Đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm của huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

139 11 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:18

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG NGỌC TUẤN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI CÁC XÃ ĐIỂM CỦA HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG NGỌC TUẤN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI CÁC XÃ ĐIỂM CỦA HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.62.01.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN NHUẬN KIÊN THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Đánh giá tình hình xây dựng nông thôn xã điểm huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” trung thực, kết nghiên cứu riêng Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Đặng Ngọc Tuấn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Đánh giá tình hình xây dựng nơng thơn xã điểm huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin chân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo s trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Trần Nhuận Kiên Tôi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến q doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác UBND xã đồng nghiệp địa điểm nghiên cứu Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Đặng Ngọc Tuấn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Một số lý luận nông thôn 1.1.1 Những vấn đề nông thôn 1.1.2 Những vấn đề phát triển nông thôn 1.2 Những vấn đề chủ yếu xây dựng nông thôn 1.2.1 Trước hết cần làm rõ phải xây dựng nông thôn 1.2.2 Nguồn gốc xây dựng nông thôn 11 1.2.3 Mục tiêu xây dựng nông thôn từ năm 2010 đến năm 2020 12 1.2.4 Đặc trưng xây dựng nông thôn 12 1.2.5 Nguyên tắc xây dựng nông thôn 13 1.2.6 u cầu chương trình xây dựng nơng thơn 14 1.2.7 Các bước xây dựng nông thôn 15 1.2.8 Bộ tiêu chí xây dựng nơng thôn 17 1.2.9 Nội dung đánh giá xây dựng nông thôn 18 1.2.10 Những yếu tố ảnh hưởng tới xây dựng nông thôn 21 1.3 Cơ sở thực tiễn 24 1.3.1 Kinh nghiệm nước giới xây dựng nông thôn 24 1.3.2 Những kinh nghiệm bước đầu xây dựng nông thôn 29 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 39 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 40 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 41 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 41 Chương 3: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ ĐIỂM HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 44 3.1 Điều kiên tự nhiên - kinh tế - xã hội chung toàn huyện 44 3.1.1 Các đặc điểm điều kiện tự nhiên 44 3.1.2 Các đặc điểm điều kiện kinh tế- xã hội 45 3.1.3 Đánh giá chung thuận lợi, khó khăn huyện ảnh hưởng tới xây dựng nông thôn 47 3.2 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội xã điểm xây dựng nông thôn 48 3.2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã điểm 48 3.3 Thực trạng tình hình xây dựng nơng thơn xã điểm huyện Phú Lương 56 3.3.1 Sự lãnh đạo, đạo thực 56 3.3.2 Tổ chức thực 59 3.3.3 Nhu cầu vốn xây dựng nông thôn xã điểm 60 3.3.4 Kết thực xây dựng nông thôn xã điểm từ năm 2011 đến tháng 6/2013 63 3.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến Chương trình xây dựng nông thôn huyện Phú Lương 86 3.3.6 Đánh giá chung kết thực xây dựng nông thôn huyện Phú Lương 88 Chương 4: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NHẰM NHÂN RỘNG TOÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG ĐẾN NĂM 2020 95 4.1 Quan điểm định hướng xây dựng nông thôn huyện đến năm 2020 95 4.2 Mục tiêu xây dựng nông thôn đến năm 2020 95 4.2.1 Mục tiêu chung 95 4.2.2 Mục tiêu cụ thể 96 4.3 Các giải pháp xây dựng nông thôn 96 4.3.1 Tuyên truyền phải thực vận động xã hội sâu rộng xây dựng NTM 96 4.3.2 Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ nơng dân phát triển sản xuất nơng nghiệp hàng hóa 97 4.3.3 Tăng cường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 99 4.3.4 Nâng cao chất lượng, tiến độ quy hoạch nội dung văn hướng dẫn lập quy hoạch NTM cấp xã 101 4.3.5 Huy động nguồn lực chế sử dụng nguồn lực 102 4.3.6 Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập đời sống nhân dân 103 4.4 Kiến nghị 105 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 109 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANTT BQ CSHT CSVC GTNT GTSX HTX HTXDV KDC KHKT KT - XH NN PTNT QHXH TSVM CN - TTCN TTVH SX - DV SXNN XDNTM XHCN TVTU UBND THCS THPT BHYT VSMT MTTQ CTMTQG NN-ND-NT CT - XH TTXH TDTT TCSX An ninh trật tự Bình quân Cơ sở hạ tầng Cơ sở vật chất Giao thông nông thôn Giá trị sản xuất Hợp tác xã Hợp tác xã dịch vụ Khu dân cư Khoa học kỹ thuật Kinh tế - xã hội Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quy hoạch xây dựng Trong vững mạnh Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Trung tâm văn hóa Sản xuất - dịch vụ Sản xuất nông nghiệp Xây dựng nông thôn Xã hội chủ nghĩa Thường vụ tỉnh ủy Ủy ban nhân dân Trung học sở Trung học phổ thông Bảo hiểm y tế Vệ sinh môi trường Mặt trận Tổ quốc Chương trình mục tiêu quốc gia Nơng nghiệp - nơng dân - nơng thơn Chính trị - xã hội Trật tự xã hội Thể dục thể thao Tổ chức sản xuất vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng mẫu vấn 40 Bảng 3.1 Đặc điểm chung xã điểm nghiên cứu sau rà soát 48 Bảng 3.2 Một số tiêu xã điểm nghiên cứu sau rà soát 56 Bảng 3.3 Kết thành lập Ban đạo, Ban Quản lý XDNTM Ban phát triển thôn xã tháng 5/2011 58 Bảng 3.4 Kết rà soát, đánh giá trạng TCXDNTM năm 2011 60 Bảng 3.5 Nhu cầu vốn xây dựng NTM năm xã điểm năm 2011 62 Bảng 3.6 Kết lập quy hoạch, kế hoạch XDNTM từ năm 2011 - 2013 65 Bảng 3.7 Kết quy hoạch sử dụng đất XDNTM từ năm 2011 - 2013 79 Bảng 3.8 Kết thực số tiêu chủ yếu xã điểm đến tháng năm 2013 81 Bảng 3.9 Kết thực đạt tiêu chí XDNTM theo Bộ tiêu chí từ năm 2011 - tháng 6/2013 82 Bảng 3.10 Ý kiến đánh giá lãnh đạo, quyền Ban quản lý xã tham gia cộng đồng xây dựng NTM 84 Bảng 3.11 Ý kiến đánh giá Đồn thể xã hội đóng góp người dân phục vụ vào hoạt động xây dựng NTM 85 Bảng 3.12 Ý kiến đánh giá thôn trưởng người dân việc đóng góp vật chất, tiền của, ngày cơng xây dựng NTM 86 103 Thứ tư, quy định nội dung lập quy hoạch số văn thiếu thống nhất, cụ thể văn Quyết định 491/QĐ-TTg với Thông tư số 26/2011/TTLT-BNN&PTNT-BKHĐT-BTC hướng dẫn thực Quyết định 800/QĐ-TTg có khác nội dung lập quy hoạch Cụ thể, theo QĐ 491/QĐ-TTg là: “Quy hoạch sử dụng đất hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nơng nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo chuẩn mới; quy hoạch phát triển khu dân cư có theo hướng văn minh, bảo tồn sắc văn hóa tốt đẹp” Theo Thông tư 26/2011 TTLT-BNN&PTNT-BKHĐT-BTC là:” Quy hoạch sử dụng đất bố trí dân cư hạ tầng cơng cộng theo chuẩn nông thôn mới; quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (gồm: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp); quy hoạch cho đất sản xuất công nghiệp - dịch vụ hạ tầng phục vụ sản xuất kèm theo Điều làm cho BCĐ nhận thức triển khai thực gặp lúng lúng Thứ năm, khắc phục tình trạng hướng dẫn nội dung lập quy hoạch chậm so với yêu cầu thực tiễn, thiếu đồng bộ, thay đổi nhiều lần Từ làm xuất khó khăn, vướng mắc, gây lãng phí thời gian tiền của, việc kế thừa tính thống quy hoạch hiệu quả, thiết thực Thứ sáu, quy hoạch sử dụng đất phải chủ trương sử dụng tiết kiệm đất nông nghiệp, đất lúa, tránh tượng xé nát quy hoạch sử dụng đất xã Bảo vệ đất trồng lúa ý nghĩa đảm bảo an ninh lương thực mà cón trì văn minh lúa nước, có ý nghĩa đặc biệt với tỉnh huyện, xã miền núi Chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải trở thành tiêu pháp lệnh 4.3.5 Huy động nguồn lực chế sử dụng nguồn lực Nguồn lực xây dựng NTM cần đa dạng hóa việc huy động Triển khai thực có phần hỗ trợ ngân sách trung ương cần Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 104 thiết để tạo đà, niềm tin cho nhân dân, làm tiền đề tạo thêm nhiều nguồn khác: đóng góp nhân dân nhiều hình thức, vốn lồng ghép chương trình mục tiêu có địa bàn, huy động vốn doanh nghiệp hình thức thu hút đầu tư, liên doanh, liên kết, vốn tín dụng sách xã hội vốn tín dụng thương mại hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã Để phát triển bền vững, lâu dài cần tập trung phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao nội lực nhân dân kết hợp với vốn đầu tư, liên doanh, liên kết doanh nghiệp vốn tín dụng ngân hàng để trở thành nguồn lực chủ yếu xây dưng NTM Cho đến phần lớn vùng nông thôn xã thực xây dựng NTM, có phát triển thiếu bền vững ba mặt kinh tế xã hội - môi trường Người dân thiếu việc làm ổn định, đói nghèo giảm chậm có xu hướng tái nghèo, tái mù chữ; số dân cư sống mức nghèo Xã hội nông thôn chưa tổ chức thích hợp với q trình CNH - HĐH, dân chủ sở thiếu nhiều nơi, mâu thuẫn xã hội gia tăng; tượng “Lão hóa, Thiếu nhi hóa, Nữ hóa” xuất ngày rõ nét; văn hóa truyền thống bị mai Đây vấn đề lâu dài, nóng vội kết khơng đạt mong muốn Cho nên đặt vấn đề với tất cấp ngành địa phương cần có vào tay, có đồng thuận cao tất nguồn nhân lực, tài lực, vật lực tầng lớp cộng đồng 4.3.6 Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập đời sống nhân dân Nâng cao đời sống, tăng thu nhập nhân dân địa phương huyện miền núi Phú Lương nhiệm vụ nặng nề lãnh đạo, quyền, Ban đạo xây dựng NTM toàn thể cộng đồng dân cư Đây giải pháp mang tính trọng tâm then chốt huyện trình xây dựng nơng thơn Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 105 BCĐ NTM huyện phối hợp với sở ngành liên quan đạo, hướng dẫn Ban QL NTM xã: đẩy mạnh việc triển khai, thực dự án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cấu lao động; quan tâm đặc biệt đến tham gia cộng đồng dân cư, tổ chức, doanh nghiệp; tính hiệu quả, bền vững dự án thay mơ hình nhỏ lẻ, quy mơ hộ gia đình Tập trung triển khai hoạt động hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhân dân lựa chọn mơ hình sản xuất, cơng nghệ sản xuất với giống trồng vật ni có giá trị kinh tế cao; phát triển mạnh ngành nghề, đẩy mạnh áp dụng tiến kỹ thuật khoa học công nghệ Đẩy mạnh triển khai hoạt động bảo vệ môi trường cộng đồng dân cư: phát động phong trào nhân dân trồng xây xanh ven tuyến đường, xây dựng tuyến hàng rào xanh; xây dựng biogas, hố xí tự hoại, thu gom xử lý rác thải hộ gia đình; sở sản xuất kinh doanh đạt chuẩn mơi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống nhân dân Tập trung vào nội dung như: đạo thực tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất sách an sinh xã hội Các sở ngành, huyện đạo Ban QL NTM xã xây dựng đề án, dự án thay xây dựng mơ hình nhỏ lẻ, quy mơ hộ gia đình để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, bền vững theo quy hoạch, đảm bảo mục tiêu nâng cao thu nhập theo mục tiêu đề án NTM phê duyệt BCĐ NTM huyện chủ động phối hợp với Liên minh HTX, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác củng cố, nâng cao lực sản xuất - kinh doanh HTX, Tổ hợp tác SX gắn với quan hệ SX phù hợp, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Sở Công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Liên hiệp HTX để xây dựng thực phương án hỗ trợ sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm xã điểm xây dựng NTM, sản phẩm ngành nghề nông thôn, tạo động lực phát triển để xây dựng NTM xã lại huyện đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn xã nơng thơn tồn huyện Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 106 4.4 Kiến nghị Kiến nghị với BCĐ xây dựng NTM Trung ương tỉnh sau: Với công thức hướng dẫn Chính phủ đưa nguồn lực tài chính: vốn đóng góp dân 10%; doanh nghiệp 20%; tín dụng 30%; từ ngân sách 40% Trong giai đoạn đầu XDNTM vốn ngân sách đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa tạo đà niềm tin để huy động nguồn đóng góp khác, nhiên nguồn đầu tư ngân sách không đủ, không kịp thời, thường tập trung vào cuối năm làm cho việc thực gặp nhiều khó khăn Sự đóng góp dân phụ thuộc xuất phát điểm xã vùng có khác thu nhập Vì vậy, nội dung huy động nguồn vốn cần điều chỉnh phù hợp với thực tế Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 107 KẾT LUẬN Từ cấp thiết nghiên cứu đánh giá tình hình xây dựng NTM xã điểm huyện Phú Lương, luận văn tập trung giải vấn đề sau: Hệ thống hóa sở lý luận chương trình xây dựng nơng thơn mới, đồng thời luận văn thông qua kinh nghiệm thực tiễn số quốc gia số địa phương nước rút học kinh nghiệm áp dụng cho huyện Phú Lương Trên sở lý luận, luận văn tập trung đánh giá thực trạng tình hình thực xây dựng nơng thơn xã điểm huyện Phú Lương rút số nhận xét Thông qua phân tích thực trạng luận văn nêu khó khăn, hạn chế nguyên nhân hạn chế, yếu tố ảnh hưởng trình xây dựng NTM Lấy sở lý luận đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn xã điểm huyện Phú Lương, luận văn đưa giải pháp chủ yếu nhằm thực nhân rộng việc xây dựng NTM đến năm 2020 tồn huyện có hiệu Từ nghiên cứu trên, tác giả nhận thức thực xây dựng NTM nhiệm vụ chiến lược, cần thiết với huyện miền núi trung du phía Bắc Các giải pháp đề xuất chưa thể bao quát đầy đủ Do hạn chế hiểu biết thời gian nghiên cứu, luận văn thiếu sót, mong nhận ý kiến q giá thầy, cơ./ Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tuấn Anh (2010), “Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số quốc gia”, Tapchicongsan.gro.vn Ban đạo xây dựng mơ hình NTM huyện Phú Lương (2012), Báo cáo kết triển khai thực Chương trình xây dựng mơ hình NTM năm 2011, kế hoạch năm 2012 Bộ Nông nghiệp PTNT - Quyết định số 2614/QĐ/BNN-HTX “Đề án thí điểm xây dựng mơ hình NTM cấp thơn, bản” ngày 8/9/2006 Bộ NN&PTNT- Quyết định 497/QĐ-BNN-KTHT, “Về việc ban hành Quy chế hoạt động Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010-2020, ngày17/03/2011 Bộ NN&PTNT- Thông tư 07/2010/TT-BNNPTNT “Hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới” ngày 08/02/2010 Bộ NN&PTNT, Quyết định số 1003/QĐ-BNN-KTHT “ 2011-2020”, ngày18/05/2011 Chính Phủ-Nghị 24/2008/NQ-CP “Ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nông thôn ”, ngày28/10/2008 GS.TS.Tô Xuân Dần, GS.TSKH Lê Văn Viện TS Đỗ Trọng Hùng (2013), Xây dựng nơng thơn Việt Nam tầm nhìn mới, tổ chức quản lý mới, bước mới, NXB nông nghiệp, Hà Nội Nghị BCT/26-NQ/TW ngày 05/08/2008, “Về Nơng nghiệp, Nơng dân, Nơng thơn” Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 109 10 Đặng Kim Sơn Phan Sỹ Hiếu (2001), “Phát triển nông thôn bằng phong trào nông thôn (Saemaul Undong) Hàn Quốc”, NXB nơng nghiệp, Hà Nội 11 Thủ tướng Chính phủ - Quyết định 491/QĐ-TTg, “Về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nơng thơn mới, ngày 16/04/2009 12 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 695/QĐ-TTg, “Sửa đổi nguyên tắc chế hỗ trợ vốn thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn giai đoạn 2010 - 2020”, ngày 12/6/2012 13 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 800/QĐ-TTg “Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thôn giai đoạn 2010-2020”, ngày 04/06/2010 14 TS Nguyễn Văn Tồn (2009), Manh mún đất đai nơng nghiệp vùng Đồng sông Hồng - Thực trạng giải pháp, Nghiên cứu kinh tế, số (214) 15 Phạm Anh Thơ (2008), Chính sách tam nơng thực công xã hội (Bài III): Tam nông, nhìn từ Trung Quốc, truy cập từ trangWeb:http://WWW.kinhtenongthon.com.vn/Story/Vandesukien/2008/ 6/11375.html,ngày22/02/2014 12/02/2011 16 UBND huyện Phú Lương (2011), Báo cáo số 26/BC, Kế hoạch thực Nghị TW7 khóa X nội dung triển khai thực xây dựng nông thôn xã thí điểm huyện Phú Lương Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 110 PHỤ LỤC Phụ lục Các văn hướng dẫn đạo tỉnh sở ban ngành địa bàn tỉnh Thái Nguyên Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 03/02/2010 Tỉnh uỷ Thái Nguyên v/v đạo thực Nghị Trung ương xây dựng nông thơn mới; Chương trình hành động số 25/CTr/TU ngày 28/10/2008 Ban thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên v/v thực Nghị số 26-NQ/TƯ BCH Trung ương Đảng khố X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn; Chương trình xây dựng nơng thơn số 420/CTr-UBND ngày 31/03/2010 UBND tỉnh Thái Nguyên; Thông báo số 86/TB-UBND ngày 21/09/2010 UBND tỉnh Thái Nguyên kết luận Lãnh đạo UBND tỉnh hội nghị Ban đạo thực nghị Trung ương 7; Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 25/05/2011 UBND tỉnh Thái Ngun v/v phê duyệt chương trình xây dựng nơng thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 21/06/2011 UBND tỉnh Thái Nguyên v/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Phú Lương; Quyết định số 112/QĐ-SXD ngày 04/08/2011 Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên v/v ban hành hướng dẫn tổ chức lập quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 253/QĐ-STN&MT ngày 09/08/2011 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên v/v ban hành hướng dẫn Lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã; Quyết định số 1114/QĐ-SGTVT ngày 02/08/2011 Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên v/v Ban hành hướng dẫn quy hoạch, hoàn thiện hệ thống giao thông địa bàn xã, đường liên xã, liên thôn, liên xóm; Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 110 10 Quyết định số 2412/SNN-KHTC ngày 09/08/2011 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên v/v hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí Quốc gia nơng thơn tỉnh Thái Ngun; 11 Chương trình hành động số 16/CTr-HU ngày 17/11/2008 Huyện uỷ huyện Phú Lương; 12 Nghị đại hội Đảng huyện Phú Lương lần thứ XXII nhiệm kỳ 2010-2015; 13 Chương trình hành động số 98/CTr-UBND ngày 08/12/2011 UBND huyện Phú Lương; 14 Báo cáo tổng kết công tác Đảng uỷ, UBND xã năm từ 20102012 tháng đầu năm 2013 15 Báo cáo sơ kết năm thực Nghị Trung ương (khóa X) nơng nghiệp, nông dân, nông thôn (7/2013) Huyện ủy Phú Lương 16 Các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ kết điều tra địa bàn xã Sơn Cẩm, Cổ Lũng, Tức Tranh, Phấn Mễ, Ôn Lương Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 111 Phụ lục MẪU CÂU HỎI PHỎNG VẤN Tổng số 30 phiếu/ xã bao gồm: Ban Quản lý dự án phiếu; Đồn thể xã hội phiếu; Lãnh đạo, Chính quyền xã 10 phiếu; Lãnh đạo, quyền xóm 10 phiếu (5 xóm đại diện); Trực tiếp người dân phiếu Nội dung câu hỏi ý kiến cán bộ, người dân Câu hỏi Ông (bà) cho biết CT XDNTM có cần thành lập hệ thống quản lý từ Trung ương đến thôn, hay không? - Rất cần  - Cần thiết  Câu hỏi Ông (bà) cho biết CT XDNTM có cần phải tuyên truyền, phổ biến tới tận người dân khơng? - Có  - Khơng  Câu hỏi Theo Ơng (bà) CT XDNTM có cần thiết phải làm trước tiên quy hoạch tổng thể xã quy hoạch chi tiết cho thơn xóm hay khơng? - Rất cần  - Cần thiết  - Không cần thiết  Câu hỏi Theo Ông (bà), người dân chủ thể thành phần tham gia CT XDNTM ? - Chủ thể - Thành phần tham gia Số hóa Trung tâm Học liệu   tnu.edu.vn/ 112 Câu hỏi Theo Ông (bà) việc tổ chức thực quy hoạch cần có tham gia cộng đồng hay tổ chức riêng lẻ? - Của cộng đồng   - Của tổ chức riêng lẻ Câu hỏi Theo Ông (bà) việc giám sát, đánh giá q trình thực cần có giám sát cộng đồng hay quyền, quan cấp trên? - Cộng đồng  - Chính quyền xã  - Trưởng thơn, xóm  - Cơ quan cấp  Câu hỏi Ơng (bà) có đóng góp vào nội dung CT XDNTM địa phương? - Đóng góp tiền  - Đóng góp cơng lao động  - Đóng góp (Hiến đất)  - Đóng góp sản phẩm khác  - Đóng góp ý kiến xây dựng  Câu hỏi Ơng (bà) cho biết tham gia vào hoạt động nào? - Quản lý chương trình   - Phát triển sản xuất - Bảo vệ môi trường  - Hoạt động VH - XH  - Giám sát thực  - Khảo sát đánh giá  Câu hỏi Ơng (bà) cho biết tiêu chí khơng phù hợp với địa phương (xã) nơi ông bà sinh sống? - Tiêu chí…  - Tiêu chí…  - Tiêu chí…  - Tiêu chí…  Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 113 Câu hỏi 10 Ông (bà) cho biết để đầu tư nâng cấp, hoàn chỉnh sở hạ tầng nông thôn cần nguồn vốn từ đâu chính: - Nguồn lực cộng đồng dân cư  - Nguồn từ thành phần kinh tế  - Nguồn từ doanh nghiệp  - Nguồn từ chương trình MTQG  - Nguồn từ NS địa phương  - Sử dụng tổng hợp  Câu hỏi 11 Ông (bà) cho biết thứ tự ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội XDNTM địa phương? (Cho điểm tính từ đến hết) - Giao thơng  - Thủy lợi  - Nước  - Điện  - Trường học  - Viễn thông  - Chợ nơng thơn  - Các thiết chế văn hóa  - Y tế  - ……………………………  Câu hỏi 12 Ơng (bà) cho biết nơng thơn có tồn tại, hạn chế yếu lĩnh vực nào? - Xây dựng quy hoạch  - Chuyển dịch cấu kinh tế, cấu nông nghiệp  - Cơ cấu lao động  - Đổi hình thức sản xuất  - Chất lượng lao động  Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 114 - Chất lượng sản phẩm nông nghiệp  - Năng lực cạnh tranh  - Chính sách xã hội  - Tình hình an ninh, TTATXH  - Tỷ lệ hộ nghèo  - Trình độ lực cán sở  - …………………  Câu hỏi 13 Trong thực tế vận dụng Bộ tiêu chí, chế sách cần hồn thiện, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với địa phương ông (bà)? - Cơ chế hỗ trợ vốn  - Cơ chế thu hút vốn đầu tư PTSX  - Chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo  - Chính sách Chi phí chuyển giao cơng nghệ, TBKT  - Chính sách tín dụng ưu đãi phát triển ngành nghề  - Chính sách hỗ trợ thiệt hại thiên tai, dịch bệnh  - Chính sách thu hút cán chun mơn,kỹ thuật  - Chính sách thu hút cán có trình độ CĐ, ĐH  - …………………  Câu hỏi 14 Theo Ông (bà) để thực thắng lợi mục tiêu XDNTM địa phương, trách nhiệm cán nhân dân nào? - Nắm vững Chương trình - Nhận thức mục tiêu   - Gương mẫu tham gia  - Vận động người  - ………  Câu hỏi 15 Theo Ông (bà), tiến độ thực CTXDNTM nào? - Đúng tiến độ - Chậm   Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 115 Câu hỏi 16 Theo Ông (bà), thực CT XDNTM giảm nghèo nhanh, có bền vững khơng? - Có  - Thiếu  - Không  Câu hỏi 17 Theo Ông (bà), thực CT XDNTM thu nhập dân cư tăng lên có bền vững hay khơng? - Có  - Thiếu  - Không  Câu hỏi 18 Theo Ông (bà), thực CT XDNTM địa phương có khó khăn, hạn chế q trình vận dụng tiêu chí ? - Nhận thức người dân  - Sự tham gia người dân  - Nguồn vốn địa phương hạn hẹp  - Sự chậm trễ bổ sung, thay nội dung tiêu chí khơng phù hợp  - Điều kiện gia đình khó khăn  - Sự chủ động tự chịu trách nhiệm địa phương  - Sự phối hợp ngành, cấp  - Quỹ đất hạn chế  Câu hỏi 19 Theo Ông (bà), để tiếp tục thực tốt CT XDNTM cần làm gì? - Khai thác, sử dụng có hiệu CSHT, trang thiết bị đầu tư - Củng cố, hồn thiện mơ hình sản xuất    - Vận động người dân tham gia tích cực Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ 116 - Huy động nguồn lực để thực CT XDNTM  - Kết hợp sử dụng lồng ghép nguồn lực  - Củng cố tiêu chí đạt chuẩn  Xin chân thành cảm ơn Ơng (bà)! Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrctnu.edu.vn/ ... I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẶNG NGỌC TUẤN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NƠNG THƠN MỚI TẠI CÁC XÃ ĐIỂM CỦA HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Kinh tế nông. .. xây dựng nông thôn Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng xây dựng nông thôn điểm huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Chương 4: Giải pháp xây dựng nông thôn nhằm nhân rộng toàn huyện. .. hợp, cần thiết thực tiễn huyện miền núi Phú Lương, tỉnh Thái Ngun Do đó, tơi lựa chọn đề tài: Đánh giá tình hình xây dựng nơng thơn xã điểm huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên để nghiên cứu Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm của huyện phú lương, tỉnh thái nguyên , Đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm của huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay