Bước đầu tìm hiểu thành ngữ có từ chỉ động vật trong tiếng việt và tiếng thái

115 7 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN SONGPON BAOLOPET BƢỚC ĐẦU TÌM HIỂU THÀNH NGỮTỪ CHỈ ĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG VIỆT TIẾNG THÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ VIỆT NAM HỌC Hà Nội - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN SONGPON BAOLOPET BƢỚC ĐẦU TÌM HIỂU THÀNH NGỮ TỪ CHỈ ĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG VIỆT TIẾNG THÁI Chuyên ngành: Việt Nam học Mã số : 60 22 01 13 LUẬN VĂN THẠC SĨ VIỆT NAM HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Bùi Duy Dƣơng Hà Nội - 2018 LỜI CÁM ƠN Trong thời gian thực luận văn, nhận đƣợc quan tâm giúp đỡ quý báu từ nhiều cá nhân tập thể Trƣớc hết xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm Khoa Việt Nam học Tiếng Việt Trƣờng Đại học Khoa học xã hội Nhân văn tận tình giúp đỡ tơi thời gian học tập trƣờng Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Bùi Duy Dƣơng ngƣời tận tình bảo, giúp đỡ hƣớng dẫn thời gian thực luận văn Do hạn chế ngôn ngữ nên trình thực luận văn, tơi mắc phải khơng sai sót lỗi tả hình thức trình bày nhƣ nội dung Tơi mong nhận đƣợc đóng góp thầy, bạn để luận văn tơi đƣợc hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn SONGPON BAOLOPET MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ý nghĩa đề tài Mục đích nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu 5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Tƣ liệu phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm thành ngữ tiếng Việt 1.2 Khái niệm thành ngữ tiếng Thái 11 1.3 Khái niệm thành ngữ từ động vật 14 1.4 Khái quát chung văn hóa Việt Nam Thái Lan 16 1.4.1 Khái niệm văn hóa 16 1.4.2 Đặc điểm văn hóa Việt Nam 17 1.4.3 Đặc điểm văn hóa Thái Lan 20 1.5 Tiểu kết 24 CHƢƠNG 2: THÀNH NGỮ TỪ CHỈ ĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG VIỆT 25 2.1 Kết thống kê 25 2.2 Cấu trúc thành ngữ từ động vật tiếng Việt 27 2.2.1 Cấu trúc thành ngữ đối xứng 28 2.2.2 Cấu trúc thành ngữ phi đối xứng so sánh 30 2.2.3 Cấu trúc thành ngữ phi đối xứng ẩn dụ 31 2.3 Ngữ nghĩa vật thành ngữ tiếng Việt 32 2.3.1 Thành ngữ liên quan đến nhóm động vật nuôi 33 2.3.2 Thành ngữ liên quan đến nhóm động vật hoang dã 39 2.3.3 Thành ngữ liên quan đến nhóm trùng, sâu bọ 43 2.3.4 Thành ngữ liên quan đến vật tưởng tượng - rồng 44 2.4 Tiểu kết 46 CHƢƠNG 3: THÀNH NGỮ TỪ CHỈ ĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG THÁI 47 3.1 Kết thống kế 47 3.2 Cấu trúc thành ngữ từ động vật tiếng Thái 48 3.2.1 Cấu trúc thành ngữ đối xứng 49 3.2.2 Cấu trúc thành ngữ phi đối xứng so sánh 51 3.2.3 Cấu trúc thành ngữ phi đối xứng ẩn dụ 52 3.3 Ngữ nghĩa động vật thành ngữ tiếng Thái 53 3.3.1 Thành ngữ liên quan đến nhóm động vật ni 53 3.3.2 Thành ngữ liên quan đến nhóm động vật hoang dã 60 3.3.3 Thành ngữ liên quan đến nhóm côn trùng, sâu bọ 66 3.3.4 Thành ngữ liên quan đến vật tưởng tượng - Chim ca lăng tần già 67 3.4 Tiểu kết 68 CHƢƠNG 4: ĐẶC TRƢNG VĂN HÓA VIỆT NAM THÁI LAN QUA THÀNH NGỮ TỪ CHỈ ĐỘNG VẬT 69 4.1 Văn hóa vật chất 69 4.1.1 Ẩm thực 69 4.1.2 Nghề nghiệp, kiếm sống 72 4.2 Văn hóa tinh thần 74 4.2.1 Trò chơi, giải trí 74 4.2.2 Tín ngưỡng, tôn giáo 75 4.2.3 Lịch sử, truyền thuyết, chuyện kể 76 4.2.4 Văn hóa ứng xử 79 4.3 Tiểu kết 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 94 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngôn ngữ công cụ quan trọng ngƣời việc giao tiếp nhằm mục đích trao đổi thơng tin, thể tâm lý, tƣ duy, kiến thức, kinh nghiệm nhƣ tạo hiểu biết lẫn Thơng qua ngơn từ, ngồi việc sử dụng từ ngữ để truyền đạt thông tin, ngƣời sử dụng nhiều hình thức cấu trúc ngơn ngữ khác để giao tiếp, thành ngữ Thành ngữ cấu trúc tạo nghĩa nhƣng nghĩa trực tiếp cụm từ ngữ mà thể nghĩa ẩn sâu nghĩa so sánh Việc sử dụng thành ngữ giúp cho lời văn thêm biểu cảm, sinh động, giàu hình tƣợng mà giúp diễn đạt ý tƣởng sâu sắc, tế nhị Nghĩa thành ngữ đƣợc xây dựng từ liên tƣởng dựa yếu tố nhƣ: tƣợng tự nhiên, hoạt động sống, động vật, thực vật, ngƣời, màu sắc v.v Thành ngữ phản ánh đời sống, tƣ duy, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, tín ngƣỡng,… Qua khảo sát thành ngữ tiếng Việt tiếng Thái Lan, phát thành ngữ từ động vật chiếm tỷ lệ cao vật gắn bó mật thiết với ngƣời: vật thú nuôi làm bạn, nguồn sức lao động nông nghiệp, nguồn thức ăn phƣơng tiện lại Do ngƣời hiểu biết tự nhiên, tính cách vật đem vào so sánh liên tƣởng thành ngữ, ví dụ: “nhanh sóc”, “mèo mù vớ cá rán”, “quẳng xương cho chó cắn nhau” tiếng Việt, “ไวเป็ นลิง” (nhanh nhƣ khỉ), “หมาเห่ าใบตองแห้ ง” (chó sủa chuối khơ), “เขียนเสื อให้ ววั กลัว” (Vẽ hổ để dọa bò) tiếng Thái Vấn đề thành ngữ nói chung thành ngữ từ động vật nói riêng tiếng Việt tiếng Thái nhiều cơng trình nghiên cứu đề cập đến nhƣng chƣa cơng trình chun khảo nghiên cứu cách hệ thống thành ngữ yếu tố động vật so sánh hai ngôn ngữ Việt - Thái Chính thế, nói vấn đề tìm hiểu so sánh thành ngữ yếu tố động vật tiếng Việt tiếng Thái đề tài mẻ, cần đƣợc quan tâm nghiên cứu Vì vậy, chúng tơi lựa chọn đề tài “Bước đầu tìm hiểu thành ngữ từ động vật tiếng Việt tiếng Thái” (Tiếng Thái tiếng ngƣời Thái Lan, tiếng ngƣời dân tộc Thái Việt Nam) để tìm hiểu thành ngữ từ động vật tiếng Việt tiếng Thái, qua thấy đƣợc đặc trƣng văn hóa, điểm tƣơng đồng khác biệt văn hóa Việt Nam Thái Lan Ý nghĩa đề tài Nghiên cứu đề tài “Bước đầu tìm hiểu thành ngữ từ động vật tiếng Việt tiếng Thái” ý nghĩa định Về ý nghĩa lí luận, đề tài bƣớc đầu nghiên cứu vấn đề lí luận ngơn ngữ, thành ngữ, ngữ nghĩa đặc trƣng văn hóa…Về ý nghĩa thực tiễn, đề tài giúp giải khó khăn lỗi ngƣời học sử dụng thành ngữ từ động vật tiếng Việt tiếng Thái Trong thực tế giảng dạy học thành ngữ, sinh viên Việt Nam học tiếng Thái nhƣ sinh viên Thái học tiếng Việt Nam gặp nhiều khó khăn mắc lỗi việc sử dụng thành ngữ khơng đủ hiểu biết thành ngữ nói riêng văn hóa nói chung Để hiểu sâu sắc ngôn ngữ, việc hiểu đƣợc văn hóa ngƣời ngữ điều khơng thể thiếu đƣợc ngơn ngữ văn hóa mối quan hệ mật thiết với Qua tìm hiểu thành ngữ Việt Nam Thái Lan động vật, lý luận, góp phần làm rõ sắc văn hóa dân tộc; thực tiễn sở liệu góp phần cho việc giảng dạy học thành ngữ tiếng Việt tiếng Thái Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài “Bước đầu tìm hiểu thành ngữ từ động vật tiếng Việt tiếng Thái”, hƣớng đến mục đích cụ thể nhƣ sau: - Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo nội dung ngữ nghĩa thành ngữ từ động vật tiếng Việt - Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo nội dung ngữ nghĩa thành ngữ từ động vật tiếng Thái - So sánh tƣơng đồng khác biệt thành ngữ từ động vật tiếng Việt tiếng Thái Qua đó, làm sáng tỏ giá trị ngơn ngữ, văn hóa, lối tƣ duy, điểm tƣơng đồng điểm khác biệt hai dân tộc Việt Nam- Thái Lan Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu nhƣ trên, luận văn này, cần thực nhiệm vụ cụ thể nhƣ sau: - Thống kê, phân loại thành ngữ từ động vật tiếng Việt - Thống kê, phân loại thành ngữ từ động vật tiếng Thái - Phân tích nội dung thành ngữ từ động vật tiếng Việt - Phân tích nội dung thành ngữ từ động vật tiếng Thái - Só sánh nội dung thành ngữ từ động vật tiếng Việt tiếng Thái Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu đề tài đƣợc xác định cách cụ thể Đó thành ngữ từ động vật tiếng Việt tiếng Thái - Phạm vi nghiên cứu luận văn thành ngữ từ động vật từ điển thành ngữ tiếng Việt tiếng Thái Tƣ liệu phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 liệu Tƣ liệu nghiên cứu luận văn từ nguồn sau: Về phần thành ngữ tiếng Việt: - Từ Điển Thành ngữ tiếng Việt Nguyễn Lực - Từ Điển thành ngữ phổ thông Nguyễn Nhƣ Ý chủ biên Về Phần thành ngữ tiếng Thái: - สานวนไทยของขุนวิจิตรมาตรา สง่ากาญจนาคพันธุ์, กรุ งเทพฯ: ส เอเชียเพรศจากัด.2529 (Thành ngữ Thái (2001) Khunwichitmatra (Sa-nga Karnchanapan)) - สานวนไทยฉบับสมบูรญ์ของวิเชียรเกษประทุม ,กรุ งเทพฯ: หจก.รุ่ งเรื องสาส์นการพิมพ์, 2550 (Thành ngữ Thái hoàn (2007) Wichain Ketprathum) 6.2 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài này, sử dụng phƣơng pháp thủ pháp nghiên cứu sau: - thống kê, nhằm thống kê tất thành ngữ chứa từ ngữ vật tiếng Việt tiếng Thái Ngòai ra, luận văn sử dụng phƣơng pháp để thống kê tất nghĩa thành tố vật - phân tích ngữ nghĩa, để phân tích đặc trƣng ngữ nghĩa từ vật thành ngữ - Phƣơng pháp đối chiếu Phƣơng pháp đƣợc dùng để so sánh đối chiếu ngữ nghĩa thành ngữ thành tố động vật hai ngôn ngữ Việt Thái Qua việc so sánh đối chiếu này, nét tƣơng đồng dị biệt ngôn ngữ văn hóa xã hội hai ngơn ngơn ngữ đƣợc nhìn thấy cách rõ ràng Trong luận văn này, tiếng Việt đƣợc xem ngôn ngữ nguồn, tiếng Thái đƣợc xem ngơn ngữ đích việc nghiên cứu đối chiếu Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận phụ lục, tài liệu tham khảo, bố cục luận văn đƣợc chia thành chƣơng, cụ thể nhƣ sau: CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN: tổng hợp quan điểm khác thành ngữ tiếng Việt tiếng Thái, khái niệm thành ngữ từ động vật bƣớc đầu giới thiệu đặc trƣng văn hóa Việt Nam Thái Lan CHƢƠNG 2: THÀNH NGỮ TỪ CHỈ ĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG VIỆT: thống kê thành ngữ từ động vật tiếng Việt, sau phân tích thành ngữ mặt cấu trúc ngữ nghĩa CHƢƠNG 3: THÀNH NGỮ TỪ CHỈ ĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG THÁI: thống kê thành ngữ từ động vật tiếng Thái, sau phân tích thành ngữ mặt cấu trúc ngữ nghĩa CHƢƠNG 4: ĐẶC TRƢNG VĂN HÓA VIỆT NAM THÁI LAN QUA THÀNH NGỮ TỪ CHỈ ĐỘNG VẬT: so sánh thành ngữ từ động vật tiếng Việt tiếng Thái, từ tƣơng đồng nhƣ khác biệt đặc trƣng văn hóa Việt Nam Thái Lan qua thành ngữ 411 Mắt cú vọ 412 Mắt đổ đom đóm 413 Mặt đỏ nhƣ gạch cua nƣớng 414 Mắt đỏ nhƣ mắt cá chày 415 Mặt đỏ nhƣ mặt gà chọi 416 Mặt đực nhƣ mặt chó chửa 417 Mật ong nhiều 418 Mật ruồi nhiều 419 Mặt ngây nhƣ ngỗng ỉa 420 Mật chết ruồi 421 Mặt ngựa đầu trâu 422 Mặt ngƣời sói 423 Mặt nhăn nhƣ khỉ 424 Mắt nhƣ mắt chó giấy 425 Mắt phƣợng mày ngài 426 Mặt rỗ nhƣ tổ ong bầu 427 Mặt sứa gan hùm 428 Mặt tái nhƣ gà cắt tiết 429 Mặt xanh nhƣ đít nhái 430 Mày ngài mắt phƣợng 431 Mẹ gà vịt 432 Mèo đàn (đàng) chó điếm 433 Mèo già hóa cáo 434 Mèo khen mèo dài đuôi 435 Mèo mả gà đồng 436 Mèo mẹ bắt chuột 437 Mèo mù vớ cá rán 438 Mèo nhỏ bắt chuột 439 Mèo nhỏ bắt chuột to 440 Miệng cọp gan thỏ 441 Miệng hùm gan sói 442 Miệng hùm gan sứa 443 Miệng hùm gan thỏ 444 Miệng hùm hang sói 445 Miệng hùm nọc rắn 446 Miệng phật tâm xà 447 Mình hạc xác ve 448 Mồ cha chẳng khóc khóc đống mối 449 Mò cua bắt ốc 450 Mó dái ngựa 451 Mỡ để miệng mèo 452 Mồm nhƣ quạ 453 Một ngựa đau tàu chê cỏ 454 Mọt gặm đũa bếp 455 Một tiền gà ba tiền thóc 456 Mua ( Bn) trâu bán chả 457 Mua bò vẽ móng 458 Mua mèo bị 459 Muỗi đốt chân voi 460 Muỗi nhƣ trấu 461 Mƣời voi không bát nƣớc xáo 462 Mƣời voi không đƣợc bát nƣớc xáo 463 Mƣợn đầu heo nấu cháo 464 Nạt chó mắng mèo 465 Ném chuột làm vỡ bình sứ 466 Nem cơng chả phƣợng 467 Nem nép nhƣ rắn mồng năm 468 Ngang nhƣ cua bò 469 Ngáy nhƣ bò rống 470 Nghệt mặt nhƣ ngỗng ỉa 471 Ngoe nguẩy nhƣ cua gẫy 472 Ngồi lên lƣng cọp 473 Ngồi nhƣ bụt ốc 474 Ngỗng ông lại tết ông 98 475 Ngủngủ vịt 476 Ngu nhƣ bò 477 Ngu nhƣ chó 478 Ngu nhƣ lợn 479 Ngựa non háu đá 480 Ngựa quen dấu cũ 481 Ngựa quen đƣờng cũ 482 Ngựa tái ông 483 Ngựa xéo voi giày 484 Ngƣu tầm ngƣu mã tầm mã 485 Nhăn nhó nhƣ khỉ ăn gừng 486 Nhăn nhƣ chuột kẹp 487 Nhăn nhƣ mặt hổ phù 488 Nhanh nhƣ cắt 489 Nhanh nhƣ sóc 490 Nháo nhác nhƣ gà phải cáo 491 Nhát nhƣ cáy 492 Nhạt nhƣ nƣớc ốc 493 Nhát nhƣ thỏ đế 494 Nhảy chân sáo 495 Nhảy nhƣ choi choi 496 Nhìn gà hóa cuốc 497 Nhờn chó chó liếm mặt 498 Nhƣ bò thấy nhà táng 499 Nhƣ cá gặp nƣớc 500 Nhƣ cá nằm thới 501 Nhƣ cá với nƣớc 502 Nhƣ châu chấu đá voi 503 Nhƣ chim chích lạc vào rừng 504 Nhƣ chim sổ lồng 505 Nhƣ chó cụp 506 Nhƣ chó với mèo 507 Nhƣ chuồn chuồn đạp nƣớc 508 Nhƣ thiêu thân 509 Nhƣ đỉa phải vôi 510 Nhƣ ếch nằm đáy giếng 511 Nhƣ ếch ngồi đáy giếng 512 Nhƣ gà mắc tóc 513 Nhƣ hùm thêm cánh 514 Nhƣ kiến đốt đít 515 Nhƣ lƣơn rúc bùn 516 Nhƣ mèo thấy mỡ 517 Nhƣ mèo thèm mỡ 518 Nhƣ ngồi (dẫm) phải tổ kiến (lửa) 519 Nhƣ ngựa bất kham 520 Nhƣ nƣớc đổ đầu vịt 521 Nhƣ ong vỡ tổ 522 Nhƣ phổi bò 523 Nhƣ phƣợng múa rồng bay 524.Nhƣ rắn không đầu 525.Nhƣ rắn đầu 526 Nhƣ rồng gặp mây 527 Nhƣ tằm ăn lên 528 Nhƣ tằm ăn rỗi 529 Nhƣ vịt nghe sấm 530 Nhục nhƣ chó 531 Nhũn nhƣ chi chi 532 Nợ nhƣ lông lƣơn 533 Nọc rắn miệng hùm 534 Nổi (sởn) da gà 535 Nói kiến lỗ phải bò 536 Nói dơi nói chuột 537 Nổi gai ốc 538 Nói hƣơu nói vƣợn 539 Nói nhƣ chó cắn ma 540 Nói nhƣ rồng leo, làm nhƣ mèo mửa 541 Nói rắn lỗ phải bò 542 Nói toạc móng heo 543 Nửa đêm gà gáy 544 Nửa dơi nửa chuột 545 Nƣớc đổ đầu vịt 546 Nƣớc mắt cá sấu 547 Nuôi ong tay áo 548 Ốc chƣa mang ốc, mang đƣợc cọc 549 Ốm nhƣ ma 550 Ơng nói gà bà nói vịt 551 Ong qua bƣớm lại 552 Phận mỏng cánh chuồn 553 Phù thủy đền gà 554 Phƣợng chạ loan chung 555 Phƣợng múa rồng bay 556 Qụa đội lốt công 557 Qụa mƣợn lông công 558 Ra măng rƣơi 559 Rạc nhƣ mắm 560 Rạc nhƣ ve 561 Rách nhƣ tổ đỉa 562 Rắn đói lại chê nhái què 563 Rau sâu (đấy) 564 Rẻ nhƣ cá ƣơn 565 Rình nhƣ mèo rình chuột 566 Rối nhƣ gà mắc đẻ 567 Rồng bay phƣợng múa 568 Rồng đến nhà tơm 569 Rống nhƣ bò 570 Rồng rắn lên trời 571 Run nhƣ cáy 572 Run nhƣ cầy sấy 573 Run nhƣ chó phải bả 574 Run nhƣ dẽ 575 Run nhƣ gà bị cắt tiết 576 Run nhƣ thằn lằn đứt đuôi 577 Rung nhát khỉ 578 Rƣớc voi giày mả tổ 579 Ruộng cấy trâu cày 580 Ruộng đầu trâu trán khỉ 581 Ruộng sâu trâu nái 582 Sạch không lỗ cá chổ đằng 99 583 Sẩy đàn tan nghé 584 Sẩy nghé tan đàn 585 Sƣ tửĐông 586 Suýt chó bụi rậm 587 Tẩm ngẩm đấm chết voi 588 Tẩm ngẩm tầm ngầm (mà đấm) chết voi 589 Tan đàn xẻ nghé 590 Tán hƣơu tán vƣợn 591 Tan nghé xẻ đàn 592 Tán nhƣ sáo 593 Tế sớm khỏi ruồi 594 Te tái nhƣ gà mắc đẻ 595 Te tái nhƣ gà mái nhảy ổ 596 Thả săn sắt bắt cá sộp (rô, mè )/ Bỏ săn sắt bắt cá sộp (rô, mè ) 597 Thả cọp xuống đồng nội 598 Thả gà để đuổi 599 Thả hổ rừng 600 Thả nắm giết đàn gà 601 Thả vỏ quýt ăn mắm rƣơi (ngấu) 602 Tham bong bóng bỏ bọng trâu 603 Tham giếc tiếc rơ 604 Thân nhƣ thân chim 605 Thân lƣơn bao quản lấm đầu 606 Thân trâu trâu lo thân bò bò liệu 607 Thẳng (nhƣ) ruột ngựa 608 Thẳng cánh bay 609 Thẳng ruột ngựa 610 Thấp nhƣ vịt 611 Thắt cổ mèo, treo cổ chó 612 Thất thểu nhƣ phải bão 613 Thầy bói xem voi 614 Thay ngựa dòng 615 Thề (cá) trê chui ống 616 Theo nheo ăn dớt 617 Theo voi ăn (hít) bã mía 618 Thêu phƣợng vẽ rồng 619 Thì thụt nhƣ chuột ngày 620 Thiên binh vạn mã 621 Thiếu voi phải dùng ngựa 622 Thở nhƣ trâu say nắng 623 Thóc ni gà rừng 624 Thờn bơn chịu lép bề 625 Thu hà vén 626 Thừa giấy vẽ voi 627 Thui chó nửa mùa hết rơm 628 Tiền dợ tiền trâu 629 Tiếng ong tiếng ve 630 Tìm nhƣ thể tìm chim 631 Tin bợm bò 632 Tin ong sứ điệp 633 Tỉnh nhƣ sáo 634 Tỉnh nhƣ sáo sậu 635 Tiu nghỉu nhƣ chó cụp 636 Tiu nghỉu nhƣ mèo (bị) cắt tai 637 Tiu nghỉu nhƣ mèo tai 638 To nhƣ vâm 639 To nhƣ voi 640 Tơ rồng vẽ phƣợng 641 Tò vò ni nhện 642 Toạc móng heo 643 Tội vịt chƣa qua, tội gà đến 644 Tôm tép nhảy ốc nhồi nhảy 645 Trăm dâu đổ đầu tằm 646 Trần (trụi/ truồng) nhƣ (con) nhộng 647 Trắng nhƣ trứng gà bóc 648 Tránh đƣợc lợn cỏ gặp (đƣợc) gấu chó 649 Tránh hùm mắc hổ 650 Tránh voi chẳng (chả) xấu mặt 651 Trâu bò đƣợc ngày phá đỗ 652 Trâu bò húc ruồi muỗi chết 653.Trâu buộc ghét trâu ăn 654 Trâu chậm uống nƣớc đục 655 Trâu lấm vẩy quàng (càn) 656 Trâu sanh chó đẻ 657 Trâu ta ăn cỏ đồng ta 658 Treo đầu dê bán thịt chó 659 Treo dê bán chó 660 Trơ mắt ếch 661 Trói gà khơng chặt 662 Trói gà khơng 663 Trời sinh voi trời sinh cỏ 664 Trói voi bỏ rọ 665 Trộm cắp nhƣ rƣơi 666 Trốn nhƣ chạch 667 Trốn nhƣ chuột 668 Trơng gà hóa cáo 669 Trơng gà hóa cuốc 670 Trong nhƣ mắt mèo 671 Trống nhƣ tàu tƣợng 672 Trứng (đừng có) (đòi) khơn vịt 673 Trứng gà trứng vịt 674 Trứng khôn rận 675 Trƣơng mắt ếch 676 Trút nhớt cho nheo 100 677 Từ đầu dần đến cuối dậu 678 Tức nhƣ bò đá 679 Tƣơi nhƣ rói 680 Ù (ù) cạc (cạc) nhƣ vịt nghe sấm 681 Ƣơng nhƣ chuột (lột) 682 Ƣơng nhƣ ghẹ 683 Vạ vịt chƣa qua vạ gà đến 684 Vạch đƣờng cho hƣơu chạy 685 Vạch tìm sâu 686 Vắng chúa nhà gà bới bếp 687 Vắng chúa nhà gà mọc đuôi tôm (vọc niêu tôm) 688 Vắng chúa nhà gà vọc niêu tôm 689 Vào hang cọp 690 Vào hang hùm 691 Vào miệng cọp 692 Vặt đầu đầu tôm 693 Vẽ bò bắt bóng 694 Vẽ đƣờng cho hƣơu chạy 695 Vẽ hùm thêm cánh 696 Ve ngâm vƣợn hót 697 Vẽ rắn thêm chân 698 Vẽ rết thêm chân 699 Vẽ rồng vẽ rắn 700 Vểnh râu cáo 701 Vểnh râu trê 702 Việc tôm tôm chịu việc tép tép lo 703 Voi đú, chó đú, lợn sề hộc 704 Voi giày ngựa xé 705 Voi uống thuốc gió 706 Voi xổng tàu 707 Vui nhƣ sáo 708 Vuốt râu hùm (cọp) 709 Vứt xƣơng cho chó cắn 710 Xác nhƣ tổ đỉa 711 Xác nhƣ vờ (xơ nhƣ nhộng) 712 Xẩm sờ voi 713 Xẻ đàn tan nghé 714 Xẻ nghé tan đàn 715 Xơ nhƣ nhộng xác nhƣ vờ 716 Xua nhƣ xua ruồi 717 Xui trẻ ăn cứt gà 718 Xúm xít nhƣ đám thịt trâu toi 719 Yêu chó chó liếm mặt 720 Yếu nhƣ sên 721 Yếu trâu khỏe bò 101 PHỤ LỤC THÀNH NGỮ TỪ CHỈ ĐỘNG VẬT TRONG TIẾNG THÁI เ า นนา / เ น เ า นนา (Ghét lƣơn ăn nƣớc canh/ghét thịt ăn trứng nó, ghét lƣơn ăn nƣớc canh) เ ือเ น นอน (Muối biến thành ròi) เ า า าเสื อ (Vào rừng kiếm hổ) 4.เ า สเ น ส เ า าเ น า (Vào đàn thiên nga thành thiên nga, vào đàn quạ thành quạ) 5.เ า อ า นา (Sừng bò phía trƣớc mặt) เ นอ น อ น า (Nhái bén nhỏ ngồi vết chân trâu) เ นเสื อ (Vẽ hổ cho bò sợ) เ า า มา (Gõ gáo dừa chó mừng) เ า (Đa tình gà tre) 10 เ า น ม มาเ สน ม เ ือ นา (Đa tình cổng đất, Lợn chó khơng chọn mặt) 11 เ ื อ (Giết gà cho khỉ xem) 12 เ า (Già đầu rắn) 13 เ เ (Đứa bé chăn cừu) 14 เ น เ มือน เ ือ (Đi lảo đảo nhƣ rắn bò) 15 เ ือน ม (Đêm rằm (sáng) nhƣ bắt kiến) 16 เ น เ น (Nhảy kền kền, nhảy theo la) 17 เ น เ น า (Nhảy kền kền, nhảy quạ) 18 เ มเ า า มา (Đá lợn vào mồm chó) 19 เ นเ า (Nhƣ Rùa) 20 เ า นอ (Rùa to chật hồ) 21 เ า (Rùa to giấu trứng) 22 เนื อเ า า เสื อ (Cho thịt/ hƣơu vàng vào miệng hổ) 23 เนื อเ า าเ า (Thịt rùa làm nộm rùa) 24 เนื อสเสื อ (Hƣơu vàng chọi hổ) 25.เนื อ ม สเนื อ า (Cho thịt lợn vào thịt voi) 26 เ เ มือน า (Nhìn nhƣ trâu) 27 เ นอ อ นอ (Sò con, ốc con) 28 เ น น (Vịt kêu thi với gà) 29 เ น าม น มา า (Kiện cáo ăn cứt chó hơn) 30 เ นน อ (Nhƣ chim lạc bầy) 31.เ น ส ื อ า อ าเ น(Là thiên nga hay quạ chung bầu trời) 32 เ น น ม (Nhƣ chuột với mèo) 33 เ น ม (Nhƣ lợn) 34.เ น ม เ าเ ือ (Nhƣ lợn cho họ giết) 35 เ น ม นเ (Nhƣ lợn lên thớt) 36 เ เ น า า (Nhanh nhƣ thỏ rừng) 37 เ า ส า (Thổi sáo vào tai trâu) 38 เ า า (Thổi sáo cho trâu nghe) 102 39 เ า า อ นา ม น (Mở mắm cá trƣớc mặt ruồi) 40 เ า า า า า า เอา า (Đốt rừng tìm vƣợn, giết voi lấy ngà) 41 เมือเ า เ มือน น (Khi chủ chuẩn bị đi, nhƣ gà chuẩn bị bay) 42 เ น มา มาเ า (Giỡn với chó, cho liếm miệng) 43 เ เ น เ า นา (Nuôi vịt lấy trứng, nuôi trâu cày ruộng) 44 เ เ น เ าม าน (Nuôi vịt ăn trứng, nuôi trâu dùng sức) 45 เ น เ า นา (Nuôi gà để ăn trứng, nuôi trâu để cày ruộng) 46 เ า น า (Nuôi voi ăn cứt voi) 47.เ มา นเ า า อ (Nuôi từ lúc chân vỏ ốc) 48 เ เสื อ เ (Nuôi hổ con, cá sấu con) 49 เ มา น (Ni chó dƣới hầm) 50 เ า เ มือน น (Lúc nhƣ gà bay) 51 เส น เส า (Tiếng chim tiếng quạ) 52.เส านเ นน า เ (Tiếng ngào nhƣ chim ca lăng tần già) 53.เส มเ า า น น (Xúi sừng trâu đâm nhau) 54 เส นา (Mất mặt gà) 55 เสื อเ า (Hổ cũ) 56 เสื อเ าเ าเ (Hổ già mƣu mô) 57 เสื อเ า า (Hổ rùa tuyệt thực hành pháp) 58 เสื อ น า สมน (Hổ đội lốt nai) 59 เสื อ ม า า ม เ า (Hổ không bỏ vằn, trâu không bỏ đàn) 60 เสื อ า (Hổ để vằn) 61 เสื อ า (Hổ giấy) 62 เสื อ น า า น า (Hổ hết lối, tớ chạy hết đƣờng) 63 เสื อ อนเ (Hổ giấu móng) 64 เสื อ น (Hổ dính bẫy) 65 เสื อ า า า า (Hổ làm sập giàn, Voi làm sập chuồng) 66 เสื อนอน า (Hổ ngủ ngỡ hổ sợ) 67 เสื อนอน น (Hổ nằm ăn) 68 เสื อนอนอ าเอา ม (Hổ ngủ đừng dùng dậy trọc vào) 69 เสื อ (Hổ săn phụ nữ) 70 เสื อ ส (Hổ gặp sƣ tử) 71 เสื อมเ า า (Hổ sống rừng) 72 เสื อ นื ม/เสื อ มื เนื อ (Hổ mƣợn hƣơu vàng) 73 เสื อ (Hổ biết) 74 เสื อ า า (Hổ kéo đuôi) 75 เสื อ า า (Hổ sa cơ) 76 เสื อสนาม (Hổ rừng) 77 เสื อส เ น (Hổ sới) 78 เสื อส (Hổ sƣ tử bò tót tê giác) 79 เสื อสน / เสื อสน สน น อ (Hổ hết nanh móng/ Hổ hết nanh móng, chó đâm vào ngõ cụt) 80 เสื อสน า (Hổ hết vằn) 81 เสื อ นา (Hổ mặt xƣơng) 82 เสื อ า า นอ (Hổ nhiều, trâu ít) 83 เสื อ (Hổ đói) 84 เ น าสเ น า (Thấy cứt tốt ruột, thấy trứng tốt gà) 85 เ น เ น นม ( า าเ า) (Thấy phân bò tƣởng bánh bao) 86 เ น า เ า ม (Thấy voi bé lợn) 87 เ น า าม า (Thấy voi ỉa, ỉa theo voi) 88 เ มือน มา นา (Giống cho rơi xuống nƣớc) 89 เ เ าเ ม น (Giẫm rùa bàn chân) 90 เ ม อ (Giẫm không nát bãi cứt gà) 91 เ นเสื อ (Giẫm lãnh thổ hổ) 92 เ า (Diều hâu báo tin) 93 เ า า น น น า ม (Cơm rƣợu chung với nhau, chim cút chẳng nhƣờng ai) 94 เ ือ (Đông đàn nhƣ ruồi trâu) 95 เ ือ ม (Ruồi trâu vào đàn mới) 96 เ า น (Chấy leo lên đầu) 97 เอ า เ าม นอ (Eo mỏng nhƣ kiến đen) 98 เอาเนื อมา อเสื อ (Lẫy hƣơu vàng trêu hổ) 99 เอาเนื อมาสเสื อ (Lẫy hƣơu vàng chọi hổ) 100 เอาเนื อ น เนื อ า / เอา เนื อ น เ มเนื อ า / เนื อ น สเนื อ า (Lấy thịt chuột thịt voi/ Lấy thịt chuột cho thêm thịt voi/ Thịt chuột cho vào thịt voi) 101 เอาเ น (Lấy vịt đọ với) 103 102 เอาเ น (Lấy vịt đọ với gà) 103 เอาเ มา น น (Lấy vịt đến thi với gà) 104 เอาเสื อ า ( ม) เสื อ (Dùng hổ để trấn áp hổ) 105 เอา มา (Lấy gà buộc vào đít) 106 เอา ม เสื อ (Lấy gậy chọc hổ) 107 เอา อ า (Lấy tép riu làm mồi câu cá chẽm) 108 เอา า า า ม (Lấy cá nƣớng gửi chỗ mèo) 109 เอา า มอ อ (Lấy cá rô để dụ cá quả) 110 เอาม า เ ื อ (Lấy dao mổ trâu cắt tiết gà) 111 เอา น เ า เ า า (Lấy râu rùa, sừng thỏ) 112 ืม อน (Vẹt quên tre) 113 นา า (Đâm bò đâm vào trán) 114 า (Dê nhận nghiệp) 115 ม เมาเ า (Con mối cánh lao vào lửa) 116 ม เมา นเ า อ (Con thiêu thân bay vào đống lửa) 117 ม า ((Nhƣ) cà cuống) 118 ม า อ ((Nhƣ) Cà cuống cánh vàng) 119 ม สอน (Mẹ cua dạy cua con) 120 ม ม (Mẹ Ri mẹ tê giác) 121 ม น ม อม ม น น (Ruồi không cắn ruồi với nhau) 122 ม น เ อ (Ruồi đầu xanh đến bảo) 123 ม น เ ม อม (Ruồi đầu xanh khơng cắn) 124 ม เ า (Mèo chín kiếp) 125 ม เ น า า (Mèo thấy cá nƣớng) 126 ม มอ น าเ ม มา าเ (Mèo vắng chuột nhảy múa, Mèo mái nhà chạy toán loạn) 127 ม นอน น ม (Mèo ngủ không bắt đƣợc chuột) 128 ม (Mèo cậy sƣ) 129 ม า , เ มือน ม า (Mèo giữ xƣơng) 130 ม า มา (Mèo năm chó sáu) 131 มสื อ ม ม เอา น (Bà mai bà mối không dụ đƣợc bò phải lấy buộc vào cọc) 132 เ มือนม อ เ มือน า (Có sức nhƣ kiến, chịu đựng nhƣ quạ) 133 น (Kền kền ăn) 134 าม า (Kền kền tới hỏi thăm) 135 (Kền kền xuống) 136 น เสื อ (Vuốt râu hùm) 137 มา า า มา (Giận chó đen phạt chó đỏ) 138 อ น าออน (Bò già thích gặm cỏ non) 139 เ าเ า น (Ngu xi rùa, chuột đồng) 140 เ น า (Ngu nhƣ trâu) 141 เ มือน เ มือน า (Ngu nhƣ trâu nhƣ bò) 142 เ น เ น า (Lớn nhƣ trâu nhƣ bò) 143 นอืนเ น เ าน นเอ เ า น นมอ มเ น (Lỗi ngƣời khác bé nhƣ dĩn thấy, Lỗi to nhƣ đất khơng nhìn ra) 144 อ า า (Khóc than tu hú) 145 เ น า / า / เสา เ น า (Tâm cá tuế/ tâm can cá tuế/nhát gan cá tuế) 146 เสื อ (Tâm hổ) 147 าเ มือนอ า/ าเ นอ า (Tâm địa đen nhƣ quạ) 148 สเสื อ (Tâm tĩnh đấu hổ) 149 ม อ า (Dùng mèo xin lửa, dùng lƣơn chui xuống lỗ) 150 ม อ าา/ ม เ า า (Dùng mèo để xin cá nƣớng/ Dùng mèo để trông cá) 151 สเ มือน า น (Trong nhƣ mắt châu chấu) 152 เ อเสื ื อ อม (Cho mồi hổ đói) 153 เ (Gà bới) 154 เ น น เ นนม (Gà thấy chân rắn, rắn thấy vú gà) 155 เ น อ (Gà thấy ngọc) 156 ม า อน (Gà già, mẹ cá lóc) 157 น เ น (Gà già da dai) 158 (Gà gáy) 159 อ (Gà vớ phải ngọc) 160 ม น า เ ือ (Gà không ăn thóc) 161 น า เ ือ (Gà ăn thóc) 162 น (Gà gáy) 104 163 น (Gà lên chuồng) 164 า า (Gà mắt quáng) 165 นา (Gà đồng) 166 น ม น (Gà bay không rơi xuống đất) 167 อ อน (Gà canh sới) 168 สามอ า (Gà ba món) 169 (Gà lạc) 170 ออน/ ออนสอน น (Gà non/ gà non dạy gáy) 171 นเสา (Khủng long) 172 นเสา เ า าน (Khủng long, rùa trăm tuổi) 173 นเสา เ า าน (Khủng long, rùa trăm tuổi) 174 า า า ม มอ (Biết tin voi chạy xem, biết tin lợn chạy nhìn) 175 (Đƣợc thể, cƣỡi dê đuổi) 176 มเ นนา อ มเ น อ นา ม (Chƣa thấy hồ nƣớc cắt ống tre, chƣa thấy sóc kéo căng dây cung) 177 ม (Không phải cứt gà) 178 ม น มา (Gỗ chắn chó) 179 มม เอาเ น (Khơng gà lấy vịt gáy) 180 มม ม (Khơng bọ bám) 181 มมม อ มา ม (Khơng rác rƣởi chó không ỉa) 182 ม เสื อเอาเ ื อเ ามา อ ม มอ เอา มเ ามา า (Khơng biết hổ, mang thuyền vào đỗ, khơng biết mọt, lấy gỗ chặn ngang) 183 ม า (Cọc cắm vào bãi cứt trâu) 184 เสื อเ า า (Đuổi hổ vào rừng) 185 า (Đuổi voi) 186 เ น า (Nhanh nhƣ kỳ nhông dƣới chân vua) 187 เ มือน (Nhanh nhƣ khỉ) 188 สเ ือน น า อ (Giun đất gáo dừa) 189 สเ ือน เ า (Giun đất phải tro) 190 สเ น นอน (Ruột ròi) 191 เ าน (Ếch đẻ dƣới hoa sen nở) 192 เ า อ (Ếch chầu cụm sen) 193 เ ือ นา (Ếch chọn chủ) 194 น า อ (Ếch gáo dừa) 195 น อ อม ม เ ื อ น เ (Ếch hồ , hẳn biển) 196 ม เ เ ม า (Ếch không cho ghét, nhái bén không cho chết) 197 อ อ ม (Ếch cụm sen mà sen) 198 (Đồi lẩn) 199 นา (Sặc rằn gặp nƣớc) 200 า ม า อน (Thỏ già, cá lóc mẹ) 201 า เสื อ (Thỏ trêu ngƣơi hổ) 202 า าเ (Thỏ chân) 203 า ืน ม (Thỏ hốt hoảng) 204 า สาม า (Thỏ ba chân) 205 า มา น (Thỏ trông trăn) 206 เ มือน น ม (Sợ nhƣ chuột sợ mèo) 207 าเ เ เอา (Quạ, diều hâu chộp lấy mất) 208 าเ า ม า (Tu hú đẻ trứng cho quạ ấp) 209 า น ส (Quạ bầy thiên nga) 210 า เอ / า เอ มอ มเ น (Quạ ỉa lên đầu mình) 211 า า (Quạ tha ớt) 212 า า ส ส (Quạ ghép đôi với quạ, thiên nga ghép đôi với thiên nga) 213 า น าเ า (Quạ tranh tổ tu hú) 214 า า เ น น (Mắt quạ nhìn thấy cung) 215 า าเ น ส (Quạ lừa thiên nga/quạ đội lốt thiên nga) 216 า นา า เ า า นา (Quạ mặt đen, ngƣời ta nhớ mặt) 217 า (Quạ nhầm tổ) 218 าอ ส น า สอ ส น ส (Quạ chỗ quạ, thiên nga chỗ thiên nga) 219 า อ (Thằn lằn đƣợc vàng) 220 นเ น เ (Ăn nhƣ cá sấu) 221 นเ ือ มา (Ăn phần chó) 222 นเ มือน ม ม (Ăn nhƣ mèo ngửi) 223 นเ มือน ม (Ăn nhƣ lợn nhƣ chó) 224 นเ มือน ม อ เ มือน มา (Ăn nhƣ lợn, nhƣ chó) 225 น า มเ ือ นเสื อ มอม (Ăn voi không thừa, ăn hổ không no) 105 226 นนาเ น (Uống nƣớc thấy đỉa) 227 น น (Ăn tổ ong vò vẽ) 228 (Tơm khơ) 229 มเ า ืน น า (Ấn sừng bò xuống để ép ăn cỏ) 230 ม น า มมา นอน (Ép bò ăn cỏ, ép ngựa ngủ say) 231 ม ม (Ép lợn) 232 ม ม เ (Ép lợn, dọa nạt) 233 นเ มือน า (Chăm nhƣ quạ) 234 า ม น อ (Ném rắn không qua cổ) 235 าเ าเ าเ (Đầy tớ cũ, rùa nuôi nhà) 236 า ื อมา (Bán bò mua ngựa) 237 า เ น อ (Trắng nhƣ khỉ) 238 า ม ามน (Gạo mới, cá béo) 239 า า า มเ น (Có chuyện cho voi xem, chuyện lợn cho chơi) 240 ือ ม ือ มา (Ỉa lấp nhƣ mèo, ỉa chuồn nhƣ chó) 241 อ า มา (Cứt khơ thích mồm chó) 242 ม มา อม (Cứt chó thấy thơm) 243 ม มา น (Ỉa khơng cho chó ăn) 244 า น (Cƣỡi voi bắt châu chấu) 245 มา ม า (Cứt chó nƣớng cỏ khơ) 246 ม มา (Cứt heo, cứt chó) 247 ม า มา (Cứt lợn mốc, cứt chó khơ) 248 น น ม น (Lên để tổ ong vò vẽ) 249 น นา ม ม นเ น อ (Kéo căng dây cung chƣa nhìn thấy sóc) 250 อ อ า (Đào giếng bẫy cá) 251 นเ า มาเ (Ngƣời quen làm ăn buôn bán, ngựa quen cƣỡi) 252 น มอ า อม เสื อ อมอ า (Ngƣời ngã đừng đè lên ngƣời , hổ gầy đừng lật ngƣời lại) 253 าม เ า น (Sai sót bé cánh dĩn) 254 าม า อ (Hiểu biết đuôi ễnh ƣơng) 255 าม ม น า าม า เ ามา (Bò chƣa đi, trâu đến chen vào) 256 า เ าเ (Trâu sừng vẹo) 257 า อ า า (Trâu húc đừng chắn ngang) 258 า สเสาเ ื อน น (Trâu cọ cột nhà gãy) 259 า า อ (Con cóc gáo dừa) 260 า น อ (Con cóc nhảy lên kiệu) 261 า นอ ม อส (Cóc nhảy lên kiệu, chuồn chuồn đeo hoa tai) 262 า า อ าเส า / า า อ าเส า เ ือ (Giết trâu đừng tiếc ớt) 263 า า เอา า (Giết voi lấy ngà) 264 า สเ า (Giết thiên nga nuôi quạ) 265 า านเอา อ า (Giết ngỗng lấy trứng vàng đen) 266 เ น า (Lơ ngơ nhƣ gà vỡ mắt) 267 ม (Mò ốc bƣơu) 268 อเ น (Cong nhƣ tơm) 269 อนเ น อน อ (Cong nhƣ thìa nhƣ ốc) 270 า า า เ า (Bẻ ngà voi, kéo núi) 271 า า มเ อ ออ า า มา(Ngà voi không mọc từ miệng chó) 272 เ เ อน (Rắn nanh nọc) 273 เ านอน อนเ (Rắn hổ mang ngủ giấu đầu) 274 น า (Rắn cắn đuôi) 275 อา (Rắn hổ mang chúa canh trứng) 276 น า (Rắn bị đánh trúng đuôi) 277 น ( น) า ส (Tạc (trong) lƣng sƣ tử) 278 น มา (Tạc vào lƣng chó) 279 ม ม (Mũi kiến) 280 า นา น (Chornka, mặt chuột) 281 เ นอ / เ อ (Cá sấu to chật hồ) 282 เ า อ (Cá sấu chắn ngang đầm) 283 เ า (Cá sấu lạ dòng (sơng)) 284 เ า า (Cá sấu phang vào đuôi) 285 เ สอ อ าเ น ม (Hai cá sấu không đƣợc hang) 286 อ เ ื อ ม า มา ม า (Đậu thuyền khơng nhìn bến, cƣỡi ngựa không xem đƣờng) 287 เสื อมือเ า (Tay không bắt hổ) 288 น (Bắt dê đâm cừu) 106 289 ม เ ื อ เสื อ นา (Bắt mèo làm mái trèo thuyền, bắt hổ để cày ruộng) 290 (Bắt gà) 291 า า (Bắt rắn chỗ đuôi/ bắt đuôi rắn) 292 า า (Bắt voi bãi trống) 293 า น (bắt cá vùng lầy) 294 า ม (Bắt cá phải giữ chặt đầu) 295 าสอ มือ (Bắt cá hai tay) 296 ส (Bắt cua bỏ giỏ) 297 น น า (Thạch sùng chân ngục, chân tòa 298 น า (Thạch sùng chân tòa) 299 (Thạch thùng kêu) 300 า อ เ ม (Rắt voi qua lỗ kim) 301 า อ า มา อ (Tinh ranh nhƣ cáo) 302 า น น (Kéo voi cho chúng đâm nhau) 303 า า (Kéo đuôi voi) 304 มน ม ม (Ngắm chim, ngắm cây) 305 า (Bằng voi vẫy tai) 306 าเ นเ า (Chậm nhƣ rùa) 307 าเ มือนเ า าน (Chậm nhƣ rùa bò) 308 า เ า นา (Chân trƣớc voi) 309 า เ า (Chân sau voi) 310 า เ ือ /เ น า เ ือ (Voi trắng/là voi trắng) 311 า เ ือ เ น า/ า เ ือ เ น มเ น (Voi trắng sinh rừng/ voi trắng sinh rừng rậm, kinh thành) 312 า เ ือ อ (Voi không sợ búa) 313 า มน (Voi hăng) 314 า า เอา มา (Voi chết con, lại lấy sen mà che) 315 า อม า (Voi yêu ngà) 316 า สา (Voi to) 317 า เสื อ ม า า า ม ือ (Kiếp hổ khơng bỏ vằn, Kiếp nam nhi khơng bỏ danh) 318 า เสื อ เนื อ นเอ (Mang danh hổ phải tự săn đƣợc mồi) 319 า เสื อ อ า า า อ ือ (Kiếp hổ phải vằn, Kiếp nam nhi phải danh) 320 มาเ (Tranh chó đời) 321 อ (Chỉ hốc cho sóc) 322 น เ น ม (Chỉ chim thành cây) 323 น เ นน มเ น ม (Chỉ chim thành chim, thành cây) 324 น น า ม (Chỉ chim cành cây) 325 อ า (Ni thả cá khô) 326 นเ มือน (Nghịch giống khỉ) 327 นอ า (Nghịch nhƣ khỉ) 328 อน นาเ นนา อา (Giấu mặt nhƣ cu ly) 329 เ มือน ม (Trắng bệch nhƣ gà luộc) 330 ือเ มือน ม นอน (Ngoan nhƣ mèo nằm chõ) 331 ื อ นานา ื อ า นา นา (Mua trâu trƣớc ruộng, mua vải mùa lạnh) 332 ม เ า (Bị bọ chích) 333 อ า มา (Hoa trời với chó chùa) 334 าเ นเ น (Đen nhƣ bọ hung) 335 า เ (Đen gan vịt) 336 นเ น า (Giãy nhƣ cá bị đập vào đầu) 337 น อ า ม ( Đất đắp đuôi lợn) 338 เ มือนเสื อ (Dữ nhƣ hổ) 339 เ มือนเสื อ ( มา) ม ออน (Dữ nhƣ hổ (chó) gái đẻ) 340 มา า (Ngã ngựa chết) 341 มา อม (Đánh rắm cho chó thấy thơm) 342 อ มา (Đánh rắm trêu chó) 343 ม ม (Nấu thịt lợn) 344 น นเ า (Tung chim lên trời) 345 มเ มเ นเ า (Lạch bạch nhƣ rùa) 346 อนเ มือน เ มือน า (Lùa giống nhƣ bò nhƣ trâu) 347 อนเ มือน เ มือน า (Lùa giống nhƣ bò nhƣ trâu) 348 อน มเ าเ า (Lùa lợn vào chuồng) 349 (Vồ ếch) 350 มา ส า (Cho ngựa vào âu khất thực sƣ) 107 351 มอ มา าม (Đặt nồi to cho chó nhảy qua) 352 สนเ น น (Run nhƣ chim non) 353 าเ นน (Mắt nhƣ mắt vạc) 354 า ม ม (Mắt kền kền, mũi kiến) 355 ม ม า (Mũi kiến, mắt kền kền) 356 า เ า าน (Mắt to nhƣng trứng ngỗng) 357 า าเ (Mắt ếch mắt mắt nhái) 358 า ามเ มือน เนื อ า (Mắt đẹp nhƣ mắt hƣơu vàng con) 359 า อ า า (Thầy mù sờ voi) 360 าม า (Tìm trâu) 361 า น (Đánh rắn cho quạ ăn) 362 นเ า า อ (Chân vỏ ốc) 363 น ม ( Chân mèo) 364 า นา (Đánh cá trƣớc dậm) 365 า เสื อ (Đánh động rừng cho hổ sợ) 366 า เสื อ ืน (Đánh động rừng cho hổ dậy) 367 า (Đánh bò đau bừa) 368 มา า มเ (Đánh đầu chó, chửi mẹ thằng Tàu) 369 มา า เ (Đánh đầu chó, Ném đầu thằng Tàu) 370 ืน (Dậy từ lúc gà gáy) 371 ืน อน (Dậy trƣớc gà) 372 น น อน อ (Tắc kè ăn vơi nóng bụng) 373 อ เสื อ อเ ื อ เ (Chống sào đuổi hổ, chống thuyền đuổi cá sấu) 374 อน น าน (Nhổ lông ngỗng) 375 อ เ มือน (Lùi nhƣ tôm) 376 มาเ า (Đạp chó vào xe) 377 อ า า า อ าเ น (Dày lọt mắt voi, thƣa lọt mắt rận) 378 น เ น (Bị xúi giục thành dế mèn) 379 า อ า เ (Làm nhƣ kiểu vịt) 380 านาออม า า าออมเ ือ (Làm ruộng tiếc mạ, làm cá tiếc muối) 381 า (Làm trò khỉ) 382 า า า (Làm trò khỉ làm trò vƣợn) 383 เ า ม น า (Đất (rộng) chỗ mèo giãy chết) 384 น อ เ า (Chim sẻ vào tổ) 385 น อ เ มเ ื อ (Chim sẻ nuôi không đƣợc) 386 น อ ม น นนา (Chim sẻ không kịp uống nƣớc) 387 น อ นนา (Chim sẻ uống nƣớc) 388 น ((Nhƣ) chim bìm bịp) 389 น มนเ ือ ออน ((Nhƣ) chim vàng anh màu vàng nhạt) 390 น ม ม (Chim cun cút làm tổ vừa mình) 391 น นอ น สม (Chim nhỏ vƣờn cam) 392 น (Chim gãy cánh) 393 น ม นม (Chim tai, chuột cánh) 394 น า (Chim đêm) 395 น (Chim biết tuốt) 396 น สอ (Chim hai đầu) 397 นาเ น า า (Nƣớc mát cá chết) 398 นา าเ นเ าเ า (Nƣớc mắt rùa bị thui) 399 นา า เ (Nƣớc mắt cá sấu) 400 นา ม เ (Nƣớc ngập lƣng vịt) 401 นา เ ื อ เสื อ า (Nƣớc dựa thuyền, hổ dựa rừng) 402 นามา า น ม นา ม น า (Nƣớc lên cá ăn kiến, nƣớc rút kiến ăn cá) 403 นา อน าเ น (Nƣớc ấm cá sống) 404 นา า (Nƣớc bọt gà) 405 นาส า าส นา/ นาส า าส น/ นาส า าส นอ (Nƣớc hô trờ, cá hô nƣớc/ nƣớc hô trời, cá hô mƣa/ nƣớc hô trờ, cá hô hồ) 406 น เ นส น (Im lặng nhƣ sƣ tử đá) 407 น ม าเ มือน ม น (Lẩm bẩm nhƣ gấu ăn ong) 408 นออ เ นมอ ม (Kêu lải nhải nhƣ mọt ăn gỗ) 409 า า (Chồn bay thích xúi giục) 410 อ ( ส) น มา (Thả (bỏ) chân chó) 411 อ เสื อเ า า (Thả hổ vào rừng) 412 อ เสื อเ า า อ า นา (Thả hổ vào rừng, thả cá xuống nƣớc) 413 อ (Thả gà) 414 อ น อ า (Thả chim, thả quạ) 108 415 อ น า (Thả chim con, quạ con) 416 อ า นา (Thả cá xuống nƣớc) 417 อ มาอ า (Thả ngựa tế) 418 อ มา าเ น าน (Thả chó điên chạy loăng quăng) 419 าเนา เ เ มน ม อ (Một cá chết thối đầm) 420 า า นา สื อ (Cá mạnh đuôi, gái mạnh bà mối) 421 า า นา ืน/ า า นา ืน (Cá to chết chỗ nƣớc nông/ cá chết chỗ nƣớc nông) 422 า นา (Cá sặc rằn gặp nƣớc) 423 า อ เ น (Cá đầm) 424 า น (Cá lên bờ) 425 า าส อ (Cá tuế cá chép) 426 า า า (Cá tuế cá thu) 427 า า / า (Cá mắc sau lƣới) 428 า อนเ (Cá ngoi lên, (mới) thả câu) 429 าส อ า า (Cá chép cá thu) 430 า มอ เ ือ (cá rô (đồng) há mang) 431 า มอ เ ือ นเ ือ (Cá rô (đồng) rƣớn cổ đến mức khô mang) 432 า มอ า เ า า (Cá rô chết miệng) 433 เ า เ ือ ออ (Đỉa bám vào máu chảy) 434 เสื อ า (Kích động hổ rừng) 435 า า อ (Trí khơn ễnh ƣơng) 436 า เสื อ า เ (Mồm hổ, mồm cá sấu) 437 า เสื อ า เ (Mồm hổ, mồm cá sấu) 438 า เ า า (Mồm diều hâu, mồm quạ) 439 า น า า า า (Miệng ngƣời dài miệng chim) 440 า มา า เส (Mồm chó, mồm thối) 441 า อ า (Miệng ốc miệng cua) 442 า ม (Nƣớng cá trêu ngƣơi mèo) 443 ม (Đóng cửa đánh mèo) 444 ม า า น านา (Tóc đen nhƣ lơng cốc) 445 เสื อ อม/เ า เสื อ อม (Đẩy hổ gầy/ vào đẩy hổ gầy) 446 เสื อ า (Bƣớm đêm) 447 น ม (Trời mƣa, cứt lợn trôi) 448 นส า าส นอ / นส า าส นา (Mƣa hô trời, cá hô hồ/ Mƣa hô trời, cá hô nƣớc) 449 อ น (Bốc phét đến mức khỉ ngủ gật) 450 อ ม า (Bốc phét ngập lƣng voi) 451 า เนื อ เสื อ (Gửi hƣơu vàng cho hổ) 452 า า า า ม (Gửi trứng cho quạ, gửi cá cho mèo) 453 า า า ม (Gửi thóc cho gà, gửi hoa cho khỉ) 454 า า ม (Gửi cá cho mèo giữ) 455 (Dắt lƣng gà tre) 456 / เส (Hổ mọc thêm cánh/Hổ gắn thêm cánh) 457 เอ า า (Hoàng tử cƣỡi trâu đen) 458 เอ มา า (Hoàng tử cƣỡi bạch mã) 459 า น า/ า น า (Tách chim non, cƣớp quạ con/Tách chim con, quạ con) 460 อ มอ (Bố tre mẹ chọi) 461 เ น อ อ / อ อ / า เ น อ อ (Nói nhƣ đập ốc/đập ốc/mồm nhƣ đập ốc) 462 เ นน น น อ (Nói nhƣ vẹt nhƣ yểng) 463 น (Nói đến mức khỉ ngủ gật) 464 ื น อ า เ (Bới móc tìm rết nhà) 465 ื น อ า า (Bới móc tìm rết) 466 ม เ าม ม /ม ม ม (Kiến đỏ canh xoài/Kiến đỏ ẩn chùm xồi) 467 ม ม ม อม (Kiến khơng cho đốt, rệp không cho cắn) 468 มอ ม (Mọt ăn gỗ) 469 มอมเ มือน ม (Bẩn nhƣ mèo) 470 มาเ (Ngựa đá) 471 มา (Đến từ lúc gà gáy) 472 มา (Ngựa tay sai) 473 มา า า า (Nhiều cứt trâu, đầy cứt voi) 109 474 มา อน (Đến trƣớc gà) 475 มา (Ngựa đá đầu lâu) 476 มา น น (Ngựa chân mới) 477 มามื (Ngựa tối) 478 มาอา (Ngựa hiền) 479 ม น ม นน (Có gà đâu, rệp) 480 ม อ เ า น นอนส นเ ื อน (Có vàng râu tơm, ngủ giật rung nhà) 481 ม อ เ า า นอนส า อ (Có vàng to đầu voi, ngủ đến sáng an toàn) 482 ม มา น ม ม นน (Chó đâu, rận đó) 483 อม ม า (Nhuộm lơng mèo để bán) 484 มา า (Quỷ tha về, khỉ tha đi) 485 า า (Trêu voi gẫy ngà) 486 า (Bắn thỏ) 487 ื นน เ น สอ (Một phát đạn chết hai chim) 488 นื าน (Đƣa ngọc cho khỉ) 489 นื า าเ (Đứng nhƣ thỏ đứng chân) 490 นื ม นื ม (Trao lợn, trao mèo) 491 เ มือน น (Rắc rối nhƣ muỗi đánh nhau) 492 เ น น (Bừa nhƣ ổ chuột) 493 อ า เ า า (Thoạt khỏi mồm diều hâu, mồm quạ) 494 อ อ เ น (Có vết chân bò vết bánh xe) 495 เม เส นา า เส ส น (Yêu vợ bạn, yêu trâu hỏng vƣờn) 496 เ า า ม (Yêu chấy tóc) 497 า ส (Sƣ tử kết giao với bò) 498 า ส (thiên nga rơi vũng lầy) 499 เ น นอน (Mắm tơm thành ròi) 500 เ ือ / าเ ือ /เอา เ ือ (Vắt máu cua/ Tìm máu cua/ Lấy máu cua) 501 า (biết rắn rắn cá cá/ biết ù ù cạc cạc) 502 า (rắn rắn, cá cá.) 503 าเสื ออ าเอาเ ื อเ า อ (Biết hổ, đừng lấy thuyền mang vào đỗ) 504 ามอ อ าเอา มเ า อ (Biết mọt, đừng lấy gỗ để dựa vào) 505 อ า เ (Biết kiểu vịt) 506 า เ (Ẩn sĩ ni khỉ) 507 า เสื อ (Xóa vằn hổ) 508 อ เ า (Thọc tay vào cổ rắn hổ mang) 509 (Trộm gà) 510 า (Lừa) 511 า (Lừa ngốc) 512 า น น า ส (Lừa lƣng sƣ tử) 513 า าม (Kéo rắn sau lung) 514 า นา (Rửa mặt gà) 515 า มือเ น เ (Chữ viết nhƣ gà bới) 516 (Khỉ nhảy múa) 517 น ม (Khỉ ngã cây) 518 น น (Khỉ ngồi bục) 519 า น (khỉ rửa mông) 520 อ เ า (Khỉ trêu thần) 521 อม า อ (Khỉ ngậm bỏng gạo) 522 น (Tỉa chân cua) 523 น (Lƣỡi kỳ đà) 524 ืนเ มือน า (Trơn nhƣ lƣơn) 525 เสื อ เ (Hổ con, cá sấu con) 526 อ น ามือ (Gà lòng bàn tay) 527 น า (Chim quạ con) 528 าม ม (Cua theo cua mẹ) 529 า (Khỉ vƣợn con) 530 ( ) เ า อ (Bò chuồng đó) 531 ( ) ม น าอ า มเ า (Bò khơng ăn cỏ đừng ấn sừng xuống) 532 ( ) มม มม าน (Bò khơng cọc, rau khơng giàn) 533 ( ) น / น น าน (Bò quấn cọc/ Dây bầu quấn giàn) 534 เ าเ (Bò sừng vẹo) 535 เ า มาเ (Bò quen sừng, ngựa quen cƣỡi) 536 เ น า าเ น น (Bò thấy cỏ, đầy tở biết ăn) 537 ืม น (Bò quên chân) 538 สน า เ น า น าน (Bò bị rách lƣng, thấy quạ bay qua giật mình) 539 สน า / สน (Bò bị sứt lƣng, bò bị toạc lung) 110 540 า อม อ (Mất bò quây chuồng) 541 า าเ มือน า า (Nói giống ngà voi) 542 าน (Khỉ vớ đƣợc ngọc) 543 า นา า เ (Bơi dƣới nƣớc tìm cá sấu) 544 เ น า (Chạy nhƣ gà vỡ mắt) 545 า เ า เ า ออ (Lòng tin đầu rùa, thụt thụt vào) 546 เ นือเสื อ (Giao chiến phía bắc, hổ phía nam) 547 สม า น (Sƣ trụ chì ăn gà chùa) 548 ส มเ า า (Cắm sừng trâu) 549 สอน เ า นา (Dạy cá sấu bơi) 550 ส า มา อ ม (Kiếp chó khơng thể nhịn ỉa) 551 ส ม า ืน น (Băm không cho quạ nuốt hận) 552 สามเ มา า (Ba hát ngã ngựa chết) 553 สาม นเ น เ เ นเ น (Ba ngày cứt vịt, bảy ngày thành cứt gà) 554 สา เ น เ ือ ( Lắc lƣ nhƣ rắn bò) 555 สา ส า น (Mổ ruột cho quạ ăn) 556 ส อ า (Kéo nhị cho trâu nghe) 557 ส เส ส ส เส ส (Xa nghe tiếng ốc xà cừ vang rõ, hơng đẹp nhìn rõ từ xa) 558 สน น อ / มา น อ (Cẩu đâm vào ngõ cụt/chó đâm vào ngõ cụt) 559 สน (Chó tay sai) 560 สเ มือน มา น อ (Chống trả nhƣ chó chui vào ngõ cụt) 561 ส เ าน เ าเ น (Cao nhƣ chim cu gáy bay) 562 ส (Thiên nga gãy cánh) 563 ส า (Uyển chuyển nhƣ thiên nga) 564 ม น ามน (Tẩm ngẩm mà gắp đƣợc miếng cá béo) 565 นอน อน ส (Sâu đục ruột) 566 นอน น สื อ (Sâu sách) 567 นาเนื อ เสื อ (Mặt hƣơu vàng, tâm hổ) 568 นามอมเ มือน ม า (Mặt bẩn nhƣ mèo Khlao (Mèo đực, to, dữ)) 569 นเสื อ เ (Tránh hổ gặp cá sấu) 570 น เสื อ ม (Chuột cắn áo nhớ công mèo) 571 น า ส (Chuột với sƣ tử) 572 น า สา (Chuột sa chĩnh gạo) 573 น เ า (Chuột lang) 574 น น (Chuột đeo gong) 575 มอ า เ า (Thầy chữa rắn cắn lại chết rắn) 576 มอ (Đồi phủ phục) 577 มาเ ือนส สอ (Chó tháng chạp) 578 มาเ นเ ื อ น (Chó thấy máy bay) 579 มาเ น า เ ือ (Chó nhìn thấy thóc) 580 มาเ น า อ (Chó thấy cá hộp) 581 มาเ า อ (Chó sủa chuối khơ) 582 มาเ า ม (Chó sủa mà khơng cắn) 583 มา น า า (Chó nằm máng cỏ) 584 มา า นน/ มา า นน (Chó đƣờng/Chó cạnh đƣờng) 585 มา มเ า (Chó (cắn) khơng sủa) 586 มา เ ื อน (Chó bị ghẻ) 587 มา มม า (Chó ỉa khơng nhấc cho) 588 มา เ มาเ (Chó định đời, tranh đời trƣớc chó) 589 มา อ า น (Cáo cụt đi) 590 มา นา อน (Chó bị nƣớc sơi) 591 มา นา อน (Chó bị luộc nƣớc sơi) 592 มา านเ น าน อน า อ เมือ (Chó nhà chạy lăng) quăng, lƣu manh đầy rẫy khắp nơi 593 มา า า (Chó điên cơng che nắng) 594 มา อ (Chó cắn trộm) 595 มา าเนื อ (Chó săn (các động vật)) 596 มาสอ า (Chó ăn hai máng) 597 มา ม (Chó theo bầy) 598 มา มเ ม าน อน า เ ม เมือ (Chó chật khu, lƣu manh chật đất) 599 มา อ (Chó trêu gà) 600 มา า (Chó giữ xƣơng) 111 601 มา า / มา น า า (Chó giữ máng/ Chó máng cỏ) 602 มา เนา (Chó đầu thối) 603 มา า น (Chó cụt đi) 604 ม น (Gấu ăn ong) 605 มเ า ามเอา านเ า สอ (Lợn định khiêng lại lấy đòn gánh xiên vào) 606 มเ น (Nanh lợn rừng) 607 มเ เ (Lợn nấm vịt gà) 608 ม า (Lợn Khorat) 609 ม นเ า (Lợn chuồng) 610 ม นอ (Lợn nồi) 611 ม มา (Lợn trao gà nhận) 612 ม ม นา อน (Lợn khơng sợ nƣớc nóng) 613 ม ม อ (Lợn không sợ dao bầu) 614 ม (Lợn cắn) 615 ม อน (Lợn khúc) 616 ม (Lợn chùa) 617 มสนาม Lợn bãi 618 มสาม น Thịt ba 619 มส า (Lợn mƣời chân) 620 ม (Lợn lợn) 621 นาเ น (Vạch nƣớc thấy đỉa) 622 า เ น (Lổn nhổn phân tê giác) 623 า เ น น า (Thô ráp nhƣ da voi) 624 อ ม น อ น า (Lừa mèo ăn gừng, lừa khỉ ăn riềng) 625 าน อ (Ngọt cổ kền kền) 626 าน ม (Kho thịt) 627 อ อ า า (Chòi chờ ngà voi 628 น นาสเสื อ (Quay mặt lại chiến đấu với hổ) 629 เ าเ าเ น (Đầu chấy rùa bọ) 630 เ น า (Đầu to nhƣ cá chùa) 631 (Đầu gà gáy) 632 าเ า ส (Kiếm chấy bỏ lên đầu) 633 า นเ า (Kiếm ăn nhƣ quạ) 634 อ ส น (Đom đóm đọ sáng với mặt trời) 635 อ สอ น เอ (Đom đóm tự soi đít mình) 636 า มา (Nấu cơm trêu ngƣơi chó) 637 ม ม (Tai ma, mũi kiến) 638 าา (Tai thánh, mắt kền kền) 639.อ เ นเ น า (Tim đập nhƣ đánh cá) 640 อ อา า ส (Oai vệ nhƣ sƣ tử) 641.อ เ มือน า าเ มือนม (Nhịn nhƣ quạ, dạn nhƣ kiến) 642.อ าเ นอ า า (Đừng nhƣ khỉ vƣợn con) 643.อ า เสื อเ น (Đừng cƣỡi hổ chơi) 644.อ า า น (Đừng tìm chuột tốt) 645 อ เ ื อนเ มือน อนเสา เ าเ ื อน เ มือน ม า (Ở nhà giống ông đầu rau, canh nhà giống mèo Khlao (Mèo đực, to, dữ)) 646 อ น า เสื อ า ม (Ở miệng hổ miệng gấu) 647 อ าน านอ า า น น า านเ น (Ở nhà ngƣời đừng ngồi yên, nặn bò nặn trâu cho ngƣời chơi) 648.อ นเ มือน ม า อมเ มือน มา (Béo nhƣ l ợn t ốt gầy nhƣ chó) 649.ออ ออ า (Diễn trò khỉ trò vƣợn) 650.ออ เ า า า (Mía vào miệng voi) 651.อ า อม (Quạ xúm xít quanh cầu vồng) 652.อ า อ มน (Quạ yêu nó) 653.อม ม ม (Bế lợn bế chuồng) 112 ... Bước đầu tìm hiểu thành ngữ có từ động vật tiếng Việt tiếng Thái (Tiếng Thái tiếng ngƣời Thái Lan, tiếng ngƣời dân tộc Thái Việt Nam) để tìm hiểu thành ngữ có từ động vật tiếng Việt tiếng Thái, ... loại thành ngữ có từ động vật tiếng Việt - Thống kê, phân loại thành ngữ có từ động vật tiếng Thái - Phân tích nội dung thành ngữ có từ động vật tiếng Việt - Phân tích nội dung thành ngữ có từ động. .. dung ngữ nghĩa thành ngữ có từ động vật tiếng Việt - Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo nội dung ngữ nghĩa thành ngữ có từ động vật tiếng Thái - So sánh tƣơng đồng khác biệt thành ngữ có từ động vật tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bước đầu tìm hiểu thành ngữ có từ chỉ động vật trong tiếng việt và tiếng thái , Bước đầu tìm hiểu thành ngữ có từ chỉ động vật trong tiếng việt và tiếng thái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay