Nghiên cứu ảnh hưởng của một số quần xã thực vật đến tính chất lí hóa học cơ bản của đất rừng trồng tại hai xã khe mo và văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

121 13 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:18

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG PHÚ ANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ QUẦN XÃ THỰC VẬT ĐẾN TÍNH CHẤT LÍ - HĨA HỌC CƠ BẢN CỦA ĐẤT RỪNG TRỒNG TẠI HAI XÃ KHE MO VÀ VĂN HÁN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Thái Nguyên 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG PHÚ ANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ QUẦN XÃ THỰC VẬT ĐẾN TÍNH CHẤT LÍ - HĨA HỌC CƠ BẢN CỦA ĐẤT RỪNG TRỒNG TẠI HAI XÃ KHE MO VÀ VĂN HÁN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN CHUYÊN NGÀNH: SINH THÁI HỌC Mã số: 60.42.01.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Ngọc Cơng Thái Ngun, 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Lời cảm ơn Trước tiên xin bày t ỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Ngọc Cơng - người thầy tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu để tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy cô giáo khoa Sinh -KTNN, Khoa Sau đại học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguy ên nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt trình học tập nghiên cứu trường hai Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tồn thể gia đình bạn bè ln cổ vũ, động viên suốt thời gian qua Trong q trình thực luận văn hạn chế thời gian, kinh phí trình độ chun mơn nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến quý báu thầy cô giáo, nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 08 năm 2014 Tác giả luận văn Số hóa Trung tâm Học liệu i http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Xác nhận Xác nhận Khoa Sinh - KTNN người hướng dẫn khoa học PGS.TSLê Ngọc Cơng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Mục lục .iii Danh mục bảng biểu iv Danh mục hình v MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Chương 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Nghiên cứu thành phần loài, dạng sống cấu trúc rừng 1.1.1 Những nghiên cứu thành phần loài 1.1.2 Những nghiên cứu thành phần dạng sống 1.1.3 Những nghiên cứu cấu trúc rừng 10 1.2 Những nghiên cứu ảnh hưởng qua lại thực vật đất 12 12 1.2.2 Những nghiên cứu ảnh hưởng thảm thực vật tới đất 14 1.2.3 Những nghiên cứu tác dụng cải tạo đất thảm thực vật 16 Chương 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI CỦA VÙNG NGHIÊN CỨU 19 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên 19 2.1.1 Vị trí địa lý, ranh giới hành 19 2.1.2 Đị:a hình 21 2.1.3 Khí hậu 22 2.1 23 2.2 Điều kiện kinh tế xã hội 25 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii 2.2.1 25 25 Chương 3: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tượng nghiên cứu 30 3.2 địa điểm nghiên cứu 30 3.3 Phương pháp nghiên cứu 30 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu thực địa 30 3.3.2 Phương pháp phân tích mẫu 31 3.3.3 Phương pháp điều tra nhân dân 33 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Thành phần loài, dạng sống, cấu trúc quần xã thực vật 34 4.1.1 Thành phần loài quần xã 34 4.1.2 Thành phần dạng sống quần xã nghiên cứu 42 4.1.3 Đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật 44 4.2 Đặc điểm hình thái phẫu diện đất quần xã thực vật 47 4.2.1 Phẫu diện đất đặc trưng rừng Thông 40 tuổi 48 4.2.2 Phẫu diện đất đặc trưng rừng Keo tuổi 48 4.2.3 Phẫu diện đất đặc trưng rừng Mỡ 10 tuổi 48 4.3 Ảnh hưởng quần xã rừng đến số tính chất lý, hóa học đất 49 4.3.1 Ảnh hưởng quần xã rừng đến số tính chất lý học đất 49 4.3.2 Hiệu môi trường đất quần xã rừng trồng KVNC 53 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1 Phân loại mức độ xói mòn đất 32 Bảng 4.1 Thành phần dạng sống thực vật quần xã nghiên cứu 42 Bảng 4.2 Đặc điểm cấu trúc hình thái quần xã điểm nghiên cứu 45 Bảng 4.3.Tổng hợp thành phần loài, dạng sống, cấu trúc tầng độ che phủ quần xã nghiên cứu 47 Bảng 4.4 Một số tính chất lý học đất quần xã nghiên cứu 50 Bảng 4.5 Thành phần giới đất quần xã nghiên cứu 52 Bảng 4.6 Một số tính chất hóa học đất quần xã rừng trồng 53 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC HÌNH Trang uyên 20 Hình 4.1 Sự biến đổi độ chua pH(KCl) quần xã nghiên cứu 54 Hình 4.2 Sự biến đổi hàm lượng mùn quần xã nghiên cứu 55 Hình 4.3 Hàm lượng đạm tổng số (%) quần xã nghiên cứu 56 Hình 4.4 Hàm lượng P2O5 tổng số quần xã nghiên cứu 57 Hình 4.5 Hàm lượng K2O tổng số quần xã nghiên cứu 58 2+ Hình 4.6 Hàm lượng Ca tổng số quần xã nghiên cứu 59 2+ Hình 4.7 Hàm lượng Mg tổng số quần xã nghiên cứu 59 Số hóa Trung tâm Học liệu v http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 51 Phạm Ngọc Thường (2003), Nghiên cứu đăc điểm trình tái sinh số giải pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng sau nương rẫy hai tỉnh Thái Nguyên – Bắc Kạn, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp Hà Nội 52 Đặng Kim Vui (2002), “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng phục hồi sau nương rẫy, sở đề xuất giải pháp khoanh nuôi, làm giàu rừng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Ngun”, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn (12) TÀI LIỆU TIẾNG ANH 53 Chavalier A (1918), Premier inventeiredes bois et autres Produits forestiersdu Tonkin 54 Yucheng L., Shili.M (1993), The studyon secondary succesion of evergreen broadleaved forest of communities and dominant polutions, Chinese forestry selected abstracts CAF_FOR_SPA PHỤ LỤC 01: DANH LỤC THỰC VẬT TRONG CÁC QUẦN XÃ NGHIÊN CỨU Ở XÃ KHE MO VÀ VĂN HÁN (HUYỆN ĐỒNG HỶ-TỈNH THÁI NGUYÊN) TT Tên khoa học Quần xã Tên Việt Nam RTH I LYCOPODIOPHYTA NGÀNH THƠNG ĐẤT Lycopodiaceae Họ Thơng đất Lycopodium cernum (L.) Franco & Vasc Selaginellaceae Selaginella involvens (Sw.) Spring Selaginella petelotii Alston II EQUISETOPHYTA Equisetaceae Thông đất RKE RMO + He Họ Quyển bá Quyển bá quấn + Quyển bá râu + + He + + He + He NGÀNH CỎ THÁP BÚT Họ Mộc tặc Equisetum diffusum D Don Mộc tặc Equisetum ramosisimum (Roxb ex Vauch.) Hauke III POLYPODIOPHYTA Cỏ tháp bút + + + He NGÀNH DƢƠNG XỈ Họ đuôi chồn Đi chồn + + + He Tóc vệ nữ + + Adiantaceae Adiantum caudatum L Adiantum capillus-veneris L Adiantum unduramtum H Christ Adiantum flabellulatum L Blechnaceae Tóc vệ nữ cứng Dớn đen + + He + He + He + He + Cr Họ Quyết dừa 10 Blechnum orientale L Quyết dừa + 11 Gleicheniaceae Dicranopteris linearis (Burm.) Unberw Dryopteridaceae Họ Guột Guột/tế + Họ Dƣơng xỉ + 12 Cyclosorus parasiticus L 13 Drynaria fortunei L 14 Dryopteris intergriloba C Chr Schizeaceae Dương xỉ vảy nâu Lygodium microphyllum (Cav.) R Br Lygodium scandens (L.) Sw Bòng bong nhỏ 15 16 17 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw IV PINOPHYTA Cycadaceae Dương xỉ thường + + + He + He + + He + + + He Bòng bong leo + + He Bòng bong + + He Cốt tối bổ Họ Bòng bong NGÀNH THƠNG Họ Tuế 18 Cycas micholitzii Dyer Tuế xẻ thuỳ + + Ph 19 10 Gnetaceae Gnetum montanum Mag.f Họ Dây gắm Dây gắm + + Ph 20 11 Pinaceae Họ Thông Pinus merkusiana Cool et Gauss V MAGNOLIOPHYTA Thông nhựa + Ph NGÀNH NGỌC LAN V Magnoliopsida 21 22 12 Aceraceae Họ Thích Acer laurinum var petelotii (Gagnep) Phamh Acer tonkinense Lecomte Chẹo xanh + Ph Thích Bắc + Ph 13 Actinidiaceae 23 24 25 26 27 Lớp Ngọc lan Saurauia dilenioides Gagnep S tristyla DC 14 Alangiaceae Alangium chinensis (Lour.) Rehd 15 Altingiaceae Lquidambar formosana Hance 16 Amaranthaceae Achiranthes aspera L Họ Dương đào Nóng to + Ph + Ph Nóng + Họ Thơi ba Thơi ba + Ph + Ph + He Họ Sau sau Sau sau Họ Rau dền Cỏ xước 28 Amaranthus spinosus L 17 Anacardiaceae 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Dền gai + + Th Họ Đào lộn hột Allospondias lakonensis (Pierre.) Stapf Choerospondias axillaris (Roxb.) Burtt et Hill Dracontomelum duperreanum Pierre Rhus chinensis Muel Dâu da xoan + Ph Xoan nhừ + Ph Sấu + Ph Muối + Toxicodendron succedana (L.) Mold 18 Annonaceae Sơn rừng + Alphonsea boniana Fin & Gagn Desmos cochinchinensis Lour Fissistigma latifolium (Dun.) Merr Polyalthia cerasoides Benth & Hook.f Uvaria microcarpa Champ ex Benth Xylopia vielana Pierre Thâu lĩnh + + Ph Hoa giẻ + + Ph Dây dất + + + Ph Nhọc nhỏ + + Bù dẻ trườn + + Ph Ph Họ Na Dền 19 Apocynaceae Họ Trúc đào Strophanthus caudatus (Burm.) Kurz Strophanthus divaricatus Hook Tabernaemontana bovina Lour Tabernaemontana pauciflora Blume Wrightia laevis Hook Sừng trâu đuôi Sừng dê Ph + + + Họ Ngũ gia bì Aralia armata (Wall ex G Don) Seem Aralia dasyphylla Miq Đơn châu chấu Schefflera heptaphylla (L.) Frodin Trevesia palmata (Roxb Ex Lindl.) Visan Chân chim/Đáng + Ch Ph Ph + Đu đủ gai Đu đủ rừng Ch + + Ph Ph Lài trâu hoa 20 Araliaceae Ph + Ớt sừng/Lài trâu Thừng mực Ph + Ph + Ph + Ph 21 Asclepiadaceae Họ Thiên lý 49 Dischidia acuminata Cost Dây hạt bí 50 Hoya multiflora Bl Dây hoa đá 51 Hoya carnosa (L.f.) R Br 52 53 Streptocaulon juventas (Lour.) Meer 22 Asteraceae Ageratum conyzoides L 54 Bidens pilosa L 55 Blumea balsamifea (L.) DC 56 57 Cr + + Cẩm cù + Cr Ph Hà thủ ô trắng + + + Cr Họ Cúc Cứt lợn + + + Th Đơn buốt + + + Th Đại bi + + Th Cersium japonicum DC Đại kế + Rau tàu bay + 58 Crassocephalum crepididoides (Benth.) S Moore Elephantopus scaber L Cúc thiên + Th 59 Eupatorium odoratum L Cỏ lào + + Ch 60 Xanthium inaequilaterum DC Wedelia chinensis (Osb) Merr 23 Bignoniaceae Ké đầu ngựa + 61 62 64 Fernandoa brilletii (Dop) Steen Markhamia caudafelina Craib Oroxylon indicum (L.) Vent 65 24 Boraginaceae Cordia grandis Roxb 66 Heliutropium indicum L 63 Sài đất Th + Th Ph + Th Họ Đinh Đinh thối + Kè đuôi dông + + Ph Ph Núc nác + Ph Họ Vòi voi Chua ngút + Th Vòi voi + Th 25 Burseraceae Họ Trám 67 Canarium album Raeusch Trám trắng + Ph 68 Canarium begalensis L Trám ba cạnh + Ph 69 26 Caesalpiniaceae Bauhinia acuminata L Họ Vang Móng bò trắng + Ph 70 Bauhinia oxysepala Gagnep Móng bò đài nhọn 71 B pyrrhoclada Drake Móng bò dây 72 Caesalpinia sappan L Tô mộc + + Ph + Cr + Ph 73 Caelalpinia minax Hance 27 Caprifoliaceae 74 75 76 Sambucus javanica Reinw ex Blume 28 Clusiaceae Garcinia oblongifolia Champ 29 Connaraceae Rourea minor ssp.microphylla J E Vidal 30 Convulvulaceae Vuốt hùm Cơm cháy + + Ph Họ Măng cụt Bứa + + Ph + Cr Họ Dây khế Khế rừng Họ Khoai lang Merremia hederacea (Burm) Bìm bìm hoa vàng Hallp 31 Dilleniaceae Họ Sổ 78 Tetracera scandens Merr 79 Th Họ Kim ngân 77 32 Euphorbiaceae + Chặc chìu + + Cr + Ph Họ Thầu dầu 82 Alchornea rugosa (Lour.) Muell.-Arg Aporosa dioica (Roxb.) Muel –Arg Breynia fruticosa (L.) Hook.f Cleistanthus tonkiensis Jabl 83 Croton tiglium L Ba đậu 84 Đơn đỏ + Bọt ếch + + + Ph Bùm bụp + + + Ph Ba soi tai + Ba soi + 89 Excoecaria cochinchinensis Lour Glochidion daltonii(Muell.Arg.) Kurz Mallotus barbatus (Wall.) Muell Arg Macaranga auriculata (Merr.) Airy-Shaw Macaranga denticulata (Blume.) Muell Arg Phyllanthus urinaria L 90 Phyllanthus emblica L Me rừng 91 Phyllanthus reticulatus Poir Phèn đen 92 Sapium discolor (Cham ex benth.) Muell Arg Sapium rotundifolium Hemsl Sòi tía + Ph Sòi tròn + Ph 80 81 85 86 87 88 93 Đom đóm + Ph Thàu táu khác gốc + Ph Bồ cu vẽ + Cọc rào + + Ph Ph + Diệp hạ châu Ph Ph Ph + + Ph + + Ph Ph + + Ph 33 Fabaceae 94 95 Archidendron turgidum (Merr.) Neilssen Bauhinia calicarpa Champ ex Benth Họ Đậu Đái bò Dây bánh nem + + Ph + Cr 96 Bauhinia championii Benth Móng bò 97 Bauhinia pyrrhoclada Drake Móng bò dây 98 Cassia tora L Muồng hôi 99 Cassia hirsuta L Muồng lông 100 Codariocalyx gyroides (Roxb ex Link) Hassk 101 Derris marginata Benth Thóc lép lay + Dây mật + Trinh nữ + Bồ kết + Ph Lim xẹt + Ph 102 Mimosa pudica L 103 Gleditsia australis Hemsl + Ph + + Cr Ph + + + Ph Ph + Ph + Ph 104 Peltophorum tonkinensis A Chev 105 Pithecollobium lucidum Benth 106 Pueraria montana (Lour.) Merr 107 Uraria crinita (L.) Desv Ex DC 108 Zenia insignis Chun Mán đỉa + Sắn dây rừng + Muồng trắng + 109 Acacia mangium Willd Keo tai tượng + + Dẻ gai + + Dẻ gai Ấn độ + Ph 112 Quercus variabilis Blume Sồi + Ph 35 Hydrangeaceae Họ Thường sơn 34 Fagaceae 110 Castanopsis armata (Roxb.) Spach 111 Castanopsis indica A DC + Đuôi chồn + Ph + Cr + Ph Ph Ph Họ Dẻ 113 Dichroa febrifuga Lour Thường sơn 36 Hypericaceae Họ Ban 114 Cratoxylon cochinchinensis (Lour) Bl 37 Juglandaceae Thành ngạnh nam 115 Engelhardtia roxburghiana Wall Chẹo tía + + + + Ph Ph Ph Họ Hồ đào + + Ph 38 Lauraceae Họ De 116 Cassytha filiformis L Tơ xanh + 117 Cinnadenia paniculata (Hook f.) Koesterm 118 Litsea amara Blume Kháo xanh + Mò lông + 119 Litsea cubeba (Lour.) Pers Màng tang + 120 Machilus thunbergii Sieb.& Zucc 121 Phoebe tavoyana Hook.f Kháo vàng + 39 Loganiaceae 122 Gelsemium elegans (Gardn & Champ ) Benth 40 Magnoliaceae 123 Manglietia conifera Dandy Kháo nhớt Ph Ph + + Ph Ph Ph + Ph Họ Mộc lan Mỡ + Ph + Ph Ké hoa vàng + 125 Urena lobata L Ké hoa đào + Ph Họ Mua Mua + + + Ph Họ Xoan Xoan ta 44 Mimosaceae Họ Trinh nữ 128 Archidendron clypearia (Jack) I Nielsen 45 Menispermaceae 129 Cissampelos pareira L Mán đỉa 46 Moraceae + Lá ngón 124 Sida rhombifolia L 127 Melia azedarach L Cr Họ Mã tiền Họ Bông 126 Melastoma candidum D Don 43 Meliaceae + + 41 Malvaceae 42 Melastomataceae + Họ Tiết dê Tiết dê + Ph + + Ph + Cr + Ph Họ Dâu tằm 130 Broussonetia papyrifera (L.) L Her ex Vent 131 Ficus callosa Willd Dướng Gùa + Ph 132 Ficus drupacea Thumb.Heyne ex Roth 133 Ficus glaberrima Bl Đa lông + Ph Đa bóng 134 Ficus heterophylla L.f Vú bò xẻ + + + Ph 135 Ficus hirta Vahl Vú bò + + + Ph 136 Ficus hispida L F Ngái + Ph + Ph 137 Ficus racemosa L var miquelii 47 Myristicaceae 138 Knema globularia (Lamk.) Warb 48 Myrsinaceae 139 Maesa balansae Mez 49 Myrtaceae 140 Eucalyptus camandulensis Dahnh 141 Rhodomyrtus tomentosa (Air.) Hassk 142 Syzygium cumini (L.) Druce 50 Rosaceae 143 Rubus alcaefollius Poiret 51 Rubiaceae Sung + Ph Máu chó nhỏ + Họ Đơn nem Đơn nem to + Ph Bạch đàn trắng + Ph Sim + Trâm sừng + Họ Sim + Ph Ph Họ Hoa hồng Mâm xôi + Ph + Th + Ph Họ Cà phê Rau má núi 147 Mussanda cambodiana L Bướm bạc 151 Clausena dunniana Levl & Fedde 152 Euodia lepta (Spreng.) Merr 153 Glycosmis parviflora (Sims) Little 154 Zanthoxylum acanthopodium DC 155 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC 53 Sapindaceae Ph Họ Máu chó 144 Geophylla repens (L.) Johnston 145 Hedyotis capitellata Wall.ex G Don 146 Ixora balansae L 148 Psychotria reevesii Wall in Roxb 149 Randia spinosa (Thunb) Poir 150 Wendlandia paniculata (Roxb.) A DC 52 Rutaceae + Dạ cẩm + Đơn đỏ + Lấu Ph + Găng gai + Ph + Ph + Hoắc quang Ph + Ph Họ Cam Hồng bì rừng + + Ba chạc Bưởi bung + + Sẻn gai Xuyên tiêu Họ Bồ Ph Ph + + Ph Ph Ph 156 Dimocarpus fumatus (Blume) Lenh subsp indochinensis 54 Saurauriaceae Nhãn rừng 157 Saurauria tristyla L Nóng sổ 55 Scrophulariaceae 158 Adenosma caeruleum R.Bl 159 Adenosma indiana (Lour.) Merr 56 Simaroubaceae Ph + Bá bệnh Họ Bần Phay sừng Ph + Ph + Ph Bách + Cr Họ Trôm Tổ kén lông + Ph Lòng mang xanh + Ph Lòng mang cụt + Ph Sảng/Trôm mề gà + + Ph + Ph Họ Bồ đề Bồ đề Họ Đay 168 Grewia hirsuta Vahl Cò ke lơng 62 Ulmaceae Họ Du 63 Urticaceae 172 Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr + Ph Họ Thanh thất 59 Sterculiaceae 163 Helicteres hirsuta Lour 169 Commersonia bartramia (L.) Merr 170 Gironniera subaequalis Planch 171 Trema orientalis (l.) Bl + Bồ bồ 162 Stemona tuberosa Lour 167 Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hardw 61 Tiliaceae + Họ Hoa mõm chó Nhân trần Họ Bách 60 Styracaceae Ph Họ Nóng 160 Eurycoma longifolia W Jack 57 Sonneratiaceae 161 Duabanga sonneratiodes Ham 58 Stemonaceae 164 Pterospermum heterophyllum Pierre 165 Pterospermum truncatolobatum Gagnep 166 Sterculia lanceolata Cav + + Hu đen Ph + Ph Ngát + Ph Hu đay + Ph Họ Gai Bọ mắm rừng + Ph 64 Verbenaceae 173 Clerodendron chinensis (Osbeck) Mabb 174 Clerodendron cyrtophyllum Turcz 175 Clerodendron kaempferi (Jacq) Sieb ex Hassk 176 Lantana camara L 177 Verbena officinalis L 65 Vitaceae 178 Tetrastigma planicaule (Hook.f.) Gagnep 179 Vitis flexuosa Thunb V.2 LILIOPSIDA 66 Araceae Họ Cỏ roi ngựa Mò trắng + Ph Bọ mẩy + Ph Mò + Bơng ổi Cỏ roi ngựa Tứ thư thân đẹp + Ph + Ph + Cr Nho dại + Cr + Th LỚP HÀNH Họ Ráy Họ Cói Cói + 182 Cyperus rotundus L Cỏ gấu + 183 Scleria radula Hance Cỏ ba cạnh + 184 Dioscorea cirrhosa Prain & Burk 69 Marantaceae Ph Họ Nho 180 Alocasia macrorrhiza (L G Don) Ar 67 Cyperaceae 181 Carex indica L 68 Dioscoreaceae + Ráy + + Th Th + + Th + Cr Họ Củ nâu Củ nâu + Họ Lá dong 185 Phrynium placentarium (Lour.) Merr 186 Phrynium thorelli Gagn Lá dong + Th Lá dong dại + Th 70 Orchidaceae Họ Lan 187 Dendrobium phalaenopsis Fitzg 71 Phormiaceae Họ Hương 188 Dianella ensifolia (L.) DC Hương 72 Poaceae 189 Bambusa tuldoides Munro 190 Bambusa vulgaris Schrader 191 Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin Bướm trắng + + + Th + Th + Cr Họ Cỏ Hóp nhỏ Tre Cỏ may + Cr + Th 192 Dendrocalamus giganteus Munro 193 Erichloa vilosa (Thumb.) Kunth 194 Imperata cylindrica (L.) Beauv 195 Microstegium montanum (Nees ex Steud.) A Camus 196 Miscanthus floridulus Warb ex K Schum & Lauterb 197 Paspalum distichum Roxb Mai + Cr Cỏ mật + Th Cỏ tranh + Th + Th Cỏ rác núi + Cỏ chè vè + Cỏ rác + 198 Saccharum officinarum L Lau + 199 Thysanolaena maxima (Roxb.) O Ktze 73 Smilacaceae Chít + + + Th Họ Cậm cang 200 Smilax ferox Wall ex Kunth Cậm cang gai + + + Cr 201 Smilax lancaeifolia Roxb 202 Smilax ovaeifolia Roxb Cậm cang thuôn Cậm cang to 74 Stemonaceae Họ Bách 203 Stemona tuberosa Lour Bách 75 Zingiberaceae Họ Gừng 204 Zingiber zerumbet (L.) Sm + Th + Th + + Gừng gió Cr + Cr + + Cr + + Th Số loài quần xã: 204 131 77 100 Tổng số chi: 161 110 66 88 Tổng số họ; 75 60 39 55 Tổng số ngành TV: Tổng số loài trong: KVNC Th * Ký hiệu dạng sống: - Cây chồi đất - Phanerophytes (Ph) - Cây chồi sát đất - Chamerophytes (Ch) - Cây chồi nửa ẩn - Hemicryptophytes (He) - Cây chồi ẩn - Cryptophytes (Cr) - Cây sống năm - Therophytes (Th) PHỤ LỤC 02 Ảnh 1: Rừng trồng Thông nhựa (Nguồn: Tác giả) Ảnh 2: Rừng trồng Keo (Nguồn: Tác giả) Ảnh 3: Rừng trồng Mỡ (Nguồn: Tác giả) Ảnh 4: Lập OTC (10mX10m) (Nguồn: Tác giả) ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG PHÚ ANH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ QUẦN XÃ THỰC VẬT ĐẾN TÍNH CHẤT LÍ - HĨA HỌC CƠ BẢN CỦA ĐẤT RỪNG TRỒNG TẠI HAI XÃ KHE MO VÀ VĂN HÁN HUYỆN ĐỒNG... phủ quần xã nghiên cứu 47 Bảng 4.4 Một số tính chất lý học đất quần xã nghiên cứu 50 Bảng 4.5 Thành phần giới đất quần xã nghiên cứu 52 Bảng 4.6 Một số tính chất hóa học đất quần xã rừng. .. đất đặc trưng rừng Mỡ 10 tuổi 48 4.3 Ảnh hưởng quần xã rừng đến số tính chất lý, hóa học đất 49 4.3.1 Ảnh hưởng quần xã rừng đến số tính chất lý học đất 49 4.3.2 Hiệu môi trường đất quần xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số quần xã thực vật đến tính chất lí hóa học cơ bản của đất rừng trồng tại hai xã khe mo và văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của một số quần xã thực vật đến tính chất lí hóa học cơ bản của đất rừng trồng tại hai xã khe mo và văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay