Năng lực thông tin của sinh viên trường đại học luật hà nội

141 6 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  LÊ THỊ NGA NĂNG LỰC THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN THƢ VIỆN Nội - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  LÊ THỊ NGA NĂNG LỰC THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT NỘI Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thƣ viện Mã số: 60 32 02 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN THƢ VIỆN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đỗ Văn Hùng Nội - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  LÊ THỊ NGA NĂNG LỰC THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT NỘI Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thƣ viện Mã số: 60 32 02 03 LUẬN VĂN THẠC SĨ THÔNG TIN THƢ VIỆN XÁC NHẬN HỌC VIÊN ĐÃ SỬA THEO GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học Chủ tịch Hội đồng chấm Luận văn TS Đỗ Văn Hùng PGS.TS Nguyễn Thị Lan Thanh Nội - 2018 XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN Luận văn chỉnh sửa theo ý thành viên kiến hội đồng kết luận hội đồng cụ thể sau: - Làm rõ mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, mục đích nghiên cứu - Có thống yếu tố cấu thành lực thông tin - Làm sâu sắc giải pháp - Trình bày lại bảng số liệu cho quy định Trường - Chinhr Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Thị Lan Thanh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học TS Đỗ Văn Hùng Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Trường đại học Khoa học xã hội Nhân văn, ĐHQGHN không liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền gây q trình thực (nếu có) Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Lê Thị Nga LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, ngồi nỗ lực thân, nhận giúp đỡ nhiều q thầy cơ, gia đình bạn bè Trước hết, với tình cảm chân thành kính trọng nhất, tơi xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo trực tiếp hướng dẫn tơi làm khóa luận tốt nghiệp thời gian qua – thầy giáo, TS Đỗ Văn Hùng Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn thầy giúp đỡ, hướng dẫn theo sát nhắc nhở, động viên tơi vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ Luận văn Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp cho kiến thức quý báu lĩnh vực thông tin thư viện kiến thức liên quan khác năm học vừa qua Cuối động viên, quan tâm, chăm sóc gia đình bạn bè, tơi xin chân thành cảm ơn Mặc dù nỗ lực để hoàn thành khóa luận này, nhiên với khả có hạn nên khóa luận tốt nghiệp tơi nhiều thiếu sót, tơi mong nhận góp ý từ phía thầy cô bạn để tiến học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn! Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017 Tác giả luận văn Lê Thị Nga TÓM TẮT Năng lực thơng tin giúp cho sinh viên có khả kỹ tìm kiếm, thu thập, đánh giá sử dụng thông tin cách hiệu quả, hợp pháp sở giúp sinh viên có khả học tập suốt đời, giúp sinhviên làm chủ giới thơng tin, tự định hướng, hồn thiện thân Tuy nhiên, quan sát ban đầu tác giả thấy lực thông tin của sinh viên Trường Đa ̣i ho ̣c Luâ ̣t Hà Nô ̣i chưa tốt nên viê ̣c xác đinh ̣ nhu cầ u tin , tìm kiếm sử dụng thông tin phục vụ học tập chưa đa ̣t hiể u quả cao Để làm sáng tỏ nguyên nhân vấn đề trên, tác giả đặt ba câu hỏi: (1) Thực trạng lực thông tin sinh viên trường Đại học Luật Nội nào? (2) Những yếu tố tác động đến việc nâng cao lực thông tin cho sinh viên trường Đại học Luật Nội? (3) Nội dung cách thức triển khai đào tạo lực thông tin phù hợp với sinh viên trường Đại học Luật Nội? Để trả lời câu hỏi này, tác giả tiến hành nghiên cứu tài liệu để tạo nên sở lý thuyết lực thông tin, khảo sát lấy số liệu thông qua bảng hỏi vấn với đối tượng lãnh đạo trường, lãnh đạo thư viện, cán thư viện, sinh viên giảng viên Nghiên cứu đưa ba kết (1)Sinh viên trường Đại học luật Nội chưa đươ ̣c trang bi ̣kiế n thức lực thông tin họ chưa nhận thấy tầm quan trọng kiến thức này; (2) Chương trin ̀ h đào ta ̣o của nhà trường chưa lồng gép nội dung liên quan đến lực thông tin, bên cạnh Thư viện Nhà trường chưa có chương trình đào tạo lực thơng tin hiệu phù hợp với sinh viên; (3) phát triển lực thông tin cho sinh viên bị tác động nhiều yếu tố liên quan có: sách phát triển lực thông tin, nhận thức bên liên quan, lực cán thư viện, phương pháp giảng dạy giảng viên phương pháp học tập sinh viên Trên sở kết trên, nghiên cứu đưa số đề xuất cho Trường Đại học Luật để phát triển lực thông tin cho sinh viên Trong đó, xây dựng chương trình đào tạo NLTT cho sinh viên lồng gép nội dung liên quan đến lực thông tin vào việc giảng dạy giải pháp quan trọng việc phát triển lực thông tin thông tin sinh viên Ngoài ra, yếu tố cần thiết cần có phối hợp chặt chẽ Trung tâm phòng, ban, mơn trường để chương trình phát triển NLTT cho sinh viên mang lại hiệu cao nhất, giúp sinh viên làm chủ tri thức xã hội thơng tin MỤC LỤC LỜI NĨI ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu 3 Giả thuyết câu hỏi nghiên cứu 11 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 12 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 Phương pháp nghiên cứu 13 Đạo đức nghiên cứu 19 Ý nghĩa khoa học ứng dụng đề tài 19 Cấu trúc luận văn 20 CHƯƠNG CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN 21 1.1 Những vấn đề chung lực thông tin 21 1.1.1 Khái niệm lực thông tin 21 1.1.2 Tiêu chí đánh giá lực thơng tin 24 1.1.3 Vai trò lực thơng tin sinh viên 30 1.1.4 Các yếu tố tác động đến lực thông tin sinh viên 32 1.2 Khái quát Trƣờng Đại học Luật Nội Trung tâm Thông tin thƣ viện trƣờng 37 1.2.1 Khái quát Trường Đại học Luật Nội 37 1.2.2 Khái quát Trung tâm Thông tin thư viện 40 1.3 Tiểu kết chƣơng 47 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT NỘI 48 2.1 Năng lực thông tin học tập sinh viên 48 2.1.1 Năng lực xây dựng chiến lược tìm tin 48 2.1.2 Năng lực tìm kiếm thơng tin sinh viên 52 2.1.3 Kỹ đánh giá, trình bày & sử dụng thơng tin sinh viên 54 2.1.4 Việc thực văn pháp quy sử dụng thông tin sinh viên 54 2.2 Năng lực thông tin sử dụng internet mạng xã hội sinh viên 59 2.3 Năng lực thông tin sử dụng thƣ viện 60 2.4 Năng lực ngoại ngữ tin học 61 2.5 Đánh giá lực thông tin sinh viên 62 2.6 Các yếu tố tác động đến lực thông tin sinh viên 63 2.6.1 Chính sách phát triển lực thông tin 63 2.6.2 Nhận thức bên liên quan 64 2.6.3 Năng lực thông tin phương pháp giảng dạy giảng viên 65 2.6.4 Năng lực thông tin cán thư viện hỗ trợ thư viện 69 2.6.5 Phương pháp học tập sinh viên 75 2.6.6 Đánh giá yếu tố tác động lực thông tin 79 2.7 Tiểu kết chƣơng 81 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THÔNG TIN CHO SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT NỘI 83 3.1 Một số giả pháp nhằm phát triển lực thông tin cho sinh viên 83 3.1.1 Có sách cho việc phát triển lực thông tin cho sinh viên 83 3.1.2 Thúc đẩy đổi phương pháp giảng dạy nhà trường 83 3.1.3 Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán làm công tác thư viện việc phát triển lực thông tin cho sinh viên 84 3.1.4 Giảng viên chủ động phối hợp với CBTV Trung tâm TT – TV xây dựng, triển khai chương trình đào tạo NLTT cho sinh viên 86 3.1.5 Tích cực khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học 89 3.1.6 Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin 89 3.2 Đề xuất xây dựng chƣơng trình đào tạo NLTT cho sinh viên 90 3.2.1 Phương pháp hình thức 90 3.2.2 Nội dung đào tạo yêu cầu xây dựng chương trình đào tạo 92 3.3 Tiểu kết chƣơng 95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 105 cầu thông tin Nắm dẫn quy định thư viện      Theo thầy/cơ thiết kế chƣơng trình Năng lực thông tin cho sinh viên, thƣ viện cần thực hoạt động nào? (có thể chọn nhiều câu trả lời)  Nghiên cứu nhu cầu lực thông  Tham khảo ý kiến khoa, tin sinh viên chuyên ngành giảng viên  Chương trình lực thông tin cần  Phối hợp với giảng viên/ bám sát nội dung môn học khoa để đề chương trình chương trình đào tạo lực thơng tin  Tham khảo chương trình lực  Có xác định mục tiêu khóa thơng tin thư viện khác nước học/ mục tiêu đầu  Tham khảo chuẩn lực thông tin  Tham khảo ý kiến chuyên gia nước lãnh đạo nhà trường Theo thầy/cơ chƣơng trình lực thông tin nên gồm nội dung dƣới đây? (có thể chọn nhiều câu trả lời)  Cách sử dụng thư viện/ sách thư  Cách nhận dạng nhu cầu tin viện/các sản phẩm dịch vụ thư viên  Trình bày sử dụng thơng tin  Xây dựng chiến lược tìm tin  Thẩm định đánh giá thông  Sử dụng công cụ tra cứu phương tin  Cách tìm tài liệu sở pháp khai thác thông tin  Giới thiệu khung phân loại cách tìm liệu tài liệu kho mở  Cách trích dẫn lập danh mục  Bản quyền sở hữu trí tuệ tài liệu tham khảo  Giới thiệu/ tư vấn/ nguồn thông tin/  Phương pháp viết luận tài liệu liên quan đến chủ đề cụ thể khoa học  Cách tổ chức quản lý thông tin thu thập 114  Khác: Theo thầy/cô sinh viên năm thứ cần đƣợc đào tạo lực thông tin?  Sinh viên năm thứ  Sinh viên năm thứ hai  Sinh viên năm thứ ba  Sinh viên năm thứ cuối Theo thầy/cô lực thông tin nên đƣợc đào tạo cho sinh viên theo mơ hình nào?  Là mơn học riêng chương trình  Là nhiều khóa học đào tạo nhà trường ngắn hạn thư viện dành choc  Tích hợp vào nội dung mơn học ho sinh viên  Bố trí dạy lồng ghép vài chương trình đào tạo  Để cho tổ chức đồn niên, hội buổi vào chương trình đào tạo  Khác… sinh viên Trường tổ chức 10 Theo thầy/cô lớp đào tạo lực thông tin nên tổ chức vào thời điểm nào?  Đầu năm học  Giữa năm học  Cuối năm học  Bất kỳ thời gian năm 11 Thầy/cơ có đề xuất thêm chƣơng trình học lực thơng tin, nhƣ góp ý để giúp việc hồn thiện chƣơng trình học đƣợc hiểu hơn? Trân trọng cám ơn thầy/cơ bỏ thời gian hồn thành bảng hỏi Nếu thầy/cơ muốn có kết nghiên cứu, xin cung cấp cho thông tin sau: Họ tên: Địa thư điện tử: 115 PHIẾU KHẢO SÁT NĂNG LỰC THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN Nghiên cứu nhằ m tìm hiểu thực trạng lực thơng tin (NLTT) sinh viên Trường Đại học Luật Nội, qua đưa đề xuất cụ thể nhằm cải thiện nâng cao lực sinh viên, nhằm nâng cao hiệu học tập nhà trường áp dụng cho công việc sinh viên sau trường Để giúp thực mục tiêu nghiên cứu, mong bạn dành thời gian giúp trả lời bảng khảo sát Thông tin bạn trả lời dành cho mục đích nghiên cứu, thông tin cá nhân ẩn danh nghiên cứu Nếu bạn không chắn việc trả lời câu hỏi nào, xin đưa câu trả lời tốt mà bạn Đánh đấu  vào câu trả lời A Về lực thông tin bạn Theo UNESCO (2008), người có lực thơng tin người có thể: “a Xác định rõ nhu cầu b Định vị/tìm kiếm đánh giá chất thơng tin lượng c Tổ chức khai thác thơng tin thông tin e Ứng dụng thông tin để sáng tạo d Sử dụng thông tin hiệu có đạo đức nắm bắt tri thức mới” (tơn trọng quyền, không đạo văn) (Nguồn: UNESCO 2008, Towards information literacy indicators, UNESCO, Paris, tr 7) Bạn vui lòng tích () vào tương ứng với nội dung phù hợp với mức độ tán thành bạn Theo quy ƣớc: 5: tán thành; 4: tán thành; 3: không tán thành, không phản đối; 2: không tán thành; 1: không tán thành) A1 Năng lực thông tin học tập # Mức độ tán thành bạn Tôi biết rõ thuật ngữ NLTT trước thực khảo sát Tôi nghĩ kỹ buộc phải có sinh viên Tôi thường đặt câu hỏi nghiên cứu cho 116 đề tài/chủ đề mà giảng viên giao cho Tài liệu giáo viên cung cấp lớp đủ việc học Với tôi, việc xác định từ khóa để tìm kiếm thơng tin cho chủ đề công việc dễ dàng Tôi thường sử dụng chức tìm kiếm nâng cao tìm kiếm tài liệu hệ thống tra cứu thông tin Tơi hiểu rõ từ khóa, biểu thực tìm chiến lược tìm tin Tơi sử dụng thành thạo cơng cụ tìm tin Internet (ví dụ Google, Yahoo, Bing, …) để tìm kiếm thơng tin phục vụ cho việc học Tơi biết cách đánh giá rõ tiêu chí đánh giá nguồn thơng tin mà tơi tìm 10 Tơi biết tổ chức cách danh mục tài liệu tham khảo tập nghiên cứu 11 Tôi thường sử dụng tài liệu tiếng nước ngồi để phục vụ cho việc học 12 Tôi thường xuyên truy cập vào sở liệu trực tuyến (do thư viện cung cấp) để khai thác thông tin phục vụ học tập 13 Tôi hiểu biết cách phòng tránh đạo văn trình làm tập/dự án/đồ án 117 14 Tơi hiểu văn phong khoa học tổ chức viết theo văn 15 Tôi biết sử dụng phần mềm làm trích dẫn làm tài liệu tham khảo như: Endnote, Mendely, Zotero 16 Tôi biết rõ cấu trúc viết học thuật tơi tự tin viết logic 17 Tơi quan tâm đến trích dẫn viết làm danh mục tài liệu tham khảo đầy đủ quy định 18 Kỹ diễn giải (trình bày ý người khác văn phong giữ ngun nghĩa) tơi tốt 19 Kỹ tóm tắt, tổng hợp nội dung tài liệu tốt 20 Tôi thường sử dụng tài liệu photocopy học tập 21 Tôi nắm rõ quyền luật sở hữu trí tuệ A2 Năng lực thơng tin sử dụng internet mạng xã hội # Mức độ tán thành bạn 22 Tôi chia sẻ thông tin tin điều xác phù hợp 23 Thông tin mạng xã hội nhiều người kiểm chứng nên có độ xác cao 24 Tôi thường suy nghĩ kỹ xem thông tin có gây hai cho người khác khơng trước 118 chia sẻ gửi cho 25 Tơi để ý đến vấn đề quyền, giấy phép sử dụng tài liệu mạng 26 Theo việc bảo vệ thông tin cá nhân không quan tâm người tham gia bạn xã hội 27 Theo tin giả (fake news) phát ngôn thù hận/sỉ nhục (hate speech) phổ biến 28 Tôi tham gia tranh cãi vấn đề mạng xã hội 29 Theo tơi người có quyền thể hiện, nói thích mạng xã hội, quyền tự cá nhân 30 Khi đọc thông tin mạng xã hội, thường kiểm độ xác thực từ nhiều nguồn trước bình luận (comment) chia sẻ (share) 31 Tôi thường không quan tâm đến nguồn, tác giả tài liệu tìm internet, miễn phù hợp với nội dung cần sử dụng 32 Tơi biết cách đánh giá tiêu chí đánh giá chất lượng/độ tin cậy tài liệu/thông tin internet A3 Mức độ bạn thực hoạt động sau truy cập Internet # Mức độ thực Luôn Thường Thỉnh 119 Hiếm Không xuyên thoảng 33 Giải trí, giao lưu, tham gia mạng xã hội 34 Đọc tin tức 35 Kiếm tra gửi email 36 Tìm kiếm thơng tin liên quan đến việc học 37 Tìm hiểu thơng tin nghề nghiệp tương lai B Về phƣơng pháp học tập bạn Bạn vui lòng tích () vào tương ứng với nội dung phù hợp với mức độ tán thành bạn Theo quy ƣớc: 5: tán thành; 4: tán thành; 3: không tán thành, không phản đối; 2: không tán thành; 1: không tán thành) # Mức độ tán thành bạn 38 Trên lớp, tơi tích cực tham gia hoạt động học thầy/cơ đề 39 Trong q trình học tập, ý rèn luyện kỹ cần thiết phục vụ cho định hướng nghề nghiệp tương lai 40 Tơi thích hoạt động học đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng học liệu buổi học thuyết trình 41 Tơi thường đọc nhiều tài liệu liên quan đến môn học 42 Tôi thích sử dụng phương tiện cơng nghệ thơng tin môi trường trực tuyến cho công việc học tập 43 Tơi ln chủ động tìm kiếm sử dụng 120 nguồn thông tin khác phục vụ cho việc học tập 44 Cách kiểm tra đánh giá học tập đòi hỏi tơi phải tích cực tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác 45 Tôi chủ động đặt câu hỏi với giảng viên không rõ vấn đề giảng viên truyền đạt 46 Phần lớn tài liệu tham khảo, học tập tơi tìm internet 47 Tơi tìm kiếm đọc tài liệu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi 48 Thường tơi sử dụng giảng thầy/cơ lớp để ôn tập làm kiểm tra 49 Tôi thường xuyên ghi chép đánh đấu thông tin đọc tài liệu C Về hỗ trợ giảng viên bạn trọng trình học tập Đánh giá chung bạn việc giảng viên hỗ trợ bạn trình học tập Bạn vui lòng tích () vào tương ứng với nội dung phù hợp Theo quy ƣớc: 5: tán thành; 4: tán thành; 3: không tán thành, không phản đối; 2: không tán thành; 1: không tán thành) # Mức độ tán thành bạn 50 Giảng viên ln ý hƣớng dẫntơi việc tìm kiếm nguồn thông tin liên quan đến môn học 51 Giảng viên sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực để gây hứng thú cho sinh viên 121 52 Tôi nhận hỗ trợ giảng viên tơi có u cầu 53 Giảng viên yêu bắt buộc việc trích dẫn làm tài liệu viết sinh viên 54 Giảng viên thường nhắc nhở sinh viên vấn đề đạo văn yêu cầu không vi phạm 55 Giảng viên yêu cầu đọc nhiều tài liệu liên quan đến môn học 56 Giảng viên trọng đến phát triển kỹ viết thuyết trình sinh viên 57 Giảng viên thường giao tập dạng dự án để sinh viên tự tìm kiếm tài liệu, xây dựng nội dung thuyết trình kết 58 Giảng viên ý phát triển tư phản biện (critical thinking) kỹ giải vấn đề (problem solving) sinh viên 59 Giảng viên khuyến khích bạn bảo vệ quan điểm sở lý luận bạn thu thập D Về sử dụng thƣ viện hỗ trợ cán thƣ viện Bạn vui lòng tích () vào tương ứng với nội dung phù hợp 60 Tuần suất bạn đến thư viện nào?   2-3 lần  Hàng tuần tuần lần  lần  Rất khi/Chưa bao tháng ngày D1 Mức độ bạn thực hoạt động sau đến thƣ viện # Mức độ thực Luôn Thường Thỉnh xuyên Hiếm Không thoảng 122 61 Đọc tài liệu, tìm kiếm thơng tin 62 Ơn cũ làm tập 63 Gặp gỡ bạn bè 64 Các hoạt động khác D2 Mức độ bạn sử dụng dịch vụ thƣ viện 5: tán thành; 4: tán thành; 3: không tán thành, không phản đối; 2: không tán thành; 1: không tán thành # Mức độ tán thành 65 Tơi thường tự tìm kiếm tài liệu mà không nhờ cán thư viên 66 Tôi sử dụng thành thạo cơng cụ tìm kiếm thư viện 67 Tôi hiểu rõ yêu cầu thủ tục sử dụng tài liệu dịch vụ thư viện 68 Tôi thường xuyên sử dụng tài liệu thư viện để phục vụ môn học D3 Mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin hỗ trợ thƣ viện/cán thƣ viện 5: tán thành; 4: tán thành; 3: không tán thành, không phản đối; 2: không tán thành; 1: không tán thành # Mức độ tán thành 69 Thư viện đáp ứng đầy đủ nhu cầu tài liệu 70 Tơi ln nhận hỗ tích cực từ phía cán thư viện 71 Cán thư viện hiểu rõ nhu cầu liệu thường xuyên tư vấn cho tài liệu cần đọc 72 Cán thư viện thân thiện, cởi mở, nhiệt tình chủ động hỏi tơi tơi cần trợ giúp 123 73 Tôi hài lòng với việc phục vụ thư viện E Các kỹ khác bạn # Tốt Khá Trung Yếu Không Tự đáng giá số kỹ bình biết 74 Khả đọc tài liệu tiếng nước bạn nào? (bất ngoại ngữ gì) 75 Sử dụng máy tính ứng dụng văn phòng 76 Trở ngại sau mà bạn gặp phải tiếp cận nguồn tin phục vụ học tập (có thể chọn lựa chọn) 1)  Hạn chế kỹ ngoại ngữ 2)  Hạn chế kỹ tin học 3)  Hạn chế kỹ tìm kiếm thơng tin 4)  Thiếu sở vật chất, máy móc 5)  Nguồn tin từ thư viện không đầy đủ 6) Khác 77 Ngoài kiến thức đƣợc học lớp, bạn nghĩ cần đƣợc trang bị thêm kỹ để phục vụ tốt cho cơng việc sau bạn (bạn chọn nhiều lựa chọn) 1)  Các kỹ giao tiếp, trình bày 3)  Kỹ làm việc theo nhóm 2)  Kỹ hoạt động xã hội 4)  Kỹ ngoại ngữ 5)  Kỹ tin học 6)  Các kỹ khác (nêu rõ): 78 Theo bạn, hoạt động dƣới cần đƣợc tăng cƣờng để giúp bạn chủ động trình tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp? (Bạn chọn lựa chọn) 1)  Thực tập chuyên môn 2)  Làm dự án nghiên cứu nhỏ 3)  Các thi sáng tạo 4)  Tiếp cận doanh nghiệp  5) Khác: 79 Với thông tin đƣợc cung cấp NLTT, tổ chức khoa học bạn có tham gia khơng: 124 1) Tham gia 2) Không tham gia 3)  Phân vân, địn sau Xin bạn vui lòng cung cấp thơng tin mình: Bạn sinh viên năm thứ:  Nhất Hai  Ba Năm cuối Ngành mà bạn theo học: …………………………………………… Xin chân thành cảm ơn bạn trả lời phiếu khảo sát này! 125 CÂU HỎI PHỎNG VẤN DÀNH CHO CÁC LÃNH ĐẠO ĐỐI TƯỢNG: 1/ LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG 2/ LÃNH ĐẠO THƯ VIỆN I Mục tiêu: - Khai thác sâu vấn đề mà bảng hỏi chưa khai thác - Tìm hiểu vấn đề/nội dung/yếu tố mà bảng hỏi chưa đề cập đến - Là sở để xây dựng bảng hỏi xác II Cách thức triển khai: - Phỏng vấn theo hình thức mở, đối thoại - Chú ý không tác động ý chủ quan người vấn lên người vấn - Bám sát nội dung, thông tin cần khai thác, tránh việc thu thập thông tin hay không cần thiết cho đề tài - Các câu hỏi điều chỉnh sau vấn để đảm bảo thu thập thơng tin xác II Danh sách câu hỏi  Đối với lãnh đạo thư viện Anh/chị nghe tới thuật ngữ lực thông tin? - Đã nghe, hiểu nào? o Hiểu – Good o Hiểu chưa đúng:  Chưa điểm nào: xác định nhu cầu thơng tin mình? tổ chức khai thác thông tin?  Người vấn đưa khái niệm NLTT - Chưa nghe? Người vấn làm rõ NLTT Xin anh/chị cho biết tài liệu thư viện đáp ứng với nhu cầu học nghiên cứu giảng viên sinh viên nhà trường chưa? 126 Thư viện có sách cho việc phát triển tài liệu, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy Nhà trường? - Kinh phí hàng năm? - Quy định việc sử dụng kinh phí, yêu cầu từ nhà trường Anh (chị) làm rõ vai trò lực thơng tin hoạt động đào tạo & nghiên cứu khoa học Nhà trường? Thư viện cần phối hợp với (giảng viên trường, thư viện khác…) để phát triển lực thông tin cho sinh viên trường? Theo anh (chị), chương trình lực thơng tin nên giảng dạy gồm nội dung nào? Theo anh (chị), lớp đào tạo lực thông tin nên tổ chức vào thời điểm nên đào tạo cho sinh viên theo mơ hình nào?  Đối với lãnh đạo nhà trường Thầy (Cô) nghe tới thuật ngữ lực thông tin? - Đã nghe, hiểu nào? o Hiểu – Good o Hiểu chưa đúng:  Chưa điểm nào: xác định nhu cầu thơng tin mình? tổ chức khai thác thông tin?  Người vấn đưa khái niệm NLTT - Chưa nghe? Người vấn làm rõ NLTT Nhà trường có sách cho việc phát triển lực thong tin phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy Nhà trường? - Kinh phí hàng năm? - Quy định việc sử dụng kinh phí, u cầu từ nhà trường? Thầy (Cơ) làm rõ vai trò lực thơng tin cho sinh sinh viên hoạt động đào tạo & nghiên cứu khoa học Nhà trường 127 Nhà trường có ủng hộ việc xây dựngthiết kế chương trình Năng lực thông tin cho sinh viên thành môn học bắt buộc cho sinh viên? Nếu có Nhà trường có kế hoạch cho việc xây dựng nội dung chương trình lực thơng tin cho sinh viên? Theo Thầy (Cô), lớp đào tạo lực thông tin nên tổ chức vào thời điểm nên đào tạo cho sinh viên theo mơ hình nào? Theo Thầy (Cơ) triển khai chương trình học lực thơng tin Nhà trường gặp phải khó khăn gì?  Tài chính?  Phương pháp dạy?  Nhận thức từ phía sinh viên?  Nhân lực triển khai (thư viện)? 128 ... ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC THÔNG TIN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 48 2.1 Năng lực thông tin học tập sinh viên 48 2.1.1 Năng lực xây dựng chiến lược tìm tin 48 2.1.2 Năng lực tìm... (1) Thực trạng lực thông tin sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội nào? (2) Những yếu tố tác động đến việc nâng cao lực thông tin cho sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội? (3) Nội dung cách thức... Thực trạng lực thông tin sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội nào? Câu hỏi 2: Những yếu tố tác động đến việc nâng cao lực thông tin cho sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội? Câu hỏi 3: Nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Năng lực thông tin của sinh viên trường đại học luật hà nội , Năng lực thông tin của sinh viên trường đại học luật hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay