Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn mường thanh sông lam, nghệ an

117 1 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 22:49

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG DƯƠNG THỊ MINH THƯƠNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG LAM, NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG DƯƠNG THỊ MINH THƯƠNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG LAM, NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 410 /QĐ-ĐHNT ngày 28/4/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 913/QĐ-ĐHNT ngày 20/8/2018 Ngày bảo vệ: 12/9/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Chủ tịch Hội Đồng: PGS.TS ĐỖ THỊ THANH VINH Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG LAM, NGHỆ AN” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn khơng chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Khánh Hòa, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Dương Thị Minh Thương iii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn văn này, nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo, người thân gia đình, bạn bè đồng nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn tới Ban giám hiệu, Quý thầy cô trường Đại học Nha Trang, Quý thầy cô tham gia giảng dạy lớp cao học Quản trị kinh doanh tâm huyết, nhiệt tình truyền đạt kiến thức, hỗ trợ cho suốt thời gian theo học trường Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới Cô giáo - T.S Nguyễn Thị Trâm Anh tận tình hướng dẫn bảo để tơi hồn tất luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, anh chị em cán bộ, nhân viên Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Nghệ An giúp đỡ tơi, tạo điều kiện để tơi có đủ thời gian nghị lực hoàn thành luận văn thời hạn Tơi mong nhận nhiều ý kiến đóng góp ban ngành, thầy bạn bè đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Khánh Hòa, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Dương Thị Minh Thương iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH xi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm nguồn nhân lực, đào tạo phát triển nguồn nhân lực .7 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.1.3 Mục đích vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.1.4 Nguồn nhân lực ngành khách sạn 11 1.2 Nội dung đào tạo phát triển nguồn nhân lực 13 1.2.1 Nội dung đào tạo phát triển nguồn nhân lực 13 1.2.2 Phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực 17 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 21 1.3.1 Mơi trường bên ngồi doanh nghiệp 21 1.3.2 Môi trường bên doanh nghiệp 22 1.4 Một số kinh nghiệm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực khách sạn học cho Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An 24 1.4.1 Một số kinh nghiệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực khách sạn 24 1.4.2 Bài học kinh nghiệm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An .26 Tóm tắt chương 27 v CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG LAM, NGHỆ AN .28 2.1 Tổng quan Khách sạn Mường Thanh Sông Lam .28 2.1.1 Giới thiệu Tập đoàn Mường Thanh 28 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Nghệ An 29 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An 30 2.1.4 Một số đặc điểm Khách sạn Mường Thanh Sơng Lam Nghệ An có ảnh hưởng tới công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực .32 2.2 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An 44 2.2.1 Tiến trình cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 44 2.2.2 Các phương pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực .58 2.3 Đánh giá cán công nhân viên Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn 60 2.3.1 Khái quát mục đích, nội dung điều tra, vấn .60 2.3.2 Phân tích kết điều tra 61 2.4 Đánh giá chung công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An .69 2.4.1 Thành công 69 2.4.2 Hạn chế, nguyên nhân 71 Tóm tắt chương 73 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG LAM, NGHỆ AN 74 3.1 Căn để xây dựng giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An 74 3.1.1 Dự báo nhu cầu khách du lịch .74 3.1.2 Phương hướng, mục tiêu phát triển du lịch Nghệ An thời gian tới 75 vi 3.2 Chiến lược phát triển khách sạn Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An đến năm 2025 .76 3.2.1 Chiến lược phát triển Khách sạn 76 3.2.2 Định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An .77 3.2.3 Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cho Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2025 .78 3.3 Một số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An 80 3.3.1 Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo 80 3.3.2 Đa dạng hóa phương pháp hình thức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực .85 3.3.3 Hồn thiện chương trình, nội dung đào tạo phát triển nguồn nhân lực 87 3.3.4 Tăng nguồn kinh phí đầu tư cho cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực .90 3.3.5 Hồn thiện hệ thống đánh giá hiệu chương trình sau đào tạo bồi dưỡng .91 3.3.6 Một số giải pháp khác 94 Tóm tắt chương 95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO .97 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBMA : Chế biến ăn CBNV : Cán nhân viên CP : Chính phủ DN : Doanh nghiệp HC : Hành KS - DL : Khách sạn - Du lịch NNL : Nguồn nhân lực LĐ : Lao động THPT : Trung học phổ thông TP : Thành phố VTOS : Tiêu chuẩn kỹ nghề theo chuẩn Châu Âu viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Phân biệt đào tạo phát triển nguồn nhân lực Bảng 2.1: Số lượng khách Khách sạn giai đoạn 2015 - 2017 .33 Bảng 2.2: Đánh giá tổng thể hoạt động kinh doanh Khách sạn MTSLNA giai đoạn 2015 - 2017 34 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An giai đoạn năm 2015 – 2017 36 Bảng 2.4: Cơ cấu lao động theo hình thức lao động Khách sạn MTSLNA giai đoạn 2015 - 2017 38 Bảng 2.5: Phân bổ nhân lực, vị trí việc làm phận 41 Bảng 2.6: Trình độ học vấn người lao động 2015 – 2017 42 Bảng 2.7: Mức thu nhập bình quân theo chức danh 44 Bảng 2.8: Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An giai đoạn 2015 - 2017 47 Bang 2.9: Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực số phận khách sạn 48 Bảng 2.10: Bản kế hoạch đào tạo hàng năm nhân viên Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An 52 Bảng 2.11: Bảng chi phí đào tạo nguồn nhân lực Khách sạn giai đoạn 2015-2017 .55 Bảng 2.12: Đánh giá kết học tập nhân viên Khách sạn năm 2017 57 Bảng 2.13: Thơng tin chung mẫu điều tra tình hình nguồn nhân lực Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An .62 Bảng 2.14: Kết điều tra cần thiết phải đào tạo nguồn nhân lực 64 Bảng 2.15: Đánh giá nội dung đào tạo có phù hợp với yêu cầu công việc Khách sạn 65 Bảng 2.16 Đánh giá mức quan tâm Khách sạn kinh phí đào tạo cho CB, NV KS MTSLNA .63 Bảng 2.17: Đánh giá trình độ giảng viên đào tạo phát triển nguồn nhân lực cán bộ, nhân viên Khách sạn MTSLNA 66 Bảng 2.18: Bảng đánh giá chất lượng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CB, NV Khách sạn MTSLNA .67 ix Bảng 2.19: Bảng đánh giá hình thức, phương pháp đào tạo & bồi dưỡng CB, NV Khách sạn MTSLNA 68 Bảng 3.1: Dự báo nhu cầu lao động Khách sạn giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2025 79 Bảng 3.2: Dự báo nhu cầu đào tạo Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An giai đoạn 2018 84 Bảng 3.3: Bảng đánh giá hiệu chương trình sau đào tạo Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An 93 x cho giáo viên như: Định kỳ hàng năm Khách sạn nên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp kinh phí cho giáo viên tham gia học tâp lớp bôi dưỡng nghiệp vụ đơn vị đào tạo có uy tín, thương hiệu để bôi dưỡng kiến thức cho đôi ngũ giáo viên để họ trực tiếp tham khảo, khai thác tài liệu, chương trình nước ngồi trao đổi kiến thức chuyên môn với chuyên gia nước nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy Mặt khác, định kỳ hàng năm Khách sạn chọn giáo viên ưu tú bôi dưỡng nâng cao trình độ nước ngồi thơng qua hình thức tham quan học tâp, hội nghị, thảo nghiên cứu khoa học Tuy nhiên, nhiệm vụ nhân viên lựa chọn làm giáo viên thực công việc phân công, nhiệm vụ giảng dạy kiêm nhiệm nên để xây dựng đội ngũ giáo viên vững chất lượng số lượng, Khách sạn phải nghiên cứu ban hành môt quy tắc rõ ràng trách nhiệm, quyền lợi nhân viên làm giáo viên kiêm chức cần ý đến chế độ thù lao, khen thưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ phạm chế độ giảng dạy để họ tích cực có trách nhiệm cao cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cho nguồn nhân lực Khách sạn 3.3.4 Tăng nguồn kinh phí đầu tư cho cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An Khách sạn vào hoạt động, nên Khách sạn chưa xây dựng quỹ dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Thơng thường, có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, trưởng phận tiến hành tổng hợp kinh phí trình Ban lãnh đạo để phê duyệt Khi hình thành quỹ này, hàng năm trích theo doanh thu, nhiên khoản kinh phí dành cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn thấp, chưa thực tương xứng với vị thứ hạng Khách sạn Do đó, để đạt mục tiêu chiến lược đề ra, Khách sạn cần tạo quỹ dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đồng thời tăng nguồn kinh phí đầu tư để hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực có hiệu cao Qua phân tích thực trạng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tác giả xin trình bày số biện pháp sau: Xây dựng Quỹ đào tạo phát triển với nguồn kinh phí dành cho đào tạo hàng năm trích theo doanh thu từ mức - 1,2% lên 2,5 - 4,5% để đáp ứng yêu cầu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn 90 Khách sạn nên xây dựng phòng học riêng mua môt số thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy máy chiếu, máy tính giáo trình, tài liệu, đảm bảo học thực hành song song với Việc đầu tư trang thiết bị tốt làm cho trình học tập học viên diễn thuận lợi, suôn sẻ hơn, chất lượng học tập cao hơn, tạo thích thú, thoải mái cho người học Khách sạn cần xác định chi phí hội: Tổ chức chương trình đào tạo hiệu nhất? Vì người lao động tham gia chương trình đào tạo phải nghỉ việc, khơng thể tham gia phục vụ khách, làm mơt lượng giá trị kinh doanh họ tạo Phần chi phí phải tính chi phí đào tạo Khách sạn việc tính chi phí tồn diện xác (Phụ lục 3) Qua bảng ta thấy, chi phí đào tạo nguồn nhân lực cải thiện nhiều so với năm qua, tổng chi phí đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên tăng dần, chiếm tỷ lệ từ 2,5% đến 4,2% tổng doanh thu Điều tăng chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Khách sạn nhiều Tuy nhiên, trường hợp cán bộ, nhân viên khơng hồn thành khóa học, nghỉ việc, nhảy việc sau đào tạo, bồi dưỡng cần phải hồn lại chi phí cấp cho cơng tác đào tạo Ngồi ra, Khách sạn nên huy động cán bộ, nhân viên cách tạo điều kiện thuận lợi thời gian để họ nâng cao nghiệp vụ chun mơn tiền thân họ bỏ ra, đồng thời Khách sạn nên có sách đãi ngộ cụ thể sau đào tạo nhằm động viên người học 3.3.5 Hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu chương trình sau đào tạo bồi dưỡng Công tác kiểm tra đánh giá hiệu chương trình sau đào tạo bồi dưỡng có ảnh hưởng lớn tới việc thực đào tạo bồi dưỡng thành cơng hay thất bại Nhân viên tham gia khóa đào tạo thực có đạt thành cơng mong đợi hay không, điều phụ thuộc vào chương trình kiểm tra đánh giá sau đào tạo nhà quản trị Việc đo lường kết sau đào tạo thường gặp phải số khó khăn định Chính vậy, cơng tác đánh giá sau đào tạo khách sạn phải thực cách nghiêm túc thúc đẩy nhân viên tham gia đào tạo có hiệu quả, 91 tránh tình trạng tham gia lấy lệ thực đào tạo cách miễn cưỡng gượng ép Khách sạn cần xác định rõ đối tượng tham gia kiểm soát, đánh giá quyền hạn trách nhiệm đối tượng trình đánh giá nhân viên sau đào tạo Đây phải người có trình độ chuyên môn phù hợp, hiểu biết rõ nội dung chương trình đào tạo, có tinh thần trách nhiệm, công tư phân minh Cụ thể Khách sạn cần số biện pháp sau: Trước tiên phải xác định nhân viên có tiếp thu rèn luyện q trình đào tạo bồi dưỡng hay không thông qua kiểm tra cuối khóa, tiến hành hình thức kiểm tra thông qua vấn Nội dung kiểm tra cần xây dựng dựa phối hợp giảng viên giảng dạy nhà quản lý khách sạn Trong bao gồm câu hỏi lý thuyết tình thực hành xây dựng dựa thực tế quy trình phục vụ hoạt động khách sạnnhân viên học trình đào tạo Sau đào tạo bồi dưỡng khách sạn yêu cầu nhân viên tham gia thi cấp chứng Tiêu chuẩn kỹ nghiệp vụ nghề VTOS (bao gồm nghề lĩnh vực Khách sạn - Nhà hàng) cử nhân viên tham gia hội thi để kiểm tra kiến thức Nhân viên đào tạo ngoại ngữ thi để lấy chứng ngoại ngữ, nhân viên tác nghiệp tham gia thi nghiệp vụ phục vụ với nhân viên doanh nghiệp khách sạn khác mà hàng năm Sở văn hóadu lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Từ kết đào tạo nhân viên, Khách sạn cần nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình đào tạo, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến q trình đào tạo yếu tố là: Bản thân học viên, chât lượng giáo viên giảng dạy phương pháp đào tạo Để đánh giá cơng tác đào tạo có hiệu khơng, có nâng cao chât lượng phục vụ khơng, có phát triển hoạt động kinh doanh Khách sạn khơng cần phải đánh giá thay đổi học viên, kết cơng việc vị trí đào tạo hay kết kinh doanh, Bên cạnh đó, Khách sạn sử dụng phương pháp đánh giá thay đổi học viên trước sau đào tạo Ngoài ra, để đánh giá khách quan kết đào tạo xem học viên đánh vê người trực tiếp hướng dẫn đào tạo ngược lại thơng qua người trực tiếp hướng dẫn đào tạo để tìm hiểu học viên 92 trình đào tạo Cần xây dựng bảng đánh giá để lây ý kiến học viên mức độ nội dung tâp trung vào vấn đề ý kiến đánh giá chung chất lượng đào tạo, đánh giá nội dung chương trình đào tạo có phù hợp với thực tiễn, phù hợp với công việc, có đề nghị tham gia khố đào tạo Việc đánh giá dựa vào nhận xét đại đa số nhân viên tham gia làm cho kết đánh giá có tính khách quan giúp hồn thiện công tác đánh giá Khách sạn Khách sạn tham khảo mẫu đánh giá kết đào tạo bồi dưỡng sau: Bảng 3.3 Bảng đánh giá hiệu chương trình sau đào tạo Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An ĐVT: người,% Câu hỏi Sau Ý kiến Số người Tỷ lệ Tổng SL Hoàn toàn cải thiện đào tạo, mức độ Cải thiện phần cải thiện chuyên Không cải thiện môn nghiệp vụ ? Hiệu qủa Tốt trước nhiều chương trình đào Tốt chút tạo mức Không tốt độ thực công việc ? Tác dụng Tăng hiệu sản xuất kinh doanh chương trình đào Tăng khả thực công việc tạo công Phản ứng nhanh với tình xảy việc ? Ý kiến khác (Nguồn: Kết nghiên cứu tác giả) Tuy nhiên, Việc đánh giá thực công việc nhân viên sau đào tạo, Khách sạn chủ yếu dựa vào đánh giá trưởng bô phận giám sát phận rât dễ gây chủ quan, thiên vị, Khách sạn cần tiến hành cơng việc sau: Một là, Có hệ thống tiêu chuẩn thực công việc thật rõ ràng cẩn thận để nhân viên phải thực đạt được, tránh tị nạnh công việc 93 % Hai là, Soạn thảo danh mục câu mô tả hành vi thái đô thực công việc nhân viên họ tự đánh giá lẫn Ba là, Trưng cầu ý kiến khách chât lượng phục vụ nhân viên khách sạn để có đánh giá xác Bảng trưng cầu ý kiến khách chât lượng phục vụ nhân viên thường về: thái độ phục vụ nhân viên, thái đô xử lý tình Có thể thây cơng tác đánh giá chương trình đào tạo rât quan trọng trình đào tạo Bởi kết đánh giá định chât lượng đào tạo lựa chọn lao động đạt yêu cầu cho công việc Khách sạn Việc đánh giá chương trình đào tạo hiệu cần tiến hành thường xuyên, liên tục, khách quan xác Kết đào tạo giúp hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển ngn nhân lực Khách sạn qua khóa đào tạo kinh nghiệm quý giá rút 3.3.6 Một số giải pháp khác Ngoài biện pháp đây, Cơng ty cần làm tốt công tác sau: Nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên Giáo dục tư tưởng cho cán bộ, nhân viên hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng khoá học, nâng cao ý thức trách nhiệm người lao động với tin cậy kỳ vọng Khách sạn Khuyến khích tinh thần cách người quản lý trao đổi với người lao động để giải đáp thắc mắc để người lao động yên tâm đào tạo Khuyến khích vật chất tinh thần cách có phần thưởng cho người đạt loại giỏi, công khai tuyên dương trước tập thể người đạt kết quả, thành tích cao đào tạo Do vậy, ngồi hỗ trợ chi phí khuyến khích tinh thần động lực, khích lệ lớn người học để họ cố gắng, nỗ lực học tập Hồn thiện cơng tác tuyển dụng nhân lực Khi Khách sạn làm tốt khâu tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo nhân lực, đặc biệt việc đào tạo nhân viên Khách sạn cần tuân thủ quy trình tuyển dụng, từ việc tìm kiếm, thu hút lựa chọn nhân lực để tìm người phù hợp với vị trí cơng việc cần tuyển Như đào tạo nhân viên mới, họ dễ dàng nắm bắt công việc hòa nhập tốt với mơi trường làm việc khách sạn, từ tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu đào tạo 94 Tóm tắt chương Căn vào kết nghiên cứu chương 2, chương tác giả luận văn đề cập đến vấn đề sau: - Đưa phương hướng, mục tiêu phát triển ngành du lịch Nghệ An nói chung Khách sạn MTSLNA nói riêng ngày vững mạnh có đội ngũ cán bộ, nhân viên có lực, nghiệp vụ chun mơn, phong cách làm việc chuyên nghiệp - Xây dựng chiến lược phát triển Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An đồng thời dự báo nguồn nhân lực Khách sạn giai đoạn tới - Đề xuất giải pháp nhằm đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Khách sạn MTSLNA 95 KẾT LUẬN Trong thời đại nay, chất lượng sản phẩm, đa dạng dịch vụ bổ sung phong cách, thái độ phục vụ trở thành vấn đề hàng đầu nhân tố cạnh tranh tất khách sạn nói chung khách sạn Mường Thanh Sơng Lam nói riêng Có thể thấy, yếu tố người, chất lượng nguồn nhân lực đem lại tính hiệu kinh doanh, ưu việt đội ngũ nhân viên tạo sản phẩm mang tính chất đặc thù khách sạn Nó góp phần vào việc cải tổ phát triển tới vị cao thị trường du lịch khách sạn Chương luận văn hệ thống hóa sở lý luận nguồn nhân lực, đào tạo phát triển nguồn nhân lực hoạt động kinh doanh khách sạn, cần thiết vai trò công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực kinh doanh Khách sạn Đồng thời nghiên cứu số kinh nghiệm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực số khách sạn liên doanh tiếng có thương hiệu Khách sạn Nikko, Khách sạn DEAWOO nhằm rút hoc kinh nghiệm áp dụng cho Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An Chương luận văn tiến hành nghiên cứu phân tích thực trạng nguồn nhân lực cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn Mường Thanh Sơng Lam Nghệ An Qua đó, tác giả có góc nhìn khách quan thành tựu hạn chế tồn cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn Từ phân tích sở lý luận đánh giá thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực Khách sạn sở hạn chế chương 2, tác giả đưa sở bao gồm phương hướng, mục tiêu, dự báo nhu cầu chiến lược phát triển Khách sạn đến năm 2025; từ đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn với hy vọng góp phần vào phát triển, nâng cao uy tín, thương hiệu Khách sạn nói riêng Tập đồn Mường Thanh nói chung Như vậy, luận văn có vận dụng lý luận khoa học vào thực tiễn đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn để đưa kiến nghị 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Báo cáo kết kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Trần Xuân Cầu, (2007), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Trần Kim Dung (2000), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Vân Điềm Mai Quốc Chánh (2008), giáo trình “Kinh tế nguồn nhân lực”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Vân Điềm, (2007), giáo trình “Quản trị nhân lực”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Thanh Hà (2010), “Hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực Khách sạn Hà Nội DAEWOO”, Đai học Lao động XH&NV Phạm Minh Hạc (1996), Phát triển giáo dục, phát triển người phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Nguyễn Văn Hưởng, (2016), “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực quan nhà nước huyện U Minh Thượng, tinh Kiên Giang” Luận văn thạc sĩ, Đại học Nha Trang Lê Thị Mai, (2014), “Phát triển nguồn nhân lực Khách sạn Phương Đông, Nghệ An”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Nha Trang 10 Nguyễn Văn Mạnh Hồng Thị Lan Hương (2013) Giáo trình“ Quản trị Kinh doanh Khách sạn”; NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 11 Trương Quang Niệm, Hoàng Văn Thành (2002), Giáo trình Tâm lý quản trị, NXB Đại học Quốc gia 12 Nguyễn Thị Tú (2005), Nghiệp vụ phục vụ khách sạn, NXB Thống Kê 13 Ngô Phi Uyên, (2016), “Hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Nha Trang Tiếng Anh 14 Garry Dessler (2002), “ Human Resource Management”, Prentice Hall 15 Martin Hilb (2009), Glocal Management of Human Resources (Personal und Organisation), University of St Gallen, in St Louis, USA 16 Nicholas Henry, (2007), “Public Administration and Public affairs”, USA 97 17 Graham Stewart (2007), Human Resource Development in Small Organisations, Routledge Internet 18 www.luxurysonglam.muongthanh.com 19 info@songlam.muongthanh.vn 20 http://www.nghean.vn 21 http://www.vietnam-tourism.com/nghean/ 22 www youtemplates.com 23 www.vtr.org.vn/kinhnghiemvedaotaovaboiduongnhanvienkhachsanliendoanh 24 www caohockinhte.info 25 https://doanhnhanonline.com.vn/bao-dong-nguon-nhan-luc-nganh-du-lich 26 https://doanhnhanonline.com.vn/bao-dong-nguon-nhan-luc-nganh-du-lich/ 98 PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG HỎI ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MTSLNA Xin chào Quý vị! Tôi Dương Thị Minh Thương - Học viên lớp Cao học Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Nha Trang Hiện thực đề tài nghiên cứu “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn MTSLNA” Để hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Khách sạn thời gian tới, mong quý vị cho biết thông tin theo câu hỏi sau XIN CHO BIẾT THÊM MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ BẢN THÂN Họ tên người trả lời:……………………………………………………… Tuổi:……………………………………Nam, nữ:…………………………… Trình độ chun mơn:………………………………………………………… Bộ phận:………………………………………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn Quý vị! I TÌNH HÌNH THỰC TẾ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN Trình độ, chun mơn Anh/Chị? Thạc sĩ Đại học chuyên ngành DL, KS Cao đẳng, Trung cấp chuyên ngành DL, KS ĐH chuyên ngành khác Cao đẳng, trung cấp chuyên ngành khác Trung học phổ thông Khác: Độ tuổi Anh/Chị? Dưới 20 tuổi 20 - 30 tuổi 30 - 45 tuổi Trên 45 tuổi Tình trạng kết Anh/chị? Đã kết hôn Chưa kết hôn Khác Thu nhập Anh/Chị 10 triệu đồng Anh/Chị bố trí cơng việc phù hợp? Đúng Bình thường Khơng phù hợp Khác Anh/chị cảm thấy hài lòng với cơng việc tại? Hài lòng Bình thường Khơng hài lòng Khác II XIN Ý KIẾN CỦA ÔNG/BÀ VỀ NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MTSLNA Theo Anh/Chị, đào tạo phát triển cần thiết Rất cần thiết Cần thiết Bình thường Khơng cần thiết Theo Anh/Chị, nội dung đào tạo phù hợp Rất phù hợp Phù hợp Bình thường Khơng phù hợp Theo Anh/Chị, Ban lãnh đạo quan tâm hỗ trợ chi phí đào tạo? Hỗ trợ hoàn toàn Một nửa Hỗ trợ 20 - 30% Chưa tham gia đào tạo nên chưa biết Anh/Chị đánh giá trình độ giảng viên Xuất sắc Tốt Khá Trung bình Yếu Theo Anh/Chị, chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn Rất phù hợp Phù hợp Ít phù hợp Khác Anh/Chị có mong muốn đào tạo, bồi dưỡng tương lai Có, muốn Muốn Bình thường Khơng có ý định Anh/Chị đánh giá phương pháp đào tạo Đa dạng, phong phú Bình thường Đơn điệu Khác Các phương pháp đào tạo mang lại hiệu Rất hiệu Hiệu Bình thường Khơng hiệu III Theo Anh/Chị, khoá đào tạo cần thiết Anh/Chị? (đề nghị đánh số theo thứ tự ưu tiên từ 1, 2, ) TT Chuyên đề đào tạo Đào tạo Trung dài hạn Thạc sỹ QTKD, DL-KS Đại học chuyên ngành Quản trị Khách sạn Quản trị kiện lễ hội Kinh tế - thương mại Marketing Đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ Bếp nâng cao Nghiệp vụ buồng Thứ tự ưu tiên Ghi Nghiệp vụ bàn Nghiệp vụ lễ tân Nghiệp vụ nhà hàng KT Bánh nâng cao Kỹ thuật pha chế đồ uống Tập huấn, bồi dưỡng Tham quan mơ hình Kỹ quản trị mạng, CNTT Trình độ ngoại ngữ Kỹ giao tiếp Kỹ xử lý tình Khác Xin chân thành cảm ơn hợp tác Quý vị! PHỤ LỤC Bảng Mục tiêu kinh doanh khách sạn MTSLNA năm 2018 Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch năm 2018 năm 2019 năm 2020 Kế hoạch năm 2025 Các tiêu ĐVT Tổng Lượt Khách - Khách quốc tế - Khách nội địa Lượt Lượt Lượt 75.100 17.150 92.250 80.500 17.600 98.100 86.000 18.500 104.500 120.000 25.000 145.000 Tổng Ngày khách - Quốc tế - Nội địa Ngày Ngày Ngày 59.540 4.050 63.590 62.730 4.480 67.210 67.140 4.940 72.080 95.100 7.000 102.100 Doanh thu Trđ 104.500 112.000 120.500 160.000 Lợi nhuận sau thuế Trđ 20.550 25.700 32.210 45.210 Người 430 452 480 650 Trđ/ người 6,85 7,3 7,7 12,5 % 76,5 79 83,5 90 Lao động Tiền lương bình qn Cơng suất sử dụng phòng PHỤ LỤC Bảng Dự trù kinh phí dành cho đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhân viên Khách sạn Mường Thanh Sông Lam Nghệ An TT Chỉ tiêu ĐVT Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2025 người 250 290 335 450 Dự kiến số CB,NV đào tạo Chi phí tiền lương giáo viên, giảng viên Trđ/người 1,5 1,7 2,5 Chi phí tài liệu, giáo trình học tập Trđ/người 2,1 2,3 2,5 Chi phí trang thiết bị học tập Trđ/người 1,5 1,8 2,3 Trợ cấp cho người học (đi lại, tàu xe ) Trđ/người 3,5 3,7 4,5 Chi phí khác Trđ/người 2 2,5 Tổng chi phí đào tạo bình qn Trđ/người 10,5 11,3 12,3 14,3 Tổng doanh thu hàng năm Triệu đồng 104.500 112.000 120.500 160.000 Tổng chi phí đào tạo năm Triệu đồng 2625 3277 4120,5 6864 10 Kinh phí đào tạo trích theo doanh thu % 2,512 2,926 3,42 4,29 ... TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG LAM, NGHỆ AN 74 3.1 Căn để xây dựng giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn Mường. .. tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Nghệ An CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Một số khái niệm nguồn nhân lực, ... THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH SÔNG LAM, NGHỆ AN .28 2.1 Tổng quan Khách sạn Mường Thanh Sông Lam .28 2.1.1 Giới thiệu Tập đoàn Mường Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn mường thanh sông lam, nghệ an , Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại khách sạn mường thanh sông lam, nghệ an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay