Sự hài lòng với hôn nhân của các cặp vợ chồng trí thức trẻ trên địa bàn thành phố hà nội

129 4 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - PHAN THỊ HẠNH SỰ HÀI LỊNG VỚI HƠN NHÂN CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRÍ THỨC TRẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC Nội - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - PHAN THỊ HẠNH SỰ HÀI LỊNG VỚI HƠN NHÂN CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRÍ THỨC TRẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học Mã số: 60 31 04 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa hoc:TS Trịnh Thị Linh Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn TS Trịnh Thị Linh- Giảng viên khoa Tâm lý học, trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Nội Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Phan Thị Hạnh LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn cao học tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy (cô) Khoa Tâm lý học - Trường Đại Học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại Học Quốc Gia Nội tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập thực luận văn cao học Tôi xin chân thành cảm ơn TS Trịnh Thị Linh người tận tình dành nhiều thời gian quý báu để giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt q trình tiến hành nghiên cứu đóng góp ý kiến quan trọng giúp đỡ tơi hồn thành luận văn cao học Qua xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cặp vợ chồng trí thức địa bàn nội tạo điều kiện hỗ trợ suốt trình tiến hành nghiên cứu thực tiễn, giúp tơi có số liệu q báu để góp phần vào việc hoàn thành luận văn cao học Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người bạn người thân gia đình tơi, người ủng hộ mặt tinh thần, giúp tơi hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu, đề tài tơi thiếu sót, tơi kính mong nhận bổ sung, đóng góp ý kiến quý giá Thầy (cơ) giáo để đề tài tơi hồn thiện Một lần nữa, xin trân thành cảm ơn! Nội, 12 tháng 02 năm 2018 Học viên Phan Thị Hạnh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng1.1 Các công cụ đa chiều cạnh đo lường hài lòng, thích ứng chất lượng hôn nhân (dẫn theo Chung, 1990) Bảng 2.1: Đặc điểm khách thể nghiên cứu .42 Bảng 2.2 Các nhân tố thang đo hài lòng với nhân 46 Bảng 2.3 ĐTB bình diện điểm xếp hạng giá trị trung bình biến 49 Bảng 3.1 Thực trạng hài lòng với nhân trí thức trẻ .52 Bảng 3.2 Mối tương quan nhân tố hài lòng 54 Bảng 3.3 Sự hài lòng hỗ trợ, chia sẻ đời sống tình cảm .58 trí thức trẻ 58 Bảng 3.4 Sự hài lòng định quản lý tài trí thức trẻ .60 Bảng 3.5 Thực trạng hài lòng phân chia trách nhiệm 62 việc nhà trí thức trẻ 62 Bảng 3.6 Thực trạng hài lòng chung với nhân vợ chồng 64 Bảng 3.7 Mức độ đồng thuận cặp vợ chồng hài lòng nhân 65 Bảng 3.8 Nghề nghiệp nhóm khách thể “rất hài lòng” đời sống nhân .66 Bảng 3.9 Việc sử dụng thời gian làm việc quan cặp vợ chồng trí thức “rất hài lòng” đời sống nhân .67 Bảng 3.10 Nghề nghiệp nhóm khách thể “hài lòng” với nhân 68 Bảng 3.11 Thời gian việc dành cho cơng việc nhóm khách thể “hài lòng” với nhân 70 Bảng 3.12 Nghề nghiệp nhóm khách thể “khơng hài lòng” với nhân 71 Bảng 3.13 Việc sử dụng thời gian làm việc quan nhóm khách thể “khơng hài lòng” với nhân 72 Bảng 3.14 Hệ số hồi quy yếu tố thu nhập với hài lòng chung nhân 74 Bảng 3.15 Hệ số hồi quy yếu tố hoàn cảnh sống với định quản lý tài .75 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Hài lòng khía cạnh trí thức trẻ 55 Biểu đồ 3.2 Thực trạng hài lòng cố kết vợ chồng trí thức trẻ 61 Biểu đồ 3.3 Hồn cảnh sống nhóm khách thể “rất hài lòng” đời sống nhân 67 Biểu đồ 3.4 Hồn cảnh sống nhóm khách thể “hài lòng” với nhân .69 Biểu đồ 3.5 Hồn cảnh sống nhóm khách thể “khơng hài lòng” với hôn nhân.71 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Viết tắt Điểm trung bình ĐTB Độ lệch chuẩn ĐLC MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LỊNG VỚI HƠN NHÂN CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG 1.1 Tổng quan số công trình nghiên cứu hài lòng với nhân cặp vợ chồng 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu giới 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 11 1.2.1 Lý luận hôn nhân 17 1.2.2 Lý luận trí thức trí thức trẻ 19 1.2.3 Lý luận hài lòng với nhân hài lòng với nhân cặp vợ chồng trí thức trẻ 22 1.2.4.Các bình diện hài lòng với nhân cặp vợ chồng trí thức trẻ.24 1.2.5 Các yếu tố tác động đến hài lòng với nhân cặp vợ chồng trí thức 27 Chƣơng 2: TỔ CHỨC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Một vài nét địa bàn khách thể nghiên cứu 40 2.1.1 Vài nét địa bàn nghiên cứu 40 2.1.2 Vài nét khách thể nghiên cứu 41 2.2 Tổ chức nghiên cứu 42 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 43 2.3.1 phương pháp nghiên cứu tài liệu 43 2.3.2 Phương pháp trưng cầu ý kiến bảng hỏi 43 2.3.3 Phương pháp phân tích liệubằng thống kê tốn học qua phần mềm spss 48 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ SỰ HÀI LỊNG VỚI HƠN NHÂN CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRÍ THỨC TRẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 52 3.1 Thực trạng hài lòng với nhân trí thức trẻ địa bàn thành phố Nội 52 3.1.1 Thực trạng hài lòng với nhân nói chung 52 3.1.2 Thực trạng hài lòng với nhân trí thức trẻ xét bình diện 55 3.1.3 Thực trạng hài lòng với nhân trí thức trẻ xét phương diện cặp đơi 64 3.2 Các yếu tố liên quan đến hài lòng với nhân trí thức trẻ địa bàn thành phố Nội 73 3.2.1 Yếu tố thu nhập 73 3.2.2 Hoàn cảnh sống 75 3.2.3 Yếu tố tình dục 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 86 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Gia đình tảng xã hội, nhân tố đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến phát triển kinh tế, xã hội đất nước Gia đình ln gắn kết chặt chẽ với xã hội, xã hội lành mạnh tạo điều kiện cho gia đình phát triển, gia đình hạnh phúc góp phần cho phát triển hài hòa xã hội Tuy nhiên năm gần thiết chế hôn nhân có xu hướng suy giảm Tỷ lệ ly hôn tăng tỷ lệ tái hôn giảm Trong đó, trí thức ln tảng tiến xã hội, lực lượng nòng cốt sáng tạo truyền bá trí thức Đặc biệt với phát triển nhanh chóng cách mạng khoa học cơng nghệ đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh quốc gia chiến lược phát triển[60] Theo êm ấm gia đình, đặc biệt gia đình trí thức có vai trò quan trọng, hậu phương vững giúp người chuyên tâm vào cơng việc Xét phương diện gia đình trí thức, nhận thấy năm gần đây, tỉ lệ nữ trí thức tham gia vào thị trường lao động ngày tăng Ngày nhiều nữ trí thức tham gia vào đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý, đòi hỏi hỗ trợ lớn từ phía gia đình Trong bối cảnh cặp vợ chồng trí thức nhìn nhận sống nhân họ? Mức hài lòng với đời sống hôn nhân họ sao? Những yếu tố có liên quan đến mức độ hài lòng này?Chúng tơi cho việc trả lời câu hỏi quan trọng cần thiết giai đoạn Trên thực tế hài lòng với nhân chủ đề nhận quan tâm rấtnhiều cơng trình nghiên cứu giới vòng 50 năm trở lại Tuy nhiên nước cơng trình nghiên cứu chủ đề khiêm tốn Trong phạm vi hiểu biết mình, chúng tơi chủ yếu ghi nhận lồng ghép chủ đề nghiên cứu chất lượng sống hay hài lòng với sống nói chung Các cơng trình nghiên cứu hài lòng với nhân góc độ tâm lý học với tư cách nghiên cứu độc lập, đặc biệt hài lòng với nhân cặp vợ chồng trí thức trẻ dường vắng bóng Xuất phát từ thực trạng này, định triển khai đề tài “Sự hài lòng với nhân cặp vợ chồng trí thức trẻ địa bàn thành phố Missing -99 Total 11.8 17 100.0 Ngoai thoi gian lam viec o co quan anh/chi thuong danh thoi gian cho viec gi Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 5.9 6.2 6.2 11 64.7 68.8 75.0 5.9 6.2 81.2 Lam cac cong viec nha 17.6 18.8 100.0 Total 16 94.1 100.0 -99 5.9 17 100.0 Tham gia hoat dong the duc the thao hoac giai tri cua ca nhan Danh thoi gian o nha voi vo/chong hoac cai Cung vo/chon di choi, xem phim Missing Total Anh/chi song cung Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Bo me chong 52.9 52.9 52.9 Bo me vo 5.9 5.9 58.8 O rieng hai vo chong 41.2 41.2 100.0 Total 17 100.0 100.0 Thu nhap binh quan cua anh/chi tren mot thang N Valid 15 Missing Mean 11.27 Std Deviation 3.390 Minimum Maximum 17 106 Nghe nghiep Rcode Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Bac si, y si, y ta 5.9 5.9 5.9 Bo doi, cong an, quan nhan 11.8 11.8 17.6 giang vien, giao vien 11.8 11.8 29.4 hoa si 5.9 5.9 35.3 29.4 29.4 64.7 lai xe, noi tro, lao dong tu 5.9 5.9 70.6 nhan vien van phong 29.4 29.4 100.0 Total 17 100.0 100.0 ke toan, kinh doanh, ngan hang Nhóm khơng hài lòng Nghe nghiep Rcode Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Cong chuc 6.7 7.1 7.1 cong nhan, tho co 26.7 28.6 35.7 giang vien, giao vien 26.7 28.6 64.3 20.0 21.4 85.7 nhan vien van phong 13.3 14.3 100.0 Total 14 93.3 100.0 System 6.7 15 100.0 ke toan, kinh doanh, ngan hang Missing Total Statistics Thu nhap binh quan cua anh/chi tren mot thang N Valid 13 Missing Mean 8.46 Std Deviation 4.684 Minimum 107 Statistics Thu nhap binh quan cua anh/chi tren mot thang N Valid 13 Missing Mean 8.46 Std Deviation 4.684 Minimum Maximum 20 Ngoai thoi gian lam viec o co quan anh/chi thuong danh thoi gian cho viec gi Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 13.3 14.3 14.3 40.0 42.9 57.1 Lam cac cong viec nha 40.0 42.9 100.0 Total 14 93.3 100.0 -99 6.7 15 100.0 Tham gia hoat dong the duc the thao hoac giai tri cua ca nhan Danh thoi gian o nha voi vo/chong hoac cai Missing Total Anh/chi song cung Cumulative Valid Missing Frequency Percent Valid Percent Percent Bo me chong 33.3 35.7 35.7 O rieng hai vo chong 60.0 64.3 100.0 Total 14 93.3 100.0 -99 6.7 15 100.0 Total Các yếu tố có liên quan đến hài lòng Rtinhduc Cumulative Valid Frequency Percent Valid Percent Percent Khong hai long 42 14.5 14.7 14.7 hai long 106 36.7 37.1 51.7 Rat hai long 138 47.8 48.3 100.0 108 Missing Total 286 99.0 System 1.0 289 100.0 Total 100.0 Rhailongchung * Rtinhduc Crosstabulation Rtinhduc Rhailongchung Khơng hài lòng Trung lap Hai long Total Khong hai long hai long Rat hai long Total Count 14 18 41 % within Rhailongchung 34.1% 43.9% 22.0% 100.0% % within Rtinhduc 38.9% 20.2% 7.8% 17.0% % of Total 5.8% 7.5% 3.7% 17.0% Count 18 35 31 84 % within Rhailongchung 21.4% 41.7% 36.9% 100.0% % within Rtinhduc 50.0% 39.3% 26.7% 34.9% % of Total 7.5% 14.5% 12.9% 34.9% Count 36 76 116 % within Rhailongchung 3.4% 31.0% 65.5% 100.0% % within Rtinhduc 11.1% 40.4% 65.5% 48.1% % of Total 1.7% 14.9% 31.5% 48.1% Count 36 89 116 241 % within Rhailongchung 14.9% 36.9% 48.1% 100.0% % within Rtinhduc 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% % of Total 14.9% 36.9% 48.1% 100.0% Chi-Square Tests Asymp Sig (2Value a df sided) 000 Pearson Chi-Square 40.212 Likelihood Ratio 42.833 000 38.860 000 Linear-by-Linear Association N of Valid Cases 241 a cells (.0%) have expected count less than The minimum expected count is 6.12 ANOVAb Sum Model Squares of df Mean Square 109 F Sig Regression 24.391 24.391 Residual 66.389 273 243 Total 90.780 274 100.297 000 a a Predictors: (Constant), Tinhduc b Dependent Variable: hailongchung Correlations a hailongchung hailongchung Tinhduc Tinhduc Pearson Correlation 518 Sig (2-tailed) 000 Pearson Correlation 518 Sig (2-tailed) ** ** 000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) a Listwise N=275 Thu nhập Crosstab RecodeF2 Thu Thu Rhailong Khơng hài lòng chung Thu nhap thap TB cao Total Count 26 36 Expected Count 19.6 5.0 11.4 36.0 72.2% 2.8% 21.3% 3.2% % of Total 11.6% 4% 4.0% 16.1% Count 42 16 18 Expected Count 41.4 10.5 24.1 76.0 55.3% 21.1% 34.4% 51.6% 18.8% 7.1% % within Rhailongchung % within thu nhap Trung lap nhap nhap % within Rhailongchung % within thu nhap % of Total 110 25.0 % 12.7 % 23.7 % 25.4 % 100.0% 16.1% 76 100.0% 33.9% 8.0% 33.9% Hai long Count 54 14 44 Expected Count 61.0 15.5 35.5 112.0 48.2% 12.5% 44.3% 45.2% 24.1% 6.2% Count 122 31 71 Expected Count 122.0 31.0 71.0 224.0 54.5% 13.8% 100.0% 100.0% 54.5% 13.8% % within Rhailongchung % within RecodeF2 % of Total Total % within Rhailongchung % within RecodeF2 % of Total 111 39.3 % 62.0 % 19.6 % 31.7 % 100 0% 31.7 % 112 100.0% 50.0% 50.0% 224 100.0% 100.0% 100.0% Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square 13.166 Likelihood Ratio 14.224 a Linear-by-Linear Association 5.942 N of Valid Cases df Asymp Sig (2-sided) 010 007 015 224 a cells (11.1%) have expected count less than The minimum expected count is 4.98 Model Summary Adjusted Model R 163 a R Std Error of the R Square Square Estimate 027 022 73202 a Predictors: (Constant), RecodeF2 b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 3.256 3.256 6.077 014 Residual 118.958 222 536 Total 122.214 223 a a Predictors: (Constant), RecodeF2 b Dependent Variable: Rhailongchung Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta (Constant) 2.102 108 RecodeF2 134 054 Model 163 t Sig 19.455 000 2.465 014 a Dependent Variable: Rhailongchung Crosstab RecodeF2 Thu Thu thap 112 nhap nhap TB Thu nhap cao Total Rhailongtin Không hài lòng hcam Count 27 38 Expected Count 19.7 6.3 12.1 38.0 71.1% 7.9% 21.1% 100.0% % within RecodeF2 20.0% 7.0% 9.6% 14.6% % of Total 10.3% 1.1% 3.1% 14.6% Count 56 10 30 96 Expected Count 49.7 15.8 30.5 96.0 31.2% 100.0% 36.1% 36.8% % within Rhailongtinhcam Trung lap % within Rhailongtinhcam % within RecodeF2 Hai long 41.5% 10.4 % 23.3 % % of Total 21.5% 3.8% 11.5% 36.8% Count 52 30 45 127 Expected Count 65.7 20.9 40.4 127.0 35.4% 100.0% 54.2% 48.7% 17.2% 48.7% % within Rhailongtinhcam % within RecodeF2 % of Total Total 58.3% 40.9% 38.5% 19.9% 23.6 % 69.8 % 11.5 % Count 135 43 83 261 Expected Count 135.0 43.0 83.0 261.0 31.8% 100.0% 100.0% 100.0% 31.8% 100.0% % within Rhailongtinhcam % within RecodeF2 % of Total 51.7% 100.0% 51.7% 16.5 % 100.0 % 16.5 % Chi-Square Tests Asymp Value Pearson Chi-Square 16.099 Likelihood Ratio 16.431 a df sided) 003 002 113 Sig (2- Linear-by-Linear Association N of Valid Cases a 8.220 004 261 cells (.0%) have expected count less than The minimum expected count is 6.26 Model Summary Model R 189 a R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate 036 032 71628 a Predictors: (Constant), RecodeF2 b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 4.934 4.934 9.617 002 Residual 133.394 260 513 Total 138.328 261 a a Predictors: (Constant), RecodeF2 b Dependent Variable: hailongtinhcam Crosstab RecodeF2 Total Thu Thu Rphanchiatrachnhie Khơng hài lòng mvaviecnha nhap nhap Thu nhap thap TB cao Count 21 29 Expected Count 14.7 4.9 9.5 29.0 6.9% 20.7% % within Rphanchiatrachnhiemv 72.4% aviecnha Trung lap 100.0 % % within RecodeF2 16.2% 4.7% 7.1% 11.3% % of Total 8.2% 8% 2.3% 11.3% Count 49 15 23 87 114 Expected Count % 44.0 14.6 28.4 17.2% 26.4% within Rphanchiatrachnhiemv 56.3% aviecnha Hai long 34.9% 27.4% 33.9% % of Total 19.1% 5.8% 8.9% 33.9% Count 60 26 55 141 Expected Count 71.3 23.6 46.1 141.0 18.4% 39.0% within aviecnha 60.5% 65.5% 54.9% % of Total 23.3% 10.1% 21.4% 54.9% Count 130 43 84 257 Expected Count 130.0 43.0 84.0 257.0 16.7% 32.7% 100.0% 100.0% 100.0% 50.6% 16.7% 32.7% within aviecnha % within RecodeF2 % of Total Chi-Square Tests Asymp Sig (2- Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Df sided) 026 11.470 022 9.268 002 11.072 a % 46.2% Rphanchiatrachnhiemv 50.6% Chi- 100.0 % within RecodeF2 % Pearson % 37.7% Rphanchiatrachnhiemv 42.6% Value 100.0 % within RecodeF2 % Total 87.0 257 a cells (11.1%) have expected count less than The minimum expected count is 4.85 115 100.0 % 100.0 % 100.0 % b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig 9.579 002 Regression 4.388 4.388 Residual 116.803 255 458 Total 121.191 256 a a Predictors: (Constant), RecodeF2 b Dependent Variable: Rphanchiatrachnhiemvaviecnha Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta (Constant) 2.170 096 RecodeF2 146 047 Model 190 a Dependent Variable: Rphanchiatrachnhiemvaviecnha 116 T Sig 22.667 000 3.095 002 Hoàn cảnh sống Descriptives 95% Confidence Interval for Mean Std N hailongtinhcam Std Mean Deviation Error Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum Nha cua bo me 111 3.5435 76839 07293 3.3990 3.6881 89 5.00 me 12 3.4074 96555 27873 2.7939 4.0209 2.00 4.67 hai 122 3.6011 72794 06590 3.4706 3.7316 1.89 5.00 26 3.4444 65847 12914 3.1785 3.7104 2.00 4.78 3.9444 23570 16667 1.8267 6.0621 3.78 4.11 273 3.5568 74599 04515 3.4679 3.6457 89 5.00 me 111 3.1441 97282 09234 2.9612 3.3271 29 5.00 me 12 3.0714 58586 16912 2.6992 3.4437 2.57 4.43 hai 122 3.3185 90347 08180 3.1566 3.4804 1.00 5.00 3.0110 84749 16621 2.6687 3.3533 57 4.14 chong Nha cua bo vo Nha rieng cua vo chong Nha di thue Phuong an khac Total Phanchiatrachnhiemvaviecnha Nha cua bo chong Nha cua bo vo Nha rieng cua vo chong Nha thue di 26 117 Phuong 3.4286 40406 28571 -.2018 7.0589 3.14 3.71 273 3.2083 91562 05542 3.0992 3.3174 29 5.00 me 111 3.8453 69439 06591 3.7147 3.9760 2.17 5.00 me 12 3.9306 76692 22139 3.4433 4.4178 2.83 5.00 hai 122 4.0997 74031 06702 3.9670 4.2324 2.33 5.00 26 3.9487 84691 16609 3.6066 4.2908 1.83 5.00 4.2500 35355 25000 1.0734 7.4266 4.00 4.50 273 3.9756 73724 04462 3.8877 4.0634 1.83 5.00 me 111 3.3848 70876 06727 3.2515 3.5181 1.00 5.00 me 12 3.2857 55160 15923 2.9352 3.6362 2.00 4.29 hai 122 3.6464 69701 06310 3.5214 3.7713 1.71 5.00 26 3.2198 84586 16589 2.8781 3.5614 1.86 4.86 3.6429 10102 07143 2.7353 4.5504 3.57 3.71 273 3.4835 72236 04372 3.3974 3.5696 1.00 5.00 50 5.00 an khac Total Hailongconcai Nha cua bo chong Nha cua bo vo Nha rieng cua vo chong Nha di thue Phuong an khac Total Raqdvaquanlytaichinh Nha cua bo chong Nha cua bo vo Nha rieng cua vo chong Nha di thue Phuong an khac Total Coketvochong Nha cua bo me 111 3.1441 1.00654 09554 2.9548 3.3335 chong 118 Nha cua bo me 12 3.5625 96604 hai 122 27887 2.9487 4.1763 2.25 5.00 3.3094 1.05874 09585 3.1197 3.4992 25 5.00 26 3.1635 1.09303 21436 2.7220 3.6049 1.25 5.00 3.2500 00000 3.25 3.25 273 3.2390 1.03294 06252 3.1159 3.3621 25 5.00 3.4124 56099 05325 3.3069 3.5179 1.21 5.00 me 12 3.4515 53641 15485 3.1107 3.7923 2.45 4.53 hai 122 3.5950 57778 05231 3.4915 3.6986 1.93 4.89 26 3.3575 61390 12040 3.1095 3.6054 2.12 4.40 3.7032 12459 08810 2.5838 4.8225 3.62 3.79 273 3.4926 57583 03485 3.4240 3.5612 1.21 5.00 vo Nha rieng cua vo chong Nha di thue Phuong an khac Total hailongchung 00000 3.2500 3.2500 Nha cua bo me 111 chong Nha cua bo vo Nha rieng cua vo chong Nha di thue Phuong an khac Total Chi-Square Tests Asymp Sig (2Value Pearson Chi-Square 15.070 Likelihood Ratio 15.923 Linear-by-Linear Association 9.962 N of Valid Cases a df sided) 020 014 002 263 a cells (50.0%) have expected count less than The minimum expected count is 36 119 Model Summary Adjusted Model R 195 a R Std Error of the R Square Square Estimate 038 034 74644 a Predictors: (Constant), Anh/chi song cung b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 5.748 5.748 10.316 001 Residual 145.423 261 557 Total 151.171 262 a a Predictors: (Constant), Anh/chi song cung b Dependent Variable: Rraqdvaquanlytaichinh Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta (Constant) 2.154 069 Anh/chi song cung 150 047 Model a Dependent Variable: Rraqdvaquanlytaichinh 120 195 t Sig 31.216 000 3.212 001 ... THỰC TIỄN VỀ SỰ HÀI LỊNG VỚI HƠN NHÂN CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG TRÍ THỨC TRẺ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 52 3.1 Thực trạng hài lòng với nhân trí thức trẻ địa bàn thành phố Hà Nội ... độ hài lòng với nhân cặp vợ chồng trí thức trẻ địa bàn Hà Nội số yếu tố có liên quan đến hài lòng Khách thể nghiên cứu 289 vợ chồng trí thức trẻ địa bàn thành phố Hà Nội Giả thuyết nghiên cứu Các. .. luận hôn nhân 17 1.2.2 Lý luận trí thức trí thức trẻ 19 1.2.3 Lý luận hài lòng với nhân hài lòng với nhân cặp vợ chồng trí thức trẻ 22 1.2.4 .Các bình diện hài lòng với
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự hài lòng với hôn nhân của các cặp vợ chồng trí thức trẻ trên địa bàn thành phố hà nội , Sự hài lòng với hôn nhân của các cặp vợ chồng trí thức trẻ trên địa bàn thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay