Hoạt động của mô hình tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng

116 5 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ ÁNH DƢƠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÌNHVẤN CHĂM SĨC SỨC KHỎE NGƢỜI CAO TUỔI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trường hợp xã Hợp Hưng huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định) LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI Hà Nội - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ ÁNH DƢƠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÌNHVẤN CHĂM SĨC SỨC KHỎE NGƢỜI CAO TUỔI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu trường hợp xã Hợp Hưng huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định) Chuyên ngành: Công tác xã hội Mã số: 60.90.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS MAI THỊ KIM THANH Hà Nội - 2018 LỜI CẢM ƠN Để Luận văn “Hoạt động hìnhvấn chăm sóc sức khỏe ngƣời cao tuổi dựa vào cộng đồng”(Nghiên cứu trường hợp xã Hợp Hưng huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định) hồn thành ngày hơm nay, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến: TS Mai Thị Kim Thanh người trực tiếp hướng dẫn thực luận vănngười thầy tận tình bảo, tạo điều kiện giúp tơi giải vấn đề nảy sinh hoàn thành luận văn định hướng ban đầu Các thầy cô khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức, kỹ q giá Nhờ mà tơi vận dụng vào thực luận văn vào công việc sau Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cán nhân viên trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vụ Bản; quyền, cán trung tâm y tế với người cao tuổi xã Hợp Hưng gia đình, bạn bè người ln quan tâm, hỗ trợ động viên Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm Học viên Nguyễn Thị Ánh Dương DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.2: Bảng tổng hợp số bệnh thuờng gặp NCT xã Hợp Hưng năm 2012 .56 Danh mục hình: Hình 1.1 Tháp nhu cầu Maslow……………………………………….37 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu 18 3.1 Ý nghĩa khoa học 18 3.2 Ý nghĩa thực tiễn 18 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 19 4.1 Mục đích nghiên cứu 19 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 19 Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 20 5.1 Đối tượng nghiên cứu 20 5.2 Khách thể nghiên cứu 20 Phạm vi nghiên cứu 20 Câu hỏi nghiên cứu 20 Giả thuyết nghiên cứu 21 Phƣơng pháp nghiên cứu 21 9.1 Phương pháp phân tích tài liệu 21 9.2 Phương pháp quan sát 22 9.3 Phương pháp vấn sâu 22 9.4 Phương pháp thảo luận nhóm 23 10 Cấu trúc luận văn 23 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 24 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 24 1.1 Các công cụ khái niệm 24 1.1.1 NCT (NCT) 24 1.1.2 vấn 24 1.1.3 “Sức khỏe” “chăm sóc sức khỏe” 25 1.1.4" Cộng đồng”, “ chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng” 26 1.2 Lý thuyết ứng dụng nghiên cứu 28 1.2.1 Lý thuyết cấu trúc chức 28 1.2.2.Lý thuyết vai trò 30 1.2.3 Lý thuyết nhu cầu Maslow 32 1.3 Đặc điểm tâm sinh lý NCT 34 1.3.1 Đặc điểm sinh lý NCT 34 1.3.2 Đặc điểm tâm lý NCT 35 1.3.3 Các nhu cầu NCT 37 1.4 Quan điểm chính sách ngƣời cao tuổ i giới Việt Nam 39 1.4.1 Quan điểm sách NCT giới 39 1.4.2 Quan điểm sách NCT Việt Nam 40 1.4.2.1 Những chủ trương Đảng 40 1.4.2.2 Luật pháp liên quan đến NCT 41 1.5 Khái quát địa bàn nghiên cứu 42 Chƣơng 2: BỨC TRANH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HÌNHVẤN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NCT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ HỢP HƢNG HUYỆN VỤ BẢN TỈNH NAM ĐỊNH 45 2.1 Nền tảng triết lý hình 45 2.2 Nội dung hìnhvấn chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng tỉnh Nam Định 46 2.3 Thực trạng hoạt động hìnhvấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng xã Hợp Hƣng 48 2.3.1 Đối tượng tham gia hình 48 2.3.2 Hoạt động vấn chăm sóc sức khỏe thể chất 50 2.3.2.1 Hình thức hoạt động 50 2.3.2.2 Khả tiếp cận hoạt động vấn chăm sóc sức khỏe thể chất 53 2.3.3 Hoạt độngvấn chăm sóc sức khỏe tinh thần 55 2.3.3.1 Hình thức hoạt động 55 2.3.3.2 Khả tiếp cận hoạt động vấn chăm sóc sức khỏe tinh thần 60 2.3.4 Đánh giá khả đáp ứng hoạt động vấn chăm sóc sức khỏe 64 Chƣơng 3: NHỮNG NHÂN TỐ CƠ BẢN ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HÌNH ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HÌNH 68 3.1 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động hình 68 3.1.1 Chính sách 68 3.1.2 Nguồn nhân lực 70 3.1.4 Nguồn tài 72 3.1.5 Kết đạt sau triển khai hình 72 3.2Nâng cao hiệu hoạt động hình 78 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHẦN PHỤ LỤC 88 I Phỏng vấn sâu 88 Mẫu vấn sâu 88 Biên vấn 93 Biên vấn sâu số 93 II HƢỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM DÀNH CHO NCT 109 III HƢỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM DÀNH CHO CÁN BỘ XÃ, HUYỆN TÌNH NGUYỆN VIÊN 111 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Già hóa dân số xu mang tính tồn cầu giảm tỷ lệ sinh, tăng tuổi thọ bình quân trở thành vấn đề xã hội có tác động lớn tới tiến trình phát triển chung tất nước nhiều mặt: Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật … Theo số liệu thống kê Liên Hiệp quốc, năm 1950, giới có 214 triệu người 60 tuổi, năm 1975 có 336 triệu người, năm 2000 600 triệu người, dự báo đến năm 2050 tăng lên tỷ người Đất nước ta thời kì hội nhập phát triển giới, bước xây dựng hướng đến xã hội văn minh, tiến bộ, bình đẳng, người phát triển người, khơng thể khơng quan tâm đến nhóm người cao tuổi (NCT) NCT phận cấu thành xã hội khơng thể tách rời, tầng lớp có nhiều cống hiến lớn lao công xây dựng bảo vệ tổ quốc; họ nhóm đối tượng dể bị tổn thương nhất, thay đổi tâm sinh lý, sức khỏe, vị xã hội gia đình; họ cần có sách phù hợp nhằm bảo vệ chăm sóc NCT Việc chăm sóc NCT khơng mang ý nghĩa kinh tế, trị, xã hội mà mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc thể truyền trống "uống nước nhớ nguồn", "thương người thể thương thân" dân tộc ta Thực hiê ̣n những chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước nhiề u trung tâm sở bảo trơ ̣ , trơ ̣ giúp xã hô ̣i , hình chăm sóc , câu lạc dành cho NCT đươ ̣c hin ̀ h thành ở nhiều điạ phương toàn quốc Tại tỉnh Nam Định, triển khai nhiều hình trợ giúp cho NCT có hình vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng Một điển hình hình hình vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng xã Hợp Hưng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định Sự đời hình thu hút tham gia gia đình, NCT cộng động xã hội với cơng tác chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng đồng thời góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, giúp NCT có nhiều lựa chọn tăng cường vai trò nhà nước, tổ chức xã hội cộng đồng việc chăm sóc NCT Nam Định nói riêng Việt Nam nói chung hình triển khai từ tháng năm 2012, trình triển khai bô ̣c lô ̣ những ưu điể m , nhươ ̣c điể m của mình , ảnh hưởng đến sức khỏe NCT đồng thời đạt kết tích cực với cộng đồng Do đó, hình vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng cần tiếp tục phát triển nhân rộng, đặc biệt lồng ghép hoạt động công tác xã hội Việc triển khai điều tra, nghiên cứu hình chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng góp phần cung cấp sở luận khoa học việc xây dựng sách xã hội hóa loại hình tồn quốc, đồng thời thấy vai trò hoạt động cơng tác xã hội với cộng đồng Với ý nghĩa tơi tập trung sâu: “ hình vấn chăm sóc sức khỏe NCT xã Hợp Hưng huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định”; đề tài cung cấp sở lý luận thực tiễn nhằm góp phần hồn thiện hình chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng Việt Nam Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong thời gia qua có nhiều nghiên cứu NCT, chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng Với mục đích lại có cách tiếp cận nghiên cứu khác hướng đến cung cấp sở khoa học thực tiễn để đưa giải pháp để NCT chăm sóc cách tốt nhất, phù hợp với điều kiện thời kỳ quốc gia - Cuốn “Aging and health: Asian and Pacific Islander American Elders” (NCT sức khỏe: NCT Mỹ đến từ Châu Á Thái Bình Dương) tác giả Melen R McBride, Nancy Morioka.Douglas Gwen Veo tái lần 2.[29] Trong sách nhóm tác giả nghiên cứu đa dạng văn hóa, hệ thống niềm tin, cấu trúc gia đình ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe NCT đến từ nước khác thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương sống Mỹ Từ đó, đánh giá nhu cầu, xác định thuận lợi, rào cản việc chăm sóc sức khỏe tạo điều kiện để NCT thể mong muốn, nhu cầu thân cách tự nhiên - Ở khía cạnh sức khỏe NCT, Annette L Fitzpatrick, Neil R.Powe, Lawton S.Cooper, Diane G Ives John A.Robbins (Đại học Washington, Đại học Johns Hopkins, Đại học Pittsburgh, Đại học California – Davis Đại học Wake Forest) có nghiên cứu: “Barriers to Health Care Acces Among the Elderly an Who Perceives Them”(Những rào cản chăm sóc sức khỏe NCT nhận thức chúng) [30] Đề tài tiến hành từ năm 1993 đến 1994 Viện nghiên cứu sức khỏe tim mạch Nghiên cứu thực phương pháp định lượng với 5888 đàn ông phụ nữ từ 65 tuổi trở lên Mẫu chọn ngẫu nhiên từ danh sách đủ điều kiện chăm sóc y tế cộng đồng: Quận Forsyth, Sacramento, Washington Allegheny Nghiên cứu cho thấy rào cản chủ yếu thiếu đáp ứng bác sỹ bệnh nhân, rào cản tâm lý thể chất khác … Nghiên cứu khái quát thực trạng chăm sóc khỏe NCT, rào cản tác động tới việc NCT nhận quan tâm, chăm sóc riêng nước Mỹ Chính điều từ nghiên cứu liên hệ tới rào cản hệ thống chăm sóc sức khỏe NCT Việt Nam Điều đặt quan tâm lớn người làm nghiên cứu nói riêng nhà hoạch định sách nước ta nói chung - Dean Blevins, Bridget Morton Rene McGovern có nghiên cứu: “Evaluating a community – based participatory research project for elderly mental healthcare in rural America” (Đánh giá dự án nghiên cứu có tham gia cộng đồng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho NCT nơng thôn Mỹ), công bố 2008 [31] Nghiên cứu nhằm khám phá chất đối tác chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người NCT nông thôn Kết nghiên cứu cho thấy hầu hết người hài lòng với vai trò họ mức độ thành cơng chương trình Từ đó, tác giả đề xuất phương pháp để cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho NCT nông thôn hình chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng Hoa Kỳ điều cần quan tâm nghiên cứu để góp phần xây dựng hình cho NCT phù hợp với nước ta - Một cơng trình khu vực Đơng Nam Á, nghiên cứu hình chăm sóc sức khỏe NCT cần nhắc đến, Chanitta Soommaht, Songkoon Ratchasima, Buriram, Surin Khon Kaen thực là: “Developing Model of Health Care Management for the Elderly by Community Participaton in Isan”(Xây dựng hình quản lý chăm sóc sức khỏe cho NCT có tham gia cộng đồng Isan) [32] Nghiên cứu tiến hành từ 2/8/2008 tỉnh Đông Bắc Thái Lan Mahasarakham, Roi – et, Sakon Nakhon, Nakhon Ratchasima, Buriram, Surin Khon Kaen Nghiên cứu tiến hành phương pháp nghiên cứu định tính Các tác giả tiến hành phân tích vấn đề liên quan đến việc quản lý chăm sóc sức khỏe cho NCT thể chất lẫn tinh thần Đồng thời, nghiên cứu tiến hành phân tích phát triển việc chăm sóc sức khỏe NCT có tham gia cộng đồng Isan Kết nghiên cứu việc quản lý tổ chức cộng đồng chăm sóc sức khỏe NCT phương pháp hiệu Tất công dân cao tuổi đồng ý việc chăm sóc y tế cung cấp tổ chức cộng đồng giúp họ thoải mái ấm áp hình gợi cho chế, nhân lực thực thăm khám mỏng Tốt hoạt động câu lạc Hỏi: Tình nguyện viên có vai trò hoạt động hình? Trả lời: Bọn chị ngồi việc đến vấn, chăm sóc NCT nhà thực hoạt động vấn chăm sóc sức khỏe thể chất khác như: mời chuyên gia, bác sỹ đến để vấn sức khỏe, hướng dẫn dưỡng sinh, vài vận động để cụ tập luyện hàng ngày, Hỏi: Vậy hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần? Trả lời: Chăm sóc tinh thần chủ yếu hoạt động câu lạc bộ, NCT tự chia sẻ giúp đỡ lẫn À số hoạt động tặng quà, phần thưởng vào dịp kỉ niệm; tổ chức mừng thọ, chúc thọ; hoạt động thăm viếng ốm đau, hiếu hỉ; tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu với câu lạc khác Chi hội chi hội bạn Hỏi: Để làm tình nguyện viên, chị đào tạo nào? Trả lời: Trong năm triển khai hình, bọn tập huấn học buổi, buổi học kỹ giao tiếp với NCT, buổi học kỹ chăm sóc NCT buổi học cách thức làm việc tình nguyện viên hình, phân chia địa bàn hoạt động, ghi chép hồ sơ, báo cáo người quản lý, Hỏi: Trong trình thực chị gặp khó khăn gì? Trả lời: Chị thấy công việc dễ dàng gì, phải có tâm có kiên nhẫn gắn bó cơng việc chủ yếu làm với cụ già tuổi cao sức yếu, việc chăm sóc vất vả gặp nhiều khó khăn, nhiều cụ khơng thể tự sinh hoạt nên nhân viên phục vụ phải trợ giúp, Mặt khác cụ không minh mẫn gây khơng khó khăn việc hỗ trợ Hỏi: Những giải pháp khắc phục khó khăn gặp phải ạ? 99 Trả lời: Giải pháp để làm tốt cơng tác chăm sóc NCT tăng cường sở vật chất, tăng cường kinh phí, tổ chức tập huấn nguồn nhân lực có chất lượng cao để phục vụ tốt cơng tác chăm sóc sức khỏe cho NCT cộng đồng Biên vấn số Họ tên người vấn: Hoàng Xuân V Tuổi: 73 Giới tính: Nam Đối tượng: NCT khơng tham gia hình xã Hợp Hưng Địa điểm vấn: Tại nhà NCT thôn Nội Chế xã Hợp Hưng Điều tra viên đưa cho người vấn đọc “ Trang thông tin giới thiệu nghiên cứu” phát phiếu đồng ý tham gia trả lời nghiên cứu Sau đọc xong người vấn đồng ý tham gia bắt đầu vấn Điều tra viên ghi chép câu hỏi vấn câu trả lời phiếu điều tra Trước kết thúc cần đọc cho người vấn nghe lại Hỏi: Ông ăn cơm chưa ạ? Trả lời: Ông ăn cháu Hỏi: Cháu biết ông không tham gia vào hình có phải khơng ạ? Ơng cho biết nguyên nhân không ạ? Trả lời: Ơng có biết đến hình ơng có hồn cảnh riêng Ơng có nhiều bệnh,nhưng phải cố làm Nhà miệng ăn mà ơng khơng làm tiền, thân chẳng lo xong, Chính sách Đảng Nhà nước tốt hồn cảnh ơng khổ ơng phải cố thơi.Ơng muốn tham gia khơng có thời gian, phải làm Ông biết khám bệnh miễn phí mà khám bệnh lại phải uống thuốc, tiền đâu mà mua; miễn phí tiền khám tiền thuốc có miễn phí khơng?, miễn phí hai lần đâu miễn phí đời Thơi khơng biết bệnh đỡ phải suy nghĩ 100 Hỏi: Ơng có thẻ bảo hiểm y tế khơng ạ? Trả lời: Ơng có mua thẻ bảo hiểm y tế, phải mua không may phải nằm viện viện phí cao lắm, mà có ốm, đau trạm y tế K cho thuốc uống cháu Hỏi: Ơng có tham gia vào câu lạc xã không ạ? Trả lời: Ơng khơng tham gia Mà tham gia lại phải đóng phí Ơng lo cho cháu ơng khơng có điều kiện để tham gia Hỏi: Ông tham gia buổi vấn an toàn thực phẩm chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho sức khỏe NCT không? Trả lời: Ơng có biết đến hơm tổ chức vào lịch làm nên ơng khơng tham gia Sau đó, ông nhận tài liệu chế độ dinh dưỡng cho NCT Nhưng nói thật với cháu để thực theo khó Biên vấn số Họ tên người vấn: Vũ Đình C Tuổi: 62 Giới tính: Nam Đối tượng: NCT thuộc câu lạc dưỡng sinh Địa điểm vấn: Tại nhà NCT thôn Vụ Nữ xã Hợp Hưng Điều tra viên đưa cho người vấn đọc “ Trang thông tin giới thiệu nghiên cứu” phát phiếu đồng ý tham gia trả lời nghiên cứu Sau đọc xong người vấn đồng ý tham gia bắt đầu vấn Điều tra viên ghi chép câu hỏi vấn câu trả lời phiếu điều tra Trước kết thúc cần đọc cho người vấn nghe lại Hỏi: Sức khỏe bác ạ? Trả lời: Sức khỏe bác tốt, ngày trước bác có bệnh xương khớp đỡ nhiều 101 Hỏi: Cháu biết bác tham gia câu lạc dưỡng sinh có phải khơng ạ?, có phải nhờ tham gia câu lạc mà tình trạng sức khỏe bác cải thiện không ạ? Trả lời: Bác nghĩ cháu Dưỡng sinh mơn tương đối khó khơng phải tập được, trì xóm thành lập câu lạc 30 người quý Bản thân bác, bác vào bác xấu hổ, người ta thành thạo mà bác đứng sai hàng, tập sai mà bác khơng kiên trì, bác ngượng bác bỏ chừng Mặc dù lạc tâm lý bảo khơng có đâu câu lạc có 30 người tập luyện giơ chân mà tập tự người ta cảm thấy Cho nên đại trà được, đại trà tập vỗ vai, vỗ chân thơi phải học, học kinh khủng ln Có bác phải học xong đến nhà bác nhóm trưởng để mượn băng tập thêm Tập luyện thường xuyên xương khớp đỡ đau hẳn, nên dù hôm thời tiết không tập người bác dành thời gian tập nhà Hỏi: Bác tham gia vào hình này, bác hưởng ưu đãi gì? Trả lời: Ngồi việc tập dưỡng sinh, bác vấn chế độ ăn uống, dinh dưỡng để giữ gìn sức khỏe; thăm khám bệnh miễn phí trạm y tế xã; khám mắt miễn phí bệnh viện mắt; sinh hoạt, giải trí bạn đồng trang lứa Hỏi:Bác thấy đội ngũ tình nguyện viên hình có nhiệt tình khơng ạ? Trả lời: Một số cán nhiệt tình quan tâm tới NCT, có cán họ chưa nhiệt tình Hỏi: Bác thấy sở vật chất trạm y tế ạ? Trả lời: Nhìn chung sở vật chất trạm y tế đầy đủ, khang trang; tồi tàn, đơn sơ Bác hài lòng sở vật chất trạm Hỏi: Theo bác, triển khai hình câu lạc gặp khó khăn gì? 102 Trả lời: Đó việc thu hút thành viên với thành phố việc tập hợp người dễ dàng nông thôn Mặt khác, địa điểm sinh hoạt xa, Như câu lạc dưỡng sinh, mà điều kiện địa điểm tốt đơng nữa, chục người Hơm muốn tách làm tổ mà tách làm có tan Nếu bên xóm 12 hội trường lại bé Cái địa điểm tập quan trọng, bác không thu hút chục người địa điểm Hỏi: hình đáp ứng nhu cầu thân bác khơng? Trả lời: Có Hỏi: Điều khiến bác chưa hài lòng tham gia hình ? Trả lời: hình đem đến nhiều lợi vậy, nên bác hài lòng Biên vấn số Họ tên người vấn: Trần Thị C Tuổi: 66 Giới tính: Nữ Đối tượng: NCT thuộc câu lạc văn nghệ Địa điểm vấn: Tại nhà NCT thơn Khả Chính xã Hợp Hưng Điều tra viên đưa cho người vấn đọc “ Trang thông tin giới thiệu nghiên cứu” phát phiếu đồng ý tham gia trả lời nghiên cứu Sau đọc xong người vấn đồng ý tham gia bắt đầu vấn Điều tra viên ghi chép câu hỏi vấn câu trả lời phiếu điều tra Trước kết thúc cần đọc cho người vấn nghe lại Hỏi: Cơ dạo có khỏe không ạ? Trả lời: Cô dạo khỏe Trước đủ thứ bệnh vào huyết áp thấp, mắt mũi lèm nhèm Hỏi: Vậy ạ, cô chữa đâu ạ? 103 Trả lời: năm trước mắt cô sáng rõ trước nhiều Nhờ hoạt động hình mà bác sỹ viện mắt khám mổ miễn phí Khơng vậy, biết bị huyết áp thấp nhiều hay hoa mắt chóng mặt, bác sỹ vấn uống trà gừng Hỏi: Hoạt động vấn, thăm khám bệnh trung tâm y tế xã có nhân viên chăm sóc hướng dẫn, chăm sóc nhiệt tình khơng ạ? Trả lời: Cơ có bác sĩ dặn dò chế độ sinh hoạt, ăn ng nghỉ ngơi, NCT yếu có tình nguyện viên đến chăm sóc, khám cho thuốc tiêm để khỏi bệnh Hỏi: Cô tham gia vào câu lạc dành cho NCT không ạ? Trả lời: Có, tham gia câu lạc dưỡng sinh câu lạc văn nghệ Hỏi: Cơ hài lòng điều tham gia câu lạc bộ? Trả lời: Cơ thích tham gia câu lạc này, vừa tốt cho sức khỏe vừa tốt cho tinh thần Về tinh thần phải nói vui vẻ lên sức khỏe tốt Tơi nói thật tối mà khơng thấy buồn Hôm mà thấy trời mưa thấy sốt ruột rồi, mà nhanh nhanh tạnh đi Cái nhu cầu gặp gỡ một, thứ hai phần sức khỏe Hỏi: Vậy theo hình câu lạc có khó khăn q trình hoạt động? Trả lời: Khó khăn kinh phí hoạt động, chẳng hạn câu lạc văn nghệ cần có đạo cụ có quần áo Vừa cô phải tự bỏ tiền túi để liên hệ để mượn quần áo cho cụ mặc biểu diễn dịp khác Gặp mặt đầu xuân, 8/3, 20/10…Kinh phí hoạt động chúng tơi thống đóng người 24 nghìn năm Trong kinh phí có kinh phí tiền điện, tiền bảo vệ, tiền sửa chữa đài, thăm hỏi ốm đau Tất nhiên tự hội viên đóng góp Vì chị em tự nguyện nên việc đóng góp chị em vui vẻ Mà làm công khai, chi phải thơng qua 104 Hỏi: Theo thấy, bác câu lạc có đồn kết chia sẻ với không ạ? Trả lời: Các cơ, bác vui vẻ, nhiên có nhiều lúc tranh cãi người khơng hài lòng với người Hỏi: Vậy bác xảy mâu thuẫn lớn mà không giải không ạ? Trả lời: Mâu thuẫn lớn chưa có, khơng hợp tính nết nói chuyện hay cãi thơi, xong lại thơi mà Hỏi: Cơ có đề xuất cho hình phát triển khơng ạ? Trả lời: Cơ mong muốn có nhiều hoạt động giao lưu nữa, tổ chức thi văn nghệ không cho NCT xã mà xã lân cận Hỏi: Dạ cháu cảm ơn cô Cũng muộn lúc khác cháu lại nói chuyện Biên vấn sâu số Họ tên người vấn: Vũ Đình H Tuổi: 79 Giới tính: Nam Đối tượng: Hội trưởng hội NCT xã Hợp Hưng Địa điểm vấn: Tại nhà NCT thôn Lập Vũ xã Hợp Hưng Điều tra viên đưa cho người vấn đọc “ Trang thông tin giới thiệu nghiên cứu” phát phiếu đồng ý tham gia trả lời nghiên cứu Sau đọc xong người vấn đồng ý tham gia bắt đầu vấn Điều tra viên ghi chép câu hỏi vấn câu trả lời phiếu điều tra Trước kết thúc cần đọc cho người vấn nghe lại Hỏi: Ơng ơi, ơng đảm nhiệm chức hội trưởng hội NCT lâu chưa ạ? Trả lời: Ông đảm nhận nhiệm vụ năm cháu Mọi người u mến, tín nhiệm nên giữ ơng làm hội trưởng, ông cao tuổi 105 Hỏi: Cháu thấy ơng khỏe mà nhanh nhẹn chẳng niên bọn cháu Ông ơi, xã có NCT ạ? Trả lời: Hiện xã có 1007 NCT Hỏi: Cháu muốn xin số số liệu NCT xã khơng ạ? Trả lời: Được, cháu cần số liệu ơng cho cháu xem báo cáo hàng năm hội, cháu lấy thơng tin lấy Hỏi: Được tốt q ơng Ơng ơi, cháu muốn hỏi việc chăm sóc sức khỏe cho NCT xã mình, đặc biệt hình vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng triển khai từ năm 2012 hình triển khai hoạt động ạ? Trả lời: hình vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng triển khai từ năm 2012 Để ơng nghĩ chút Có hoạt động tun truyền, phổ biến sách với NCT, hoạt động khám bệnh miễn phí trạm y tế xã Song song với hoạt động vấn bác sỹ với NCT số bệnh mắt, xương khớp, cách điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hàng tháng phù hợp với thể trạng người; có thuyết trình vệ sinh an tồn thực phẩm Hỏi: Ơng thấy dịch vụ nào? Số lượng NCT tham gia có đơng khơng ạ? Trả lời: Ừ, hoạt động hữu ích, giúp cho NCT xã nâng cao sức khỏe cách đáng kể Gia đình họ n tâm việc chăm sóc sức khỏe cho ơng bà, bố mẹ Nhà nước ln quan tâm đến NCT chúng tơi mà Rồi tình nguyện viên đến động viên, giúp đỡ NCT sức khỏe yếu Số lượng NCT tham gia đơng cháu Hàng năm lại có y, bác sỹ vấn khám bệnh miễn phí cho bác ngày Lượng NCT tập trung trạm y tế chật kín trạm Họ vấn hay cháu ạ, họ nói số bệnh thường gặp người già, biểu triệu chứng phát bệnh nói cách phòng tránh chữa 106 bệnh Họ vấn vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề ăn uống, vệ sinh cách chăm sóc NCT Hỏi: Trong xã có nhiều câu lạc khơng ạ? Trả lời: À, Từ sau hình triển khai nhiều câu lạc thành lập, hoạt động sôi câu lạc dưỡng sinh văn nghệ Hỏi: Ông thấy ưu điểm câu lạc ạ? Trả lời: Ưu điểm đem đến sức khỏe cho NCT, giúp khỏe mạnh thể chất tinh thần Bà trưởng câu lạc văn nghệ chia sẻ với ơng “vào câu lạc nói thật nhiều chị em bảo trông tươi trẻ, chị trẻ trung nhiều Sức khỏe đảm bảo toàn bệnh xương khớp chúng tơi đỡ nhiều Ví dụ thần kinh tọa đỡ tập cột sống cần phải giữ thẳng, thân xoay đốt sống làm cho đốt sống mềm khơng bị vơi hóa Ra nhiều cảm thấy để giao lưu chia sẻ, quên hết mệt nhọc ban ngày, qn hết lo toan, tính tốn thường ngày giống nơi xả stress phụ nữ Bởi nhà họ phải lo toan công việc mà giao lưu, chia sẻ làm giảm áp lực cơng việc gia đình Nói chung chị em vui vẻ, trẻ trung nhiều, bảy tám mươi mà lúc trẻ ấy, già mà trẻ ấy, lúc vui chơi, chí chóe có sinh hoạt cộng đồng vui Đấy quan trọng” Bác thấy sau câu lạc thành lập, NCT xã gắn bó với Hỏi: Theo ơng, NCT xã có nhu cầu ạ? Trả lời: Đa phần, người già ơng có nhu cầu sống lâu, sống vui, sống khỏe sống có ích cháu Hỏi: Ơng có đánh hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần hình triển khai? 107 Trả lời: Một số hoạt động giao lưu văn nghệ, chơi cờ, thi thơ có ý nghĩa Hỏi: Hoạt động câu lạc có trì đặn khơng ? Trả lời: Có cháu Tại câu lạc có nhóm trưởng, nhóm phó; thành viên nhiệt huyết, giữ lửa cho câu lạc Hỏi: Khi câu lạc thành lập, bác có tình nguyện viên hưởng dẫn cách thức tổ chức, trì câu lạc khơng ạ? Trả lời: Có Thời gian đầu bạn tình nguyện viên phổ biến cho NCT bọn ông cách thức hoạt động câu lạc cách hiệu quả, trì hoạt động thơng qua giao lưu, tổ chức trò chơi, thi đấu Hỏi: Theo ông việc triển khai hình có hạn chế sai sót việc chăm sóc NCT? Trả lời: Nói chung đâu trọn vẹn hết được, có sơ xuất Lượng NCT đơng nên hình chưa bao phủ đến người Số lượng tình ngun viên ít, số bạn hoạt động chưa nhiệt huyết Hỏi: Ơng có đề xuất cho hoạt động hình khơng ạ? Trả lời: Ông mong quyền địa phương dành nhiều quan tâm nữa, khơng nhân lực mà vật chất cho hoạt động câu lạc NCT cung cấp nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần tham quan, du lịch Hỏi: Vâng, NCT có vai trò quan trọng với xã hội ông nhỉ? Cháu cảm ơn ông giúp đỡ cháu, chúc ông gia đình mạnh khỏe ạ! Cháu chào ông 108 II HƢỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM DÀNH CHO NCT Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định Ngày …tháng…năm 2017 Ngừơi vấn: Ngƣời ghi chép: Hướng dẫn: Sau câu hỏi hướng dẫn thực thảo luận nhóm với NCT Mục đích thảo luận tìm hiểu sống NCT; yếu tố ảnh hưởng đến tuổi già sức khỏe, tinh thần, mối quan hệ gia đình, xã hội,…; NCTcó nhu cầu gì; NCT nhận hỗ trợ từ đâu; hệ thống sách an sinh xã hội đáp ứng tới nhu cầu NCT; đề xuất NCT để hoạt động hình tốt Những câu hỏi liệt kê mang tính gợi ý, người vấn thay đổi thứ tự câu hỏi cho phù hợp với thảo luận nhóm Thơng tin ngƣời tham gia thảo luận nhóm: STT Họ tên Chức vụ Giới tính … Giới thiệu với ngƣời đƣợc vấn: Xin chào ông/ bà (cô/ chú, anh/ chị) có mặt Hơm ngày…tháng…năm…tại….Tơi/ cháu xin tự giới thiệu cháu là….(nêu thành phần đoàn tham gia vấn vàvai trò người) 109 Mục đích thảo luận: Với hỗ trợ kỹ thuật tổ chức Hội NCT xã Hợp Hưng, tôi/ cháu xin triển khai nghiên cứu nhằm tìm hiểu vấn đề nhận thức nhu cầu chăm sóc NCT hoạt động vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng Thơng tin có từ nghiên cứu cung cấp cho quan có liên quan việc chuẩn bị tốt sách cho NCT Câu hỏi thảo luận nhóm? Trong sống ơng/ bà có nhu cầu sức khỏe? Vợ/ chồng ơng/bà có nhu cầu khơng? Vì sao? Tình trạng sức khỏe ơng/ bà nào? Ơng/ bà có thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ không? Khám đâu? Ơng/ bà có thường xun tham gia hoạt động Hội NCT?, Ông/ bà cảm thấy vai trò xã hội nào? Ông/ bà nhận hỗ trợ từ hoạt động vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng? Đối với chăm sóc sức khỏe, ơng bà nhận giúp đỡ giai đình, cộng đồng không? Cụ thể từ ai? Sự giúp đỡ có đáp ứng nhu cầu khơng? Hoạt động vấn chăm sóc tinh thần cần bổ sung để đa dạng hóa hoạt động hình Tính ứng dụng hình khả trì hình gặp khó khăn triển khai địa bàn? Ơng/ bà đề xuất số giải pháp Xin chân thành cảm ơn ông/ bà (cô/ chú, anh/ chị) tham gia buổi thảo luận 110 III HƢỚNG DẪN THẢO LUẬN NHĨM DÀNH CHO CÁN BỘ XÃ, HUYỆN TÌNH NGUYỆN VIÊN Xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định Ngày …tháng…năm 2017 Ngừơi vấn: Ngƣời ghi chép: Hướng dẫn: Sau câu hỏi hướng dẫn thực thảo luận nhóm với cán xã, huyện tình nguyện viên hình Mục đích thảo luận tìm hiểu sống NCT; yếu tố ảnh hưởng đến tuổi già sức khỏe, tinh thần, mối quan hệ gia đình, xã hội,…; NCTcó nhu cầu gì; NCT nhận hỗ trợ từ đâu; hệ thống sách an sinh xã hội đáp ứng tới nhu cầu NCT; đề xuất tình nguyện viên, quyền xã để hoạt động hình tốt Những câu hỏi liệt kê mang tính gợi ý, người vấn thay đổi thứ tự câu hỏi cho phù hợp với thảo luận nhóm Thơng tin ngƣời tham gia thảo luận nhóm: STT Họ tên Chức vụ Giới tính … Giới thiệu với ngƣời đƣợc vấn: Xin chào ơng/ bà (cơ/ chú, anh/ chị) có mặt Hôm ngày…tháng…năm…tại….Tôi/ cháu xin tự 111 giới thiệu cháu là….(nêu thành phần đoàn tham gia vấn vàvai trò người) Mục đích thảo luận: Với hỗ trợ kỹ thuật trạm y tế xã Hợp Hưng, tôi/ cháu xin triển khai nghiên cứu nhằm tìm hiểu vấn đề nhận thức nhu cầu chăm sóc NCT hoạt động vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng Thơng tin có từ nghiên cứu cung cấp cho quan có liên quan việc chuẩn bị tốt sách cho NCT Câu hỏi thảo luận nhóm? Xin anh/ chị cho biết sống NCT địa phương, khó khăn, thuận lợi? Anh/ chị cho biết nhu cầu, mong muốn lớn NCT địa phương gì? NCT hưởng quyền lợi từ dịch vụ chăm sóc NCT triển khai ? NCT nhận hỗ trợ từ hoạt động vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng? Đối với việc vấn chăm sóc sức khỏe, NCT nhận giúp đỡ giai đình, cộng đồng không? Cụ thể từ ai? Sự giúp đỡ có đáp ứng nhu cầu khơng? Hoạt động vấn chăm sóc sức khỏe gặp khó khăn triển khai trì; cần bổ sung để đa dạng hóa hoạt động hình; anh/ chị có đề xuất giải pháp gì? Anh/ chị gặp khó khăn thực hành chăm sóc sức khỏe NCT gia đình, anh/ chị có mong muốn học thêm kiến thức, kỹ để khắc phục khó khăn (Đối với riêng tình nguyện viên) 112 Tiềm cộng đồng hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT gì? Cộng đồng xã Hợp Hưng phát huy tiềm nào? Anh/ chị có giải pháp để phát huy tiềm ấy? Đối với việc triển khai hình, anh/ chị có hài lòng hay chưa? Tại sao? Theo anh/ chị NCT xã có hài lòng hay không? Tại sao? Xin chân thành cảm ơn ông/ bà (cô/ chú, anh/ chị) tham gia buổi thảo luận 113 ... dựa vào cộng đồng xã Hợp Hưng? Những yếu tố ảnh hưởng đến mô hình tư vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng xã Hợp Hưng? Giả thuyết nghiên cứu Hoạt động tư vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào. .. triển khai nhiều mơ hình trợ giúp cho NCT có mơ hình tư vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng Một điển hình mơ hình mơ hình tư vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng xã Hợp Hưng huyện... Mơ hình tư vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng xã Hợp Hưng triển khai với nội dung hình thức hoạt động nào? Nhân viên xã hội có vai trò hoạt động mơ hình tư vấn chăm sóc sức khỏe NCT dựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động của mô hình tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng , Hoạt động của mô hình tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay