D20.b]Tìm toạ độ giao điểm đường tròn đường thẳng A B C Lời giải D Chọn D Tọa độ giao điểm nghiệm hệ Từ ta Thay Câu 7: vào ta phương trình [HH10.C3.2.D20.b]Tìm toạ độ giao điểm đường tròn thẳng đường ? A B C D Lời giải Chọn D Toạ độ giao điểm Câu 8: nghiệm hệ [HH10.C3.2.D20.b]Toạ độ giao điểm đường tròn đường thẳng A B C D Lời giải Chọn D Tọa độ giao điểm Thay , vào nghiệm hệ ta phương trình Câu 9: [HH10.C3.2.D21.b]Tìm toạ độ giao điểm hai đường tròn ? A C B D Lời giải Chọn B Tọa độ giao điểm Lấy Thay Câu 10: trừ nghiệm hệ ta vào ta phương trình [HH10.C3.2.D21.c]Tìm toạ độ giao điểm hai đường tròn A C B D Lời giải Chọn B Tọa độ giao điểm Lấy Thay Câu 11: trừ nghiệm hệ ta vào ta phương trình [HH10.C3.2.D21.c]Tìm toạ độ giao điểm hai đường tròn A B C D Lời giải Chọn B Tọa độ giao điểm Lấy Thay Câu 12: trừ vào nghiệm hệ ta ta phương trình [HH10.C3.2.D21.c]Xác định vị trí tương đối hai đường tròn A Khơng cắt B Cắt C Tiếp xúc Lời giải D Tiếp xúc ngồi Chọn B có tâm bán kính có tâm Mà Câu 13: ; bán kính nên chúng cắt [HH10.C3.2.D21.c]Xác định vị trí tương đối hai đường tròn A Khơng cắt B Cắt C Tiếp xúc Lời giải D Tiếp xúc ngồi Chọn A Đường tròn có tâm có tâm Câu 14: bán kính bán kính Mà ; Nên chúng khơng cắt [HH10.C3.2.D21.c]Xác định vị trí tương đối hai đường tròn ? A Khơng cắt B Cắt C Tiếp xúc Lời giải D Tiếp xúc ngồi Chọn B có tâm bán kính Câu 18: bán kính mà ; có tâm Nên chúng cắt [HH10.C3.2.BT.b]Cho đường tròn Phương trình tiếp tuyến là: A B C Lời giải D Chọn D Áp dụng công thức phân đơi tọa độ ta phương trình tiếp tuyến Cách khác : Dễ thấy điểm không thuộc đường thẳng , thuộc đường thẳng , , Cách khác : Đường tròn Điểm có tâm thuộc đường tròn Phương trình tiếp tuyến đường tròn nhận vec tơ Câu 19: điểm đường thẳng qua nên có phương trình [HH10.C3.2.D21.c]Xác định vị trí tương đối hai đường tròn A Khơng cắt C Tiếp xúc B Cắt điểm D Tiếp xúc Lời giải Chọn B Đường tròn có tâm bán kính Đường tròn có tâm bán kính và Câu 20: [HH10.C3.2.D21.c]Cho cắt đường tròn , Mệnh đề sau ? A khơng có điểm chung B tiếp xúc C tiếp xúc D cắt Lời giải Chọn D có tâm bán kính ; có tâm §.5 ELIP cắt , bán kính ... Câu 23 : ⇔ nên = [HH10.C3 .2 .BT. b] Đường tròn qua điểm A B C D , , ? Hướng dẫn giải Chọn D Thay toạ độ ba điểm đường tròn qua ba điểm Câu 24 : vào phương trình; thoả phương trình [HH10.C3 .2 .BT. b]... [HH10.C3 .2 .BT. b] Tâm đường tròn qua ba điểm thẳng có phương trình A B C Hướng dẫn giải Chọn A Phương trình Suy B C , , D Hướng dẫn giải Chọn D Gọi Vậy tâm nên ⇔ Câu 20 : [HH10.C3 .2 .BT. b]... C Gọi Vậy bán kính Câu 21 : ⇔ nên = [HH10.C3 .2 .BT. b] Tìm tọa độ tâm đường tròn qua điểm A B C , , D Hướng dẫn giải Chọn D Gọi ⇔ nên Vậy tâm Câu 22 : [HH10.C3 .2 .BT. b] Tìm bán kính đường
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG TRINH DƯỜNG TRON - BT - Muc do 2 (2), PHƯƠNG TRINH DƯỜNG TRON - BT - Muc do 2 (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay