Nghiên cứu so sánh giá trị thương hiệu mobifone với các thương hiệu cạnh tranh khác trên địa bàn tỉnh khánh hòa

113 3 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 22:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN KHƯƠNG NGHIÊN CỨU SO SÁNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MOBIFONE VỚI CÁC THƯƠNG HIỆU CẠNH TRANH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN KHƯƠNG NGHIÊN CỨU SO SÁNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MOBIFONE VỚI CÁC THƯƠNG HIỆU CẠNH TRANH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 1364/QĐ-ĐHNT, ngày 28/12/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 913/QĐ-ĐHNT, ngày 20/08/2018 Ngày bảo vệ: 12/09/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ CHÍ CƠNG Chủ tịch Hội Đồng: TS NGUYỄN VĂN NGỌC Phòng Đào tạo Sau đại học: KHÁNH HÒA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Nghiên cứu so sánh giá trị thương hiệu MobiFone với thương hiệu cạnh tranh khác địa bàn tỉnh Khánh Hòa” với số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Khương ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân có hướng dẫn nhiệt tình q Thầy Cơ, động viên ủng hộ gia đình, bạn bè đồng nghiệp suốt thời gian học tập nghiên cứu Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tơi đến Thầy giáo TS Lê Chí Cơng, người nhiệt tình hướng dẫn tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến tồn thể q Thầy Cô khoa Kinh tế, khoa Sau Đại học - Trường Đại học Nha Trang tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn lớp, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho tơi nhiều suốt q trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Khương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC .iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH VẼ .x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp định tính 1.5.2 Phương pháp định lượng 1.6 Tổng quan nghiên cứu 1.7 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.8 Kết cấu đề tài Tóm tắt chương CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .7 2.1 Lý thuyết liên quan đến thương hiệu giá trị thương hiệu 2.1.1 Thương hiệu 2.1.2 Giá trị thương hiệu .7 2.2 Các thành phần giá trị thương hiệu 2.2.1 Nhận biết thương hiệu (brand awareness) 2.2.2 Chất lượng cảm nhận 2.2.3 Lòng trung thành thương hiệu .8 2.2.4 Sự liên tưởng thương hiệu .9 2.2.5 Tài sản trí tuệ 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước liên quan đến giá trị thương hiệu .10 iv 2.3.1 Các nghiên cứu giới 10 2.3.2 Các nghiên cứu Việt Nam 13 2.4 Phát triển giả thuyết đề xuất mơ hình nghiên cứu .14 2.4.1 Phát triển giả thuyết nghiên cứu 14 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu 16 Tóm tắt chương 17 CHƯƠNG 3: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .18 3.1 Đối tượng nghiên cứu 18 3.1.1 Giới thiệu Công ty dịch vụ MobiFone khu vực 18 3.1.2 Hệ thống nhận diện thương hiệu công ty 23 3.1.2.1 Tầm nhìn 23 3.1.2.2 Sứ mệnh 24 3.1.2.3 Giá trị cốt lõi .24 3.1.2.4 Tuyên ngôn .24 3.1.2.5 Các chuẩn mực văn hóa 25 3.1.2.6 Cam kết khách hàng 25 3.1.3 Đặc trưng giá trị thương hiệu MobiFone 26 3.1.4 Hoạt động marketing công ty MobiFone (4P) 27 3.1.4.1 Chính sách Sản phẩm (Product) .27 3.1.4.2 Chính sách Giá (Price) 30 3.1.4.3 Chính sách Phân phối (Place) 30 3.1.4.4 Chính sách Chiêu thị (Promotion) 30 3.1.4.5 Chính sách Con người (People) 31 3.1.4.6 Chính sách Quy trình dịch vụ (Process of services) 31 3.1.4.7 Chính sách Bằng chứng vật chất (Physical Evidence) .32 3.1.5 Các đối thủ cạnh tranh thương hiệu dịch vụ di động MobiFone địa bàn tỉnh Khánh Hòa 32 3.2 Phương pháp nghiên cứu 34 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 34 3.2.1.1 Nghiên cứu định tính 34 3.2.1.2 Nghiên cứu định lượng .34 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 35 3.2.3 Phương pháp xử lý phân tích liệu nghiên cứu 35 3.3 Xây dựng thang đo đánh giá so sánh 37 v 3.3.1 Thang đo mức độ nhận biết thương hiệu 37 3.3.2 Thang đo mức độ ấn tượng thương hiệu 37 3.3.3 Thang đo mức độ chất lượng dịch vụ 38 3.3.4 Thang đo mức độ lòng trung thành 39 3.3.5 Thang đo thái độ với chiêu thị .39 3.3.6 Giá trị thương hiệu 40 Tóm tắt chương 41 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MOBIFONE 42 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 42 4.1.1 Thống kê mô tả đặc điểm nhân học mẫu nghiên cứu 42 4.1.2 Thống kê mạng điện thoại di động khách hàng sử dụng 43 4.2 Phân tích độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach alpha .44 4.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .47 4.3.1 Phân tích EFA cho nhân tố tác động lên nhận biết thương hiệu 47 4.3.2 Phân tích EFA cho thành phần giá trị thương hiệu .49 4.4 Phân tích tương quan hồi quy 49 4.4.1 Phân tích tương quan khái niệm mơ hình nghiên cứu 49 4.4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính 51 4.4.2.1 Dò tìm vi phạm giả định hồi quy tuyến tính 51 4.4.2.2 Kiểm định phù hợp mơ hình giả thuyết nghiên cứu 53 4.4.2.3 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 54 4.5 So sánh giá trị thương hiệu dịch vụ mạng di động MobiFone với nhà mạng (Vinaphone Viettel) 55 4.6 Phân tích ANOVA (kiểm định khác biệt cảm nhận giá trị thương hiệu hãng kinh doanh dịch vụ mạng di động Khánh Hòa theo đặc điểm nhân học 57 Tóm tắt chương 59 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 61 5.1 Tóm lượt kết nghiên cứu 61 5.2 Thảo luận kết so với lý thuyết giá trị thương hiệu nghiên cứu trước 61 5.3 Hàm ý ứng dụng: 62 5.4 Gợi ý số sách 63 5.4.1 Xây dựng lòng trung thành khách hàng thương hiệu MobiFone .63 vi 5.4.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ di động 64 5.4.3 Giúp khách hàng có thái độ tích cực với hoạt động chiêu thị MobiFone .67 5.4.4 Giúp khách hàng nhận biết thương hiệu MobiFone 68 5.4.5 Có sách khách hàng trình độ cao 69 5.4.6 Có sách khách hàng có thu nhập cao .70 5.4.7 Hạn chế hướng nghiên cứu 71 Tóm tắt chương 71 KẾT LUẬN CHUNG 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 2G, 3G, 4G : (3, 4, 5) Generation (Mạng di động hệ thứ 2, 3, 4, 5) ANOVA : Analysis of Variance (Phân tích phương sai) ARPU : Average Revenue Per User Big Data : Dữ liệu lớn BTS : Base Transceiver Station (Trạm thu phát sóng) CNTT : Cơng nghệ thơng tin CSKH : Chăm sóc khách hàng DTH : Direct To Home (Truyền hình vệ tinh) DTT : Digital Terrestrial Television (Truyền hình số mặt đất) EFA : Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) GSM : Global System for Mobile (Hệ thống cơng nghệ tồn cầu) GTGT : Giá trị gia tăng KMO : Kaiser – Meyer – Olkin (Hệ số KMO) MOBIFONE : Tổng công ty viễn thông MobiFone SPSS : Statistical Package for the Social Sciences VIF : Variance Inflation Factor (Hệ số phóng đại phương sai) VNPT : Vietnam Posts and Telecommunications Group WIPO : Tổ chức sở hữu trí tuệ giới viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thang đo mức độ nhận biết thương hiệu 37 Bảng 3.2 Thang đo mức độ ấn tượng thương hiệu .37 Bảng 3.3 Thang đo mức độ chất lượng dịch vụ 38 Bảng 3.4 Thang đo mức độ cảm nhận lòng trung thành thương hiệu 39 Bảng 3.5: Thang đo thái độ chiêu thị 40 Bảng 3.6: Thang đo giá trị thương hiệu .40 Bảng 4.1: Thống kê đặc điểm nhân học mẫu nghiên cứu 42 Bảng 4.2: Kiểm định độ tin cậy thang đo cho khái niệm mơ hình nghiên cứu .45 Bảng 4.3: Kết EFA thang đo nhân tố tác động đến giá trị thương hiệu 48 Bảng 4.4: Kết EFA thang đo cho thành phần giá trị thương hiệu 49 Bảng 4.5: Ma trận hệ số tương quan .50 Bảng 4.6: Kết phân tích hồi quy theo phương pháp Enter .53 Bảng 4.7: Phân tích hệ số hồi quyb 53 Bảng 4.8: So sánh cảm nhận khách hàng liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu hãng kinh doanh dịch vụ mạng di động Khánh Hòa .56 Bảng 4.9: Kết phân tích ANOVA 58 Bảng 4.10: Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 60 Bảng 5.1: Tổng hợp điểm tương đồng khác biệt so với nghiên cứu trước 61 ix Phân tích nhân tố khám phá 4.1 Phân tích nhân tố khám phá cho yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 941 Approx Chi-Square 9457.315 df 406 Sig .000 Communalities Initial Extraction BI1 1.000 576 BI2 1.000 684 PB1 1.000 512 PB2 1.000 421 PB4 1.000 554 PB5 1.000 475 PB6 1.000 531 PB7 1.000 539 SQ1 1.000 613 SQ2 1.000 552 SQ3 1.000 499 SQ4 1.000 551 SQ5 1.000 552 SQ6 1.000 538 LOY1 1.000 525 LOY2 1.000 584 LOY3 1.000 466 LOY4 1.000 542 LOY5 1.000 506 LOY6 1.000 559 ATT1 1.000 524 ATT2 1.000 578 ATT3 1.000 499 ATT4 1.000 518 ATT6 1.000 454 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Comp onent Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 9.755 33.639 33.639 9.755 33.639 33.639 3.901 13.451 13.451 1.947 6.714 40.354 1.947 6.714 40.354 3.890 13.415 26.866 1.452 5.006 45.360 1.452 5.006 45.360 3.215 11.087 37.953 1.153 3.977 49.337 1.153 3.977 49.337 2.708 9.338 47.291 1.014 3.496 52.833 1.014 3.496 52.833 1.607 5.542 52.833 918 3.166 55.999 889 3.064 59.063 821 2.830 61.893 776 2.677 64.569 10 750 2.588 67.157 11 694 2.393 69.551 12 679 2.341 71.892 13 665 2.293 74.185 14 631 2.174 76.359 15 622 2.145 78.504 16 575 1.983 80.487 17 546 1.882 82.369 18 529 1.825 84.193 19 517 1.782 85.976 20 500 1.724 87.699 21 484 1.669 89.369 22 458 1.578 90.946 23 447 1.542 92.489 24 414 1.428 93.917 25 312 1.077 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component BI1 BI2 PB1 580 PB3 634 PB4 553 PB5 633 PB6 560 PB7 584 SQ1 605 SQ2 629 SQ3 629 SQ4 660 SQ5 670 SQ6 648 LOY1 631 LOY2 633 LOY3 580 LOY4 605 LOY5 584 LOY6 560 ATT1 536 ATT2 539 ATT3 632 ATT4 543 ATT6 531 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component BI1 676 BI2 710 PB1 576 PB3 635 PB4 597 PB6 637 PB7 652 SQ1 700 SQ2 656 SQ3 513 SQ4 636 SQ5 594 SQ6 577 LOY1 596 LOY2 626 LOY3 542 LOY4 638 LOY5 624 LOY6 574 ATT1 555 ATT2 640 ATT3 575 ATT4 581 ATT6 523 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 12 iterations Component Transformation Matrix Component 543 550 452 382 229 482 -.281 -.613 538 -.155 -.360 -.479 296 553 498 527 -.623 464 -.311 -.148 257 -.029 -.343 -.403 809 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 4.2 Phân tích nhân tố khám phá thành phần giá trị thương hiệu KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 825 Approx Chi-Square 1361.646 df 10 Sig .000 Communalities Initial Extraction BV1 1.000 512 BV2 1.000 601 BV3 1.000 636 BV4 1.000 555 BV5 1.000 587 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.892 57.832 57.832 723 14.467 72.299 497 9.934 82.233 469 9.373 91.606 420 8.394 100.000 Total % of Variance 2.892 Cumulative % 57.832 57.832 Extraction Method: Principal Component Analysis Phân tích tương quan hồi quy Phân tích tương quan 5.1 Correlations BI BI Pearson Correlation PB PB SQ LOY ATT BV Pearson Correlation LOY ATT BV 450** 424** 306** 374** 366** 000 000 000 000 000 861 861 861 861 861 861 450** 607** 437** 430** 520** 000 000 000 000 Sig (2-tailed) N SQ Sig (2-tailed) 000 N 861 861 861 861 861 861 424** 607** 633** 532** 655** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 861 861 861 861 861 861 306** 437** 633** 565** 677** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 861 861 861 861 861 861 374** 430** 532** 565** 598** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 861 861 861 861 861 861 366** 520** 655** 677** 598** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 861 861 861 861 861 Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .000 861 5.2 Phân tích hồi quy tuyến tính Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed Method ATT, BI, PB, LOY, SQb Enter a Dependent Variable: BV b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square 768a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 590 588 Durbin-Watson 39294 1.782 a Predictors: (Constant), ATT, BI, PB, LOY, SQ b Dependent Variable: BV ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 190.107 38.021 Residual 132.014 855 154 Total 322.121 860 F Sig .000b 246.248 a Dependent Variable: BV b Predictors: (Constant), ATT, BI, PB, LOY, SQ Coefficientsa Unstandardized Coefficients Standardized 95.0% Coefficients Confidence Model t Sig Std B Error (Constant) 322 100 BI 020 020 PB 120 SQ Beta Collinearity Correlations Statistics Interval for B Lower Upper Bound Bound Zero Toler -order Partial Part ance VIF 3.217 001 126 519 025 970 332 -.020 059 366 033 021 742 1.348 029 120 4.175 000 064 176 520 141 091 578 1.730 241 033 239 7.242 000 176 306 655 240 159 440 2.270 LOY 305 027 344 11.398 000 252 357 677 363 250 526 1.901 ATT 219 029 216 163 275 598 253 168 603 1.658 a Dependent Variable: BV 7.658 000 Collinearity Diagnosticsa Eigenvalu Condition Index Variance Proportions Model Dimension e (Constant) BI PB SQ LOY ATT 1 5.916 1.000 00 00 00 00 00 00 030 14.140 00 69 00 01 17 03 018 17.963 38 27 14 00 27 02 015 19.603 11 00 18 11 06 60 012 21.959 51 03 24 03 26 35 009 26.035 01 00 44 85 24 00 a Dependent Variable: BV Casewise Diagnosticsa Case Number Std Residual BV Predicted Value Residual 24 3.910 4.33 2.7969 1.53648 35 4.563 4.33 2.5403 1.79306 42 4.245 4.33 2.6654 1.66798 43 4.563 4.33 2.5403 1.79306 205 -3.348 1.83 3.1489 -1.31561 311 -3.716 1.67 3.1270 -1.46033 598 -4.786 1.67 3.5474 -1.88073 609 3.881 4.17 2.6415 1.52517 616 -3.055 2.00 3.2003 -1.20031 617 4.267 4.33 2.6567 1.67661 638 -4.655 1.67 3.4958 -1.82909 755 3.690 3.67 2.2168 1.44990 a Dependent Variable: BV Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 1.2268 4.8441 3.5664 47016 861 -1.88073 1.79306 00000 39180 861 Std Predicted Value -4.976 2.718 000 1.000 861 Std Residual -4.786 4.563 000 997 861 Residual a Dependent Variable: BV Phân tích ANOVA (đối với giới tính) Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic BVMF df1 df2 Sig Based on Mean 1.972 285 161 Based on Median 2.242 285 135 2.242 282.297 135 2.043 285 154 Based on Mean 494 285 483 Based on Median 381 285 538 381 281.719 538 447 285 505 Based on Mean 6.368 285 012 Based on Median 5.589 285 019 5.589 249.361 019 6.267 285 013 Based on Median and with adjusted df Based on trimmed mean BVVN Based on Median and with adjusted df Based on trimmed mean BVVT Based on Median and with adjusted df Based on trimmed mean ANOVA Sum of Mean Squares BVMF BVVN Between (Combined) Groups Linear Term Square F Sig .002 002 003 954 Unweighted 002 002 003 954 Weighted 002 002 003 954 Within Groups 146.945 285 516 Total 146.947 286 110 110 265 607 Unweighted 110 110 265 607 Weighted 110 110 265 607 Within Groups 118.154 285 415 Total 118.264 286 165 165 362 548 Unweighted 165 165 362 548 Weighted 165 165 362 548 Within Groups 129.880 285 456 Total 130.045 286 Between Groups BVVT df Between Groups (Combined) Linear Term (Combined) Linear Term Phân tích ANOVA (đối với nhân) Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic BVMF df1 df2 Sig Based on Mean 830 285 363 Based on Median 547 285 460 547 284.264 460 Based on trimmed mean 743 285 390 Based on Mean 866 285 353 Based on Median 780 285 378 780 278.504 378 Based on trimmed mean 961 285 328 Based on Mean 017 285 897 Based on Median 024 285 876 024 281.870 876 018 285 894 Based on Median and with adjusted df BVVN Based on Median and with adjusted df BVVT Based on Median and with adjusted df Based on trimmed mean ANOVA Sum of Mean Squares Between (Combined) Groups Linear Term df Square F Sig .039 039 076 784 Unweighted 039 039 076 784 Weighted 039 039 076 784 Within Groups 146.908 285 515 Total 146.947 286 051 051 123 726 Unweighted 051 051 123 726 Weighted 051 051 123 726 Within Groups 118.213 285 415 Total 118.264 286 050 050 109 741 Unweighted 050 050 109 741 Weighted 050 050 109 741 Within Groups 129.995 285 456 Total 130.045 286 BVMF Between (Combined) Groups Linear Term BVVN Between (Combined) Groups Linear Term BVVT Phân tích ANOVA độ tuổi Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic BVMF df1 df2 Sig Based on Mean 625 282 645 Based on Median 483 282 748 483 263.573 748 Based on trimmed mean 550 282 699 Based on Mean 047 282 996 Based on Median 248 282 911 248 268.018 911 Based on trimmed mean 063 282 993 Based on Mean 149 282 963 Based on Median 245 282 913 245 272.469 913 156 282 960 Based on Median and with adjusted df BVVN Based on Median and with adjusted df BVVT Based on Median and with adjusted df Based on trimmed mean ANOVA Sum of Squares Between (Combined) Groups Linear Term Mean df Square F Sig 1.355 339 656 623 Unweighted 267 267 517 473 Weighted 012 012 024 877 Deviation 1.343 448 867 459 Within Groups 145.592 282 516 Total 146.947 286 1.636 409 989 414 Unweighted 227 227 548 460 Weighted 894 894 2.163 143 Deviation 741 247 597 617 Within Groups 116.629 282 414 Total 118.264 286 447 112 243 914 Unweighted 015 015 032 858 Weighted 045 045 097 755 Deviation 402 134 292 831 Within Groups 129.598 282 460 Total 130.045 286 BVMF Between (Combined) Groups Linear Term BVVN Between (Combined) Groups Linear Term BVVT Phân tích ANOVA trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic BVMF df1 df2 Sig Based on Mean 4.314 282 002 Based on Median 3.266 282 012 3.266 230.805 013 Based on trimmed mean 4.020 282 003 Based on Mean 1.648 282 162 898 282 465 898 229.878 466 Based on trimmed mean 1.677 282 155 Based on Mean 4.181 282 003 Based on Median 3.522 282 008 3.522 262.071 008 4.248 282 002 Based on Median and with adjusted df Based on Median BVVN Based on Median and with adjusted df BVVT Based on Median and with adjusted df Based on trimmed mean ANOVA Sum of Squares BVMF Square F Sig 1.188 2.356 054 2.480 2.480 4.918 027 Weighted 939 939 1.863 173 Deviation 3.813 1.271 2.521 058 Within Groups 142.195 282 504 Total 146.947 286 4.045 1.011 2.497 043 Unweighted 086 086 213 644 Weighted 679 679 1.677 196 Deviation 3.365 1.122 2.770 042 Within Groups 114.220 282 405 Total 118.264 286 790 198 431 786 Unweighted 145 145 315 575 Weighted 326 326 711 400 Deviation 464 155 338 798 Within Groups 129.254 282 458 Total 130.045 286 (Combined) Between Groups Between Groups Unweighted (Combined) Linear Term BVVT df 4.753 Between Groups Linear Term BVVN Mean (Combined) Linear Term Phân tích ANOVA thu nhập Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Based on Mean df2 Sig .897 283 443 1.285 283 280 1.285 223.333 280 1.132 283 337 537 283 657 1.046 283 373 1.046 263.821 373 539 283 656 Based on Mean 2.213 283 087 Based on Median 2.171 283 092 2.171 263.047 092 2.162 283 093 Based on Median BVMF df1 Based on Median and with adjusted df Based on trimmed mean Based on Mean Based on Median BVVN Based on Median and with adjusted df Based on trimmed mean BVVT Based on Median and with adjusted df Based on trimmed mean ANOVA Sum of Squares Between Groups (Combined) Mean df Square F Sig 8.417 2.806 5.732 001 1.637 1.637 3.345 068 Weighted 010 010 020 887 Deviation 8.407 4.204 8.588 000 Within Groups 138.530 283 490 Total 146.947 286 829 276 666 574 Unweighted 818 818 1.972 161 Weighted 750 750 1.807 180 Deviation 079 039 095 909 Within Groups 117.435 283 415 Total 118.264 286 2.197 732 1.621 185 Unweighted 412 412 913 340 Weighted 121 121 268 605 Deviation 2.076 1.038 2.297 102 Within Groups 127.848 283 452 Total 130.045 286 Linear Term BVMF Between Groups (Combined) Linear Term BVVN Between Groups (Combined) Linear Term BVVT Unweighted ... thành giá trị thương hiệu; - Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu; - Đánh giá so sánh giá trị thương hiệu MobiFone với thương hiệu cạnh tranh khác địa bàn tỉnh Khánh Hòa; ... thành thương hiệu Nghiên cứu tập trung vào việc đánh giá so sánh giá trị 16 thương hiệu MobiFone với thương hiệu cạnh tranh khác địa bàn tỉnh Khánh Hòa Trang dựa vào mơ hình đo lường giá trị thương. .. học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn Nghiên cứu so sánh giá trị thương hiệu MobiFone với thương hiệu cạnh tranh khác địa bàn tỉnh Khánh Hòa với số liệu kết nghiên cứu nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu so sánh giá trị thương hiệu mobifone với các thương hiệu cạnh tranh khác trên địa bàn tỉnh khánh hòa , Nghiên cứu so sánh giá trị thương hiệu mobifone với các thương hiệu cạnh tranh khác trên địa bàn tỉnh khánh hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay