Nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà khách tỉnh ủy lâm

124 2 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 22:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HUỲNH PHẠM Ý THIÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HUỲNH PHẠM Ý THIÊN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 1364/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 886/QĐ-ĐHNT ngày 10/8/2018 Ngày bảo vệ: 29/8/2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ THỊ THANH VINH Chủ tịch Hội Đồng: TS TRẦN ĐÌNH CHẤT Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng” cơng trình nghiên cứu thân chưa công bố phương tiện thông tin Mọi giúp đỡ để hoàn thành đề tài nghiên cứu cảm ơn đầy đủ, thông tin trích dẫn đề tài nghiên cứu rõ nguồn gốc Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Huỳnh Phạm Ý Thiên iii LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành đề tài Luận văn này, nhận hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện từ nhiều quan, tổ chức cá nhân Luận văn hoàn thành dựa tham khảo, học tập kinh nghiệm từ kết qủa nghiên cứu liên quan, tạp chí chuyên ngành nhiều tác giả trường Đại học, tổ chức nghiên cứu, tổ chức trị … Đặc biệt hợp tác du khách giúp đỡ phòng quan trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng trình thu thập liệu nghiên cứu; đồng thời giúp đỡ, tạo điều kiện vật chất tinh thần từ phía gia đình, bạn bè đồng nghiệp nơi công tác Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cô PGS.TS Đỗ Thị Thanh Vinh - người hướng dẫn khoa học trực tiếp dành nhiều thời gian, công sức hướng dẫn tơi q trình thực nghiên cứu hồn thành Luận văn Tơi xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu, Khoa kinh tế, Khoa đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Nha Trang, tồn thể thầy giáo tận tình truyền đạt kiến thức quý báu, giúp đỡ trình học tập nghiên cứu Nhân đây, xin chân thành cám ơn tất người gúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cám ơn tất tác giả cơng trình mà tham khảo; cám ơn cộng tác từ phía du khách giúp đỡ tất người Tuy có nhiều cố gắng, Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tơi kính mong Q thầy cơ, chun gia, người quan tâm đến đề tài, đồng nghiệp, gia đình bạn bè tiếp tục có ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài hồn thiện Một lần xin chân thành cám ơn Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Huỳnh Phạm Ý Thiên iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv MỤC LỤC .v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ xi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xii CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Lý thuyết lực cạnh tranh .1 1.1.1 Lý thuyết cạnh tranh 1.1.2 Lý thuyết lực cạnh tranh 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.2.1 Môi trường vĩ mô 1.2.2 Môi trường ngành 1.2.3 Môi trường nội doanh nghiệp/tổ chức: 1.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.3.1 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp .7 1.3.2 Các công cụ sử dụng đánh giá lực cạnh tranh 10 1.4 Khái quát kinh doanh khách sạn 10 1.4.1 Khái niệm kinh doanh khách sạn .10 1.4.2 Đặc điểm kinh doanh khách sạn 10 1.4.3 Sản phẩm kinh doanh khách sạn 11 1.4.4 Khách hàng khách sạn 12 1.4.5 Thực trạng cạnh tranh ngành khách sạn Việt Nam .12 1.5 Một số kinh nghiệm nước việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp khách sạn 13 v 1.5.1 Kinh nghiệm nước 13 1.5.2 Kinh nghiệm nước .16 1.5.3 Bài học rút 19 Tóm tắt chương 19 CHƯƠNG 2: 20THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG .20 2.1 Giới thiệu Nhà khách 20 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Nhà khách 20 2.1.3 Hệ thống sở vật chất Nhà khách 23 2.1.4 Hệ thống sản phẩm dịch vụ Nhà khách: 24 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh Nhà khách (bao gồm 03 khu vực) 26 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Nhà khách 28 2.2.1 Môi trường vĩ mô 28 2.2.2 Môi trường vi mô .32 2.2.3 Môi trường nội 37 2.3 Phân tích tiêu đánh giá lực cạnh tranh Nhà khách 45 2.3.1 Thị phần .45 2.3.2 Tốc độ tăng trưởng thị phần 48 2.3.3 Giá sản phẩm dịch vụ 48 2.3.4 Chất lượng sản phẩm dịch vụ 51 2.3.5 Độ đa dạng sản phẩm dịch vụ .52 2.3.6 Chất lượng dịch vụ khách hàng 53 2.3.7 Năng lực tài 55 2.3.8 Hình ảnh thương hiệu 57 2.3.9 Khả nắm bắt thông tin thị trường 57 2.3.10 Trình độ lao động 58 2.4 Phân tích lực cạnh tranh Nhà khách cơng cụ Ma trận hình ảnh cạnh tranh .60 vi 2.4.1 Phân tích trọng số yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Nhà khách 61 2.4.2 Phân tích tiêu lực cạnh tranh 03 Nhà khách 62 2.4.3 Phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh 65 2.5 Những điểm mạnh hạn chế Nhà khách tỉnh ủy Lâm đồng 66 2.5.1 Điểm mạnh 66 2.5.2 Điểm yếu 69 Tóm tắt chương 72 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG 73 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 73 3.1.1 Xu hướng phát triển du lịch Việt Nam thời gian tới 73 3.1.2 Tình hình phát triển du lịch Tp Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng .74 3.1.3 Phương hướng kinh doanh Nhà khách tháng cuối năm 2018 77 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHÀ KHÁCH TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG .77 3.2.1 Tăng cường chất lượng sản phẩm .77 3.2.2 Giải pháp cho chiến lược giả 80 3.2.3 Tăng cường kênh phân phối 82 3.2.4 Xúc tiến quảng cáo .83 3.2.5 Nâng cao trình độ người lao động 84 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 86 3.3.1 Đối với Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng .86 3.3.2 Đối với Tp Đà Lạt 87 3.3.3 Đối với Tỉnh Lâm Đồng 88 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CSLTDL Cơ sở lưu trú du lịch GDP Tổng sản phẩm quốc nội (Gross domestic product) GRDP Tổng sản phẩm tỉnh (Gross Regional Domestic Product) KH Khách hàng Nhà khách Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng Nhà khách CĐ LĐ Nhà khách Cơng đồn Lâm Đồng Nhà khách Cơng đồn Nhà khách Cơng đồn Lâm Đồng Nhà khách LĐLĐ ĐL Nhà khách Liên đoàn Lao động Đà Lạt Nhà khách Liên đoàn Nhà khách Liên đoàn Lao động Đà Lạt Nhà khách Tỉnh ủy Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng Nhà khách TULĐ Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (Organization for Economic Co-operation and Development) Tp Thành phố UBND Ủy ban Nhân dân VCSH Vốn chủ sở hữu VPTU Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Báo cáo kết kinh doanh Nhà khách Tỉnh ủy (2015-2017) 26 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động Nhà khách Tỉnh ủy theo tổ giai đoạn từ 2015 - 2017 38 Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn Nhà khách Tỉnh ủy giai đoạn 2015 – 2017 40 Bảng 2.4: Kết kinh doanh khách sạn Đà Lạt giai đoạn 2015-2017 .46 Bảng 2.5: Thị phần ba Nhà khách Đà Lạt, giai đoạn 2015 – 2017 46 Bảng 2.6: Thị phần tương đối Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng so với đối thủ cạnh tranh, giai đoạn 2015 – 2017 .47 Bảng 2.7: Tốc độ tăng trưởng doanh thu Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng, giai đoạn 2015 – 2017 48 Bảng 2.8: Giá phòng Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng từ năm 2015 đến 2017 49 Bảng 2.9: Kết tổng hợp ý kiến đánh giá khách hàng giá sản phẩm dịch vụ Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng 50 Bảng 2.10: Kết tổng hợp ý kiến đánh giá khách hàng giá dịch vụ so sánh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng với sở lưu trú khác địa bàn Tp Đà Lạt 50 Bảng 2.11: Kết tổng hợp ý kiến đánh giá khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng 51 Bảng 2.12: Kết tổng hợp ý kiến đánh giá khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ (so sánh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng với sở lưu trú khác 52 Bảng 2.13: Kết tổng hợp ý kiến đánh giá khách hàng độ đa dạng sản phẩm Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng 53 Bảng 2.14: Kết tổng hợp ý kiến đánh giá khách hàng độ đa dạng sản phẩm dịch vụ so sánh Nhà khách với sở lưu trú khác địa bàn Tp Đà Lạt .53 Bảng 2.15: Kết tổng hợp ý kiến đánh giá khách hàng chất lượng dịch vụ Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng 54 Bảng 2.16: Kết tổng hợp ý kiến đánh giá khách hàng chất lượng dịch vụ khách hàng so sánh Nhà khách với sở lưu trú khác Đà Lạt 55 Bảng 2.17: Cấu trúc nguồn vốn Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng giai đoạn 2015 – 2017 55 Bảng 2.18: Các tiêu khả toán Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng giai đoạn 2015 – 2017 56 ix Bảng 2.19: Các số khả sinh lời Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng giai đoạn 2015 – 2017 56 Bảng 2.20 : Cơ cấu lao động Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng năm 2017 59 Bảng 2.21: Trọng số yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh 61 Bảng 2.22: Tổng quan tiêu Nhà khách TU LĐ 62 Bảng 2.23: Tổng quan tiêu Nhà khách CĐ LĐ 62 Bảng 2.24: Tổng quan tiêu Nhà khách Tổng LĐ ĐL 63 Bảng 2.25: Ma trận hình ảnh cạnh tranh 03 Nhà khách Tp Đà Lạt 65 x DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng việt: Trần Tiến Dũng (2006) Phát triển du lịch bền vững Phong Nha - Kẻ Bàng Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Dự (2010), Hoạt động kinh doanh lưu trú khách sạn Đồ Sơn – Hải Phòng, ĐH Khoa học – Xã hội & Nhân văn Trần Minh Đạo (2011), Giáo trình Marketing Căn Bản, NXB Giáo Dục Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Việt Hùng (2014), Nâng cao lực cạnh tranh cùa Khách sạn Hữu Nghị Tp Vinh tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sỹ Trường đại học Nha Trang Philip Kotler (2001), Quản trị Marketing, NXB Thống kê, Hà Nội Đồng chủ biên Ts Nguyễn Văn Mạnh ThS Hoàng Thị Lan Hương (2008), Giới Thiệu Tổng Quan Về Kinh Doanh Khách Sạn, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Ts Nguyễn Văn Mạnh ThS Hoàng Thị Lan Hương (2008), Giới Thiệu Tổng Quan Về Kinh Doanh Khách Sạn, Quản Trị Kinh Doanh Khách Sạn, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội Nguyễn Quốc Nghi Mai Văn Nam (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Cần Thơ, ĐH Cần Thơ Nguyễn Quốc Nghi Phan Văn Phùng (2011), Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng hệ thống khách sạn thành phố Cần Thơ, ĐH Cần Thơ 10 Porter, M (2008) Lợi cạnh tranh Hồ Chí Minh: NXB Trẻ 11 Porter, M (2010) Chiến lược cạnh tranh Hồ Chí Minh: NXB Trẻ 12 Nguyễn Nhật Quỳnh (2011) Phân tích khả cạnh tranh Khách sạn Phương Nam Nha Trang Luận văn cao học, Trường Đại học Nha Trang 13 P Samuelson (2000), Kinh tế học, NXB Giáo Dục, Hà Nội 14 Tuấn Sơn (2006), Sức mạnh cạnh tranh, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội 15 Bùi Nhật Tân (2010), Một số biện pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận Tải Tốc Hành Mai Linh Khánh Hòa, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Nha Trang, Nha Trang 16 Bùi Thị Thanh, Nguyễn Xuân Hiệp (2012), Nâng cao lợi cạnh tranh doanh nghiệp – Nghiên cứu trường hợp siêu thị TP Hồ Chí Minh, NXB Lao Động, Hà Nội 92 17 Hoàng Thị Phương Thanh (2013), Nâng cao lực cạnh tranh khách sạn Hòn Ngư, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa 18 Hoàng Thị Phương Thanh (2013) Nâng cao lực cạnh tranh khách sạn Hòn Ngư, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An Luận văn cao học, Trường đại học Nha Trang 19 Ngơ Kim Thanh (2011), Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 20 Ngơ Kim Thanh (2011) Giáo trình Quản trị chiến lược Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 21 Vũ Hồng Trang (2015), Nâng cao lực cạnh tranh Khách sạn YASAKA Sài Gòn Nha Trang, Luận văn cao học Trường Đại học Nha Trang 22 Bùi Anh Tuấn (2014), Nâng cao lực cạnh tranh cùa Khách sạn Novotel Nha Trang, Luận văn thạc sỹ Trường đại học Nha Trang B Tài liệu Tiếng Anh: Amy K Smith Ruth N Bolton.(2010) The Effect of Customers’ Emotional Responses to Service Failures on Their Recovery Effort Evaluations and Satisfaction Judgments Afshan Naseem, Sadia Ejaz and Prof Khusro P Malik GPHR (2011), Improvement of Hotel Service Quality: An Empirical Research in Pakistan, Department of Engineering Management, Centre for Advanced Studies in Engineering, Islamabad, Pakistan Afshan Naseem, Sadia Ejaz Prof Khusro P Malik GPHR, Improvement of Hotel Service Quality: An Empirical Research in Pakistan Peter O’Connor, Ph.D (Corresponding author) Jamie Murphy, Ph.DA, “Review of Research on Information Technology in the Hospitality Industry” Wendy Lim (2010), The Effects of social media networks in the hospitality industry,University of Nevada, Las Vegas 93 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CHUYÊN GIA Xin chào anh/chị, tên Huỳnh Phạm Ý Thiên, học viên lớp cao học 58CH ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Nha Trang Hiện nay, giai đoạn làm luận văn tốt nghiệp thực đề tài mang tên “Nâng cao lực cạnh tranh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng” Đề tài đóng góp phần nhỏ vào việc xác định lực cạnh tranh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng Vì kính mong anh/chị giúp đỡ cách cho nhận xét vào bảng Xin chân thành cám ơn! PHẦN NỘI DUNG Bảng 1: Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố mơi trường bên ngồi ảnh hưởng đến Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng Để đánh giá anh/chị đánh dấu X vào ô thể quan điểm theo ngun tắc sau: Khơng quan trọng Ít quan trọng Các yếu tố môi trường bên STT ngồi ảnh hưởng đến Nhà khách Tỉnh ủy Chính sách Tỉnh ủy Vị trí địa lý Mơi trường trị - pháp luật ổn định Sự phát triển công nghệ Nhu cầu việc du lịch khách hàng Sự cạnh tranh từ đối thủ thị trường Xu hướng trọng dịch vụ xanh khách hàng Lãi suất cho vay kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế 10 Các lễ hội, kiện tổ chức theo định kỳ không theo định kỳ địa bàn Tp.Đà Lạt Không ảnh hưởng Quan trọng Rất quan trọng Mức độ quan trọng Bảng 2: Đánh giá phản ứng Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng với yếu tố mơi trường bên ngồi Để đánh giá anh/chị đánh dấu X vào ô thể quan điểm theo nguyên tắc sau: Phản ứng mức trung bình STT Phản ứng mức trung bình Phản ứng mức trung bình Khơng có phản ứng Các yếu tố mơi trường bên ngồi ảnh hưởng đến Nhà khách Tỉnh ủy Chính sách Tỉnh ủy Vị trí địa lý Mơi trường trị - pháp luật ổn định Sự phát triển công nghệ Nhu cầu việc du lịch khách hàng Sự cạnh tranh từ đối thủ thị trường Xu hướng trọng dịch vụ xanh khách hàng Lãi suất cho vay kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế 10 Các lễ hội, kiện tổ chức theo định kỳ không theo định kỳ địa bàn Tp.Đà Lạt Phản ứng tốt Mức độ phản ứng  Một số thông tin cá nhân: Họ tên: Đơn vị công tác: Chức vụ: Số năm hoạt động lĩnh vực kinh doanh Khách sạn: Xin chân thành cám ơn! PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CHUYÊN GIA Xin chào anh/chị, tên Huỳnh Phạm Ý Thiên, học viên lớp cao học 58CH ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Nha Trang Hiện nay, giai đoạn làm luận văn tốt nghiệp thực đề tài mang tên “Nâng cao lực cạnh tranh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng” Đề tài đóng góp phần nhỏ vào việc xác định lực cạnh tranh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng Vì kính mong anh/chị giúp đỡ cách cho nhận xét vào bảng Xin chân thành cám ơn! PHẦN NỘI DUNG Bảng 1: Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố môi trường nội ảnh hưởng đến Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng Để đánh giá anh/chị đánh dấu X vào ô thể quan điểm theo ngun tắc sau: Khơng trọng STT quan Ít quan Khơng trọng hưởng Các yếu tố môi trường nội ảnh hưởng đến Nhà khách Tỉnh ủy Hoạt động quảng cáo, tiếp thị Chất lượng sản phẩm (trang thiết bị đại; môi trường sẽ, lành ) Chất lượng đội ngũ nhân viên (thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ khách hàng/đồng nghiệp) ảnh Quan trọng Rất trọng quan Mức độ quan trọng Cơ cấu tổ chức máy Tình hình tài Thương hiệu Nhà khách Tỉnh ủy Dịch vụ chăm sóc khách hàng (trước, sau khách hàng sử dụng dịch vụ Nhà khách) Khả cạnh tranh giá Văn hóa quan Nhà khách 10 Vị trí địa lý Nhà khách Bảng 2: Đánh giá mặt mạnh mặt yếu Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng yếu tố môi trường nội Để đánh giá anh/chị đánh dấu X vào ô thể quan điểm theo nguyên tắc sau: Mặt yếu Mặt yếu Bình thường Mặt mạnh Mặt mạnh STT Các yếu tố môi trường nội ảnh hưởng đến Nhà khách Tỉnh ủy Hoạt động quảng cáo, tiếp thị Chất lượng sản phẩm (trang thiết bị đại; môi trường sẽ, lành ) Chất lượng đội ngũ nhân viên (thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ khách hàng/đồng nghiệp) Cơ cấu tổ chức máy Tình hình tài Thương hiệu Nhà khách Tỉnh ủy Đánh giá Dịch vụ chăm sóc khách hàng (trước, sau khách hàng sử dụng dịch vụ Nhà khách) Khả cạnh tranh giá Văn hóa quan Nhà khách 10 Vị trí địa lý Nhà khách  Một số thông tin cá nhân: Họ tên: Đơn vị công tác: Chức vụ: Số năm hoạt động lĩnh vực kinh doanh Khách sạn: Xin chân thành cám ơn! PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CHUYÊN GIA Xin chào anh/chị, tên Huỳnh Phạm Ý Thiên, học viên lớp cao học 58CH ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Nha Trang Hiện nay, giai đoạn làm luận văn tốt nghiệp thực đề tài mang tên “Nâng cao lực cạnh tranh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng” Đề tài đóng góp phần nhỏ vào việc xác định lực cạnh tranh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng Vì kính mong anh/chị giúp đỡ cách cho nhận xét vào bảng Xin chân thành cám ơn! PHẦN NỘI DUNG Bảng 1: Đánh giá mức độ quan trọng tiêu định đến lực cạnh tranh Để đánh giá anh/chị đánh dấu X vào ô thể quan điểm theo ngun tắc sau: Khơng trọng STT quan Ít quan Khơng trọng hưởng Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh Thị phần Tốc độ tăng trưởng thị phần Giá sản phẩm, dịch vụ Chất lượng sản phẩm, dịch vụ Độ đa dạng sản phẩm, dịch vụ ảnh Quan trọng Rất trọng quan Mức độ quan trọng Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng Năng lực tài Thương hiệu Nhà khách Khả nắm bắt thơng tin 10 Trình độ lao động Bảng 2: Nhận xét mức độ mạnh, yếu tiêu đánh giá lực cạnh tranh 03 Nhà khách Để đánh giá anh/chị đánh dấu X vào thể quan điểm theo nguyên tắc sau: STT Yếu Trung bình Trên trung bình Mạnh Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh Thị phần Tốc độ tăng trưởng thị phần Giá sản phẩm, dịch vụ Chất lượng sản phẩm, dịch vụ Độ đa dạng sản phẩm, dịch vụ Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng Năng lực tài Thương hiệu Nhà khách Khả nắm bắt thơng tin 10 Trình độ lao động Các tiêu Nhà khách Tỉnh ủy STT Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh Chỉ tiêu Nhà khách Cơng đồn Lâm Đồng 1 Thị phần Tốc độ tăng trưởng thị phần Giá sản phẩm, dịch vụ Chất lượng sản phẩm, dịch vụ Độ đa dạng sản phẩm, dịch vụ Chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng Năng lực tài Thương hiệu Nhà khách Khả nắm bắt thơng tin 10 Trình độ lao động STT Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh Thị phần Tốc độ tăng trưởng thị phần Giá sản phẩm, dịch vụ Chất lượng sản phẩm, dịch vụ Độ đa dạng sản phẩm, dịch vụ Chất lượng dịch vụ chăm sóc KH Năng lực tài Thương hiệu Nhà khách Khả nắm bắt thơng tin 10 Trình độ lao động Các tiêu Nhà khách Tổng Liên đoàn Đà Lạt 1 2  Một số thông tin cá nhân: Họ tên: Đơn vị công tác: Chức vụ: Số năm hoạt động lĩnh vực kinh doanh Khách sạn: Xin chân thành cám ơn! PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA KHÁCH HÀNG Xin chào anh/chị, tên Huỳnh Phạm Ý Thiên, học viên lớp cao học 58CH ngành Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Nha Trang Hiện nay, giai đoạn làm luận văn tốt nghiệp thực đề tài mang tên “Nâng cao lực cạnh tranh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng” Khách hàng yếu tố quan trọng thành công sản phẩm/dịch vụ; nên ý kiến đóng góp anh/chị góp phần khơng nhỏ vào việc đánh giá lực cạnh tranh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng Vì mong anh/chị giúp đỡ tơi hồn thành tốt đề tài Xin chân thành cám ơn! PHẦN NỘI DUNG Để đóng góp ý kiến, anh/chị vui lòng đánh dấu X vào thể quan điểm Xin vui lòng cho biết anh/chị sử dụng dịch vụ Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng chưa (Nếu chưa sử dụng anh/chị không cần phải trả lời câu hỏi sau Xin chân thành cám ơn):  Đã sử dụng  Chưa sử dụng Nơi anh/chị thường xuyên chọn để sử dụng dịch vụ phòng ngủ đặt chân đến Tp Đà Lạt:  Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng  Nhà khách Cơng đồn Lâm Đồng  Nhà khách Tổng Liên đoàn Đà Lạt  Khác (Xin ghi rõ tên):…………………… Lý để anh/chị lựa chọn nơi để sử dụng dịch vụ phòng nghỉ: (Có thể chọn nhiều mục)  Cơ sở vật chất, trang thiết bị đại  Nhân viên nhiệt tình, chu đáo  Chất lượng dịch vụ tốt  Có chương trình khuyến hấp dẫn  Vị trí địa lý thuận tiện, gần trung tâm  Giá phù hợp  Thương hiệu tạo nên tin tưởng  Khác (nếu có xin ghi rõ ý kiến):………… Trong thời gian tới anh/chị có ý định quay lại Nhà khách Tỉnh ủy để tiếp tục sử dụng dịch vụ Nhà khách Tỉnh ủy khơng:  Có  Khơng  Chưa biết Anh/chị có thường xun đến Đà Lạt hay không:  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Ít Anh/chị đến Đà Lạt để (Có thể chọn nhiều mục):  Du lịch  Khác  Học tập (nếu có  Dự hội nghị xin ghi rõ ý kiến): ………………………………………………………… Dưới vấn đề liên quan Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng, anh/chị vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu X vào thích hợp nhất: Lựa chọn STT Những vấn đề liên quan I Giá Giá dịch vụ phù hợp Giá niêm yết rõ ràng II Chất lượng độ đa dạng dịch vụ Sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt Các loại hình dịch vụ đa dạng Thường xuyên có dịch vụ Vị trí địa lý thuận lợi cho việc di chuyển, gần trung tâm Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, chu đáo Khơng gian rộng rãi, thống mát, nhiều xanh Cách trang trí phòng gọn gàng, đẹp mắt, mang tính thẩm mỹ An ninh đảm bảo, công tác bảo vệ tư trang khách hàng thực tốt Có bãi đậu đỗ xe an toàn, rộng rãi III Ưu đãi cho khách hàng 1Khơng Đồng ý - Bình thường - Đồng ý Thường xun có chương trình khuyến đồn đơng người Đối với khách hàng khách hàng thân thiết nhận nhiều ưu đãi Xin anh/chị vui lòng đánh dấu X vào thể ý kiến mình: STT Lựa chọn Nhà khách Nơi Tỉnh ủy khác Nội dung Anh/chị thường sử dụng dịch vụ phòng nghỉ đâu ? Giá phòng nghỉ đâu tốt ? Anh/chị hài lòng với chất lượng sản phẩm đâu ? Dịch vụ đâu đa dạng phong phú ? Ở đâu có chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn ? PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN  Xin vui lòng cho biết anh/chị nằm nhóm tuổi sau đây:  < 20 tuổi  Từ 20 – 40 tuổi  Từ 41 – 60 tuổi  > 61 tuổi  Từ – triệu  Từ - 10 triệu  > 10 triệu  Công nhân viên  Nghề tự  Tự kinh doanh Giới tính:  Nữ  Nam Thu nhập trung bình hàng tháng:  < triệu Nghề nghiệp:  Học sinh  Khác (nếu có vui lòng ghi rõ): …………………………………………………… Tình trạng nhân:  Độc thân  Đã lập gia đình  Khác  Cấp trở xuống  Đã qua cấp  Trung cấp  Đại học  Sau đại học Trình độ học vấn:  Cao đẳng Các kiến nghị anh/chị Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn anh/chị dành khoảng thời gian q báu để hồn thành bảng câu hỏi Mong thời gian tới Nhà khách phục vụ anh/chị Kính chúc anh/chị sức khỏe dồi đạt nhiều thành công công việc sống  ... ủy Lâm Đồng ? (2) Năng lực cạnh tranh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng so với Nhà khách khác địa bàn tỉnh Lâm Đồng ? (3) Những giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng ? Đối tượng... kinh doanh đánh giá lực cạnh tranh xiii Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng (2) Xác định lợi cạnh tranh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng so sánh lực cạnh tranh Nhà khách với số đối thủ cạnh tranh địa bàn Tìm... hưởng đến lực cạnh tranh Nhà khách (3) Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng Các câu hỏi nghiên cứu (1) Những nhân tố lợi cạnh tranh Nhà khách Tỉnh ủy Lâm Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà khách tỉnh ủy lâm , Nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà khách tỉnh ủy lâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay