Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điểm đến du lịch biển tỉnh ninh thuận

116 1 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 22:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN ĐÌNH NHỰT PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BIỂN TỈNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN ĐÌNH NHỰT PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BIỂN TỈNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Quyết định giao đề tài: 636/QĐ-ĐHNT ngày 18/7/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 886/QĐ-ĐHNT ngày 10/8/2018 Ngày bảo vệ: 29/8/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HỒNG MẠNH Chủ tịch Hội Đồng: PGS.TS LÊ KIM LONG Phòng Đào tạo Sau đại học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điểm đến du lịch biển tỉnh Ninh Thuận” công trình nghiên cứu thân tơi chưa công bố phương tiện thông tin Mọi giúp đỡ để hoàn thành đề tài nghiên cứu cảm ơn đầy đủ, thông tin trích dẫn đề tài nghiên cứu rõ nguồn gốc Tác giả đề tài Nguyễn Đình Nhựt iii LỜI CẢM ƠN Để thực hồn thành đề tài Luận văn này, tơi nhận hỗ trợ, giúp đỡ tạo điều kiện từ quan, tổ chức cá nhân Luận văn hoàn thành nhờ nỗ lực thân, giúp đỡ quý báu quan ban ngành tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt giúp đỡ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Ninh Thuận, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Ninh Thuận…Đặc biệt giúp đỡ chủ nhiệm đề tài thành viên thực đề tài cấp tỉnh Ninh Thuận “Nâng cao lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển tỉnh Ninh Thuận” trình thu thập liệu nghiên cứu; đồng thời giúp đỡ, tạo điều kiện vật chất tinh thần từ phía gia đình, bạn bè đồng nghiệp nơi công tác Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo TS Phạm Hồng Mạnh người hướng dẫn khoa học chủ nhiệm đề tài NCKH cấp tỉnh Ninh Thuận trực tiếp dành nhiều thời gian, cơng sức hướng dẫn tơi q trình thực nghiên cứu hồn thành Luận văn Tơi xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu, Khoa kinh tế, Phòng Đào tạo SĐHTrường Đại học Nha Trang, toàn thể thầy, giáo tận tình truyền đạt kiến thức q báu, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Nhân đây, xin chân thành cám ơn tất người giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Cám ơn tất tác giả cơng trình mà tơi tham khảo; cám ơn cộng tác từ phía hộ kinh doanh giúp đỡ tất người Tuy có nhiều cố gắng, Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tơi kính mong Q thầy cơ, chun gia, người quan tâm đến đề tài, đồng nghiệp, gia đình bạn bè tiếp tục có ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài hoàn thiện Một lần xin chân thành cám ơn./ Tác giả đề tài Nguyễn Đình Nhựt iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG .ix DANH MỤC HÌNH .xi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .5 1.5 Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa kết nghiên cứu .6 1.6.1 Về mặt lý luận .6 1.6.2 Về mặt thực tiễn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .7 2.1 Những lý thuyết liên quan đến điểm đến du lịch .7 2.1.1 Khái niệm du lịch ngành du lịch 2.1.2 Khái niệm sản phẩm du lịch 11 2.1.3 Khái niệm khách du lịch 13 2.1.4 Khái niệm điểm đến du lịch 14 2.2 Những yếu tố điểm đến du lịch 16 2.2.1 Sức hấp dẫn thu hút khách điểm đến du lịch .16 2.2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tiện nghi phục vụ khách 18 v 2.2.3 Thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận điểm đến 18 2.2.4 Nguồn nhân lực phục vụ du lịch điểm đến du lịch .18 2.2.5 Tuyên truyền, quảng cáo xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch .19 2.2.6 Giá 20 2.3 Chất lượng điểm đến du lịch yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điểm đến 20 2.3.1 Chất lượng điểm đến 20 2.3.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điểm đến du lịch 20 2.4 Tổng quan cơng trình nghiên cứu liên quan 21 2.4.1 Các cơng trình nghiên cứu nước 21 2.4.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 23 2.5 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu 24 2.5.1 Các giả thuyết nghiên cứu 24 2.5.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 26 TÓM TẮT CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Thiết kế nghiên cứu 27 3.1.1 Qui trình nghiên cứu 27 3.1.2 Nghiên cứu định tính 28 3.1.3 Nghiên cứu định lượng 28 3.2 Nghiên cứu thức 32 3.2.1 Phiếu điều tra .32 3.2.2 Dữ liệu nghiên cứu 33 3.2.3 Kỹ thuật phân tích liệu thống kê 33 TÓM TẮT CHƯƠNG 37 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 38 4.1 Khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận 38 4.1.1 Vị trí địa lý 38 4.1.2 Tài nguyên du lịch .39 4.1.3 Đặc điểm kinh tế xã hội .39 4.2 Đặc điểm ngành du lịch tỉnh Ninh Thuận .41 vi 4.2.1 Doanh thu hàng năm tốc độ tăng trưởng ngành 41 4.2.2 Qui mô tốc độ tăng trưởng du khách .43 4.2.3 Cấu trúc du khách đến Ninh Thuận 46 4.2.4 Tình hình đầu tư sở hạ tầng du lịch 47 4.2.5 Đặc điểm điểm đến du lịch biển Ninh Thuận 48 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điểm đến du lịch biển tỉnh Ninh Thuận 50 4.3.1 Khái quát đặc điểm mẫu điều tra 50 4.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo .53 4.3.3 Phân tích nhân tố khám phá 56 4.3.4 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 59 4.3.5 Kết phân tích tương quan hồi qui 60 4.3.6 Kết phân tích khác biệt 68 4.4 Bàn luận kết nghiên cứu 71 TÓM LƯỢC CHƯƠNG 73 CHƯƠNG KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ VÀ CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH .74 5.1 Kết luận 74 5.2 Khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điểm đến du lịch biển tỉnh Ninh Thuận 75 5.2.1 Quản lý tốt giá dịch vụ du lịch địa bàn tỉnh 75 5.2.2 Phát triển quảng bá văn hóa địa hoạt động vui chơi giải trí 76 5.2.3 Tăng cường đầu tư sở hạ tầng du lịch 77 5.2.4 Tu bổ tôn tạo cảnh quan để tăng hấp dẫn biển Ninh Thuận 78 5.2.5 Đảm bảo an toàn cho du khách đến Ninh Thuận 78 5.2.6 Chất lượng dịch vụ lưu trú, ăn uống lữ hành 79 5.3 Hạn chế nghiên cứu 79 TÓM TẮT CHƯƠNG 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GDP : Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Dometics Products) KDL : Khu du lịch UBND : Ủy ban nhân dân UNWTO : Tổ chức Du lịch Thế giới (World Tourism Organization) VHTT DL : Văn hóa thể thao du lịch viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thang đo nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng điểm đến du lịch biển tỉnh Ninh Thuận 30 Bảng 3.2: Tên biến ký hiệu biến giải thích 36 Bảng 4.1: Một số tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu ngành du lịch giai đoạn 2001 - 2017 43 Bảng 4.2: Số lượt du khách đến Ninh Thuận giai đoạn 2000 - 2017 44 Bảng 4.3: Cơ cấu du khách đến Ninh Thuận theo mục đích du lịch giai đoạn 2001 - 2017 47 Bảng 4.4: Đặc điểm giới tính du khách nội địa mẫu điều tra 50 Bảng 4.5: Đặc điểm hôn nhân du khách nội địa mẫu điều tra .50 Bảng 4.6: Đặc điểm trình độ học vấn du khách nội địa mẫu điều tra 51 Bảng 4.7: Đặc điểm nghề nghiệp du khách nội địa mẫu điều tra 51 Bảng 4.8: Đặc điểm thu nhập du khách nội địa mẫu điều tra .51 Bảng 4.9: Mục đích chuyến du lịch du khách nội địa mẫu điều tra 52 Bảng 4.10: Người đồng hành du khách nội địa mẫu điều tra 52 Bảng 4.11: Tần suất đến du lịch Ninh Thuận du khách nội địa năm gần 52 Bảng 4.12: Cronbach’s Alpha thang đo sức hấp dẫn điểm đến du lịch biển Ninh Thuận 53 Bảng 4.13: Cronbach’s Alpha thang đo cảnh quan biển Ninh Thuận 53 Bảng 4.14: Cronbach’s Alpha thang đo Hệ thống giao thông an toàn 54 Bảng 4.15: Cronbach’s Alpha thang đo văn hóa địa 54 Bảng 4.16: Cronbach’s Alpha thang đo yếu tố người 55 Bảng 4.17: Cronbach’s Alpha thang đo Hoạt động vui chơi giải trí 55 Bảng 4.17a: Cronbach’s Alpha thang đo Dịch vụ lưu trú, ăn uống lữ hành 56 Bảng 4.18: Cronbach’s Alpha thang đo Chất lượng điểm đến du lịch biển Ninh Thuận 56 Chất lượng điểm đến du lịch biển Ninh Thuận .56 Bảng 4.19: Phân tích nhân tố khám phá 57 Bảng 4.20: Phân tích nhân tố khám phá chất lượng điểm đến du lịch biển Ninh Thuận .59 Bảng 4.21: Kết phân tích tương quan Pearson .61 ix Bảng 4.22: Kết phân tích tương quan hạng 65 Bảng 4.23: Kết phân tích hồi quy 65 Bảng 4.24: Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 67 Bảng 4.25: Kiểm định khác biệt theo “Giới tính” 68 Bảng 4.26: Kiểm định khác biệt theo “Tuổi du khách” 69 Bảng 4.27: Kiểm định khác biệt theo “Nghề nghiệp” 69 Bảng 4.28: Kiểm định khác biệt theo “Trình độ học vấn” .70 Bảng 4.29: Kiểm định khác biệt theo “Đặc điểm hôn nhân” 71 x ... 20 2.3 Chất lượng điểm đến du lịch yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điểm đến 20 2.3.1 Chất lượng điểm đến 20 2.3.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điểm đến du lịch 20... tầng du lịch 47 4.2.5 Đặc điểm điểm đến du lịch biển Ninh Thuận 48 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điểm đến du lịch biển tỉnh Ninh Thuận 50 4.3.1 Khái quát đặc điểm. .. Ninh Thuận 1.2.2 Mục tiêu cụ thể (1) Xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điểm đến du lịch biển tỉnh Ninh Thuận (2) Xác định mức độ ảnh hưởng tác động yếu tố đến chất lượng điểm đến du lịch biển
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điểm đến du lịch biển tỉnh ninh thuận , Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điểm đến du lịch biển tỉnh ninh thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay