Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển phan rang ninh thuận

131 5 0
  • Loading ...
1/131 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 22:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ——————————— PHAN THANH HỒNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC HẤP DẪN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BIỂN PHAN RANG - NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ——————————— PHAN THANH HOÀNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC HẤP DẪN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BIỂN PHAN RANG - NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 8310105 Quyết định giao đề tài: 1364/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 886/QĐ-ĐHNT ngày 10/8/2018 Ngày bảo vệ: 28/8/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ CHÍ CƠNG Chủ tịch Hội Đồng: PGS.TS HỒ HUY TỰU Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HỊA – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển Phan Rang, Ninh Thuận” công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết thu thập, phân tích, đánh giá, nghiên cứu, kiến nghị sách nêu luận văn hồn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Nha Trang, tháng 08 năm 2018 Tác giả luận văn Phan Thanh Hoàng iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt hai năm học tập nghiên cứu Đến nay, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đây cơng trình nghiên cứu tơi Để có kết hơm nay, ngồi nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ từ Quý thầy cô, bạn học viên, đồng nghiệp, người thân tổ chức, cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Quý thầy cô Trường Đại học Nha Trang nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên sâu lĩnh vực Kinh tế phát triển trình theo học trường Đặc biệt, muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Lê Chí Cơng tận tình hướng dẫn hỗ trợ tơi nhiều thời gian thực đề tài với tất nhiệt tình đầy trách nhiệm Và cuối xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ góp thêm ý kiến để tơi hồn thành tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn Trân trọng! Nha Trang, tháng 08 năm 2018 Tác giả luận văn Phan Thanh Hoàng iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH .x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa kết nghiên cứu .4 1.6 Ý nghĩa đề tài .5 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC HẤP DẪN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BIỂN PHAN RANG, NINH THUẬN 2.1 Các khái niệm liên quan đến du lịch 2.1.1 Du lịch 2.1.2 Khách du lịch 2.1.3 Sản phẩm du lịch 10 2.2 Điểm đến du lịch sức hấp dẫn 12 2.2.1 Điểm đến du lịch 12 2.2.2 Phân loại điểm đến du lịch 13 2.2.3 Các yếu tố cấu thành điểm đến du lịch 15 2.2.4 Sức hấp dẫn điểm đến du lịch .16 2.2.4.1 Khái niệm sức hấp dẫn điểm đến du lịch 16 2.2.4.2 Các thuộc tính cấu thành sức hấp dẫn điểm đến 17 2.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu ngồi nước 17 v 2.3.1 Các nghiên cứu nước 17 2.3.2 Các nghiên cứu nước 22 2.4 Xây dựng giả thuyết phát triển mô hình 26 Tóm tắt chương 29 CHƯƠNG 3: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .30 3.1 Giới thiệu đối tượng nghiên cứu 30 3.1.1 Tổng quan du lịch Phan Rang, Ninh Thuận 30 3.1.2 Các điểm tham quan Phan Rang, Ninh Thuận .36 3.1.2.1 Bảo Tàng tỉnh Ninh Thuận: 36 3.1.2.2 Hải đăng Mũi Dinh: "Mắt" biển đêm 36 3.1.2.3 Trại nho Ba Mọi .36 3.1.2.4 Tháp Pô Rômê 36 3.1.2.5 Tháp Pô Klông Garai Phan Rang - Tháp Chàm 37 3.1.2.6 Bẩy đá Pi Năng Tắc 37 3.1.2.7 Tài nguyên biển 37 3.1.3 Di tích lịch sử lễ hội Phan Rang 38 3.1.3.1 Tài nguyên văn hóa vật thể .38 3.1.3.2 Tài nguyên văn hóa phi vật thể .39 3.2 Thiết kế nghiên cứu 40 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu .40 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 41 3.3 Phương pháp chọn mẫu 42 3.4 Loại liệu cần thu thập 44 3.5 Cơng cụ phân tích liệu .44 3.5.1 Thống kê mô tả 44 3.5.2 Kiểm định thang đo (Cronbach’s Alpha) .45 3.5.3 Phân tích nhân tố (EFA) 46 3.5.4 Phân tích hồi quy 47 Tóm tắt chương 48 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC HẤP DẪN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BIỂN PHAN RANG, NINH THUẬN 49 vi 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 49 4.2 Phân tích độ tin cậy thang đo 52 4.2.1 Kết trả lời điều tra 52 4.2.2 Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha .54 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 56 4.4 Phân tích hồi quy tuyến tính 58 4.4.1 Phân tích hệ số tương quan Pearson 58 4.4.2 Phân tích hồi quy 59 4.4.2.1 Dò tìm vi phạm giả định hồi quy tuyến tính 60 4.4.2.2 Kiểm định phù hợp mơ hình 62 4.4.2.3 Kiểm định giả thuyết 63 Tóm tắt chương 65 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 66 5.1 Kết luận từ kết nghiên cứu chích thức .66 5.2 So sánh với nghiên cứu trước 66 5.3 Một số kiến nghị sách nhằm gia tăng sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển Phan Rang-Ninh Thuận 67 5.3.1 Kiến nghị sách nhân tố an toàn điểm đến 67 5.3.2 Kiến nghị sách nhân tố đặc tính bổ trợ (ăn uống, lưu trú) 68 5.3.3 Kiến nghị sách việc phát huy nét đẹp tự nhiên du lịch Ninh Thuận .69 5.3.4 Kiến nghị sách việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống .70 5.3.5 Kiến nghị sách nhân tố mua sắm, vui chơi giải trí 71 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu .72 5.4.1 Hạn chế đề tài 72 5.4.2 Hướng nghiên cứu 73 Tóm tắt chương 73 KẾT LUẬN CHUNG 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH DL Du lịch KT – XH Kinh tế - Xã hội VHTT&DL Văn hóa, thể thao du lịch UNWTO Tổ chức du lịch giới VNAT Tổng cục Du lịch Việt Nam viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Số lượng khách du lịch, sở kinh doanh lưu trú, lữ hành 35 Bảng 3.2 Tổng hợp khái niệm đo lường yếu tố mơ hình nghiên cứu 42 Bảng 4.1 Mô tả đặc điểm nhân học mẫu nghiên cứu 49 Bảng 4.2 Phân bổ theo số lần du lịch đến biển Phan Rang .51 Bảng 4.3 Phân bổ theo điểm hấp dẫn theo thang điểm 10 52 Bảng 4.4 Kết thống kê mô tả “những yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển biển Phan Rang, Ninh Thuận” 53 Bảng 4.5 Bảng kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha cho nhân tố mô hình nghiên cứu 54 Bảng 4.6 Kiểm định KMO and Bartlett 56 Bảng 4.7 Tổng phương sai trích cho thang đo thành phần ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển biển Phan Rang, Ninh Thuận 57 Bảng 4.8 Phân tích tương quan khái niệm mơ hình nghiên cứu 59 Bảng 4.9 Kết phân tích hồi quy theo phương pháp Enter .62 Bảng 4.10 Phân tích hệ số hồi quyb 63 ix DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình thể mối quan hệ thành phần cấu thành nên khả thu hút du khách 18 Hình 2.2 Mơ hình thể mối quan hệ thành phần cấu thành nên sức hấp dẫn tài nguyên du lịch .20 Hình 2.3 Mơ hình thể mối quan hệ thành phần cấu thành nên khả thu hút sức hấp dẫn điểm đến du lịch .21 Hình 2.4 Mơ hình thể mối quan hệ thành phần cấu thành nên lòng trung thành du khách 22 Hình 2.5 Mơ hình thể mối quan hệ thành phần cấu thành nên khả thu hút khách lịch 23 Hình 2.6 Mơ hình thể mối quan hệ thành phần cấu thành nên sức hấp dẫn điểm đến 25 Hình 2.7 Mơ hình thể mối quan hệ thành phần cấu thành nên sức hấp dẫn điểm đến ảnh hưởng đến chất lượng điểm đến .26 Hình 2.8 Đề xuất mơ hình giả thuyết nghiên cứu .29 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu .41 Hình 4.1 Biểu đồ phân tán Scatterplot 60 Hình 4.2 Biểu đồ tần số Histogram 61 Hình 4.3 Biểu đồ Q-Q plot 61 x UC3 651 UC4 657 UC5 650 SUP1 655 SUP2 668 SUP3 728 SUP4 705 502 SUP5 696 507 SUP6 687 PS1 733 PS2 736 PS3 654 PS4 720 PS5 690 ATT1 702 ATT2 713 ATT3 729 ATT4 756 539 -.526 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component GO1 772 GO2 802 GO3 752 GO5 698 GO6 682 PY1 728 PY2 665 PY3 754 PY4 795 PY5 815 PY6 826 PY7 742 UC1 630 UC2 694 UC3 830 UC4 752 UC5 700 SUP1 790 SUP2 845 SUP3 853 SUP4 849 SUP5 802 SUP6 734 PS1 779 PS2 811 PS3 806 PS4 803 PS5 753 ATT1 585 ATT2 787 ATT3 751 ATT4 615 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 463 448 424 418 356 324 -.377 781 -.346 -.103 253 -.233 771 033 -.560 -.267 054 -.128 -.129 -.393 -.375 560 592 -.155 -.045 -.186 293 -.648 675 033 176 015 399 095 -.022 -.894 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Phân tích hồi quy 3.1 Phân tích tương quan khái niệm mơ hình Correlations ATT ATT Pearson Correlation GO PY UC 606** 495** 528** 606** 691** 000 000 000 000 000 240 240 240 240 240 240 606** 510** 577** 513** 604** 000 000 000 000 Sig (2-tailed) N GO PY UC SUP PS Pearson Correlation SUP PS Sig (2-tailed) 000 N 240 240 240 240 240 240 495** 510** 544** 461** 460** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 240 240 240 240 240 240 528** 577** 544** 504** 434** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 240 240 240 240 240 240 606** 513** 461** 504** 495** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 240 240 240 240 240 240 691** 604** 460** 434** 495** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 240 240 240 240 240 Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .000 240 3.2 Hồi quy Variables Entered/Removeda Model Variables Entered PS, SUP, GOb Variables Removed UC, PY, Method Enter a Dependent Variable: ATT b All requested variables entered Model Summaryb Model R 778a R Square Adjusted R Square 606 Std Error of the Estimate 597 DurbinWatson 79155 1.880 a Predictors: (Constant), PS, UC, SUP, PY, GO b Dependent Variable: ATT ANOVAa Sum of Squares Model df Mean Square Regression 225.262 45.052 Residual 146.612 234 627 Total 371.874 239 a Dependent Variable: ATT b Predictors: (Constant), PS, UC, SUP, PY, GO F 71.906 Sig .000b Coefficientsa 95.0% Confidence Interval for B Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Std Error Beta t Collinearity Statistics Correlations Lower Upper ZeroSig Bound Bound order Partial Part Tolerance VIF Model B (Constant) 580 255 2.273 024 GO 130 058 133 2.256 025 016 244 606 146 093 487 2.054 PY 061 051 063 1.193 234 -.040 162 495 078 049 610 1.639 UC 109 052 115 2.077 039 006 212 528 135 085 554 1.806 SUP 230 048 248 4.750 000 135 326 606 297 195 618 1.617 PS 367 048 410 7.569 000 271 462 691 443 311 574 1.743 077 1.083 a Dependent Variable: ATT Collinearity Diagnosticsa Condition Model Dimension Eigenvalue Index (Constant) Variance Proportions GO PY UC SUP PS 5.839 1.000 00 00 00 00 00 00 041 11.911 04 02 63 07 05 19 035 12.891 16 06 10 08 29 39 034 13.177 61 00 01 01 57 00 030 13.905 17 20 25 48 07 02 021 16.613 01 72 01 37 01 40 a Dependent Variable: ATT Casewise Diagnosticsa Case Number Std Residual ATT Predicted Value Residual 209 -3.106 2.75 5.2089 -2.45889 232 -3.278 2.25 4.8444 -2.59443 a Dependent Variable: ATT Residuals Statisticsa Minimu m Predicted Value Residual Std Value Predicted Std Residual Maximu m Mean Std Deviation N 1.4854 6.8574 5.1854 97083 240 -2.59443 2.00651 00000 78322 240 -3.811 1.722 000 1.000 240 -3.278 2.535 000 989 240 a Dependent Variable: ATT Phụ lục: Một số hình ảnh Du lịch Ninh Thuận Đồi cát Nam Cương Vườn Nho Ninh Thuận Hang Rái Thái An Bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ Bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ Lướt ván diều Vịnh Vĩnh Hy số vịnh biển đẹp hoan sơ nước ta Biển Bình Tiên với vẻ hoang sơ, bình yên tĩnh lặng Biển Cà Ná Miếu Xóm Bánh di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Đắc Nhơn Lễ hội Ka-tê Tháp Poklong Garai đêm ... cứu - Đâu yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển Phan Rang, Ninh Thuận? - Mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển Phan Rang, Ninh Thuận? ... - Nhận định yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển Phan Rang, Ninh Thuận; - Xây dựng mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển Phan Rang, Ninh Thuận; - Đo... yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển Phan Rang, Ninh Thuận Chương trình bày khái niệm quan trọng du lịch, điểm đến du lịch, khái niệm tảng yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển phan rang ninh thuận , Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển phan rang ninh thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay