Định hướng giá trị nghề của học viên trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i

155 10 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:37

Ọ QUỐ TRƢỜN Ọ O N Ọ V N NV N ====================== DƢƠN ỊN T MƠ ƢỚNG GIÁ TRỊ NGHỀ CỦA HỌC VIÊN TRƢỜN O ẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I LUẬN V N TH SĨ T M LÝ HÀ N I – 2018 ỌC Ọ QUỐ TRƢỜN Ọ O N Ọ V N NV N ====================== DƢƠN ỊN T MƠ ƢỚNG GIÁ TRỊ NGHỀ CỦA HỌC VIÊN TRƢỜN O ẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I LUẬN V N T SĨ T M LÝ ỌC Mã số: 60 31 04 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Hữu Thụ HÀ N I – 2018 LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Hữu Thụ, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu học viên trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I giúp đỡ trình nghiên cứu thực tế Cám ơn Thầy giáo, Cô giáo khoa Tâm lý học trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, truyền thụ cho kiến thức quý báu suốt thời gian học tập Cảm ơn đồng nghiệp đơn vị tơi cơng tác, gia đình bạn bè ủng hộ, động viên, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Dƣơng Thị Mơ LỜ M O N Tôi xin cam đoan nội dung nghiên cứu luận văn thực hướng dẫn khoa học GS.TS Nguyễn Hữu Thụ Kết số liệu luận văn hồn tồn trung thực, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Tác giả luận văn Dƣơng Thị Mơ MỤC LỤC MỞ ẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài ƢƠN Ơ SỞ LÝ LUẬN ỊN ƢỚNG GIÁ TRỊ NGHỀ CỦA HỌC VIÊN CẢNH SÁT 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu định hướng giá trị định hướng giá trị nghề 1.1.1 Một số cơng trình nghiên cứu định hướng giá trị định hướng giá trị nghề tác giả nước 1.1.2 Một số cơng trình nghiên cứu định hướng giá trị định hướng giá trị nghề tác giả nước 11 1.2 Một số khái niệm 16 1.2.1 Định hướng giá trị 16 1.2.2 Định hướng giá trị nghề 22 1.2.3 Định hướng giá trị nghề học viên cảnh sát 24 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới định hướng giá trị nghề học viên cảnh sát 36 1.3.1 Yếu tố chủ quan 36 1.3.2 Yếu tố khách quan 38 Tiểu kết chƣơng 40 ƢƠN TỔ CHỨ V P ƢƠN P ÁP N IÊN CỨU 41 2.1 Vài nét khái quát địa bàn khách thể nghiên cứu 41 2.1.1 Địa bàn nghiên cứu 41 2.1.2 Khách thể nghiên cứu 44 2.2 Tổ chức nghiên cứu 47 2.2.1 Tổ chức nghiên cứu mặt lý luận 47 2.2.2 Tổ chức nghiên cứu mặt thực tiễn 47 2.3 Các phương pháp nghiên cứu 49 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 49 2.3.2 Phương pháp quan sát 49 2.3.3 Phương pháp điều tra bảng hỏi 50 2.3.4 Phương pháp vấn sâu 52 2.3.5 Phương pháp xử lý kết SPSS 53 Tiểu kết chƣơng 56 ƢƠN THỰC TR N ỊN ƢỚNG GIÁ TRỊ NGHỀ CỦA HỌ V ÊN TRƢỜN O ẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN I 57 3.1 Thực trạng chung định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I 57 3.2 Thực trạng định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I thể quan hệ cụ thể 59 3.2.1 Định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I thể quan hệ với người vi phạm pháp luật 59 3.2.2 Định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I thể quan hệ với nhân dân 69 3.2.3 Định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I thể quan hệ với đồng nghiệp 77 3.2.4 Định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I quan hệ với thân 83 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I 103 3.4 Một số biện pháp tâm lý - giáo dục tăng cường định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I 108 Tiểu kết chƣơng 111 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Mẫu khách thể nghiên cứu 46 Bảng 2.2: Quy ước mức độ ý nghĩa thang đo 54 Bảng 3.1: Thực trạng chung định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I 57 Bảng 3.2: Định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I thể quan hệ với người vi phạm pháp luật 60 Bảng 3.3: So sánh định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I quan hệ với người vi phạm pháp luật theo năm học 65 Bảng 3.4: So sánh định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I mối quan hệ với người vi phạm pháp luật theo khách thể 67 Bảng 3.5: Định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I quan hệ với nhân dân 69 Bảng 3.6: So sánh định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I quan hệ với nhân dân theo năm học 74 Bảng 3.7: So sánh định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I quan hệ với nhân dân theo khách thể 75 Bảng 3.8: Định hướng giá trị nghề học viên trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I quan hệ với đồng nghiệp 77 Bảng 3.9: So sánh định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I quan hệ với đồng nghiệp theo năm học 80 Bảng 3.10: So sánh định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân quan hệ với đồng nghiệp theo khách thể 82 Bảng 3.11: Nhận thức chung học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I giá trị nghề cảnh sát thân 91 Bảng 3.12: Định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I quan hệ với thân 84 Bảng 3.13: So sánh định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng CSND I quan hệ với thân theo năm học theo khách thể 89 Bảng 3.14:Biểu tượng người cảnh sát tương lai học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I 95 Bảng 3.15: ĐHGTN học viên Trường Cao đẳng CSND I quan hệ với thân thể qua hoạt động học tập rèn luyện 98 Bảng 3.16: Các yếu tố ảnh hưởng tới định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I 104 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ ĐHGT Định hướng giá trị ĐHGTN Định hướng giá trị nghề CSND Cảnh sát nhân dân NXB Nhà xuất STT Số thứ tự ĐTB Điểm trung bình TB Thứ bậc HSPT Học sinh phổ thông SL Số lượng MỞ ẦU Lý chọn đề tài 1.1 Định hướng giá trị vấn đề quan tâm hàng đầu có ý nghĩa quan trọng việc hình thành nhân cách người Định hướng giá trị đóng vai trò làm sở cho tư tưởng, trị, đạo đức, thẩm mĩ cá nhân, giúp cá nhân hướng tới, lựa chọn giá trị thể hoạt động Định hướng giá trị qui định xu hướng phát triển đạo toàn hoạt động người Do vậy, vấn đề nhiều người quan tâm nghiên cứu 1.2 Sinh viên tầng lớp đông đảo xã hội, lứa tuổi mà em rèn luyện đào tạo nghề nghiệp để chuẩn bị hành trang bước vào sống Việc định hướng giá trị nghề nghiệp đắn từ ngồi ghế nhà trường quan trọng đảm bảo em có chuẩn bị tốt nghề nghiệp, giúp em thích ứng với nghề, n tâm với nghề, có thái độ, cảm xúc tích cực với nghề mà em lựa chọn đồng thời đáp ứng yêu cầu xã hội 1.3 Trường Cao đẳng CSND I nơi đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan hạ sĩ quan nghiệp vụ CSND, trường đào tạo nghề có uy tín lực lượng công an nhân dân Mỗi năm, nhà trường có khoảng 2000 học viên tốt nghiệp trường Tỉ lệ tốt nghiệp cao Tuy nhiên, trường, kỹ nghề nghiệp lại chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác nghề Một nguyên nhân định hướng giá trị nghề học viên Vì vậy, nghiên cứu định hướng giá trị nghề yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng CSND I nhằm đưa tác động phù hợp có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo học viên cảnh sát, giúp học viên biết hướng đến giá Trong quan hệ với thân đòi hỏi người cảnh sát có thái độ hành vi nào? Tại đồng chí lại có thái độ hành vi vậy? Đồng chí thể điều thực tiễn? Hình ảnh người chiến sỹ cảnh sát tương lai mà đồng chí muốn hướng đến người nào? Đồng chí làm để hướng tới giá trị nghề đó? 10 Để trở thành người cảnh sát tương lai hoàn thành tốt nhiệm vụ, việc đồng chí cần làm ngồi ghế nhà trường? Đồng chí thực hành động mức độ nào? Tại sao? 11 Theo đồng chí, động chọn nghề, tình yêu nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp có ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề đồng chí? Yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất? Đồng chí giải thích rõ hơn? 12 Theo đồng chí, yếu tố gia đình, sách đảng, chương trình đào tạo nhà trường, thầy giáo có ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề đồng chí? Yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất? Đồng chí giải thích rõ hơn? Xin chân thành cảm ơn đồng chí! PHỤ LỤC PHỎNG VẤN SÂU (Dùng cho giáo viên, cán quản lý giáo dục) I Thông tin đối tƣợng vấn sâu Tên: Giới tính: Là giáo viên, cán khoa (bộ mơn, phòng): II Câu hỏi vấn Theo đồng chí, học viên trường Cao đẳng CSND I thể giá trị nghề cảnh sát mối quan hệ với thầy bạn bè tích cực chưa? Xin đồng chí cho biết biểu cụ thể? Xin đồng chí cho biết hoạt động học tập rèn luyện lớp học viên nhà trường có tích cực khơng? Biểu cụ thể gì?Vì học viên lại có biểu vậy? Xin đồng chí cho biết việc tham gia hoạt động rèn luyện lên lớp học viên nhà trường có tích cực khơng? Biểu cụ thể gì? Vì học viên lại có biểu vậy? Theo đồng chí có yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề học viên trường Cao đẳng CSND I? Các yếu tố ảnh hưởng nào? Yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất? Tại sao? Theo đồng chí chương trình đào tạo nhà trường phù hợp với học viên hay chưa? Lý giải cho phù hợp hay không phù hợp đó? Để học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân Iđịnh hướng giá trị nghề tích cực, phù hợp hơn, đồng chí có kiến nghị gì? Xin chân thành cảm ơn đồng chí! PHỤ LỤC BIÊN BẢN QUAN SÁT - Địa điểm: PC45- Công an tỉnh Thái Nguyên - Thời gian: 30 phút ngày 18/8/2017 - Mục đích: Đánh giá định hướng giá trị nghề học viên biểu qua kỹ nghề nghiệp học viên tiếp xúc với người vi phạm pháp luật - Nội dung: Quan sát biểu định hướng giá trị nghề học viên thể trình thực tập (thông qua hoạt động lấy lời khai người làm chứng, hỏi cung bị can) - Kết quả: + Học viên tận tình giải thích, lắng nghe đối tượng trình bày Tuy nhiên, khả vận dụng biện pháp nghiệp vụ chưa linh hoạt, lóng ngóng, máy móc, cứng nhắc + Một số học viên hỏi cung bị can lấy lời khai có thái độ chưa mực, thiếu thiện cảm khiến đối tượng thiếu tôn cán công an Ngược lại, số thiếu tự tin, chưa chủ động, phụ thuộc nhiều vào điều tra viên lấy lời khai hỏi cung PHỤ LỤC Statistics chuyen nganh doi tuongnam thu N Valid c1_1 c1_2 C c1_3 c1_4 c1_5 c1_6 c1_7 c1_8 c1_9 c1_10 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 Mean 1,44 1,42 1,52 3,91 2,34 3,91 1,75 4,34 4,02 4,12 3,35 4,13 3,26 Median 1,00 1,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 ,632 ,755 Missi ng Std Deviatio ,497 ,494 ,501 ,770 ,638 ,615 ,649 ,806 1,003 ,625 n c1_2 Cumulative Frequency Valid sai Percent Valid Percent Percent 18 6,0 6,0 6,0 sai nhieu hon dung 170 56,7 56,7 62,7 dung nhieu hon sai 104 34,7 34,7 97,3 dung 2,7 2,7 100,0 Total 300 100,0 100,0 c1_3 Cumulative Frequency Valid dung nhieu hon sai dung rat dung Total Percent Valid Percent Percent 100 33,3 33,3 33,3 127 42,3 42,3 75,7 73 24,3 24,3 100,0 300 100,0 100,0 c1_4 Frequency Valid sai 105 Percent 35,0 Valid Percent 35,0 Cumulative Percent 35,0 ,621 sai nhieu hon dung dung nhieu hon sai 166 55,3 55,3 90,3 27 9,0 9,0 99,3 dung Total ,7 300 ,7 100,0 100,0 100,0 c1_5 Frequency Valid dung nhieu hon Percent Valid Percent Cumulative Percent 23 7,7 7,7 7,7 dung 153 51,0 51,0 58,7 rat dung 124 41,3 41,3 100,0 Total 300 100,0 100,0 sai c1_6 Frequency Valid dung nhieu hon sai dung rat dung Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 60 20,0 20,0 20,0 174 58,0 58,0 78,0 66 22,0 22,0 100,0 300 100,0 100,0 c1_7 Frequency Valid sai nhieu hon ,3 dung dung nhieu hon Percent Valid Percent ,3 Cumulative Percent ,3 78 26,0 26,0 26,3 dung 104 34,7 34,7 61,0 rat dung 117 39,0 39,0 100,0 Total 300 100,0 100,0 sai c1_8 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid sai 2,3 2,3 2,3 60 20,0 20,0 22,3 88 29,3 29,3 51,7 110 36,7 36,7 88,3 35 11,7 11,7 100,0 300 100,0 100,0 sai nhieu hon dung dung nhieu hon sai dung rat dung Total c1_9 Frequency Valid dung nhieu hon Cumulative Percent 13,7 13,7 13,7 178 59,3 59,3 73,0 81 27,0 27,0 100,0 300 100,0 100,0 rat dung Total Valid Percent 41 sai dung Percent c1_10 Frequency Valid sai nhieu sai dung Valid Percent 9,0 9,0 9,0 171 57,0 57,0 66,0 100 33,3 33,3 99,3 rat dung ,7 Total Cumulative Percent 27 hon dung dung nhieu hon Percent ,7 300 100,0 100,0 100,0 Report c2_ doi tuong THPT c2_1 c2_2 c2_3 c2_4 c2_5 c2_6 c2_7 c2_9 Mean 4,29 1,95 3,23 2,71 4,22 3,86 3,30 2,61 4,05 N 174 174 174 174 174 174 174 174 174 Std Deviati ,514 ,842 ,732 ,810 ,626 ,648 1,03 ,709 on can bo Mean 4,46 2,65 3,12 3,02 4,08 3,62 3,15 3,40 4,05 N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 Std Deviati ,628 1,112 ,615 1,084 ,574 ,714 1,13 ,811 on Total ,755 ,643 Mean 4,36 2,24 3,18 2,84 4,16 3,76 3,24 2,94 4,05 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Std Deviati ,570 1,024 ,687 ,946 ,607 ,686 1,14 ,756 on ,709 Report nam thu nam nhat c2_1 c2_4 c2_5 c2_6 c2_7 c2_8 c2_9 4,24 2,28 3,48 2,65 4,10 3,67 3,14 2,86 3,99 N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 ,490 1,010 ,688 ,838 , 556 ,694 ,687 1,158 ,692 Mean 4,47 2,21 2,91 3,03 4,23 3,86 3,33 3,01 4,10 N 155 155 155 155 155 155 155 155 155 Std Deviation Total c2_3 Mean Std Deviation nam cuoi c2_2 ,617 1,038 ,563 1,006 , 653 ,666 ,807 1,128 ,722 Mean 4,36 2,24 3,18 2,84 4,16 3,76 3,24 2,94 4,05 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Std Deviation ,570 1,024 ,687 ,946 ,607 ,686 ,756 1,143 ,709 Report nam thu nam nhat c3_1 c3_4 c3_5 c3_6 c3_7 c3_8 3,99 4,21 4,21 3,97 3,77 3,69 3,07 3,69 N 145 145 145 145 145 145 145 145 ,603 ,603 ,539 ,643 ,682 ,969 ,777 Mean 4,23 4,32 4,32 4,12 4,35 4,28 3,63 4,07 N 155 155 155 155 155 155 155 155 Std Deviation ,660 Total c3_3 Mean Std Deviation ,623 nam cuoi c3_2 Mean ,580 4,11 ,580 4,27 ,596 4,27 ,567 4,05 ,609 4,07 1,057 ,666 3,99 3,36 3,89 N 300 Std Deviation ,653 300 ,593 300 ,593 300 ,573 300 ,670 300 300 ,708 300 1,052 ,745 Report doi tuong THPT c3_1 c3_2 c3_5 c3_6 c3_7 c3_8 4,07 4,24 4,24 4,06 3,91 3,90 2,90 3,80 N 174 174 174 174 174 174 174 174 ,642 ,642 ,570 ,687 ,714 1,015 ,804 Mean 4,17 4,32 4,32 4,03 4,29 4,13 4,00 4,01 N 126 126 126 126 126 126 126 126 Std Deviation ,629 Total c3_4 Mean Std Deviation ,668 can bo c3_3 ,516 ,516 ,579 ,581 ,681 ,716 ,639 Mean 4,11 4,27 4,27 4,05 4,07 3,99 3,36 3,89 N 300 300 300 300 300 300 300 300 Std Deviation ,653 ,593 ,593 ,573 ,670 ,708 1,052 ,745 Report nam thu nam nhat c4_1 c4_4 c4_5 c4_6 c4_7 c4_8 4,70 4,32 4,20 3,91 4,00 4,24 4,21 2,81 N 145 145 145 145 145 145 145 145 Deviation ,461 ,576 ,703 ,600 ,808 ,604 ,669 1,074 Mean 4,75 4,36 4,17 3,85 3,90 4,08 4,22 2,57 N 155 155 155 155 155 155 155 155 Std Deviation Total c4_3 Mean Std nam cuoi c4_2 ,435 ,643 ,812 ,780 ,924 ,773 ,767 1,099 Mean 4,72 4,34 4,18 3,88 3,95 4,16 4,22 2,69 N 300 300 300 300 300 300 300 300 Std Deviation ,448 ,611 ,760 ,698 ,870 ,700 ,720 1,091 Report doi tuong c4_1 THPT Mean N Std Deviation ,459 c4_2 c4_3 c4_4 c4_5 c4_6 c4_7 c4_8 4,70 4,30 4,23 3,95 3,97 4,18 4,22 2,77 174 174 174 174 174 174 174 174 ,603 ,708 ,577 ,829 ,706 ,661 1,150 can bo Mean 4,75 4,40 4,12 3,78 3,92 4,13 4,21 2,58 N 126 126 126 126 126 126 126 126 Std ,432 Deviation Total ,621 ,826 ,828 ,926 ,693 ,796 ,999 Mean 4,72 4,34 4,18 3,88 3,95 4,16 4,22 2,69 N 300 300 300 300 300 300 300 300 Std ,448 Deviation ,611 ,760 ,698 ,870 ,700 ,720 1,091 Report nam thu c5_1 nam nhat c5_2 c5_3 c5_4 c5_5 c5_6 c5_7 c5_8 c5_9 c5_10 Mean 3,98 3,97 3,38 3,72 3,13 3,33 3,07 3,08 3,14 3,63 N 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 Std Deviation ,478 nam cuoi ,913 1,064 1,022 ,850 ,887 ,838 ,993 1,026 Mean 4,43 4,20 3,90 4,04 3,57 3,57 3,79 3,51 3,77 3,85 N 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 Std Deviation Total ,681 ,510 ,574 ,722 ,711 ,797 ,897 ,718 ,863 ,650 ,713 Mean 4,21 4,09 3,65 3,89 3,36 3,45 3,44 3,30 3,47 3,74 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Std Deviation ,544 ,638 ,859 ,911 ,938 ,882 ,881 ,876 ,890 ,883 Report doi tuong THPT c5_1 c5_3 c5_4 c5_5 c5_6 c5_7 c5_8 c5_9 c5_10 Mean 4,12 3,98 3,61 3,87 3,36 3,44 3,41 3,27 3,39 3,67 N 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 Std Deviation can bo c5_2 ,571 ,676 ,923 1,037 ,991 ,909 ,974 ,881 ,971 1,011 Mean 4,34 4,23 3,70 3,91 3,37 3,47 3,49 3,35 3,59 3,85 N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 Std Deviation ,476 ,554 ,762 ,704 ,864 ,846 ,735 ,870 ,751 ,658 Total Mean 4,21 4,09 3,65 3,89 3,36 3,45 3,44 3,30 3,47 3,74 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Std Deviation ,544 ,638 ,859 ,911 ,938 ,882 ,881 ,876 ,890 ,883 Statistics c4_1 N Valid Missing c4_2 c4_3 c4_4 c4_5 c4_6 c4_7 c4_8 300 300 300 300 300 300 300 300 0 0 0 0 Mean 4,72 4,34 4,18 3,88 3,95 4,16 4,22 2,69 Median 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 Std Deviation ,448 ,611 ,760 ,698 ,870 ,700 ,720 1,091 c4_1 Cumulative Frequency Valid dung Percent Valid Percent Percent 83 27,7 27,7 27,7 rat dung 217 72,3 72,3 100,0 Total 300 100,0 100,0 c4_2 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent sai nhieu hon dung 1,0 1,0 1,0 dung nhieu hon sai 13 4,3 4,3 5,3 dung 162 54,0 54,0 59,3 rat dung 122 40,7 40,7 100,0 Total 300 100,0 100,0 c4_3 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent sai nhieu hon dung 12 4,0 4,0 4,0 dung nhieu hon sai 28 9,3 9,3 13,3 dung 153 51,0 51,0 64,3 rat dung 107 35,7 35,7 100,0 Report doi tuong THPT c5_1 c5_4 c5_5 c5_6 c5_7 c5_8 3,61 3,87 3,36 3,44 3,41 3,27 3,39 3,67 N 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 ,571 ,676 ,923 1,037 ,991 ,909 ,974 ,881 ,971 1,011 Mean 4,34 4,23 3,70 3,91 3,37 3,47 3,49 3,35 3,59 3,85 N 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 Deviation ,476 ,554 ,762 ,704 ,864 ,846 ,735 ,870 ,751 ,658 Mean 4,21 4,09 3,65 3,89 3,36 3,45 3,44 3,30 3,47 3,74 N 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 Total 300 100,0 100,0 c4_4 Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent sai nhieu hon dung 16 5,3 5,3 5,3 dung nhieu hon sai 45 15,0 15,0 20,3 198 66,0 66,0 86,3 41 13,7 13,7 100,0 300 100,0 100,0 dung rat dung Total c4_5 Cumulative Frequency Valid c5_10 3,98 Std Valid c5_9 4,12 Deviation Total c5_3 Mean Std can bo c5_2 sai Percent ,7 Valid Percent ,7 Percent ,7 sai nhieu hon dung 26 8,7 8,7 9,3 dung nhieu hon sai 31 10,3 10,3 19,7 167 55,7 55,7 75,3 74 24,7 24,7 100,0 300 100,0 100,0 dung rat dung Total c4_6 Frequency Valid sai sai nhieu hon dung dung nhieu hon sai dung rat dung Total Percent Valid Percent ,3 Cumulative Percent ,3 ,3 11 3,7 3,7 4,0 14 4,7 4,7 8,7 187 62,3 62,3 71,0 87 29,0 29,0 100,0 300 100,0 100,0 c4_7 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent sai nhieu hon dung 11 3,7 3,7 3,7 dung nhieu hon sai 19 6,3 6,3 10,0 dung 164 54,7 54,7 64,7 rat dung 106 35,3 35,3 100,0 Total 300 100,0 100,0 c4_8 Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent sai 58 19,3 19,3 19,3 sai nhieu hon dung 55 18,3 18,3 37,7 dung nhieu hon sai 119 39,7 39,7 77,3 dung 58 19,3 19,3 96,7 rat dung 10 3,3 3,3 100,0 300 100,0 100,0 Total Các yếu tố ảnh hưởng c8_1 Cumulative Frequency Valid khong anh huong Percent Valid Percent Percent 2,0 2,0 2,0 it anh huong 23 7,7 7,7 9,7 binh thuong 46 15,3 15,3 25,0 nhieu 115 38,3 38,3 63,3 rat nhieu 110 36,7 36,7 100,0 Total 300 100,0 100,0 c8_2 Cumulative Frequency Valid khong anh huong Percent ,3 Valid Percent ,3 Percent ,3 it anh huong 54 18,0 18,0 18,3 binh thuong 81 27,0 27,0 45,3 132 44,0 44,0 89,3 32 10,7 10,7 100,0 300 100,0 100,0 nhieu rat nhieu Total c8_3 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khong anh huong 12 4,0 4,0 4,0 it anh huong 20 6,7 6,7 10,7 binh thuong 35 11,7 11,7 22,3 135 45,0 45,0 67,3 98 32,7 32,7 100,0 300 100,0 100,0 nhieu rat nhieu Total c8_4 Cumulative Frequency Valid khong anh huong 11 Percent 3,7 Valid Percent 3,7 Percent 3,7 it anh huong 53 17,7 17,7 21,3 binh thuong 69 23,0 23,0 44,3 126 42,0 42,0 86,3 41 13,7 13,7 100,0 300 100,0 100,0 nhieu rat nhieu Total c8_5 Cumulative Frequency Valid khong anh huong Percent Valid Percent Percent 2,3 2,3 2,3 it anh huong 32 10,7 10,7 13,0 binh thuong 40 13,3 13,3 26,3 148 49,3 49,3 75,7 73 24,3 24,3 100,0 300 100,0 100,0 nhieu rat nhieu Total c8_6 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khong anh huong 18 6,0 6,0 6,0 it anh huong 77 25,7 25,7 31,7 binh thuong 59 19,7 19,7 51,3 105 35,0 35,0 86,3 41 13,7 13,7 100,0 300 100,0 100,0 nhieu rat nhieu Total c8_7 Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khong anh huong 11 3,7 3,7 3,7 it anh huong 19 6,3 6,3 10,0 binh thuong 46 15,3 15,3 25,3 136 45,3 45,3 70,7 88 29,3 29,3 100,0 300 100,0 100,0 nhieu rat nhieu Total ... Định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I thể quan hệ v i nhân dân 69 3.2.3 Định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I thể quan hệ v i. .. sánh định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I quan hệ v i nhân dân theo năm học 74 Bảng 3.7: So sánh định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân. .. chung định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I 57 Bảng 3.2: Định hướng giá trị nghề học viên Trường Cao đẳng cảnh sát nhân dân I thể quan hệ v i ngư i vi phạm pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Định hướng giá trị nghề của học viên trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i , Định hướng giá trị nghề của học viên trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay