PHƯƠNG TRINH DƯỜNG TRON - BT - Muc do 1

12 14 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2019, 10:06

Câu 1: [HH10.C3.2.BT.a] Đường tròn A B có bán kính bao nhiêu? C D Chọn D Câu 2: [HH10.C3.2.BT.a] Đường tròn A B có bán kính bao nhiêu? C D Chọn B Câu 12: [HH10.C3.2.BT.a] Một đường tròn có tâm Hỏi bán kính đường tròn bao nhiêu? A B C tiếp xúc với đường thẳng D Lời giải Chọn C Bán kính khoảng cách từ tâm đến đường thẳng  Câu 13: [HH10.C3.2.BT.a] Một đường tròn có tâm điểm A tiếp xúc với đường thẳng Hỏi bán kính đường tròn bao nhiêu? B C Lời giải D Chọn C Bán kính khoảng cách từ tâm đến đường thẳng  Câu 14: [HH10.C3.2.D21.b] Xác định vị trí tương đối đường tròn A.Cắt B.Khơng cắt C.Tiếp xúc ngồi Lời giải D.Tiếp xúc Chọn B có tâm bán kính: , ; khoảng cách hai tâm Vậy Câu 15: có tâm bán kính: , ; khơng có điểm chung [HH10.C3.2.D20.b] Với giá trị xúc với đường tròn A B C D đường thẳng và tiếp Lời giải Chọn D Đường tròn tiếp xúc Câu 16: có tâm bán kính   ,  [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn sau tiếp xúc với trục A B C D ? Lời giải Chọn B Ta có: Đường tròn: có tâm bán kính Câu 17: Mà [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn sau tiếp xúc với trục A B C D ? Lời giải Chọn C Ta có: đường tròn: có tâm bán kính Mà Câu 18: [HH10.C3.2.BT.a] Tâm đường tròn A B cách trục C khoảng D Lời giải Chọn D Ta có đường tròn: Khoảng cách từ Câu 19: có tâm đến [HH10.C3.2.BT.a] Đường tròn qua điểm A B C D Lời giải Chọn A Thế tọa độ điểm vào phương trình đường tròn ta có: nên Câu 20: thuộc đường tròn [HH10.C3.2.BT.a] Một đường tròn có tâm Hỏi bán kính đường tròn ? A tiếp xúc với đường thẳng B C D Lời giải Chọn C Câu 21: [HH10.C3.2.D20.c] Đường tròn theo dây cung có độ dài ? A B cắt đường thẳng C D Lời giải Chọn A Vì đường tròn có tâm , bán kính tâm Nên độ dài dây cung độ dài đường kính Câu 22: thuộc đường thẳng [HH10.C3.2.D20.b] Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng A B C đường tròn D Lời giải Chọn A Tọa độ giao điểm nghiệm hệ phương trình sau Vậy tọa độ giao điểm Câu 23: [HH10.C3.2.BT.a] Đường tròn ? A B qua điểm điểm C Lời giải Chọn D  Cách D Thay điểm vào đường tròn điểm thỏa mãn phương trình đường tròn điểm thuộc đường tròn  Cách Đường tròn có tâm bán kính Ta tính độ dài phương án Câu 24: [HH10.C3.2.D21.b] Xác định vị trí tương đối đường tròn A.Tiếp xúc B.Không cắt C.Cắt Lời giải D.Tiếp xúc ngồi Chọn C Đường tròn có tâm Đường tròn có tâm Ta có Câu 25: , bán kính , bán kính nên hai đường tròn cắt [HH10.C3.2.D20.b] Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng A B C đường tròn D Lời giải Chọn D Giải hệ PT Câu 26:   [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn theo dây cung có độ dài bao nhiêu? A B Lời giải Chọn B cắt đường thẳng C D  Giải hệ PT Vậy hai giao điểm Câu 27:  , Độ dài dây cung [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn theo dây cung có độ dài bao nhiêu? A B C Lời giải Chọn A cắt đường thẳng D  Giải hệ PT  Độ dài dây cung Câu 28: [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn sau tiếp xúc với trục A B C ? D Lời giải Chọn A PT – Tâm bán kính Khoảng cách  đường tròn tiếp xúc – Tâm bán kính Khoảng cách , ,  đường tròn khơng tiếp xúc – Tâm bán kính , Khoảng cách  đường tròn khơng tiếp xúc – Tâm bán kính Khoảng cách , đường tròn không tiếp xúc CÁCH 2: PT Giải hệ PT PT đường tròn phương pháp vào PT đường tròn; PT nghiệm kép theo tiếp xúc đường tròn Hệ Câu 29: có nghiệm kép [HH10.C3.2.D21.b] A C Tìm giao nên đường tròn tiếp xúc điểm đường tròn B D và Lời giải Chọn C  Giải hệ PT Vậy hai giao điểm Câu 30:  , [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn đường thẳng đây? A.Trục tung B tiếp xúc đường thẳng C.Trục hoành Lời giải D Chọn A Đường tròn có tâm bán kính: thẳng so sánh , đến đường * Xét trục tung  đường tròn tiếp xúc trục tung có * Xét đường thẳng  đường tròn khơng tiếp xúc có * Xét trục hồnh  đường tròn tiếp xúc trục tung có * Xét đường thẳng Câu 31: Tính khoảng cách từ tâm  đường tròn khơng tiếp xúc có [HH10.C3.2.BT.a] Cho đường tròn tròn tới trục A B Tìm khoảng cách từ tâm đường C D Lời giải Chọn C Đường tròn có tâm : Câu 32: Khoảng cách = [HH10.C3.2.D20.b] Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng  : A B C đường tròn (C) : D Lời giải Chọn B Ta có: Câu 33: [HH10.C3.2.D20.c] Với giá trị đường thẳng với đường tròn A B C Lời giải Chọn B Ta có Câu 34: có tâm bán kính tiếp xúc D nên theo đề ta được: [HH10.C3.2.D20.b] Tọa độ giao điểm đường tròn đường thẳng A C B D Lời giải Chọn B Thế Câu 35: vào ta có: [HH10.C3.2.D21.b] Xác định vị trí tương đối đường tròn A.Khơng cắt B.Cắt C.Tiếp xúc Lời giải Chọn B Ta có: tâm , bán kính nên đường tròn cắt nhau, nên D.Tiếp xúc Câu 36: [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn (C): đường thẳng đây? A B không tiếp xúc đường thẳng C.Trục tung Lời giải D Chọn A Câu 37: Ta có: tâm bán kính Với nên (C) cắt [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn theo dây cung có độ dài ? A B chọn B cắt đường thẳng C D Lời giải Chọn B Đường tròn Vì Câu 38: có tâm thuộc đường thẳng nên [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn theo dây cung có độ dài ? A B bán kính cắt đường tròn theo đường kính có độ dài cắt đường thẳng C D Lời giải Chọn A Đường tròn Vì khoảng cách từ có tâm đến đường thẳng [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn A B tròn theo đường kính có độ dài Câu 39: bán kính nên cắt đường tiếp xúc với đường thẳng sau ? C D Lời giải Chọn A Đường tròn có tâm gốc tọa độ bán kính Để đường thẳng tiếp xúc với đường tròn khoảng cách từ Câu 40: [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn ? A Trục tung B đến đường thẳng tiếp xúc với đường thẳng sau C D Trục hoành Lời giải Chọn A Đường tròn có tâm bán kính Để đường thẳng tiếp xúc với đường tròn khoảng cách từ Câu 41: [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn ? A Trục tung B đến đường thẳng tiếp xúc với đường thẳng sau C D Trục hoành Lời giải Chọn C Đường tròn có tâm bán kính Để đường thẳng tiếp xúc với đường tròn khoảng cách từ Câu 42: [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn ? A B Trục tung đến đường thẳng không tiếp xúc với đường thẳng sau C D Lời giải Chọn A Đường tròn có tâm bán kính Để đường thẳng khơng tiếp xúc với đường tròn khoảng cách từ Câu 43: [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn ? A B Trục tung đến đường thẳng khác không tiếp xúc với đường thẳng sau C D Lời giải Chọn A Đường tròn có tâm bán kính Để đường thẳng khơng tiếp xúc với đường tròn khoảng cách từ Câu 44: [HH10.C3.2.D20.b] Đường tròn ? A B Trục hồnh khơng tiếp xúc với đường thẳng sau C D Lời giải Chọn A Đường tròn có tâm đến đường thẳng khác bán kính Để đường thẳng không tiếp xúc với đường tròn khoảng cách từ Câu 45: đến đường thẳng khác [HH10.C3.2.D20.b] Trong đường tròn sau đây, đường tròn tiếp xúc với trục A B C D ? Lời giải Chọn D Đường tròn tiếp xúc với trục khoảng cách từ tâm đường tròn đến trục bán kính Tức đường tròn có tâm Trắc nghiệm: cho Câu 46: bán kính phương trình bậc hai theo ẩn có nghiệm kép [HH10.C3.2.D20.b] Trong đường tròn sau đây, đường tròn tiếp xúc với trục A B C D ? Lời giải Chọn B Đường tròn tiếp xúc với trục khoảng cách từ tâm đường tròn đến trục bán kính Tức đường tròn có tâm Trắc nghiệm: cho Câu 47: bán kính phương trình bậc hai theo ẩn có nghiệm kép [HH10.C3.2.D20.b] Trong đường tròn sau đường tròn tiếp xúc với trục A B C D Lời giải Chọn B -Trục có phương trình trục Đường tròn Khoảng cách từ tâm Đường tròn Khoảng cách từ tâm Đường tròn Khoảng cách từ tâm có tâm đến đường thẳng có tâm bán kính đến đường thẳng có tâm đến đường thẳng bán kính Chọn B , bán kính loại A , loại C ? Đường tròn có tâm Khoảng cách từ tâm Câu 48: bán kính đến đường thẳng loại D [HH10.C3.2.D20.b] Trong đường tròn sau đường tròn tiếp xúc với trục A B C D ? Lời giải Chọn B -Trục có phương trình trục Đường tròn có tâm Khoảng cách từ tâm Đường tròn bán kính đến đường thẳng có tâm Khoảng cách từ tâm bán kính đến đường thẳng Đường tròn Chọn B , có tâm loại A bán kính , Khoảng cách từ tâm đến đường thẳng Đường tròn có tâm Khoảng cách từ tâm Câu 49: loại C bán kính , đến đường thẳng [HH10.C3.2.D20.c] Với giá trị đường tròn ? A B loại D đường thẳng C tiếp xúc với D Lời giải Chọn A Đường tròn có tâm bán kính Gọi Khoảng cách từ tâm Câu 50: đến đường thẳng [HH10.C3.2.D20.c] Với giá trị đường tròn ? A B đường thẳng C Lời giải tiếp xúc với D Chọn A Đường tròn có tâm bán kính Khoảng cách từ tâm đến đường thẳng Gọi ... có tâm bán kính Mà Câu 18 : [HH10.C3.2 .BT. a] Tâm đường tròn A B cách trục C khoảng D Lời giải Chọn D Ta có đường tròn: Khoảng cách từ Câu 19 : có tâm đến [HH10.C3.2 .BT. a] Đường tròn qua điểm... cho Câu 47: bán kính phương trình bậc hai theo ẩn có nghiệm kép [HH10.C3.2.D20.b] Trong đường tròn sau đường tròn tiếp xúc với trục A B C D Lời giải Chọn B -Trục có phương trình trục Đường... vào phương trình đường tròn ta có: nên Câu 20: thuộc đường tròn [HH10.C3.2 .BT. a] Một đường tròn có tâm Hỏi bán kính đường tròn ? A tiếp xúc với đường thẳng B C D Lời giải Chọn C Câu 21:
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG TRINH DƯỜNG TRON - BT - Muc do 1, PHƯƠNG TRINH DƯỜNG TRON - BT - Muc do 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay