Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch biển cửa lò đến sự hài lòng của du khách

128 1 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 22:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ THU HÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BIỂN CỬA ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THỊ THU HÀ ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BIỂN CỬA LỊ ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 410/QĐ-ĐHNT ngày 28/4/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 913/QĐ-ĐHNT ngày 20/8/2018 Ngày bảo vệ: 12/9/2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HỒ HUY TỰU Chủ tịch Hội Đồng: PGS.TS ĐỖ THỊ THANH VINH Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HÒA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài “Ảnh hưởng hình ảnh điểm đến du lịch biển Cửa đến hài lòng du khách” cơng trình nghiên cứu cá nhân chưa công bố cơng trình khoa học khác thời điểm Khánh Hòa, tháng 07 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hà iii LỜI CẢM ƠN Để thực hoàn thành đề tài nghiên cứu này, nhận giúp đỡ tạo điều kiện từ nhiều quan, tổ chức cá nhân Luận văn hoàn thành dựa tham khảo, học tập kinh nghiệm từ kết qủa nghiên cứu liên quan, tạp chí chuyên ngành nhiều tác giả quan, tổ chức nghiên cứu, tổ chức trị…, đồng thời giúp đỡ, tạo điều kiện vật chất tinh thần từ phía gia đình, bạn bè đồng nghiệp Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nha Trang, Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, Phòng Đào tạo, Sau Đại học quý thầy cô tạo thuận lợi, giảng dạy truyền đạt kiến thức, phương pháp nghiên cứu khoa học suốt trình học tập chương trình cao học vừa qua Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS.Hồ Huy Tựu, người tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bảo mặt chun mơn q trình thực đề tài Với nhiệt tình đầy trách nhiệm Thầy giúp tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn du khách tham quan, nghỉ dưỡng điểm đến Cửa giúp tơi trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn liệu cho việc phân tích cho kết nghiên cứu trình nghiên cứu Cuối cùng, xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô Hội đồng Bảo vệ Luận văn thạc sĩ có góp ý quý báu để tơi hồn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn Khánh Hòa, tháng 07 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hà iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG .ix DANH MỤC HÌNH .x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xi CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp thu nhập số liệu 1.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 1.5 Đóng góp đề tài 1.5.1 Về mặt lý luận 1.5.2 Về mặt thực tiễn 1.6 Kết cấu luận văn Tóm tắt chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Điểm đến du lịch .6 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Các thuộc tính điểm đến du lịch 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới hình thành hình ảnh điểm đến 2.2.1 Nguồn thông tin 2.2.2 Đặc điểm nhân học 10 v 2.2.3 Động lực .10 2.2.4 Kinh nghiệm du lịch trước .11 2.2.5 Nơi gắn bó (Place attachment) 11 2.3 Đo lường hình ảnh điểm đến 12 2.3.1 Khái niệm hình ảnh điểm đến 12 2.3.2 Phân loại hình ảnh điểm đến 13 2.3.3 Quá trình hình thành thành phần hình ảnh điểm đến 15 2.3.4 Phương pháp đánh giá, đo lường hình ảnh điểm đến 18 2.4 Sự hài lòng 22 2.5 Tổng quan nghiên cứu liên quan .25 2.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 29 Tóm lược Chương .30 CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 Giới thiệu điểm đến du lịch Cửa 31 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển khu du lịch Cửa 31 3.1.2 Tình hình du khách .32 3.1.3 Đặc điểm hình ảnh điểm đến 34 3.2 Quy trình nghiên cứu .43 3.3 Nghiên cứu định tính .45 3.3.1 Thiết kế nghiên cứu 45 3.3.2 Kết nghiên cứu định tính .47 3.3.3 Nghiên cứu định lượng .49 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 53 4.1.1 Về giới tính 53 4.1.2 Độ tuổi .53 4.1.3 Số lần đến điểm du lịch biển Cửa 53 vi 4.1.4 Nguồn thông tin điểm đến du lịch biển Cửa 54 4.1.5 Thời gian lưu trú điểm đến du lịch biển Cửa 54 4.1.6 Hình thức du lịch du khách 55 4.1.7 Các hoạt động du khách đến Cửa 55 4.1.8 Chi tiêu du khách điểm du lịch Cửa 56 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 56 4.2.1 Đánh giá hệ số Cronbach’s Alpha .57 4.2.2 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA 59 4.2.3 Điều chỉnh mô hình giả thuyết nghiên cứu 65 4.3 Kiểm định mơ hình thảo luận kết nghiên cứu 66 4.3.1 Phân tích tương quan (r) .66 4.3.2 Phân tích hồi quy 67 4.4 Phân tích phương sai ANOVA 72 4.4.1 Kiểm định khác biệt theo giới tính 72 4.4.2 Kiểm định khác biệt theo nhóm tuổi 72 4.5 Thống kê mô tả biến quan sát thành phần 73 Tóm lược Chương 76 CHƯƠNG THẢO LUẬN, ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN 77 5.1 Tóm lược nghiên cứu .77 5.2 Thảo luận kết nghiên cứu .78 5.2 Đề xuất hàm ý ứng dụng nhằm nâng cao hài lòng du khách hình ảnh điểm đến du lịch biển Cửa 78 5.2.1 Định hướng phát triển du lịch Cửa năm tới 78 5.2.2 Các hàm ý ứng dụng 79 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu tương lai 88 Tóm tắt chương 88 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT EFA: Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) KD: Kinh doanh NQ: Nghị ML: Ước lượng khả tối đa (Maximum likelihood) PGS.TS: Phó giáo - Tiến sỹ QĐ: Quyết định SPSS: Phần mềm thống kê cho ngành khoa học xã hội (Statistical Package for the Social Sciences) TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TW: Trung Ương UBND: Ủy ban nhân dân UNWTO: Tổ chức du lịch giới () VSATTP: Vệ sinh an toàn thực phẩm XTDL: Xúc tiến du lịch viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Đánh giá phương pháp cấu trúc phương pháp phi cấu trúc 19 Bảng 2.2: Phương pháp đo lường hình ảnh điểm đến nghiên cứu .20 Bảng 2.3: Các thuộc tính sử dụng để đánh giá hình ảnh điểm đến .21 Bảng 2.4: Tổng hợp số định nghĩa hài lòng 24 Bảng 3.1: Tình hình lượt khách lưu trú qua năm 32 Bảng 3.2: Kết hoạt động du lịch 32 Bảng 3.3: Tình hình sở lưu trú phục vụ khách 42 Bảng 4.1: Bảng thống kê theo giới tính 53 Bảng 4.2: Bảng thống kê theo độ tuổi 53 Bảng 4.3: Bảng thống kê số lần du khách đến điểm du lịch biển Cửa 53 Bảng 4.4: Bảng thống kê theo nguồn thông tin khách hàng tìm hiểu điểm đến 54 Bảng 4.5: Bảng thống kê theo hình thức du lịch 55 Bảng 4.6: Bảng thống kê theo chi tiêu du khách 56 Bảng 4.7: Hệ số Cronbach’s Alpha hài lòng .57 Bảng 4.8: Kết kiểm định KMO Barlett’s 61 Bảng 4.9: Kết phân tích EFA thang đo 61 Bảng 4.10: Kết kiểm định KMO Barlett’s 64 Bảng 4.11: Kết phân tích EFA thang đo 65 Bảng 4.13: Bảng đánh giá mức độ phù hợp mơ hình 67 Bảng 4.14: Bảng kết phân tích ANOVA .68 Bảng 4.15: Kết phân tích hồi quy 71 Bảng 4.16 Kết kiểm định Levence theo giới tính 72 Bảng 4.17 Phân tích kết ANOVA theo giới tính 72 Bảng 4.18 Kết kiểm định Levence theo tuổi 72 Bảng 4.19 Phân tích kết ANOVA theo tuổi 73 Bảng 4.20: Thống kê mô tả thang đo “Cơ sở hạ tầng dịch vụ” 73 Bảng 4.21: Thống kê mô tả thang đo “Bầu không khí du lịch” 74 Bảng 4.22: Thống kê mơ tả thang đo “Hỗ trợ quyền” 74 Bảng 4.23: Thống kê mô tả thang đo “Đặc điểm tự nhiên” 75 Bảng 4.24: Thống kê mô tả thang đo “Giá dịch vụ” 75 Bảng 4.25: Thống kê mô tả thang đo “Tiện nghi du lịch” 76 ix DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Các thành tố điểm đến du lịch (Mike and Caster, 2007) Hình 2.2: Các thành phần hình ảnh điểm đến 18 Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu Phan Minh Đức (2016) 28 Hình 2.4: Mơ hình ảnh hưởng hình ảnh điểm đến du lịch biển Cửa tới hài lòng du khách 30 Hình 3.1: Quy trình thực nghiên cứu 44 Hình 4.1: Thời gian lưu trú điểm đến du lịch biển Cửa .54 Hình 4.2: Hoạt động tham gia đến Cửa du khách 55 Hình 4.3: Hoạt động tham gia đến Cửa du khách 56 Sơ đồ 4.1: Mơ hình ảnh hưởng hình ảnh điểm đến du lịch biển Cửa tới hài lòng du khách 65 Hình 4.4: Biểu đồ phân tán 69 Biểu đồ 4.5: Biểu đồ Histogram 70 Biểu đồ 4.6: Biểu đồ P-P Plot .70 x Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0,787 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Deleted Correlation Item Deleted HT1 19,70 7,460 0,590 0,745 HT2 20,08 8,137 0,516 0,761 HT3 20,02 7,861 0,468 0,769 HT4 19,56 7,464 0,574 0,748 HT5 19,54 7,613 0,562 0,751 HT6 20,13 7,490 0,474 0,770 HT7 19,91 7,971 0,431 0,776 Scale Statistics Mean Variance 23,15 Std, Deviation 10,139 N of Items 3,184 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0,765 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Deleted Correlation Deleted KK1 11,52 6,071 0,542 0,719 KK2 10,82 6,256 0,527 0,724 KK3 11,34 5,653 0,646 0,680 KK4 11,37 6,755 0,478 0,741 KK5 11,39 6,205 0,482 0,741 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0,765 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Deleted Correlation Deleted CQ1 8,02 4,167 0,525 0,730 CQ2 7,39 3,880 0,636 0,670 CQ3 7,16 4,240 0,503 0,741 CQ4 7,64 3,913 0,597 0,691 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0,799 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Deleted Correlation Deleted DD1 16,08 9,223 0,471 0,786 DD2 15,90 7,901 0,658 0,742 DD3 15,74 8,461 0,623 0,753 DD4 15,93 8,886 0,524 0,775 DD5 15,90 8,913 0,478 0,786 DD6 16,05 8,561 0,574 0,764 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0,747 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Deleted Correlation Deleted GC1 12,38 6,335 0,471 0,722 GC2 12,26 6,179 0,636 0,655 GC3 12,30 6,711 0,543 0,692 GC4 12,43 6,997 0,479 0,714 GC5 12,00 6,853 0,447 0,726 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0,791 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Deleted Correlation Deleted TN1 11,83 7,840 0,393 0,811 TN2 11,83 7,084 0,744 0,700 TN3 11,46 7,360 0,543 0,760 TN4 11,96 7,015 0,598 0,742 TN5 11,98 7,351 0,613 0,738 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0,803 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted HL1 10,79 5,512 0,700 0,731 HL2 10,87 5,921 0,559 0,774 HL3 10,96 6,003 0,489 0,796 HL4 10,98 5,600 0,617 0,756 HL5 11,22 5,701 0,579 0,768 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,839 Approx, Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2945,725 df 496 Sig 0,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 7,787 24,333 24,333 7,787 24,333 24,333 3,128 9,774 9,774 2,242 7,007 31,341 2,242 7,007 31,341 3,002 9,382 19,156 2,179 6,808 38,149 2,179 6,808 38,149 2,693 8,415 27,571 1,886 5,892 44,041 1,886 5,892 44,041 2,675 8,360 35,931 1,740 5,436 49,478 1,740 5,436 49,478 2,635 8,236 44,167 1,482 4,630 54,107 1,482 4,630 54,107 2,452 7,662 51,829 1,215 3,796 57,903 1,215 3,796 57,903 1,645 5,140 56,969 1,046 3,270 61,173 1,046 3,270 61,173 1,345 4,204 61,173 0,973 3,041 64,214 10 0,906 2,831 67,045 11 0,863 2,697 69,742 12 0,793 2,478 72,220 13 0,754 2,356 74,576 14 0,708 2,213 76,789 15 0,655 2,047 78,836 16 0,633 1,978 80,814 17 0,571 1,786 82,600 18 0,553 1,728 84,328 19 0,511 1,598 85,925 20 0,489 1,529 87,455 21 0,465 1,454 88,909 22 0,438 1,369 90,278 23 0,405 1,266 91,544 24 0,391 1,222 92,766 25 0,372 1,164 93,930 26 0,333 1,041 94,972 27 0,328 1,025 95,996 28 0,317 0,990 96,986 29 0,287 0,896 97,882 30 0,265 0,827 98,709 31 0,224 0,700 99,409 32 0,189 0,591 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component HT1 0,727 HT4 0,697 HT5 0,658 HT2 0,621 HT3 0,595 HT6 0,585 HT7 DD3 0,729 DD5 0,676 DD2 0,671 DD4 0,669 DD6 0,598 TN2 0,829 TN4 0,805 TN5 0,759 TN3 0,535 KK1 0,748 KK3 0,739 KK2 0,703 KK5 0,528 GC2 0,731 GC3 0,665 GC5 0,655 GC4 0,621 GC1 0,596 CQ4 0,773 CQ2 0,756 CQ1 0,721 CQ3 0,510 DD1 0,548 TN1 KK4 0,516 0,531 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 17 iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,837 Approx, Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2767,773 df 435 Sig 0,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 7,458 24,860 24,860 7,458 24,860 24,860 3,055 10,185 10,185 2,216 7,388 32,248 2,216 7,388 32,248 2,911 9,704 19,889 2,084 6,945 39,193 2,084 6,945 39,193 2,810 9,368 29,257 1,862 6,205 45,398 1,862 6,205 45,398 2,622 8,738 37,995 1,720 5,732 51,131 1,720 5,732 51,131 2,556 8,519 46,514 1,436 4,788 55,918 1,436 4,788 55,918 2,523 8,411 54,925 1,185 3,951 59,869 1,185 3,951 59,869 1,483 4,944 59,869 0,959 3,196 63,065 0,951 3,170 66,235 10 0,797 2,655 68,891 11 0,769 2,563 71,453 12 0,743 2,478 73,932 13 0,734 2,448 76,380 14 0,691 2,303 78,682 15 0,636 2,122 80,804 16 0,603 2,010 82,814 17 0,536 1,788 84,602 18 0,520 1,733 86,335 19 0,474 1,578 87,913 20 0,458 1,525 89,438 21 0,417 1,389 90,828 22 0,394 1,313 92,141 23 0,373 1,245 93,385 24 0,337 1,123 94,508 25 0,333 1,111 95,619 26 0,319 1,063 96,681 27 0,291 0,971 97,652 28 0,269 0,896 98,548 29 0,244 0,813 99,361 30 0,192 0,639 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component DD3 0,751 DD2 0,717 DD4 0,676 DD5 0,634 DD6 0,600 HT1 0,716 HT4 0,699 HT5 0,674 HT2 0,648 HT3 0,634 HT6 0,566 KK3 0,766 KK1 0,729 KK2 0,681 KK4 0,604 KK5 0,574 GC2 0,777 GC1 0,665 GC5 0,626 GC3 0,621 GC4 0,583 TN2 0,830 TN4 0,807 TN5 0,767 TN3 0,522 0,509 CQ4 0,752 CQ2 0,738 CQ1 0,703 CQ3 0,577 DD1 0,508 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,827 Approx, Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2463,087 df 378 Sig 0,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 6,837 24,417 24,417 6,837 24,417 24,417 2,919 10,425 10,425 2,194 7,836 32,254 2,194 7,836 32,254 2,852 10,186 20,612 2,063 7,368 39,622 2,063 7,368 39,622 2,718 9,708 30,320 1,830 6,534 46,156 1,830 6,534 46,156 2,513 8,973 39,293 1,621 5,790 51,946 1,621 5,790 51,946 2,283 8,155 47,448 1,385 4,946 56,892 1,385 4,946 56,892 2,158 7,708 55,157 1,050 3,748 60,640 1,050 3,748 60,640 1,535 5,483 60,640 0,953 3,403 64,043 0,903 3,226 67,269 10 0,772 2,757 70,026 11 0,754 2,693 72,718 12 0,740 2,642 75,361 13 0,704 2,514 77,875 14 0,655 2,339 80,214 15 0,633 2,262 82,476 16 0,559 1,996 84,472 17 0,523 1,867 86,339 18 0,470 1,679 88,017 19 0,437 1,561 89,579 20 0,417 1,489 91,068 21 0,398 1,421 92,489 22 0,371 1,326 93,816 23 0,349 1,246 95,061 24 0,328 1,173 96,234 25 0,314 1,120 97,354 26 0,285 1,017 98,372 27 0,260 0,928 99,300 28 0,196 0,700 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis, Rotated Component Matrixa Component DD3 0,760 DD2 0,738 DD4 0,670 DD5 0,643 DD6 0,610 HT1 0,722 HT4 0,705 HT5 0,679 HT2 0,644 HT3 0,633 HT6 0,553 KK3 0,765 KK1 0,731 KK2 0,669 KK4 0,616 KK5 0,573 CQ4 0,763 CQ2 0,753 CQ3 0,687 CQ1 0,625 TN2 0,836 TN4 0,825 TN5 0,768 GC5 0,710 GC3 0,696 GC4 0,570 GC1 0,711 GC2 0,518 0,611 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,826 Approx, Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2229,204 df 325 Sig 0,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative % Variance 6,505 25,021 25,021 6,505 25,021 25,021 2,891 11,119 11,119 2,116 8,137 33,158 2,116 8,137 33,158 2,860 11,000 22,119 2,029 7,803 40,961 2,029 7,803 40,961 2,706 10,407 32,526 1,671 6,428 47,389 1,671 6,428 47,389 2,531 9,736 42,262 1,495 5,749 53,137 1,495 5,749 53,137 2,263 8,704 50,966 1,327 5,105 58,242 1,327 5,105 58,242 1,892 7,275 58,242 0,969 3,729 61,970 0,908 3,494 65,464 0,862 3,317 68,781 10 0,764 2,940 71,721 11 0,752 2,893 74,613 12 0,715 2,749 77,362 13 0,667 2,566 79,928 14 0,615 2,367 82,295 15 0,562 2,160 84,455 16 0,502 1,930 86,385 17 0,475 1,826 88,211 18 0,443 1,703 89,914 19 0,427 1,643 91,557 20 0,402 1,546 93,103 21 0,364 1,402 94,504 22 0,349 1,342 95,846 23 0,318 1,223 97,069 24 0,291 1,117 98,187 25 0,266 1,021 99,208 26 0,206 0,792 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component DD3 0,759 DD2 0,747 DD4 0,663 DD5 0,638 DD6 0,611 HT1 0,731 HT4 0,705 HT5 0,687 HT2 0,639 HT3 0,624 HT6 0,560 KK3 0,760 KK1 0,742 KK2 0,668 KK4 0,624 KK5 0,567 CQ2 0,766 CQ4 0,766 CQ1 0,680 CQ3 0,653 TN2 0,837 TN4 0,823 TN5 0,770 GC5 0,724 GC3 0,723 GC4 0,658 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx, Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig 0,622 506,384 10 0,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2,819 56,381 56,381 0,866 17,328 73,709 0,742 14,835 88,544 0,403 8,063 96,607 0,170 3,393 100,000 Total % of Variance 2,819 Cumulative % 56,381 56,381 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component HL1 0,840 HL4 0,789 HL5 0,741 HL2 0,714 HL3 0,658 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Correlations DD Pearson Correlation DD Sig (2-tailed) N Pearson Correlation HT Sig (2-tailed) N Pearson Correlation KK Sig (2-tailed) N Pearson Correlation CQ Sig (2-tailed) N Pearson Correlation TN Sig (2-tailed) N Pearson Correlation GC Sig (2-tailed) N HL Pearson Correlation HT KK CQ TN GC HL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,262** 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 246 246 246 246 246 246 0,000 0,000 0,000 0,000 0,327** 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 246 246 246 246 246 0,000 0,000 0,000 0,364** 1,000 1,000 1,000 0,000 246 246 246 246 0,000 0,000 0,391** 1,000 1,000 0,000 246 246 246 0,000 0,309** 1,000 0,000 246 246 0,189** 0,003 246 Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model Summaryb Model R R Adjusted Std, Error of Square R Square the Estimate Change Statistics R Square F Change df1 Durbin- df2 Sig F Change 0,770 a 0,593 0,583 0,64589718 0,593 Watson Change 58,045 239 0,000 1,662 a, Predictors: (Constant), GC, TN, CQ, KK, HT, DD b, Dependent Variable: HL ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square F 145,293 24,216 99,707 239 0,417 245,000 245 58,045 Sig 0,000b a, Dependent Variable: HL b, Predictors: (Constant), GC, TN, CQ, KK, HT, DD Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B (Constant) -5,985E-017 0,041 DD 0,262 0,041 HT 0,327 KK Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 0,000 1,000 0,262 6,351 0,000 1,000 1,000 0,041 0,327 7,935 0,000 1,000 1,000 0,364 0,041 0,364 8,826 0,000 1,000 1,000 CQ 0,391 0,041 0,391 9,486 0,000 1,000 1,000 TN 0,309 0,041 0,309 7,492 0,000 1,000 1,000 GC 0,189 0,041 0,189 4,578 0,000 1,000 1,000 a Dependent Variable: HL Charts Std, Error t Phân tích phương sai ANOVA + Giới tính Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic df1 0,532 df2 Sig 244 0,466 ANOVA HL Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Means Plots df Mean Square F 0,012 0,012 244,988 244 1,004 245,000 245 Sig 0,012 0,912 + Tuổi Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic 0,618 df1 df2 Sig 242 0,604 ANOVA HL Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Means Plots df Mean Square F 2,529 0,843 242,471 242 1,002 245,000 245 0,841 Sig 0,472 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation HT1 246 3,46 0,685 HT2 246 3,08 0,570 HT3 246 3,13 0,688 HT4 246 3,60 0,697 HT5 246 3,62 0,670 HT6 246 3,03 0,785 Valid N (listwise) 246 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation KK1 246 2,59 0,866 KK2 246 3,29 0,829 KK3 246 2,77 0,880 KK4 246 2,74 0,738 KK5 246 2,72 0,889 Valid N (listwise) 246 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation CQ1 246 2,05 0,841 CQ2 246 2,68 0,837 CQ3 246 2,91 0,838 CQ4 246 2,43 0,858 Valid N (listwise) 246 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation DD2 246 3,22 0,890 DD3 246 3,38 0,798 DD4 246 3,19 0,791 DD5 246 3,22 0,833 DD6 246 3,07 0,820 Valid N (listwise) 246 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation GC3 246 3,04 0,827 GC4 246 2,92 0,814 GC5 246 3,34 0,888 Valid N (listwise) 246 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation TN2 246 2,94 0,798 TN4 246 2,80 0,942 TN5 246 2,78 0,847 Valid N (listwise) 246 ... cao hình ảnh điểm đến du lịch Cửa Lò, góp phần nâng cao hài lòng du khách điểm đến du lịch Cửa Lò 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hình ảnh điểm đến du lịch, hài lòng du khách. .. lịch đến hài lòng du khách điểm đến du lịch - Đánh giá mức độ ảnh hưởng thành phần hình ảnh điểm đến du lịch ảnh hưởng đến hài lòng khách du lịch nội địa điểm đến du lịch Cửa Lò - Đề xuất hàm... mạnh nhằm gia tăng hài lòng cho du khách góp phần tạo điểm mới, khác biệt cho du lịch Cửa Lò Từ khóa: Hình ảnh điểm đến, điểm đến du lịch, hài lòng, hài lòng du khách, Cửa Lò xii CHƯƠNG GIỚI
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch biển cửa lò đến sự hài lòng của du khách , Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch biển cửa lò đến sự hài lòng của du khách

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay