kế hoạch dự trù viên nang vitamin a đã sửa

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2019, 21:56

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN KIẾN AN TRẠM Y TẾ …………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hải Phòng, ngày … tháng … năm 20… KẾ HOẠCH DỰ TRÙ VIÊN NANG VITAMIN A ĐỢT … NĂM 20… Kính gửi: Đội y tế dự phòng trung tâm y tế quận Kiến An Thực công văn số …/ YTDP ngày … việc phân phối viên nang Vitamin A đợt … năm … trạm y tế ….lập kế hoạch dự trù viên nang Vitamin A sau: I/ TÌNH HÌNH CHUNG - Tổng số tổ dân phố: - Dân số: - Tỷ lệ sinh: II/ DỰ TRÙ VIÊN NANG VITAMIN A Đợt … năm … - Tổng số đối tượng – 36 tháng: + – 12 tháng: + 13 – 36 tháng: - Bà mẹ sinh vòng tháng: - Bà mẹ sinh sau tháng: - Số trẻ nguy cơ:  Số viên nang vitamin A tồn:  Số viên nang Vitamin A dự trù: Ngày … tháng … năm 20… Trạm trưởng Người lập biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch dự trù viên nang vitamin a đã sửa, kế hoạch dự trù viên nang vitamin a đã sửa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay