Đảng bộ tỉnh quảng ninh lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1996 đến năm 2011

172 6 0
  • Loading ...
1/172 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN _ NGUYỄN THỊ NHUNG ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2011 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ HÀ NỘI - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN _ NGUYỄN THỊ NHUNG ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2011 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 62 22 03 15 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS ĐOÀN NGỌC HẢI HÀ NỘI - 2018 Lời cam đoan Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS TS Đoàn Ngọc Hải Các số liệu luận án trung thực, bảo đảm tính khách quan Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2018 Tác giả luận án Nguyễn Thị Nhung DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa CNXH Chủ nghĩa xã hội KT - XH Kinh tế - xã hội NXB Nhà xuất UBND Ủy ban nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 1.1.1 Các cơng trình khoa học nghiên cứu chung xây dựng giai cấp công nhân 1.1.2 Các công trình khoa học nghiên cứu xây dựng đội ngũ công nhân địa phương 14 1.1.3 Các cơng trình khoa học nghiên cứu liên quan đến Quảng Ninh xây dựng đội ngũ công nhân Quảng Ninh .17 1.2 Kết nghiên cứu cơng trình liên quan đến đề tài luận án vấn đề luận án tập trung giải .20 1.2.1 Kết nghiên cứu cơng trình liên quan đến đề tài, luận án kế thừa phát triển 21 1.2.2 Những vấn đề luận án tập trung giải 22 Tiểu kết chƣơng 23 Chƣơng CHỦ TRƢƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2005 .24 2.1 Những yếu tố tác động chủ trƣơng Đảng tỉnh Quảng Ninh xây dựng đội ngũ công nhân .24 2.1.1 Những yếu tố tác động đến việc xây dựng đội ngũ công nhân Đảng tỉnh Quảng Ninh 24 2.1.2 Chủ trương Đảng tỉnh Quảng Ninh xây dựng đội ngũ công nhân (1996-2005) .42 2.2 Quá trình đạo xây dựng đội ngũ công nhân Đảng tỉnh Quảng Ninh (1996 - 2005) 49 2.2.1 Chỉ đạo xây dựng đội ngũ công nhân phát triển cấu, số lượng để đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Quảng Ninh 49 2.2.2 Chỉ đạo cơng tác giáo dục trị, tưởng nâng cao nhận thức cho đội ngũ công nhân 50 2.2.3 Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ tay nghề đội ngũ công nhân 52 2.2.4 Chỉ đạo thực chế độ sách nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân .54 2.2.5 Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng tổ chức trị - xã hội doanh nghiệp, sở sản xuất, phát huy vai trò đội ngũ cơng nhân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội 56 Tiểu kết chƣơng 61 Chƣơng ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2011 63 3.1 Tình hình chủ trƣơng Đảng tỉnh Quảng Ninh xây dựng đội ngũ công nhân 63 3.1.1 Tình hình mới, xu hướng biến đổi đội ngũ công nhân Quảng Ninh chủ trương Đảng xây dựng giai cấp công nhân 63 3.1.2 Chủ trương Đảng tỉnh Quảng Ninh xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 2006 đến năm 2011 .74 3.2 Q trình đạo xây dựng đội ngũ cơng nhân Đảng tỉnh Quảng Ninh (2006 - 2011) 78 3.2.1 Chỉ đạo xây dựng đội ngũ công nhân phát triển cấu, số lượng để đáp ứng với u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa tỉnh Quảng Ninh78 3.2.2 Chỉ đạo nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp trình độ trị đội ngũ cơng nhân 80 3.2.3 Chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ tay nghề đội ngũ công nhân 82 3.2.4 Chỉ đạo thực chế độ sách nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân .84 3.2.5 Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng tổ chức trị - xã hội doanh nghiệp, sở sản xuất, phát huy vai trò đội ngũ cơng nhân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội 87 Tiểu kết chƣơng 95 Chƣơng NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 97 4.1 Nhận xét lãnh đạo Đảng tỉnh Quảng Ninh xây dựng đội ngũ công nhân (1996 - 2011) 97 4.2 Một số kinh nghiệm 112 Tiểu kết chƣơng 130 KẾT LUẬN 132 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .135 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .136 PHỤ LỤC .149 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, bối cảnh tồn cầu hóa, khoa học, cơng nghệ phát triển mạnh mẽ, giai cấp công nhân nước, nước phát triển, lực lượng xã hội quan trọng tham gia tích cực vào trình phát triển KT - XH quốc gia Giai cấp công nhân Việt Nam phận giai cấp công nhân quốc tế Hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam lực lượng tiên phong nghiệp CNH, HĐH đất nước Giai cấp công nhân Việt Nam tảng sở trị xã hội vững Đảng Xây dựng giai cấp cơng nhân lớn mạnh góp phần quan trọng vào trình xây dựng Đảng, phát triển KT-XH đất nước, xây dựng đất nước theo đường xã hội chủ nghĩa Trong trình tồn tại, phát triển Đảng, thời kỳ đổi tồn diện đất nước, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, sách xây dựng, phát triển giai cấp cơng nhân Nhờ đó, giai cấp cơng nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành số lượng, chất lượng Giai cấp công nhân hoạt động tất lĩnh vực kinh tế, thành phần kinh tế Giai cấp công nhân Việt Nam khẳng định lực lượng tiên phong, đầu nghiệp CNH, HĐH đất nước Tuy nhiên, tác động nhiều chiều cách mạng khoa họccông nghệ xu hướng tồn cầu hóa tác động mặt trái chế thị trường xây dựng giai cấp cơng nhân Việt Nam nhiều khó khăn, bất cập Nhiều vấn đề liên quan đến giai cấp công nhân như: lao động, việc làm, thu nhập, nhà ở, bảo hiểm, xây dựng Đảng, tổ chức trị- xã hội doanh nghiệp, doanh nghiệp nhân đặt nhiều vấn đề cần có định hướng phát triển Đảng Trong đó, nhiều chủ trương, sách Đảng, Nhà nước xây dựng giai cấp công nhân chậm đổi chưa phù hợp với thực tiễn, đánh giá vị trí, vai trò phát huy vai trò giai cấp cơng nhân nghiệp CNH, HĐH đất nước hạn chế Xuất phát từ thực trạng đó, việc quan tâm, chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh phát triển toàn diện đặt tất yếu khách quan, trở thành vấn đề có ý nghĩa chiến lược Đảng thời kỳ Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi khẳng định: “Tăng cường xây dựng giai cấp cơng nhân có giác ngộ lĩnh trị, có trình độ học vấn nghề nghiệp ngày cao trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa” [48, tr 5] Thực chủ trương đó, Đảng tỉnh Quảng Ninh bước quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương Đảng vào thực tiễn xây dựng đội ngũ công nhân Tỉnh Đội ngũ công nhân tỉnh Quảng Ninh phận giai cấp cơng nhân Việt Nam, có truyền thống lâu đời, kiên cường bất khuất đấu tranh, cần cù sáng tạo lao động sản xuất, có nhiều đóng góp quan trọng vào nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Trong nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH Tỉnh, vai trò đội ngũ cơng nhân trở nên quan trọng Bởi vì, đội ngũ cơng nhân nguồn lực đặc biệt quan trọng để phát triển KT - XH nhanh bền vững, nhân tố định thành công nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH hội nhập khu vực, quốc tế Tỉnh Dưới lãnh đạo Đảng tỉnh Quảng Ninh, đội ngũ công nhân có biến đổi cấu, số lượng chất lượng Tuy nhiên, đội ngũ công nhân Quảng Ninh bộc lộ số hạn chế như: cấu chưa phù hợp, số lượng trình độ học vấn, chuyên môn kĩ thuật, nghề nghiệp công nhân thấp, kỷ luật lao động chưa cao; đa số công nhân tỉnh xuất thân từ nông dân, chưa đào tạo có hệ thống, khả ứng dụng tiến khoa học, công nghệ đại vào sản xuất ít, giác ngộ giai cấp lĩnh trị độicơng nhân chưa đồng đều; hiểu biết sách, pháp luật nhiều hạn chế Thực tế khơng cản trở trình nâng cao chất lượng đội ngũ cơng nhân Tỉnh mà rào cản việc thực mục tiêu sớm đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh công nghiệp - dịch vụ Thực trạng đòi hỏi Đảng tỉnh Quảng Ninh cần có chủ trương, đạo đắn, phù hợp để bước xây dựng đội ngũ công nhân Tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH, chủ động, tích cực hội nhập khu vực, quốc tế tình hình Nhằm góp phần đánh giá đầy đủ, khách quan, khoa học trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân Đảng tỉnh Quảng Ninh, từ đánh giá ưu điểm, hạn chế rút kinh nghiệm lịch sử để vận dụng vào thực, góp phần vào việc tổng kết thực tiễn lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân Đảng tỉnh, với ý nghĩa tác giả chọn đề tài: “Đảng tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1996 đến năm 2011” làm luận án tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ hoạt động lãnh đạo Đảng tỉnh Quảng Ninh xây dựng đội ngũ công nhân năm 1996 - 2011; rút số nhận xét, kinh nghiệm lịch sử để vận dụng vào xây dựng đội ngũ công nhân Tỉnh đạt kết quả, hiệu cao 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ yếu tố tác động đến lãnh đạo Đảng tỉnh Quảng Ninh xây dựng đội ngũ công nhân Tỉnh năm 1996 - 2011 - Phân tích, luận giải làm rõ chủ trương, đạo Đảng tỉnh Quảng Ninh xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1996 đến năm 2011 - Nhận xét ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân Đảng tỉnh Quảng Ninh - Đúc rút kinh nghiệm từ trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân Đảng tỉnh Quảng Ninh để vận dụng vào thực Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động lãnh đạo Đảng tỉnh Quảng Ninh xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1996 đến năm 2011 3.1 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: xây dựng giai cấp cơng nhân lĩnh vực có nội dung rộng lớn thể chủ trương, đạo có quan hệ chặt chẽ với tạo nên tổng thể thống tiến trình phát triển KT - XH đất nước địa 151 152 153 154 155 156 157 Phụ lục Khảo sát tình hình hoạt động, sinh hoạt doanh nghiệp địa bàn tỉnh TT Nội dung ĐVT Năm 2008 2009 2010 2011 Tỷ lệ Doanh nghiệp tổ chức Đại hội CNVC % 100 100 100 100 Tỷ lệ Cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán công chức % 97,7 100 100 100 Tỷ lệ Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động % 59,6 65,7 70,8 77 Tỷ lệ công nhân lao động khu % vực nhà nước tham gia Bảo hiểm xã hội 79,5 89,4 91,2 89,1 Tỷ lệ Doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương % 59,1 58 71,4 77 Tỷ lệ Doanh nghiệp ký thỏa ước lao động % 59,1 58 71,4 77 Cơng đồn tham gia kiểm tra thực pháp luật lao động, Quy chế dân chủ sở Đơn vị 334 310 348 460 Số tổ vấn pháp luật Tổ 138 154 186 252 Tổ chức thi An toàn vệ sinh Người lao động Cuộc Số người tham gia 23 22 50 58 1.255 956 3.740 4.036 182 188 208 222 8402 9.650 10 Huấn luyện an toàn Vệ sinh Lớp lao động Số người tham gia Lượt 10.062 12.300 (Nguồn: Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh) 158 Phụ lục 4: Phân loại sở đào tạo theo loại hình doanh nghiệp năm 2009 Đơn vị tính: % Doanh nghiệp Doanh nhiệp Doanh nghiệp có Nhà nước Nhà nước vốn đầu nước Trường Cao 28,5 33,7 29,4 9,9 10,3 5,8 8,7 8,2 2,1 22,3 20,1 34,2 16,9 17 18,2 13,6 10,7 10,2 Đẳng, Đại học TT Dạy nghề đoàn thể TT Dạy nghề nhân Doanh nghiệp nhận vào làm đào đạo Vừa làm vừa học doanh nghiệp Chưa đào tạo (Nguồn: Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh) 159 Phụ lục 5: Tiền lƣơng trung bình cơng nhân phân theo nhóm ngành năm 2010 Đơn vị tính: % Ngành nghề Nơng, lâm, Dệt may, Điện nước, Giao thông vận Thương mại, thủy sản giày da Mỹ nghệ tải, xây dựng, dịch vụ khí, than đá Dưới 700 17,8 12,1 12,7 11,9 2,7 20,5 31,2 12,7 19,3 25,7 5,5 28 2,5 12,1 20,5 17,1 14 14 13,2 16,1 19,2 6,5 33,5 16,9 14,9 13 6,1 18,9 18,2 12,1 6,8 5,6 8,4 7,5 nghìn đồng Từ 700 đến 1,2 triệu đồng Từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng Từ 1,5 đến triệu Trên đến triệu Trên đến triệu Trên triệu (Nguồn: Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh) 160 Phụ lục 6: Lực lƣợng cơng nhân theo trình độ học vấn (2001 - 2010) Đơn vị: 1000 người, % 2001 Chỉ tiêu Số lượng 2002 % Số lượng 2003 % Số lượng 2004 % Số lượng 2005 % Số lượng 2006 % Số lượng 2007 Số % lượng 2008 % Số lượng 2009 % Số lượng 2010 % Số lượng % Tổng số 475 100 499 100 523 100 529 100 534 100 556 100 586 100 603 100 614 100 623 100 Chưa biết chữ 10 10 10 10 % 10 10 10 10 10 10 24 25 26 26 26 27 28 24 25 26 Tốt nghiệp tiểu học 77 16 83 17 86 17 86 16 85 16 88 16 93 16 90 15 92 15 95 15 Tốt nghiệp THCS 188 39 198 40 210 40 209 40 211 40 220 40 234 40 228 38 231 38 234 38 Tốt nghiệp THPT 177 37 183 37 191 36 197 37 203 38 210 37 222 37 251 42 256 42 259 42 Chưa tốt nghiệp tiểu học (Nguồn: Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh) 161 Phụ lục 7: Cơ cấu công nhân theo độ tuổi năm 2011 Tổng Nhóm tuổi Số lƣợng Đơ thị % Số lƣợng Nông thôn % Số lƣợng % Tổng 696.56 100,0 438.857 100,0 257.703 100,0 15-19 34.25 4,9 10.971 2,5 23.279 9,0 20-24 69.318 10,0 38.714 8,8 30.604 11,9 25-29 95.898 13,8 65.023 14,8 30.875 12,0 30-34 86.605 12,4 62.318 14,2 24.287 9,4 35-39 90.563 13,0 59.246 13,5 31.317 12,2 40-44 88.015 12,6 57.929 13,2 30.086 11,7 45-49 79.32 11,4 50.374 11,5 28.946 11,2 50-54 77.54 11,1 52.174 11,9 25.366 9,8 55-59 32.745 4,7 22.943 5,0 9.802 3,8 60+ 42.306 6,1 19.165 4,6 23.141 9,0 (Nguồn: Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh) 162 Phụ lục Một số hình ảnh hoạt động công nhân Quảng Ninh Công nhân mỏ than Dƣơng Huy (Nguồn ảnh: Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh) Công nhân công ty than Dƣơng Huy - TKV (Nguồn ảnh: Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh) 163 Công nhân mỏ than Nam Mẫu (Nguồn ảnh: Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh) 164 Buổi lễ phát động tháng cơng nhân (Nguồn ảnh: Liên đồn Lao động tỉnh Quảng Ninh) Công nhân Công ty Cổ phần chế tạo máy - Vinacomin (Nguồn ảnh: Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh) Hội nghị tổng kết thi viết lao động cơng đồn (Nguồn ảnh: Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh) 165 ... dựng đội ngũ công nhân tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo Đảng Đảng tỉnh Quảng Ninh từ năm 1996 đến năm 2011 - Rút số nhận xét kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân Đảng tỉnh Quảng Ninh từ năm 1996. .. trương, đạo Đảng tỉnh Quảng Ninh xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1996 đến năm 2011 - Nhận xét ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân trình lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân Đảng tỉnh Quảng Ninh - Đúc... diện Đảng tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1996 đến năm 2011, góc độ khoa học Lịch Sử Đảng Vì vậy, tác giả chọn vấn đề: Đảng tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo xây dựng đội ngũ công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đảng bộ tỉnh quảng ninh lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1996 đến năm 2011 , Đảng bộ tỉnh quảng ninh lãnh đạo xây dựng đội ngũ công nhân từ năm 1996 đến năm 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay