Giáo án Tiếng Việt 1 bài 54: Vần UNG ƯNG

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2019, 11:39

Giáo án Tiếng việt BÀI 54 Học vần: ung - ưng A/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Học sinh nhận biết : ung – ưng ; súng – sừng hươu - Đọc câu ứng dụng: - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề Rừng, thung lũng, suối đèo B/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1- Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, thực hành tiếng việt - Tranh minh hoạ câu ứng dụng, từ khoá 2- Học sinh: - Sách giáo khoa, tập, thực hành tiếng việt C/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tiết 1: I- ổn định tổ chức: (1') II- Kiểm tra cũ (4') - Gọi học sinh đọc SGK Học sinh đọc - GV: Nhận xét, ghi điểm III- Bài (29') 1- Giới thiệu bài: Bài hôm cô giới thiệu với lớp học vần ung – ưng 2- Dạy vần 'ung' - GV giới thiệu vần, ghi bảng ung Học sinh nhẩm ? Nêu cấu tạo vần Vần gồm âm ghép lại u đứng trước ng đứng sau - Hướng dẫn đọc vần ( ĐV - T) CN - N - ĐT * Giới thiệu tiếng khoá Thêm âm đầu s trước vần ăng, dấu sắc Học sinh ghép tạo thành tiếng vào u tạo thành tiếng bảng gài tiếng súng ? Con ghép tiếng CN - N - ĐT GV ghi bảng tun súng Giáo án Tiếng việt ? Nêu cấu tạo tiếng - Đọc tiếng khoá ( ĐV - T) * Giới thiệu từ khoá Học sinh quan sát tranh trả lời ? tranh vẽ Bơng súng - GV ghi bảng: súng CN - N - ĐT - Đọc trơn từ khoá ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc tồn vần khố ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc xi đọc ngược tồn bào khố 2- Dạy vần ưng Học sinh nhẩm - GV giới thiệu âm CN - N - ĐT ? Cấu tạo âm - Giới thiệu vần ưng, ghi bảng ưng Vần gồm âm ghép lại â đứng trước ng đứng sau - Tiếng từ khoá tương tự vân ung CN - N - ĐT - Cho học sinh đọc xuôi, ngược Giống: đầu có chữ ng sau khố Khác u # trước - So sánh hai vần ung – ưng có Học sinh nhẩm giống khác CN tìm đọc 3- Giới thiệu từ ứng dụng CN - N - ĐT - GV ghi từ ứng dụng lên bảng CN - N - ĐT ? Tìm tiếng mang vần từ Đọc CN - N - ĐT - Đọc vần tiếng - Học sinh quan sát tranh trả lời - Đọc tiếng mang âm ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc từ ( ĐV - T) Học sinh lên bảng tìm đọc - GV giải nghĩa số từ CN - N - ĐT - Cho học sinh đọc toàn bảng lớp 4- Luyện viết: - GV viết lên bảng hướng dẫn học sinh luyện viết ung – ưng , súng, sừng hươu Học sinh viết bảng Giáo án Tiếng việt - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học CN - N - ĐT ? Tìm vần học - GV nhận xét tuyên dương Học vần Vần ăng - âng CN đọc Tiết 2: CN tìm IV/ Luyện tập 1- Luyện đọc:(10') - Đọc lại tiết ( ĐV - T) - GV nhận xét, ghi câu ứng dụng ? tranh vẽ Học sinh quan sát, trả lời - Giới thiệu câu ứng dụng, ghi bảng ? Tìm tiếng mang vần câu Lớp nhẩm ? Đọc từ mang vần câu CN tìm đọc - Đọc câu CN tìm đọc - Đọc câu ( ĐV - T) CN - N - ĐT ? Câu gồm tiếng CN - N - ĐT ? Hết câu có dấu Có câu ? Được chia làm dòng Có 16 tiếng ? Ngăn cách câu Chữ đầu câu viết hoa ? Chữ đầu câu viết Dấu phẩy đọc ngắt - GV đọc mẫu câu, giảng nội dung CN - N - ĐT - Cho học sinh đọc 2- Luyện viết (10') - Hướng dẫn HS mở tập viết, viết Học sinh mở tập viết, viết bài Giáo án Tiếng việt - GV nhận xét, uốn nắn học sinh - GV chấm số bài, nhận xét Học sinh quan sát, trả lời 3- Luyện nói (7') ? tranh vẽ ? Trong rừng thường có ? Con thích thứ rừng Học sinh trả lời ? có biết thung lũng, suối, đèo Học sinh nêu CN - N - ĐT đâu không, vào tranh vẽ - GV chốt lại nội dung luyện nói ? Nêu tên chủ đề luyện nói CN - N - ĐT - Cho học sinh luyện chủ đề luyện nói 4- Đọc SGK (5') - GV đọc mẫu SGK gọi học sinh đọc Gõ thước cho học sinh đọc - GV nhận xét, ghi điểm IV Củng cố, dặn dò (5') - GV nhận xét học Về học bài, làm tập ================================ ... sinh luyện viết ung – ưng , súng, sừng hươu Học sinh viết bảng Giáo án Tiếng việt - Cho học sinh viết bảng - GV nhận xét 5-Củng cố: ? Học vần, vần gì, đọc lại học CN - N - ĐT ? Tìm vần học - GV... - Đọc tồn vần khố ( ĐV - T) CN - N - ĐT - Đọc xuôi đọc ngược tồn bào khố 2- Dạy vần ưng Học sinh nhẩm - GV giới thiệu âm CN - N - ĐT ? Cấu tạo âm - Giới thiệu vần ưng, ghi bảng ưng Vần gồm âm... đứng trước ng đứng sau - Tiếng từ khoá tương tự vân ung CN - N - ĐT - Cho học sinh đọc xi, ngược Giống: đầu có chữ ng sau khoá Khác u # trước - So sánh hai vần ung – ưng có Học sinh nhẩm giống
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 1 bài 54: Vần UNG ƯNG, Giáo án Tiếng Việt 1 bài 54: Vần UNG ƯNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay