Nghiên cứu mối quan hệ giữa tích lũy trong nội bộ nền kinh tế và tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 1980 2010

122 5 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 22:17

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀM THỊ HẢI HOÀN NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍCH LŨY TRONG NỘI BỘ NỀN KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1980-2010 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀM THỊ HẢI HOÀN NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍCH LŨY TRONG NỘI BỘ NỀN KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1980-2010 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Đình Long THÁI NGUYÊN - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Đàm Thị Hải Hoàn ii LỜI CẢM ƠN Qua trình nghiên cứu làm luận văn, tơi nhận giúp đỡ, ủng hộ thầy giáo hướng dẫn, anh, chị, đồng nghiệp, bạn bè gia đình tơi tạo điều kiện để tơi hồn thiện luận văn Trước tiên, xin chân thành cảm ơn TS Đỗ Đình Long, thầy giáo hướng dẫn luận văn cho tơi, thầy giúp tơi có phương pháp nghiên cứu đắn, nhìn nhận vấn đề cách khoa học, lơgíc, qua giúp cho đề tài tơi có ý nghĩa thực tiễn có tính khả thi Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo đồng nghiệp góp ý tạo điều kiện cho tơi để tơi hoàn thành luận văn Ngoài ra, bên cạnh giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn, đồng nghiệp, nhận ủng hộ, giúp đỡ bạn bè gia đình để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Đàm Thị Hải Hoàn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đề tài……………………………………………….3 Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍCH LŨY TRONG NỘI BỘ NỀN KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.2 Lý thuyết tích lũy nội kinh tế tăng trưởng kinh tế 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới quan hệ tích lũy tăng trưởng 11 1.1.4 Tình hình nghiên cứu nước 21 1.2 Cơ sở thực tiễn 23 1.2.1 Hàn Quốc năm 1960 điển hình việc tiết kiệm dẫn đến tăng trưởng 24 1.2.2 So sánh tỷ lệ tiết kiệm Trung Quốc Mỹ 25 1.2.3 Tiết kiệm, đầu tư Việt Nam nhận định 26 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 29 2.2 Phương pháp nghiên cứu 29 2.2.1 Kiểm định nghiệm đơn vị 29 2.2.2 Kiểm định đồng liên kết 32 33 2.2.4 Mơ hình VAR 34 2.2.5 Mơ hình vector hiệu chỉnh sai số VECMError! Bookmark not defined 2.2.6 Mô hình Toda yamamoto 35 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 3.1 Tổng quan mối quan hệ tích lũy nội kinh tế tăng trưởng kinh tế 36 3.1.1 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1980 - 2010 36 3.1.2 Tích lũy nội kinh tế thời kỳ 1980 - 2010 39 3.2 Đánh giá quan hệ tích lũy nội kinh tế tăng trưởng Việt Nam thời kỳ 1980-2010 43 44 51 3.3 Kết thực nghiệm quan hệ nhân tích lũy nội kinh tế tăng trưởng kinh tế Việt Nam mơ hình kinh tế lượng 55 Chương ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TÍCH LŨY TRONG NỘI BỘ NỀN KINH TẾ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NHANH VÀ BỀN VỮNG 60 4.1 Dự báo khả huy động tiết kiệm nước phục vụ tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2013-2020 60 4.2 Đề xuất số giải pháp 62 4.2.1 Ổn định kinh tế vĩ mô 63 4.2.2 Chính sách thuế 68 4.2.3 Chính sách phát triển hệ thống tài 71 4.2.4 Chính sách xã hội 83 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Kết kiểm định nghiệm đơn vị 55 Bảng 3.2: Kết kiểm định tự tương quan 56 vii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Tăng trưởng kinh tế VN giai đoạn 1980-2010 38 Hình 3.2: Tích lũy nội kinh tế thời kỳ 1980-2010(%GDP) 40 Hình 3.3: Tiết kiệm hộ gia đình, tiết kiệm doanh nghiệp tiết kiệm từ ngân sách nhà nước thời kỳ 1995-2010 (%) 42 Hình 3.4: Chuyển dịch cấu tiết kiệm nước thời kỳ 1995-2010 43 Hình 3.5: Tỷ lệ tiết kiệm nước đầu tư Việt Nam thời kỳ 1986-201046 Hình 3.6: Quan hệ tăng trưởng GDP, tỷ lệ đầu tư tỷ lệ tiết kiệm nước thời kỳ 1986 - 2010 48 Hình 3.7: Tiết kiệm Chính phủ thời kỳ 1995-2010 50 Hình 3.8: Bội chi ngân sách nhà nước thời kỳ 1995 - 2010 51 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Các phận cấu thành nên tiết kiệm quốc gia Sơ đồ 1.2: Cầu nối tiết kiệm đầu tư 15 Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, vùng nghèo, đặc biệt khó khăn; đồng thời hồn thiện sách miễn giảm học phí, học bổng, tín dụng ưu đãi cho người học, phổ cập giáo dục mầm non tuổi; sách khám, chữa bệnh, thụ hưởng văn hố, thơng tin, trợ giúp pháp lý; sách nhà ở… cho đối tượng sách, đối tượng khó khăn Đặc biệt, phải quan tâm làm tốt cơng tác chăm sóc, bảo vệ giáo dục trẻ em để em phát triển tồn diện thể chất, trí tuệ, tinh thần nhân cách Đẩy mạnh vận động xây dựng gia đình văn hố, ấm no, hạnh phúc Một vấn đề cần quan tâm giải việc làm cho người dân Có việc làm, có thu nhập làm tăng tích lũy người dân Theo chúng tơi, cần có sách giải pháp cụ thể sau: + Khuyến khích tối đa thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp phát triển mạnh sản xuất kinh doanh để tạo nhiều việc làm, đồng thời hỗ trợ người dân có việc làm, tăng thu nhập giải pháp xố đói giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội tích cực, hiệu quả, bền vững Để thực tốt nhiệm vụ này, mặt phải hồn thiện sách khuyến khích đầu tư, sách ưu đãi sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động, địa bàn nông thôn; mặt khác phải tiếp tục thực Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm gắn với thực đề án Đổi phát triển dạy nghề đến năm 2020, chương trình dạy nghề cho lao động nơng thơn với giải pháp tồn diện, đồng có hiệu quả; phát triển mạnh thị Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ trường lao động Thực tốt sách hỗ trợ cho người học sở dạy nghề, cho vay ưu đãi học nghề, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đội xuất ngũ, phụ nữ, niên…; đẩy mạnh việc đưa lao động Việt Nam làm việc nước + Phấn đấu hàng năm tuyển dạy nghề cho khoảng 1,8 triệu người, có triệu lao động nông thôn; đến năm 2015 giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống 4%; năm 2020 lao động qua đào tạo đạt 70%, đào tạo nghề chiếm 55% tổng lao động xã hội Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động, việc làm; trọng xây dựng quan hệ lao động hài hồ, điều kiện mơi trường lao động an tồn Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Về mặt lý luận, đề tài tổng quan tác động gia tăng tích lũy nội kinh tế tới tăng trưởng kinh tế qua hai lý thuyết phát triển nghịch lý tiết kiệm trường phái Keynes lý thuy ết thị trường vốn cho vay trường phái kinh tế cổ điển Tác động gia tăng tích lũy nội kinh tế tới tăng trưởng kinh tế phức tạp mặt lý thuyết, đến chưa thể khẳng định tác động rõ ràng tiết kiệm nước tăng trưởng Có hai ngun nhân để lý giải điều (1) Ttiết kiệm nước khơng có quan hệ với tăng trưởng ngắn hạn (tiết kiệm tiêu dùng hai mặt vấn đề , đồng thời tiêu dùng phận tăng trưởng xét từ phía cầu) mà có tác động quan trọng tới tăng trưởng dài hạn; (2) Quan trọng tác động dài hạn không thực trực tiếp mà phải thông qua hoạt động đầu tư, vì, tổng tiết kiệm nói lên tiềm đầu tư, từ tiết kiệm đến đầu tư trình phụ thuộc vào yếu tố sách thể chế để tạo nên môi trường nhằm huy động thực đầu tư Xét góc độ này, tiết kiệm có tác động tích cực đến tăng trưởng hay khơng phụ thuộc vào (1) Khả chuyển hóa tiết kiệm thành đầu tư (2) Hiệu đầu tư Có thể có trường hợp xảy gia tăng tiết kiệm nước : Trường hợp 1: Tiết kiệm nước nhiều làm giảm cầu tiêu dùng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ -> làm giảm tăng trưởng thời kỳ sau vì: Y = C+I+G+NX Đây l ập luận trường phái Keynes, thường ngắn hạn giá tiền lương cứng nhắc; Trường hợp 2: Tiết kiệm nước nhiều khơng chuyển hóa thành vốn đầu tư xã hội -> Làm giảm tăng trưởng giảm cầu tiêu dùng ngắn hạn hay dài hạn; Trường hợp 3: Tiết kiệm nước nhiều chuyển hóa thành vốn đầu tư xã hội hiệu đầu tư -> có tăng trưởng tăng trưởng thấp, không bền vững; Trường hợp 4: Tiết kiệm nước nhiều chuyển hóa thành vốn đầu tư xã hội với hiệu đầu tư cao -> tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững Trong hai trường hợp 4, lập luận trường phái cổ điển, thường dài hạn giá cả, lãi suất tiền lương điều chỉnh linh hoạt trước thay đổi tổng cung tổng cầu Tiết kiệm chuyển hóa thành đầu tư làm tăng tích lũy vốn (K), làm l ực sản xuất kinh tế gia tăng (Y = f (K,L)) Để lượng hóa tác động gia tăng tích lũy nội kinh tế tới tăng trưởng kinh tế, nghiên cứu sử dụng kiểm định nhân Granger cho số liệu cấp độ vĩ mô hồi quy tương quan Kết phân tích cho thấy lưu ý sau: Thứ nhất, thực trạng tiết kiệm hộ gia đình Việt Nam ủng hộ cho lập luận nghịch lý tiết kiệm trường phái Keynes Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ lập luận thị trường “vốn cho vay” trường phái cổ điển Điều gợi ý với nước ta nay, nỗ lực gia tăng tiết kiệm hộ gia đình làm giảm tăng trưởng, khơng ngắn hạn mà dài hạn Thứ hai, năm tới, để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, trọng tâm sách khơng phải nỗ lực gia tăng tiết kiệm người dân mà phải nỗ lực chuyển hóa tiết kiệm người dân thành hình thức có lợi cho đầu tư phát triển Thứ ba, tác động tích cực từ tiết kiệm tới tăng trưởng kinh tế tác động gián tiếp - phải thơng qua đầu tư Do đó, tiết kiệm chuyển hóa thành đầu tư, tác động tiết kiệm tới tăng trưởng phụ thuộc lớn vào hiệu đầu tư N ếu hiệu đầu tư kém, tác động từ tiết kiệm tới tăng trưởng rõ ràng cho dù tiết kiệm chuyển hóa thành đầu tư Đó lý nhiều nước giới, chứng định lượng không cho thấy mối quan hệ nhân chắn tiết kiệm tăng trưởng cho dù chất lượng thống kê tốt nước ta Trong thời kỳ 2013-2020, để đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao khoảng 7-8%/năm Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2013-2020 đề ra, cần có tỷ lệ vốn đầu tư phát triển/GDP khoảng 31,540% GDP với tỷ lệ huy động tiết kiệm nước vào đầu tư phát triển Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ khoảng 27%-35% GDP kèm theo điều kiện (1) Hiệu đầu tư phải cải thiện mạnh (30%-40%, tương ứng với ICOR khoảng 4,5-5); (2)Huy động tối đa tiết kiệm nước vào đầu tư phát triển Cuối cùng, đề tài phân tích số giải pháp chủ yếu để tích lũy nội kinh tế có tác động tích cực tới tăng trưởng nhanh, bền vững thời kỳ 2013-2020 dự báo Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Aswini Kumar Mishra and Mohit Jai ( 2/11/2012), “Investigating the causal relationship between saving, investment and economic growth for India”, International Journal of Financial Management, ISSN: 2319491X, Vol.1, Issue Nov 2012 Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2009, Báo cáo nghiên cứu đánh giá kỳ dựa kết tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2006-2010, Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2010, Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, Hà Nội Diễn đàn Kinh tế - Tài Chính Việt - Pháp, 2005, Khủng hoảng nợ: phòng ngừa giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Diễn đàn Kinh tế - Tài Chính Việt - Pháp, 2006, Huy động tài cho phát triển, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội F Nicolas (2006) “Một số nét tình hình huy động tiết kiệm nước Đơng Á”, Huy động tài cho phát triển, Diễn đàn Kinh tế Tài Chính Việt - Pháp, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Friedman B.M, 1949 A theory of consumer behavior - Lý thuyết hành vi tiêu dùng, Cambridge, Harvard Univ Press, Cambridge G.M.Sajid and Mudassira Sarfraz “Saving and economic growth in Pakistan: An issue of causality”, Pakistan Economic and Social Review, Vol 46, No (Summer 2008), pp 17-36 G Ramakrishna: The long run relationship between saving and investment in Ethiopia: a Cointegration and ECM Approach Developing Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Country Studies, ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565(online), Vol 2, No 4, 2012 10 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1328359 (01/03/2010) 11 Keynes, J.M., 1972, “The general theory of Employment, Interest and Money” - “Lý thuyết chung việc làm, lãi suất tiền tệ” Những viết sưu tập John Maynard Keynes, NXB Harcourt, Brace and Company, New York 12 Phillipine Aghion, Diego Comin and Peter Howitt ( Apr, 2009) “When Does Domestic Saving Matter for Economic Growth?” Havard Business School, Working paper 13 Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Thị Thanh Tú (chủ biên), 2009, Nguồn tài nước nước ngồi cho tăng trưởng Việt Nam, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 14 Piotr Misztal: The relationship between savings and economic growth in countries with different level of economic development e-Finanse, 2011, vol 7, issue 2, page 17-29 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 94 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 95 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng Hệ số ICOR số nước phát triển (1970-1984 Nước ICOR Nhóm tăng trưởng cao Philipin 4,3 Malaysia 4,4 Colombia 3,9 Thổ Nhĩ Kỳ 3,6 Mexico 3,3 Brazil 3,7 Thái Lan 3,3 Hy Lạp 4,5 Hồng Kông 3,9 Hàn Quốc 2,7 Singapore 3,3 Trung bình nhóm tăng trưởng cao 3,6 Trung bình nhóm tăng trưởng thấp 7,2 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 96 Phụ lục MƠ HÌNH SOLOW Mơ hình Solow tỷ lệ tiết kiệm yếu tố then chốt định khối lượng tư trạng thái dừng Nếu tỷ lệ tiết kiệm cao, kinh tế có khối lượng tư sản lượng lớn Nếu tỷ lệ tiết kiệm thấp, kinh tế có khối lượng tư nhỏ sản lượng thấp Cụ thể, gia tăng tỷ lệ tiết kiệm s từ s*1 lên s*2 hàm ý đầu tư cao khối lượng tư cho trước Tại mức tiết kiệm ban đầu s*1 khối lượng tư ban đầu k*1, lượng đầu tư đủ để bù đắp khấu hao Sau tỷ lệ tiết kiệm tăng, đầu tư cao khối lượng tư khấu hao khơng thay đổi Vì vậy, đầu tư cao khấu hao tư tăng đạt trạng thái dừng k*2 với khối lượng tư sản lượng cao trạng thái dừng cũ Tuy nhiên, tăng tỷ lệ tiết kiệm dù lâu dài đem lại tác động mức độ (level effect), tức làm tăng mức độ đầu t rên công nhân tác động tăng trưởng (growth effect), tức khơng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân Tiết kiệm cao dẫn tới tăng trưởng nhanh xảy ngắn hạn tăng trưởng dài hạn khơng định tích lũy vốn suất cận biên giảm dần Sự gia tăng tỷ lệ tiết kiệm làm tăng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đạt trạng thái dừng Solow khẳng định nguồn gốc tăng trưởng kinh tế dài hạn thay đổi cơng ngh ệ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 97 Như vậy, theo Solow, tiết kiệm giải pháp tối ưu cho thực tăng trưởng Khi kinh tế đến điểm dừng, đầu tư không dẫn đến tăng trưởng Và tăng tiết kiệm dẫn đến giảm tiêu dùng ngắn hạn mà dài h ạn Tuy nhiên, nước phát triển có kinh tế chuyển đổi thường chưa đạt tới điểm dừng nên sách tăng tiết kiệm, khuyến khích đầu tư đóng vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế Xét mặt trung dài hạn, nước cần hướng tới sách tăng tiết kiệm mà khơng ảnh hưởng tới tiêu dùng cá nhân Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 98 Phụ lục MƠ HÌNH HARROD - DOMAR Mặc dù nhà kinh tế cổ điển mà nhà kinh tế theo trường phái Keynes, năm 40 kỷ 20, Harrod Domar đồng thời độc lập đưa mơ hình xem xét quan hệ tăng trưởng nhu cầu vốn, dựa giả định toàn tiết kiệm dành cho đầu tư lập luận trường phái cổ điển - Theo mơ hình Harrod - Domar, nguồn gốc tăng trưởng kinh tế lượng vốn (yếu tố K, capital) Mơ hình coi đầu đơn vị kinh tế nào, dù công ty, ngành cơng nghiệp hay tồn kinh t ế phụ thuộc vào tồng số vốn đầu tư cho Nếu gọi đầu Y, tỷ lệ tăng trưởng đầu g: Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 99 Đây phương trình quan trọng mơ hình Harrod -Domar Trong đó, s tỷ lệ tích lũy nội kinh tế (đo % GDP); k tỷ số gia tăng vốn sản lượng (còn gọi hệ số ICOR) Vì tiết kiệm nguồn đầu tư, nên mặt lý thuyết đầu tư tiết kiệm Để đưa phương trình tác giả sử dụng thêm giả định: mục đích đầu tư để tạo vốn sản xuất, đầu tư vốn sản xuất Theo mơ hình này, tiết kiệm nguồn gốc tăng trưởng kinh tế Bên cạnh đấy, hệ số gia tăng vốn đầu ICOR có quan hệ nghịch với tăng trưởng Do đó, nhiều nhà phân tích kinh tế sau sử dụng ICOR để đánh giá hiệu vốn đầu tư Xem xét ví dụ cụ thể, mục tiêu tăng trưởng kinh tế g = 6%/năm k = tỷ lệ tiết kiệm nước phải đạt 18% GDP Giả sử tiết kiệm nội địa đạt 15% GDP quốc gia bị thiếu hụt tiết kiệm mức 3% GDP, phải tăng tiết kiệm n ội địa Nếu quốc gia lấp khoản thiếu hụt khoản viện trợ khoản vốn nước ngồi khác mục tiêu tăng trưởng đạt được, miễn tỷ lệ tiết kiệm phải đạt 18% GDP Theo đó, tăng tỷ lệ tiết kiệm dù lâu dài đem lại tác động mức độ (level effect), tức làm tăng mức độ đầu cơng nhân khơng có tác động tăng trưởng (growth effect), tức không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân Tiết kiệm cao dẫn tới tăng trưởng nhanh xảy ngắn hạn tăng trưởng dài hạn không định tích lũy vốn suất cận Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 100 biên giảm dần Sự gia tăng tỷ lệ tiết kiệm làm tăng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đạt trạng thái dừng Solow khẳng định nguồn gốc tăng trưởng kinh tế dài hạn thay đổi công nghệ Tuy nhiên, Solow lại cho tiến công nghệ yếu tố ngoại sinh khơng giải thích Điều dẫn đến hạn ch ế lớn (1) Nếu khơng có cú sốc cơng nghệ từ bên ngồi vào tất kinh tế khơng có tăng trưởng đạt tới điểm dừng; (2) Mọi gia tăng GDP vốn lao động công nghệ “số dư Solow” (trên 50%) (3) Phủ nhận vai trò sách Chính phủ định chủ thể kinh tế Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀM THỊ HẢI HOÀN NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍCH LŨY TRONG NỘI BỘ NỀN KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1980- 2010 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế. .. thực tế nêu đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ tích lũy nội kinh tế tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1980- 2010 đóng góp nhìn vai trò ảnh hưởng nhân tố tích lũy nội kinh tế tăng trư ởng kinh tế. .. QUẢ NGHIÊN CỨU 36 3.1 Tổng quan mối quan hệ tích lũy nội kinh tế tăng trưởng kinh tế 36 3.1.1 Tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1980 - 2010 36 3.1.2 Tích lũy nội kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tích lũy trong nội bộ nền kinh tế và tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 1980 2010 , Nghiên cứu mối quan hệ giữa tích lũy trong nội bộ nền kinh tế và tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 1980 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay