Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam, chi nhánh phú yên

119 2 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 22:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ ĐĂNG PHƯƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ ĐĂNG PHƯƠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH PHÚ YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 8310105 Quyết định giao đề tài: 410/QĐ-ĐHNT ngày 28/4/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 913/QĐ-ĐHNT ngày 20/8/2018 Ngày bảo vệ: 12/9/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS VÕ VĂN CẦN Chủ tịch Hội Đồng: TS TRẦN ĐÌNH CHẤT Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HÒA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn thạc sĩ “Phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Yên”, chuyên ngành quản trị kinh doanh, cơng trình riêng tơi Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn liệu khác nhau, thơng tin sẵn trích rõ nguồn gốc Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Đăng Phương iii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, trường Đại học Nha Trang tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức bổ ích làm sở để thực luận văn Cảm ơn lãnh đạo, cán nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Phú Yên, tổ chức, cá nhân giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, xin chân thành cám ơn TS Võ Văn Cẩn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ thời gian thực luận văn Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Đăng Phương iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN .xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát Thẻ Ngân hàng 1.1.1 Khái niệm thẻ ngân hàng .7 1.1.2 Phân loại thẻ ngân hàng .8 1.2 Dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái niệm dịch vụ thẻ 11 1.2.2 Các chủ thể tham gia dịch vụ thẻ NHTM .11 1.2.3 Lợi ích chủ thể tham gia dịch vụ thẻ ngân hàng 13 1.3 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18 1.3.1 Khái niệm phát triển dịch vụ thẻ 18 1.3.2 Nội dung hoạt động phát triển dịch vụ thẻ 18 1.3.3 Các tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ thẻ 20 1.4 Những kinh nghiệm phát triển thẻ ngân hàng thương mại việt nam 24 1.4.1 Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thăng Long 24 1.4.2 Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Nghệ An .25 Tóm tắt chương 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN .29 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên .29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên 29 v 2.1.2 cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên .30 2.1.3 Khái quát tình hình kinh doanh Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2013 – 2017 .30 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ Thẻ Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Phú Yên giai đoạn 2013 – 2017 .33 2.2.1 Thực trạng phát hành loại sản phẩm thẻ dịch vụ toán qua thẻ Vietin Bank Chi Nhánh Phú Yên 33 2.2.2 Đánh giá sách giá phí dịch vụ thẻ 40 2.2.3 Đánh giá sách phân phối thẻ 41 2.2.4 Đánh giá sách xúc tiến phát triển thẻ .42 2.2.5 Đánh giá sách người thực cung cấp dịch vụ thẻ 43 2.2.6 Đánh giá sở vật chất phục vụ khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ 44 2.3 Đánh giá kết phát triển thẻ Vietinbank Phú Yên 45 2.3.1 Số lượng thẻ phát hành 45 2.3.2 Doanh thu dịch vụ thẻ 46 2.3.3 Thị phần dịch vụ thẻ ATM thị trường Phú Yên 48 2.3.4 Biến động số dư tiền gửi tài khoản thẻ khách hàng 49 2.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI VIETINBANK PHÚ YÊN 49 2.4.1 Nhóm nhân tố vĩ mơ 49 2.4.2 Nhóm nhân tố khách hàng 53 2.4.3 Nhân tố ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ 53 2.4.3.1 Trình độ đội ngũ cán làm công tác thẻ 53 2.5 KHẢO SÁT SỰ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ TẠI VIETINBANK PHÚ YÊN 54 2.5.1 Phương pháp thực đánh giá cảm nhận khách hàng .54 2.5.2 Thống kê kết nghiên cứu 54 2.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN 59 2.6.1 Những mặt đạt 59 2.6.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 61 2.6.3 Nguyên nhân tồn 63 Tóm tắt chương 65 vi CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ YÊN .66 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ Thẻ Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Phú Yên thời gian đến 66 3.1.1 Triển vọng phát triển thị trường thẻ Vietinbank Phú Yên thời gian tới66 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ thẻ Vietinbank Phú Yên 66 3.2 Một số giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên 67 3.2.1 Nhóm giải pháp chung phát triển dịch vụ thẻ .67 3.2.2 Các giải pháp riêng phát triển dịch vụ thẻ Vietinbank Phú Yên 77 3.3 Một số kiến nghị .81 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ .81 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 83 3.3.3 Kiến nghị với Hiệp hội thẻ ngân hàng Việt Nam 86 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBNV : Cán nhân viên CBTD : Cán tín dụng CN : Chi nhánh CSCNT : sở chấp nhận thẻ ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ NHNN : Ngân hàng nhà nước TCTQT : Tổ chức thẻ quốc tế TDQT : Tín dụng quốc tế TMCP : Thương mại cổ phần TTKDTM : Thanh tốn khơng dùng tiền mặt viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Số lượng thẻ phát hành /1 năm VCTL 25 Bảng 1.2: Số lượng thẻ phát hành /1 năm Sea Bank - Nghệ An 26 Bảng 2.1: Kết kinh doanh Vietinbank Phú Yên 31giai đoạn 2013-2017 .31 Bảng 2.2: Số lượng thẻ phát hành Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2015 – 2017 45 Bảng 2.3: Doanh thu dịch vụ thẻ Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2014- 2017 47 Bảng 2.4: Số lượng thẻ ATM thị trường Phú Yên 2013 - 2017 .48 Bảng 2.5: Số dư tài khoản thẻ Vietinbank Phú Yên giai đoạn 2013 - 2017 49 Bảng 2.6: Đặc điểm khách hàng sử dụng thẻ Vietinbank – Phú Yên .54 Bảng 2.7: Số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm thẻ Vietinbank Phú Yên 55 Bảng 8: Mức độ quan trọng nguồn thông tin định chọn dịch vụ thẻ Vietinbank Phú Yên 57 Bảng 2.9: Tiêu chí để lựa chọn Ngân hàng phát hành thẻ khách hàng 58 Bảng 2.10: Đánh giá khách hàng nhân viên, thương hiệu, 58 phí dịch vụ thẻ Vietinbank Phú Yên 58 ix DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1: Phân loại thẻ ngân hàng thương mại Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức máy quản lý Vietinbank Phú Yên 30 Hình 2.1: Số lượng thẻ ATM Vietinbank Phú Yên 46 Hình 2.2: Thị phần thẻ Vietinbank Phú Yên năm 2017 48 Hình 2.3: Tỷ lệ thẻ Ngân hàng khách hàng sử dụng thường xuyên 56 x C7 Xin anh/chị cho biết đánh giá anh/chị dịch vụ thẻ Vietinbank – Phú n qua tiêu chí (Anh/chị vui lòng khoanh tròn vào câu hỏi mức độ đánh giá theo cảm nhận anh/chị) Hồn Mức độ Yếu tố Khơng 5 5 5 1 2 3 4 5 5 5 đồng ý Đội ngũ nhân viên Chuyên nghiệp, hiểu biết rõ nghiệp vụ Nhiệt tình, thân tiện với khách hàng Hồn tồn Bình Đồng đồng thường ý ý tồn khơng đồng Uy tín, thương hiệu, cơng nghệ Ngân hàng VietinBank ngân hàng uy tín, thương hiệu mạnh Cơng nghệ đại Phí, quy trình thủ tục hồ sơ phát hành thẻ Phí phát hành phí giao dịch thấp ngân hàng khác Quy trình, hồ sơ, thủ tục phát hành thẻ đơn giản Chương trình khuyến mãi, sách chăm sóc khách hàng Chương trình khuyến đa dạng, Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt Thẻ, máy ATM ĐVCN thẻ Thẻ đa dạng, nhiều tiện ích Thẻ máy ATM VietinBank dễ sử dụng Nhiều máy ATM ĐVCNT Vị trí đặt máy ATM hợp lý, hoạt động liên tục 24/24h Hoàn Mức độ tồn Yếu tố Khơng khơng Hồn đồng ý Bình đồng Đồng ý toàn thường đồng ý ý Về cố thẻ Thẻ Vietinbank gặp cố so với Ngân hàng khác 5 5 bạn bè, người thân sử dụng dịch vụ thẻ Sự cố thẻ Vietinbank xử lý nhanh chóng Khách hàng hài lòng với cách xử lý cố ngân hàng Sự hài lòng Nhìn chung, anh/chị hài lòng chất lượng dịch vụ thẻ Vietinbank - Đà Trong thời gian tới anh/chị tiếp tục sử dụng dịch vụ thẻ Vietinbank Anh/chị giới thiệu cho đồng nghiệp, II THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG Họ tên:………………………… ……………………………… Số điện thoại:…………………… Giới tính: Nam Nữ C9 Độ tuổi sau với độ tuổi anh/chị 55 tuổi C10 Anh/chị vui lòng cho biết nghề nghiệp Anh (chị)? Học sinh/ Sinh viên Công nhân/ nhân viên Cơng chức/ viên chức Kdoanh Hưu trí Khác C11 Anh/chị vui lòng cho biết thu nhập hàng háng thân Anh/chị bao nhiêu? < triệu đến triệu >3 đến triệu > triệu XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP CỦA ANH/CHỊ CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG PHỤ LỤC 2: Kết SPSS Gioi tinh Valid nam nu Total Freque Percent ncy Cumulativ Valid Percent e Percent 116 108 51,8 48,2 51,8 48,2 224 100,0 100,0 51,8 100,0 Do tuoi Frequency Percent Valid 24 - 35 Valid Percent Cumulative Percent 55 Nghe nghiep Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 34,8 23,2 34,8 23,2 34,8 58,0 27,2 27,2 85,3 7,1 7,1 92,4 2,2 2,2 94,6 12 5,4 5,4 100,0 224 100,0 100,0 Valid Hoc sinh/Sinh vien Cong78 nhan/Nhan vien Cong chuc/Vien52 chuc Kinh doanh 61 Huu tri 16 Khac Total Thu nhap hang thang Valid 6 trieu Total Freque Percent ncy Valid Percent 54 79 24,1 35,3 24,1 35,3 24,1 59,4 81 36,2 36,2 95,5 10 4,5 4,5 100,0 224 100,0 100,0 Cumulative Percent Anh chi dang su dung the ghi no noi dia cua Vietinbank Frequency Valid Total khong co 14 210 224 Percent Valid Percent Cumulative Percent 6,3 93,8 6,3 93,8 6,3 100,0 100,0 100,0 Anh chi dang su dung the tin dung quoc te cua Vietinbank Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Total khong co 215 224 96,0 4,0 96,0 4,0 100,0 100,0 96,0 100,0 Anh chi dang su dung ca loai the cua Vietinbank Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid co khong 219 97,8 2,2 97,8 2,2 97,8 100,0 Anh chi dang su dung ca loai the cua Vietinbank Frequency khong 219 co Total 224 Percent Valid Cumulative Percent Percent 97,8 97,8 97,8 2,2 2,2 100,0 100,0 100,0 Anh chi da su dung the cua NH Ngoai Thuong Frequency Valid Total khong co 90 134 224 Percent Valid Percent Cumulative Percent 40,2 59,8 40,2 59,8 40,2 100,0 100,0 100,0 Anh chi da su dung the cua NH Cong Thuong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid co 224 100,0 100,0 100,0 Anh chi da su dung the cua NH Dong A Frequenc Percent y Valid co Total khong108 116 224 Cumulative Valid Percent Percent 48,2 51,8 48,2 51,8 100,0 100,0 48,2 100,0 Anh chi da su dung the cua NH Ky Thuong Frequenc y Percent Valid khong co 144 Total 80 224 Cumulative Valid Percent Percent 64,3 64,3 64,3 35,7 35,7 100,0 100,0 100,0 Anh chi da su dung the cua NH Dau Tu Frequency Valid Total khong co 190 34 224 Percent Valid Percent Cumulative Percent 84,8 15,2 84,8 15,2 84,8 100,0 100,0 100,0 Anh chi da su dung the cua NH NN & PTNT Frequ ency Percent Valid Total khong co 116 108 224 Cumulative Valid Percent Percent 51,8 48,2 51,8 48,2 100,0 100,0 51,8 100,0 The cua ngan hang duoc su dung thuong xuyen nhat Frequenc y Percent Valid NH Cong Thuong NH70 64 Ngoai Thuong NH Dong A NH NN & PTNT NH Ky Thuong 53 NH Dau Tu va Phat Trien 15 Total Cumulative Valid Percent Percent 31,3 28,6 31,3 28,6 31,3 59,8 23,7 23,7 83,5 6,7 6,7 90,2 14 6,3 6,3 96,4 3,6 3,6 100,0 224 100,0 100,0 Cumulative Percent Valid 31 13,8 13,8 13,8 khong quan 54 24,1 24,1 37,9 quan 36 16,1 16,1 54,0 kha quan 82 36,6 36,6 90,6 rat quan 21 9,4 9,4 hoan toan khong quan Qua ban be, dong nghiep, nguoi than Total Valid Cumulative Percent 4,5 8,9 4,5 8,9 4,5 13,4 12,9 12,9 26,3 61,2 61,2 87,5 12,5 12,5 100,0 100,0 100,0 224 100,0 Frequenc Percent Valid hoan toan khong quan trong10 khong quan 20 quan 29 kha quan rat quan 137 Total 28 224 100,0 Qua phat thanh, truyen hinh Frequency Percent Valid hoan toan khong quan trong23 49 khong quan quan 47 kha quan 85 rat quan Total 20 224 Valid Cumulative Percent Percent 10,3 21,9 10,3 21,9 10,3 32,1 21,0 21,0 53,1 37,9 37,9 91,1 8,9 8,9 100,0 100,0 100,0 Frequency Percent Valid hoan toan khong quan trong5 khong quan 26 quan 29 kha quan rat quan 125 Total 39 224 Valid Cumulative Percent Percent 2,2 2,2 2,2 11,6 11,6 13,8 12,9 12,9 26,8 55,8 55,8 82,6 17,4 17,4 100,0 100,0 100,0 Bang ron, quang cao Fre Percent que ncy Valid hoan toan khong quan trong8 3,6 khong quan 33 14,7 quan 60 26,8 kha quan 93 41,5 rat quan Total 30 13,4 224 100,0 Valid Percent Cumulative Percent 3,6 14,7 3,6 18,3 26,8 45,1 41,5 86,6 13,4 100,0 100,0 Co quan, doan the Freq Percent uenc y Valid hoan toan khong quan trong4 khong quan 19 quan 40 kha quan 130 rat quan Total 31 Valid Percent Cumulative Percent 1,8 8,5 1,8 8,5 1,8 10,3 17,9 17,9 28,1 58,0 58,0 86,2 13,8 13,8 100,0 224 100,0 100,0 Dich vu, tien ich the Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 9,4 9,4 9,4 37 16,5 16,5 25,9 131 58,5 58,5 84,4 4,0 4,0 88,4 23 10,3 10,3 98,7 Uu tien 1,3 1,3 100,0 Total 224 100,0 100,0 Valid Uu tien 21 Uu tien Uu tien Uu tien Uu tien Thuong hieu, uy tin, thuong hieu NH Frequency Percent Valid Uu tien 138 43 Uu tien Uu tien 12 Uu tien Uu tien 19 Uu tien 224 Total Valid Percent Cumulative Percent 61,6 19,2 61,6 19,2 61,6 80,8 3,1 3,1 83,9 5,4 5,4 89,3 2,2 2,2 91,5 8,5 8,5 100,0 100,0 100,0 Mang luoi ATM, DVCNT nhieu Frequenc Percent y Valid Percent Cumulative Percent 21,4 45,1 21,4 45,1 21,4 66,5 37 16,5 16,5 83,0 28 12,5 12,5 95,5 1,3 1,3 96,9 3,1 3,1 100,0 Valid Uu tien 48 101 Uu tien Uu tien Uu tien Uu tien Uu tien Mang luoi ATM, DVCNT nhieu Frequency Percent Uu tien 48 101 Uu tien 37 Uu tien Uu tien 28 21,4 45,1 21,4 45,1 21,4 66,5 16,5 16,5 83,0 12,5 12,5 95,5 Uu tien Uu tien 1,3 1,3 96,9 3,1 3,1 100,0 Total 100,0 100,0 224 Phi phat hanh, phi giao dich thap Freque Percent ncy Valid Valid Percent Cumulative Percent Uu tien 10 Uu tien 19 Uu tien 106 Uu tien 46 Uu tien 35 Uu tien 224 Total Valid Percent Cumulative Percent 4,5 3,6 4,5 3,6 4,5 8,0 8,5 8,5 16,5 47,3 47,3 63,8 20,5 20,5 84,4 15,6 15,6 100,0 100,0 100,0 100,0 Khuyen mai, cham soc khach hang tot Valid Uu tien Uu tien Uu tien Uu tien Uu tien Uu tien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1,3 1,3 1,3 14 6,3 6,3 7,6 12 5,4 5,4 12,9 39 17,4 17,4 30,4 32 14,3 14,3 44,6 55,4 100,0 124 55,4 Khuyen mai, cham soc khach hang tot Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1,3 1,3 1,3 14 6,3 6,3 7,6 12 5,4 5,4 12,9 39 17,4 17,4 30,4 32 14,3 14,3 44,6 124 55,4 55,4 100,0 224 100,0 100,0 Uu tien Uu tien Uu tien Uu tien Uu tien Uu tien Total Giai quyet su co nhanh chong, hop ly Frequenc Percent y Valid Uu tien Uu tien Uu tien Valid Percent Cumulative Percent 1,8 1,8 1,8 20 8,9 8,9 10,7 18 8,0 8,0 18,8 30 13,4 13,4 32,1 115 51,3 51,3 83,5 37 16,5 16,5 100,0 224 100,0 100,0 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Nhan vien NH chuyen nghiep, hieu biet ro224 nghiep vu 3,13 1,063 0,071 Nhan vien NH nhiet tinh, than thien voi224 khach hang 3,21 1,061 0,071 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t Nhan vien NH chuyen 1,886 nghiep, hieu biet ro nghiep vu Nhan vien NH nhiet tinh, than thien voi2,959 khach hang df Sig tailed) (2- Mean Lower Difference 223 0,061 0,134 0,00 0,27 223 0,003 ,210 0,07 0,35 One-Sample Statistics N Vietinbank la ngan hang co uy tin, thuong224 hieu manh Cong nghe hien dai 224 Mean 3,94 Std Deviation 0,853 Std Error Mean 0,057 3,63 1,003 0,067 Upper One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t df Sig (2-tailed) Mean Lower Differen ce Upper Vietinbank la ngan hang co uy tin, thuong-1,018 hieu manh 223 0,310 0,058 -,17 0,05 Cong nghe hien dai 223 0,000 0,375 -,51 -,24 -5,594 One-Sample Statistics N Phi phat hanh va phi giao dich thap hon cac224 ngan hang khac Quy trinh, ho so, thu tuc phat hanh the don224 gian Mean Std Deviation Std Error Mean 3,04 1,089 0,073 3,08 1,026 0,069 One-Sample Test Test Value = 95% Confidence Interval of the Difference t Phi phat hanh va phi giao dich thap hon cac ngan hang 0,552 khac Quy trinh, ho so, thu tuc phat hanh the don1,173 gian One-Sample Statistics N Chuong trinh khuyen mai da dang 224 Dich vu cham soc khach hang tot 224 df Sig (2-tailed) Mean Lower Differen ce Upper 223 0,581 0,040 0,10 0,18 223 0,242 0,080 0,05 0,22 Mean Std Deviation Std Mean 3,07 0,920 0,061 3,04 0,941 0,063 Error ... phát triển dịch vụ thẻ NHTM Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Phú Yên thời gian đến CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát Thẻ Ngân hàng. .. thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Nghệ An .25 Tóm tắt chương 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI. .. phát triển dịch vụ thẻ Vietinbank Phú Yên 66 3.2 Một số giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Yên 67 3.2.1 Nhóm giải pháp chung phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam, chi nhánh phú yên , Phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam, chi nhánh phú yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay