Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung.Doc

57 463 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 16:54

Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ ËLÅÌI MÅÍ ÂÁƯUChi phê sa n xu t va tênh giạ tha nh sa n ph m la nh ỵng chèí áú ì ì í áø ì ỉ ti u ch t l üng quan trng â i v ïi cạc doanh nghi ûp sa n xu t. M iã áú ỉå äú å ã í áú äú quan t m ha ng â u cu a ng i la m c ng tạc qua n lê la la m th na ố ì áư í ỉåì ì ä í ì ì ãú ì â xạc âënh â üc k t qua hoảt â üng sa n xu t kinh doanh cọ hi ûø ỉå ãú í ä í áú ã qua , tr n c s hoảch toạn chi phê sa n xu t m üt cạch h üp lê, chênhí ã å åí í áú ä å xạc â y âu va khoa hc.áư í ì Trong nh ỵng nàm qua n ïc ta vi ûc chuy n t n n kinh tỉ åí ỉå ã ãø ỉì ãư ãú k hoảch hoạ t ûp trung sang c ch thë tr ng v ïi s û qua n lê cu ẫú á å ãú ỉåì å ỉ í í nha n ïc â âảt cho â n vë kinh t va o trong m üt m i tr ng m ïiì ỉå å ãú ì ä ä ỉåì å mi doanh nghi ûp â u pha i t û qui âënh k hoảch sa n xu t kinhã ãư í ỉ ãú í áú doanh cu a mçnh cng nh tçm ki m thë tr ng ti u thủ sa n ph mí ỉ ãú ỉåì ã í áø cu a mçnh â âảt â üc hi ûu qua cao nh t. Trong c ch m ïi hi û ãø ỉå ã í áú å ãú å ã qua kinh doanh cu a mi doanh nghi ûp âảt l üi nhu ûn â âảtí í ã å á ãø â üc doanh nghi ûp c n pha i h t s ïc quan t m â n chi phê va giạỉå ã áư í ãú ỉ á ãú tha nh sa n ph m. N u sa n xu t ra cọ ch t l üng t t nh ng giạì í áø ãú í áú áú ỉå äú ỉ tha nh cao kh ng phu h üp v ïi kha nàng va thë hi u cu a ng i ti ä ì å å í ì ãú í ỉåì ã du ng thç ha ng hoạ s ï âng, t âọ vi ûc sa n xu t s bë ï tà t v ì ỉ ỉì ã í áú ỉ õ ì c ng ty s kh ng th ûc hi ûn â üc mủc ti u l üi nhu ûn. M üt trongä ä ỉ ã ỉå ã å á ä nh ỵng v n â c ba n â tàng l üi nhu ûn la vi ûc ki m soạt chàûtỉ áú ãư å í ãø å á ì ã ãø ch chi phê sa n xu t cạc ph n x ng, hay hả giạ tha nh sa n ph m. í áú á ỉåí ì í áøNh ûn th ïc â üc t m quan trng cu a quạ trçnh v ïiá ỉ ỉå áư í å hoảt â üng sa n xu t kinh doanh cu a c ng ty em â chn â ta i:” ä í áú í ä ãư ì MÄÜT SÄÚ KIÃÚN GỌP PHÁƯN HON THIÃÛN PHỈÅNG PHẠP HẢCH SVTH:Nguùn Thanh Tng 1Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ ËTOẠN V PHÁN BÄØ CHI PHÊ SN XÚT CHUNG” tải C ng t c ph n nh ûa a Nàơng.äø áư ỉ  ìN üi dung â ta i bao g m 3 ph n.ä ãư ì äư áưPh n 1: áư Cå såí lê lûn chung vãư hảch toạn v phán bäø chi phê sn xút chungPh n 2: áư Tçnh hçnh thỉûc tãú vãư hảch toạn v phán bäø chi phê v sn xút chung tải Cäng ty cäø pháưn nhỉûa  Nàơng.Ph n 3áư : Mäüt säú kiãún gọp pháưn hon thiãûn phỉång phạp hảch toạn v phán bäø chi phê sn xút chung.PHÁƯNI :CÅ SÅÍ L LÛN CHUNG VÃƯ HẢCH TOẠN V PHÁN BÄØ CHI PHÊ SN XÚT CHUNG I. NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ CHUNG VÃƯ HẢCH TON CHI PHÊ SN XÚT CHUNG 1. Khại niãûm:Chi phê sa n xu t chung la nh ỵng chi phê c n thi t phủcí áú ì ỉ áư ãú vủ cho quạ trçnh sa n xu t sa n xu t sa n ph m phạt sinh í áú í áú í áø åí ph n x ngá ỉåí 2. Näüi dung ca chi phê sn xút chung: Bao g m:äư-Chi phê nh n vi n ph n x ng: Pha n ạnh chi phê li n quaná ã á ỉåí í ã pha i tra cho nh n vi n ph n x ng bao g m: Chi phê ti n l ng,í í á ã á ỉåí äư ãư ỉå ti n c ng,cạc khoa n phủ c p l ng, cạc khoa n trêch v ba ỗư ä í áú ỉå í ãư í SVTH:Nguùn Thanh Tng 2Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ Ëhi m x h üi, ba o hi m y t pha i tra hồûc pha i tênh cho nh nãø ä í ãø ãú í í í á vi n ph n x ng, bao g m qua n â c ph n x ng nh n vi n k toạnã á ỉåí äư í äú á ỉåí á ã ãú ,th ng k thu kho ph n x ng nh n vi n ti p li ûu ,v ûn chuy nä ã í á ỉåí á ã ãú ã á ãø n üi b ü ,c ng nh n duy trç s a ch ỵa .ä ä ä á ỉí ỉ- Chi phê v ût li ûu: Pha n ạnh chi phê v ût li ûu du ng chungá ã í á ã ì cho ph n x ng nh v ût li ûu d ûng cho s a ch ỵa ba o d ỵng ta iá ỉåí ỉ á ã ỉ ỉí ỉ í ỉå ì sa n c âënh, c ng củ dủng củ thu üc ph n x ng qua n l v äú ä ä á ỉåí í ì s dủng s a ch ỵa ba o d ỵng nha x ng v t ki n trục kho ta ngỉí ỉí ỉ í ỉå ì ỉåí á ãú ì trang thi t bi .do ph n x ng t û la mãú á ỉåí ỉ ì - Chi phê dung củ sa n xu t: Pha n ạnh chi phê c ngí áú í ä củ,dủng củ sa n xu t du ng cho ph n x ng sa n xu t nhí áú ì á ỉåí í áú ỉ khu n m ùu âục giạ là p dủng củ c m tay ä á õ áư - Chi phê kh u hao ta i sa n c âënh: Bao g m t t ca cạc ta iáú ì í äú äư áú í ì sa n c âënh s dủng ph n x ng nh kh u hao mạy mọcí äú ỉí åí á ỉåí ỉ áú thi t bë, ph ng ti ûn v ûn ta i ỵ, ph n x ng .(t ïc kh u hao mạú ỉå ã á í á ỉåí ỉ áú mọc thi t bë tr ûc ti p sa n xu t va TSC du ng cho ph n x ng )ãú ỉ ãú í áú ì  ì á ỉåí - Chi phê dëch vủ thu ngoa i: Pha n ạnh chi phê dëch vủã ì í thu ngoa i phủc vủ cho cạc hoảt â üng ph n x ng, b ü ph ûnã ì ä åí á ỉåí ä á sa n xu t, nh chi phi s a ch ỵa ti sa n c âënh thu ngoa i, chií áú ỉ ỉí ỉ í äú ã ì phê âi ûn n ïc âi ûn thoải thu ngoa i .ã ỉå ã ã ì- Chi phê khạc bà ng ti n: Pha n ạnh chi phê bà ng ti n ngoa iò ãư í ò ãư ì nh ng n üi dung chi phê k tr n phủc vủ cho hoảt â üng ph nỉ í ä ãø ã ä á x ng, b ü ph ûn sa n xu t nh chi phê h üi nghë, ti p khạch, .ỉåí ä á í áú ỉ ä ãú åí ph n x ngá ỉåí 3. Nhiãûm vủ ca hảch toạn chi phê sn xút chung:SVTH:Nguùn Thanh Tng 3Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ Ë - Hảch toạn chi phê sa n xu t chung cọ nhi ûm vủ ghií áú ã chẹp, pha n ạnh â y âu , këp th i mi chi phê th ûc t phạt sinhí áư í åì ỉ ãú trong quạ trçnh sa n xu t, ki m tra tçnh hçnh th ûc hi ûn cạcí áú ãø ỉ ã âënh m ïc ti u hao lao â üng, v ût t , cạc d û toạn chi phê phủcỉ ã ä á ỉ ỉ vủ va sa n xu t ph n x ng nhà m thục â y s dủng, h üp lì í áú á ỉåí ò áø ỉí å nguy n li ûu, lao â üng ph n x ng trong t ch ïc qua n l ph nã ã ä åí á ỉåí äø ỉ í á x ng t âọ vảch ra â üc m ïc â ü va nguy n nh n cu a nh ỵngỉåí ỉì ỉå ỉ ä ì ã á í ỉ lng phê va thi ût hải trong sa n xu t ph n x ng ì ã í áú åí á ỉåí T ch ïc ki m k , âạnh giạ qui trçnh c ng ngh û, âàûcäø ỉ ãø ã ä ã âi m sa n ph m t ng ph n x ng trong doanh nghi ûp. Theo diãøí í áø åí ỉì á ỉåí ã t ng loải chi phê phạt sinh trong ph n x ng â l ûp hi ûu chènhỉì á ỉåí ãø á ã va khà c phủcì õ 4 . Phán loải chi loải chi phê sn xút chung gäưm: - Chi phê sa n xu t chung c âënh: la nh ỵng chi phê sa ní áú äú ì ỉ í xu t giạn ti p, th ng thay â i theo s l üng sa n xu t, nh chiáú ãú ỉåì äø äú ỉå í áú ỉ phê kh u hao chi phê ba o d ỵng mạy nha x ng va chi phêáú í ỉå ì ỉåí ì qua n l ha nh chênh cạc ph n x ng sa n xu tí ì åí á ỉåí í áú- Chi phê sa n xu t chung bi n â i: la nh ỵng chi phê sa ní áú ãú äø ì ỉ í xu t giạn ti p th ng thay â i tr ûc ti p hồûc g n nh tr ûcáú ãú ỉåì äø ỉ ãú áư ỉ ỉ ti p theo s l üng sa n ph m sa n xu t nh chi phê nguy n li ûu,ãú äú ỉå í áø í áú ỉ ã ã v ût li ûu giạn ti p, chi phê nh n vi n ph n x ng. á ã ãú á ã á ỉåíSVTH:Nguùn Thanh Tng 4Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ Ë5. Hảch toạn chi tiãút chi phê sn xút chung: 5.1. Chỉïng tỉì hảch toạn : Cạc ch ïng t s dủng trong hảch toạn chi phê sa nỉ ỉì ỉí í xu t chung la cạc phi u chi ti n , cacï phi u y u c u xu t v ûtáú ì ãú ãư ãú ã áư áú á li ûu, họa â n thanh toạn, s l üng . ã å äú ỉå 5.2. Phỉång phạp hảch toạn chi tiãút chi phê sn xút chung: Hảch toạn chi ti t chi phê sa n xu t chung â üc chiãú í áú ỉå phê th ûc lénh theo t ng ph n x ng, k toạn chi phê m the chiỉ ỉì á ỉåí ãú åí í ti t hồûc s chi ti t hảch toạn chi phê sa n xu t chung pha nãú äø ãú í áú í ạnh cạc chi phê phạt sinh va cạc â i t üng hảch toạn chi phêì äú ỉå cọ li n quan. Càn c ï â ghi va o s chi ti t la s chi ti t cạc Ta iã ỉ ãø ì äø ãú ì äø ãú ì Khoa n thạng tr ï ïc va cạc ch ïng t g c, cạc ba ng ph n b ,í ỉ å ì ỉ ỉì äú í á äø cạc ba ng k chi phê. S cọ th m cho ri ng hồûc cng cọ thí ã äø ãø åí ã ãø m chung cho nhi u ph n x ng .åí ãư á ỉåí 6. Hảch toạn täøng håüp chi phê sn xút chung : a. Ti khon sỉí dủng: hảch toạn chi phê sa n xu t chung, k toạn s dủngÂãø í áú ãú ỉí TK627-chi phê sa n xu t chung ta i khoa n na y â üc m chi ti tí áú ì í ì ỉå åí ãú cho t ng b ü ph ûn sa n xu t kinh doanhỉì ä á í áúK t c u ta i khoa n Tk627:ãú áú ì í + B n N ü: T ûp h üp t t ca cạc chi phê sa n xu t chungã å á å áú í í áú phạt sinh trong ky g m cạc n üi dung tr nì äư ä ã + B n Cọ:ã .Cạc khoa n ghi gia m chi phê sa n xu t chungí í í áúSVTH:Nguùn Thanh Tng 5Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ Ë K t chuy n hồûc ph n b chi phê sa n xu t chung va ỗú ãø á äø í áú ì b n n ü Tk154 hồûc b n N ü Tk631ã å ã å Tk627 cu i ky kh ng cọ s däú ì ä äú ỉ Tk627 cọ 6 ta i khoa n c p 2ì í áúTk6271- chi phê nh n vi n ph n x ngá ã á ỉåíTk6272- chi phê v ût li û ãTk6273- chi phê dủng củ sa n xu t í áúTk6274- chi phê kh u hao ta i sa n c âënháú ì í äúTk6277- chi phê dëch vủ mua ngoa i ìTk6278- chi phê khạc bà ng ti nò ãư Tu y theo y u c u qua n l cu a doanh nghi ûp ma cọ th mì ã áư í í ã ì ãø åí th m m üt s Ta i khoa n c p hai khạc â pha n ạnh m üt s y ä äú ì í áú ãø í ä äú ãú t chi phê thu üc hoảt â üng ph n x ng hồûc hoảt â üng sa näú ä ä á ỉåí ä í xu t.áúChi phê sa n xu t chung na y cọ li n quan nhi u sa n ph m,í áú ì ã ãưì í áø lao vu dëch vủ .nhi u â i t üng hảch toạn chi phê, n n cu i kư äú ỉå ã äú ì th ng hoảt â üng ph n b cho cạc sa n ph m, lao vủ dëch vủỉåì ä á äø í áø theo m üt ti u chu n ph n b thêch h üp, chà ng hản ph n bä ã áø á äø å ó á äø theo ti n l ng c ng nh n sa n xu t, theo chi phi tr ûc ti p, theo sãư ỉå ä á í áú ỉ ãú äú gi la m vi ûc cu a mạy mọc hồûc theo âënh m ïcåì ì ã í ỉTrong thạng, â i v ïi nh ỵng ch ïng t phạt sinh trong n üiäú å ỉ ỉ ỉì ä b ü â n vë nh : l ng, phi u y u c u â üc ghi va o s nh ût kêä å ỉ ỉå ãú ã áư ỉå ì äø á trong thạng, co n â ïi v ïi nh ỵng ch ïng t phạt sinh b n ngoa iì äú å ỉ ỉ ỉì ã ì nh cạc họa â n v cung c p sa n ph m lao vủ dëch vủ ch å ãư áú í áø doanh nghi ûp th ng nh ûn â üc. Do âọ nh n vi n k toạn chiã ỉåì á ỉå á ã ãú SVTH:Nguùn Thanh Tng 6Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ Ëphê cọ th t ûp h üp t t ca cạc ch ïng t v chi phê sa n xu tãø á å áú í ỉ ỉì ãư í áú chung. Th ûc t phạt sinh trong thạng va l ûp bụt toạn ghi sỉ ãú ì á äø nh ût kê theo th i âi m phạt sinh nghi ûp vủá åì ãø ãb.Trçnh tỉû hảch toạn: • Hảch toạn Chi phê Nhán viãn phán xỉåíng: - K toạn chi phê trong ky t ûp h üp ti n l ng, ti n c ngãú ì á å ãư ỉå ãư ä phủ c p, BHXH , BHYT, KPC cạc nh n vi n qua n l ph n x ngáú  á ã í á ỉåí theo ty l û quy âënh. í ã+ N ü TK 627 (6271) å Cọ TK 334 ,3381 ,3382 ,3384.• Hảch toạn Chi phê váût liãûu dng cho phán xỉåíng:- Xu t v ût li ûu du ng s a ch ỵa ba o d ỵng ph náú á ã ì ỉí ỉ í ỉå åí á x ng ỉåí+N ü TK 627 (TK 6272)å Cọ TK 152• Hảch toạn Chi phê cäng củ dủng củ tải phán xỉåíng:- Trong ky n u cọ nghi ûp vủ li n quan â n vi ûc xu t c ng củì ãú ã ã ãú ã áú ä dủng củ cho ph n x ng thç k toạn hảch toạn cạc tr ngá ỉåí ãú ỉåì h üp nh sau:å ỉ+ N u c ng củ dủng củ cọ giạ trë bẹ thç khi xu t du ngãú ä áú ì k toạn hảch toạn h t va o n i s dủng ph n x ng:ãú ãú ì å ỉí åí á ỉåío N ü Tk 627(6273)å Cọ Tk 153 - Giạ trë th ûc t xu tỉ ãú áú du ngìSVTH:Nguùn Thanh Tng 7Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ Ë+ N u c ng củ dủng củ xu t du ng cọ giạ trë l ïn thç khçãú ä áú ì å xu t du ng thç k toạn hảch toạn va o chi phê tra tr ïc,áú ì ãú ì í ỉå sau âọ m ïi ph n b giạ trë c ng củ dủng củ, nh sau:å á äø ä ỉo N ü TK 142 ( 242)å Cọ TK 153 ( giạ trë th ûc t xu tỉ ãú áú du ng )ìo N ü TK 627 ( 6273)å Cọ TK 142 , 242 ( S l n ph näú áư á b )äø• Hảch toạn Trêch kháúu khao TSCÂ, mạy mọc thiãút bë dng cho phán xỉåíng.Càn c ï va o ba ng ph n b kh u hao TSC cu a t ng ph nỉ ì í á äø áú  í ỉì á x ng sa n xu t va xạc âënh m ïc kh u hao pha i tênh, kỉåí í áú ì ỉ áú í ãú toạn âënh khoa n nh sau:í ỉ+ N ü TK 627 ( TK 6274)å Cọ TK 214• Hảch toạn Chi phê âiãûn nỉåïc âiãûn thoải th nh xỉåíng , sỉía chỉỵa mạy mọc , th phán xỉåíng.K toạn pha n ạnh chi phê dëch vủ thu ngoa i phủc vủãú í ã ì cho cạc hoảt â üng ph n x ng, cạc b ü ph ûn sa n xu tä åí á ỉåí ä á í áú nh : chi phê âi ûn n ïc âi ûn thoải, chi phê s a ch ỵa ta iỉ ã ỉå ã ỉí ỉ ì sa n c âënh thu ngoa i üc âënh khoa n nh sau:í äú ã ì Âỉå í ỉ+ N ü TK 627 (6277)åCọ TK 331 (pha i tra cho ng i bạn)í í ỉåì• Hảch toạn Chi phê bàòng tiãưn dng åí phán xỉåíng:SVTH:Nguùn Thanh Tng 8Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ ËK toạn pha n ạnh chi phê bà ng ti n ngoa i nh ỵng n üi dungãú í ò ãư ì ỉ ä chi phê k tr n phủc vủ cho hoảt â üng ph n x ng, cạc b üãø ã ä á ỉåí ä ph ûn sa n xu t nh : chi phê h üi nghë, ti p khạch, ph ná í áú ỉ ä ãú åí á x ng, â üc âënh khoa n nh sau:ỉåí ỉå í ỉ+ N ü TK 627 (6278)å Cọ TK 111, 112 * Cu i ky k toạn k t chuy n chi phê sa n xu täú ì ãú ãú ãø í áú chung theo cạc â i t üng t ûp h üp chi phê sau:äú ỉå á å- K t chuy n bi n phê sa n xu t chung va ph n b va ỗú ãø ãú í áú ì á äø ì TK154 hồûc TK631: + N ü TK154 hồûcTK631å Cọ TK627(627bi n phê sa n xu t chung )ãú í áú- Ri ng âënh phê sa n xu t chung â üc t ûp h üp va ph nã í áú ỉå á å ì á b nh sau:äø ỉ + n u sa n xu t theo c ng xu t bçnh th ng:ãú í áú ä áú ỉåìo N ü TK154å Cọ TK627(627âënh phê sa n xu tí áú chung ) + N u sa n xu t d ïi c ng su t bçnh th ng:ãú í áú ỉå ä áú ỉåìo N ü TK154å Cọ TK627(627âënh phê)- Khoa n ch nh l ûch kh ng â üc ph n b k toạn ghií ã ã ä ỉå á äø ãú nh ûn la chi phi phê sa n xu t kinh doanh trong ky va â ücá ì í áú ì ì ỉå ph n b nh sau:á äø ỉSVTH:Nguùn Thanh Tng 9Chuyón õóử tọỳt nghióỷpGVHD: ThS. L TH KIM HOA ậN TK632ồ Coù TK627(627õởnh phờ sxc)SVTH:Nguyóựn Thanh Tuỡng 10[...]... toạn chi tiãút chi phê sn xút chung: Hảch toạn chi ti t chi phê sa n xu t chung c ng ty â ücãú í áú ä æå th ûc hi ûn chi ti t theo t ng ph n x ng, k toaïn chi phê m th ã ãú ỉì á ỉåí ãú åí í chi ti t hồûc s chi ti t hảch toạn chi phê sa n xu t chungãú äø ãú í áú pha n aïnh caïc chi phê phaït sinh va cạc â i t üng hảch toạn chi ì äú æå phê coï li n quan. Càn c ï â ghi va o s chi ti t la s chi ti... toạn chi phê sa nỉ ỉì ỉí í xu t chung la caïc phi u chi ti n , cacï phi u y u c u xu t v ûtáú ì ãú ãư ãú ã áư áú á li ûu, họa â n thanh toạn, s l üng ã å äú ỉå 5.2. Phỉång phạp hảch toạn chi tiãút chi phê sn xút chung: Hảch toạn chi ti t chi phê sa n xu t chung â üc chi ú í áú ỉå phê th ûc lénh theo t ng ph n x ng, k toaïn chi phê m the chi ỉì á ỉåí ãú åí í ti t hồûc s chi ti t hảch toạn chi. .. HOẪ Ë Cu i thaïng càn c ï va o”s chi ti t ta i khoa n”â l n “ säú æ ì äø ãú ì í ãø ã äø t ng h üp ta i khoa n” va càn c ï va o “s chi ti t” l n”ba ng t ngäø å ì í ì ỉ ì äø ãú ã í äø h üp chi ti t” â i chi u gi ỵa”s t ng h üp ta i khoa n”va ”ba ngå ãú äú ãú æ äø äø å ì í ì í t ng h üp chi ti t” theo t ng ta i khoa n. Sau âoï â i chi u gi ỵa”äø å ãú ỉì ì í äú ãú æ s chi ti t ta i khoa n ti n màût”... í ạnh cạc chi phê phạt sinh va cạc â i t üng hảch toạn chi phêì äú ỉå coï li n quan. Càn c ï â ghi va o s chi ti t la s chi ti t cạc Ta iã ỉ ãø ì äø ãú ì äø ãú ì Khoa n thạng tr ï ïc va cạc ch ïng t g c, caïc ba ng ph n b ,í ỉ å ì ỉ ỉì äú í á äø cạc ba ng k chi phê. S cọ th m cho ri ng hồûc cng cọ thí ã äø ãø åí ã ãø m chung cho nhi u ph n x ng .åí ãư á ỉåí 6. Hảch toạn täøng håüp chi phê sn... c n â i ta i khoa n” va ”ba ng t ng h üp chi ú å í á äú ì í ì í äø å ti t” â l ûp ”baïo caïo k toạn”ãú ãø á ãúII. THỈÛC TÃÚ VÃƯ CÄNG TẠC HẢCH TOẠN V PHÁN BÄØ CHI PHÊ SN XÚT CHUNG1.Thỉûc tãú vãư hảch toạn chi tiãút chi phê sn xút chung:1.1. Chỉïng tỉì hảch toạn : Cạc ch ïng t s dủng trong hảch toạn chi phê sa nỉ ỉì ỉí í xu t chung c ng ty la caïc phi u chi ti n , cacï phi u y u c ú åí ä ì ãú ãư... â i chi u nga yã äú ãú ì: Quan h û â i chi u thaïngã äú ãúHà ng nga y càn c ï va o ch ïng t g c â ki m tra, k toạnị ì æ ì æ æì äú ãø ãú ghi va o s chi ti t ta i khoa n caïc nghi ûp vủ phạt sinh nh th äø ãú ì ớ ó ổ chi b ng ti n mỷt thỗ ghi va o s qu. i v ïi cạc â i t üngị ãư ì äø Âäú å äú ỉå c n theo doợi chi ti t thỗ cn c ï va o ch ïng t g c â ghi va o” sáư ãú ỉ ì ỉ ỉì äú ãø ì äø k toạn chi. .. tạc hảch toạn chi äú ì ỉ ãø äø á ä phê sa n xu t.í áúTuy nhi n, hi ûn nay taûi doanh nghi ûp ch a chi ti t t tã ã ã æ ãú áú ca nh îng ch ïng t phaït sinh tr n cu ng m üt s chi ti t TK627í ỉ ỉ ỉì ã ì ä äø ãú Sinh viãn thỉûc hiãûn:Nguùn thanh Tuìng Chun âãư täút nghiãûpGVHD: ThS. L TH KIM HOẪ ËTk däúi ỉïng Säú tiãưn152415363.509.46418.153.510Täøng cäüng 81.662.974Bng chi tiãút chi phê dủng... va o chi ư ỉå ãø äư äư ã ỉå ãú ì phê .N ü Tk627(627dl):å 383.203.074 Coï Tk 331(331dl): 383.203.074 Chi phê na y â üc ph n b cho t ng nhoïm sa n ph mì ỉå á äø ỉì í áø theo âënh m ïc ti u nàng l üng â üng l ûc tênh cho â n vë sa næ ã ỉå ä ỉ å í ph m cu a nhọmáø íToa n b ü chi phê âi ûn, n ïc cu a C ng ty â u â ücì ä ã ỉå í ä ãư ỉå t ûp h üp va o chi phê sa n xu t chung, kh ng ph n b cho chi ... hảch toạn chi phê sa n xu t chung, k toạn s dủngÂãø í áú ãú ỉí TK627 -chi phê sa n xu t chung ta i khoa n na y â üc m chi ti tí áú ì í ì ỉå åí ãú cho t ng b ü ph ûn sa n xu t kinh doanhỉì ä á í áúK t c u ta i khoa n Tk627:ãú áú ì í + B n N ü: T ûp h üp t t ca caïc chi phê sa n xu t chungã å á å áú í í áú phaït sinh trong ky g m caïc n üi dung tr nì äư ä ã + B n Cọ:ã .Caïc khoa n ghi gia m chi phê... 30Ch ïng tæ ỉì g cäúS quäø S chi ti t tkäø ãú S k toaïn chi ø ãú ti tãúS t ng h üpäø äø å tkBa ng c n â ií á äú tkBaïo caïo kãú toaïnBa ng t ng h üp chi äø å ti tãú Chun âãư täút nghiãûp Trang 47 khoa kãú toạnPHÁƯN III. KIÃÚN GỌP PHÁƯN HON THIÃÛN PHỈÅNG PHẠP HẢCH TOẠN V PHÁN BÄØ CHI PHÊ SN XÚT CHUNGI. NHÁÛN XẸT CHUNG VÃƯ CÄNG TẠC HẢCH TOẠN V PHÁN BÄØ CHI PHÊ SN XÚT CHUNG TẢI CÄNG . bäø chi phê sn xút chung. PHÁƯNI :CÅ SÅÍ L LÛN CHUNG VÃƯ HẢCH TOẠN V PHÁN BÄØ CHI PHÊ SN XÚT CHUNG I. NHỈỴNG VÁÚN ÂÃƯ CHUNG VÃƯ HẢCH TON CHI PHÊ SN XÚT CHUNG. tiãút chi phê sn xút chung: Hảch toạn chi ti t chi phê sa n xu t chung â üc chi ú í áú ỉå phê th ûc lénh theo t ng ph n x ng, k toạn chi phê
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung.Doc, Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung.Doc, Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung.Doc, Khại niãûm: Chi phê sa n xu t chung la nh ỵng chi phê c n thi t phủc Näüi dung ca chi phê sn xút chung: Bao g m:, Nhiãûm vủ ca hảch toạn chi phê sn xút chung: Hảch toạn chi tiãút chi phê sn xút chung: 1. Chỉïng tỉì hảch toạn :, Trỗnh tổỷ haỷch toaùn:, Nhiãûm vủ: Chỉïc nàng, nhiãûm vủ ca Cäng ty: 1.Chỉïc nàng:, Quy trỗnh cọng nghóỷ saớn xuỏỳt saớn phỏứm:, Hỗnh thổùc kóỳ toaùn aùp duỷng:, Vãư viãûc hảch toạn v phán bäø chi phê sn xút chung:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay