Nghiên cứu giải pháp xác định vị trí rô to trong điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ một chiều không chổi than

98 6 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ VIỆT DŨNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TO TRONG ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP HÀ VIỆT DŨNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ TO TRONG ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển Tự động hóa Mã số: 605 202 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN NGƯỜI HƯỚNG DẪN PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Thái Nguyên – 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ -i- Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ -i- LỜI CAM ĐOAN Tên là: Hà Việt Dũng Sinh ngày: 02 tháng năm 1980 Học viên lớp cao học K14 – Tự động hoá – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên – Đại học Thái Nguyên Hiện công tác Trường Cao đẳng Nghề điện Phú Thọ Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi dựa hướng dẫn tập thể nhà khoa học tài liệu tham khảo trích dẫn Kết nghiên cứu trung thực Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Hà Việt Dũng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - ii - DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐCMC Động chiều MCKCT Một chiều không chổi than DC Direct Current DSP Digital Signal Processor PWM Pulse Width Modulation BEMF Back EMF – Sức phản điện động ADC Analog to Digital Converter DAC Digital to Analog Converter GND Ground BLDC Brushless Direct Current MOSFET Metal Oxide Semi-conductor Field Effect Transistor IC Integrated Circuit -3- MỤC LỤC CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG ĐIỆN MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN 1.1 Tổng quan động điện MCKCT 1.1.1 Cấu tạo nguyên lý làm việc động điện MCKCT 1.1.2 Mơ hình tốn học phương trình đặc tính động MCKCT 1.2 Hệ truyền độngđộng điện chiều không chổi than 15 1.2.1 Truyền động không đảo chiều (truyền động cực tính) 15 1.2.2 Truyền động đảo chiều (truyền động hai cực tính) 17 1.3 Kết luận chương 18 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN 19 2.1 Đặc điểm làm việc phương pháp xác định vị trí roto 19 2.1.1 Đặc điểm làm việc 19 2.1.2 Phương pháp xác định vị trí rotor 19 2.2.2 Phương pháp không sử dụng cảm biến 20 2.1.3 Cảm biến Hall 21 2.2 Cấu trúc hệ truyền động động MCKCT 24 2.3 Xác định điều khiển 25 2.3.1 Bài toán (Xác định luật điều khiển) 25 2.3.2 Bài toán (Lựa chọn thiết bị thực luật điều khiển) 32 2.4 Card ghép nối 33 2.5 Bộ biến đổi lượng 36 2.5.1 Giới thiệu IC MC33035 37 2.5.2 Thiết kế mạch tạo xung điều khiển 40 2.6 Mạch đo tín hiệu phản hồi 43 2.6.1 Đo tín hiệu dòng điện 43 2.6.2 Mạch đo tín hiệu tốc độ 44 2.7 Kết luận chương 45 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM 46 3.1 Các thiết bị thực nghiệm 46 -43.1.1 Động MCKCT 46 3.1.2 Thiết bị biến đổi lượng 47 3.1.3 Tạo tín hiệu điều khiển 48 3.1.4 Thiết bị hiển thị 49 3.1.5 Card ghép nối máy tính – Bo mạch ArduinoDue 49 3.1.6 Thiết bị đo dòng điện – ACS712-30A 50 3.1.7 Thiết bị lấy tốc độ 50 3.1.8 Mô hình thực nghiệm hệ thống 51 3.2 Thực nghiệm 51 3.2.1 Cấu trúc thực nghiệm hệ truyền động động MCKCT 51 3.2.2 Kết thực nghiệm 53 3.3 Kết luận chương 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 Kết luận 59 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 -5- DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG Hình 1.1 Cấu tạo động MCKCT Hình 1.2 Sơ đồ khối động MCKCT Hình 1.3 Stator động MCKCT Hình 1.4 Các dạng sức điện động động MCKCT Hình 1.5 Rotor động MCKCT Hình 1.6 Các dạng Rotor động chiều không chổi than Hình 1.7 Mơ hình mạch điện động MCKCT Hình 1.8 Mơ hình thu gọn động MCKCT 10 Hình 1.9 Sơ đồ khối động MCKCT 12 Hình 1.10 Sơ đồ pha tương đương động MCKCT 13 Hình 1.11 Đặc tính làm việc đặc tính động MCKCT 15 Hình 1.12 Nguyên lý làm việc động MCKCT truyền động cực 15 Hình 1.13 Thứ tự chuyển mạch chiều quay từ trường stator 16 Hình 1.14 Chuyển mạch hai cực tính động MCKCT 17 Hình 2.1 Hiệu ứng Hall 20 Hình 2.2 Động chiều không chổi than - cấu trúc nằm ngang 20 Hình 2.3 Tích hợp cảm biến Hall vào IC 22 Hình 2.4 Mơ tả cảm biến Hall 22 Hình 2.5 Đặt cảm biến Hall bên động 23 Hình 2.6 Sơ đồ nguyên lý mạh đóng cắt nguồn cho động 24 Hình 2.7 Sơ đồ hệ truyền động động MCKCTsử dụng SIMULINK 25 Hình 2.8 Sơ đồ cấu trúc pha động MCKCT 26 Hình 2.9 Sơ đồ cấu trúc mạch vòng dòng điện 29 Hình 2.10 Sơ đồ cấu trúc mạch vòng tốc độ 31 Hình 2.11 Sơ đồ mạch kết nối ArduinoDue với máy tính 34 Hình 2.12 Các khối chức thư viện ArduinoIO 35 Hình 2.13 Sơ đồ cấu trúc BBĐ động sử dụng MC33035 38 Hình 2.14 Mạch tạo xung điều dùng MC33035 40 Hình 2.15 Sơ đồ nguyên lý mạch đệm 41 Hình 2.16 Sơ đồ nguyên lý biến đổi lượng 42 -6Hình 2.17 Sơ đồ khối ACS712 43 Hình 2.18 Sơ đồ mạch đo dòng điện 43 Hình 2.19 Đặc tính vào ACS712 44 Hình 2.20 Tín hiệu xung từ cảm biến Hall 44 Hình 2.21 Mạch đo tốc độ động 45 Hình 3.1 Động thực nghiệm 46 Hình 3.2 Bộ biến đổi lượng cấp cho động MCKCT 47 Hình 3.3 Máy tính cài đặt Matlab Simulink 48 Hình 3.4 Cấu trúc hai mạch vòng Matlab Simulink 48 Hình 3.5 Card ghép nối ArduinoDue 49 Hình 3.6 Khâu lấy tín hiệu dòng điện 50 Hình 3.7 Khâu lấy tín hiệu tốc độ 50 Hình 3.8 Mơ hình thực nghiệm hệ thống 51 Hình 3.9 Cấu trúc thực nghiệm 51 Hình 3.10 Đáp ứng tố độ hệ thống chưa hiệu chỉnh 52 Hình 3.11 Đáp ứng tốc độ hệ thống chưa hiệu chỉnh 52 Hình 3.12 Cấu trúc hệ với tín hiều đặt hàm bước nhảy 53 Hình 3.13 Đáp ứng tốc độ động với tín hiệu đặt dạng hàm sin 54 Hình 3.14 Đáp ứng dòng điện động với tín hiệu đặt dạng hàm sin 54 Hình 3.15 Cấu trúc hệ với tín hiều đặt biến thiên theo hàm sin 55 Hình 3.16 Đáp ứng tốc độ động với tín hiệu đặt dạng hàm sin 55 Hình 3.17 Đáp ứng dòng điện động với tín hiệu đặt dạng hàm sin 56 Hình 3.18 Cấu trúc hệ với tín hiệu đặt dạng bậc thang 56 Hình 3.19 Đáp ứng tốc độ động với tín hiệu đặt dạng bậc thang 57 Hình 3.20 Đáp ứng dòng điện động với tín hiệu đặt dạng bậc thang 57 Bảng 1.1 So sánh động MCKCT với động chiều thông thường Bảng 2.1 Bảng quy luật điều khiển đóng cắt dòng dựa vào vị trí rotor 24 Bảng 2.2 Bảng giải mã tín hiệu từ cảm biến Hall xung điều khiển pha 39 -7- MỞ ĐẦU Đặt vấn đề - 50 - 3.1.6 Thiết bị đo dòng điện – ACS712-30A Khâu lấy tín hiệu phản hồi dòng điện hình 3.6 Hình 3.6 Khâu lấy tín hiệu dòng điện 3.1.7 Thiết bị lấy tốc độ Từ đầu cảm biến Hall, ta dùng mạch hình 3.7 để đo tín hiệu tốc độ hệ Hình 3.7 Khâu lấy tín hiệu tốc độ - 51 - 3.1.8 Mơ hình thực nghiệm hệ thống Hình 3.8 Mơ hình thực nghiệm hệ thống 3.2 Thực nghiệm 3.2.1 Cấu trúc thực nghiệm hệ truyền động động MCKCT Cấu trúc điều khiển hệ truyền động động MCKTC hai mạch vòng phản hồi tốc độ dòng điện hình 3.9 - 52 1.03 Setup Ardui no1 com7 Real -T i me Pacer Speedup = Ardui no IO Setup T op Li mi t Real -T i me Pacer 0.97 Bottom Li mi t SP_Speed ~= SP_Speed_Si ne Enabl e Speed Speed Speed Enabl e PI(s) PI(s) CT _Speed Current Saturati on Speed Control l er Current Control l er Current Card & BLDC Hình 3.9 Cấu trúc thực nghiệm Mơ hình vật lý động MCKCT gồm mạch ghép nối máy tính, mạch điều khiển biến đổi nghịch lưu động MCKCT với tín hiệu vào cho phép hoạt động En, tín hiệu điều khiển tốc độ CT_Speed tín hiệu tín hiệu trạng thái tốc độ dòng điện động - Đáp ứng tốc độ hệ thống Hình 3.10 Đáp ứng tố độ hệ thống chưa hiệu chỉnh - Đáp ứng dòng điện hệ thống Hình 3.11 Đáp ứng tốc độ hệ thống chưa hiệu chỉnh - 53 - Nhận xét: Qua đáp ứng hệ thống với điều chỉnh tổng hợp ta thấy, tốc độ động chưa bám theo tín hiệu đặt, độ nhấp nhô tốc độ mô men lớn Sau trình hiệu chỉnh ta tìm tham số hiệu chỉnh sau: Bộ điều khiển tốc độ: KP = 0.0321, KI = 0.00107 Bộ điều khiển dòng điện: KP = 0.28504 KI = 1.097 3.2.2 Kết thực nghiệm 3.2.2.1 Đáp ứng hệ với tín hiệu đầu vào bước nhảy Cấu trúc hệ điều tốc động MCKCT với đầu vào hàm bước nhảy - 53 1.03 Setup Arduino1 com7 Real-T ime Pacer Speedup = T op Limit Arduino IO Setup Real-T ime Pacer 0.97 Bottom Limit SP_Speed ~= SP_Speed_Step Enable Speed CT _Speed Current Speed Speed Enable PI(s) Speed Controller PI(s ) Saturation Current Controller Current Card & BLDC Hình 3.12 Cấu trúc hệ với tín hiều đặt hàm bước nhảy - Tín hiệu tốc độ đặt: 2800v/ph - 54 - Đáp ứng tốc độ động cơ: Hình 3.13 Đáp ứng tốc độ động với tín hiệu đặt dạng hàm sin - Đáp ứng dòng điện động cơ: Hình 3.14 Đáp ứng dòng điện động với tín hiệu đặt dạng hàm sin - 55 3.2.2.2 Đáp ứng hệ với tín hiệu đầu vào biến thiên theo hàm sin - Cấu trúc hệ điều tốc động MCKCT với đầu vào biến thiên theo hàm sin: - 56 1.03 Setup Arduino1 com7 Real-T ime Pacer Speedup = Arduino IO Setup T op Limit Real-T ime Pacer 0.97 Bottom Limit SP_Speed ~= SP_Speed_Sine Enable Speed CT _Speed Current Speed Speed Enable PI(s) PI(s ) Speed Controller Current Controller Saturation Current Card & BLDC Hình 3.15 Cấu trúc hệ với tín hiều đặt biến thiên theo hàm sin - Tín hiệu tốc độ đặt: 2300+500sin(2πt/30), - Đáp ứng tốc độ động cơ: Hình 3.16 Đáp ứng tốc độ động với tín hiệu đặt dạng hàm sin - Đáp ứng dòng điện động cơ: Hình 3.17 Đáp ứng dòng điện động với tín hiệu đặt dạng hàm sin 3.2.2.3 Đáp ứng hệ với tín hiệu đầu vào dạng bậc thang - Cấu trúc hệ điều tốc động MCKCT với đầu vào dạng bậc thang: 1.03 Setup Arduino1 com7 Real-T ime Pacer Speedup = Arduino IO Setup T op Limit Real-T ime Pacer 0.97 Bottom Limit SP_Speed ~= SP_Speed_P Enable Speed CT _Speed Current Speed Speed Enable PI(s) PI(s ) Speed Controller Current Controller Saturation Current Card & BLDC Hình 3.18 Cấu trúc hệ với tín hiệu đặt dạng bậc thang - 57 - Tín hiệu tốc độ đặt 2800v/ph, 1500v/ph, 2000v/ph - Đáp ứng tốc độ động cơ: Hình 3.19 Đáp ứng tốc độ động với tín hiệu đặt dạng bậc thang - Đáp ứng dòng điện động cơ: Hình 3.20 Đáp ứng dòng điện động với tín hiệu đặt dạng bậc thang - 58 3.2.2.4 Đánh giá kết thực nghiệm Từ kết thực nghiệm trên, thấy số đặc điểm sau: - Hệ thống xác định vị trí roto dùng cảm biến Hall để điều khiển biến đổi lượng cấp cho động MCKCT - Bộ điều khiển Simulink thực điều khiển hệ truyền động động MCKCT - Đáp ứng hệ thống bám theo tín hiệu đặt cho dù tín hiệu đặt dạng khác - Thời gian xác lập nhanh, lượng điều chỉnh nhỏ - Tuy nhiên, độ nhấp nhơ mơmen cao 3.3 Kết luận chương Chương trình bày thiết bị phục vụ thực nghiệm hệ truyền động sử dụng động MCKCT với điều khiển thực môi trường MatlabSimulink Thực thực nghiệm điều khiển hệ truyền động động MCKCT với giá trị điều khiển tính toán Simulink kết đạt với lý thuyết phân tích - 59 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Luận văn giải đựợc vấn đề sau: - Nghiên cứu tổng quan động MCKCT - Nghiên cứu phương pháp xác định vị trí roto, lựa chon phương pháp sử dụng cảm biến Hall - Tổng hợp điều khiển mạch vòng hệ truyền động động MCKCT - Xây dựng thực nghiệm hệ truyền động động MCKCT kết thực nghiệm đáp ứng yêu cầu đề Kiến nghị Nghiên cứu sử dụng phương pháp xác định vị trí roto động MCKCT không sử dụng cảm biến (phương pháp sensorless) Nghiên cứu áp dụng thuật điều khiển đại như: điều khiển thích nghi, điều khiển tối ưu, điều khiển mờ,… vào điều khiển động chiều không chổi than nhằm khử dao động momen, nâng cao chất lựợng hệ điều khiển - 60 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Quốc Khánh – Phạm Quốc Hải – Dương Văn Nghi (1999), Điều chỉnh tự động truyền động điện, nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Phùng Quang (1996), Điều khiển động không đồng xoay chiều ba pha, nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Phùng Quang (2004), Matlab & Simulink dành cho kỹ điều khiển tự động, nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Tiếng Anh 48531EMS – Chapter 12 Brushless DC motors Bhim Singh – B P Singh – (Ms) K Jain (2002), Implementation of DSP based Digital Speed for Permanent Magnet Brushless dc Motor, Department of Electrical Engineering, IIT, New Delhi Bimal K Bose (1996), Power Electronics and Variable Frequency Drives, University of Tennessee, Knoxville, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., NewYork Devendra Rai, Brushless dc Motor – Simulink simulator, Department of Electronics and Communication Engineering, National Institute of Technology Karnataka, India DSP-based Electric Drives Laboratory, Getting Started with dSPACE, University of Minnesota Jianwen Shao (2003), Direct Back EMF Detection Method for Sensorless Brushless DC (BLDC) Motor Drives, Virginia Tech University Texas Instruments (1997), DSP Solutions for BLDC Motors, Literature Number: BPRA055 Arduino, http://arduino.cc ... tiêu nghiên cứu Đề xuất giải pháp xác định vị trí roto động chiều khơng chổi than hệ truyền động Xây dựng thuật to n điều khiển điều khiển hệ truyền động điện dùng động chiều không chổi than. .. NGHIỆP HÀ VIỆT DŨNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ RƠ TO TRONG ĐIỀU KHIỂN HỆ TRUYỀN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển Tự động hóa Mã số: 605... Moto Chính lý mà việc nghiên cứu, điều khiển hệ truyền động điện dùng động chiều không chổi than nghiên cứu ứng dụng rộng rãi công nghiệp dân dụng Một điều quan trọng hệ truyền động động chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp xác định vị trí rô to trong điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ một chiều không chổi than , Nghiên cứu giải pháp xác định vị trí rô to trong điều khiển hệ truyền động sử dụng động cơ một chiều không chổi than

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay