Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia chương trình phát triển du lịch sinh thái của cộng đồng dân cư tại huyện ninh hải, tỉnh ninh thuận

121 1 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 22:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÂM NGỌC NHƯ UYÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TẠI HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÂM NGỌC NHƯ UYÊN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TẠI HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 8310105 Quyết định giao đề tài: 1364/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 886/QĐ-ĐHNT ngày 10/8/2018 Ngày bảo vệ: 29/8/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ CHÍ CƠNG Chủ tịch Hội Đồng: TS PHẠM THÀNH THÁI Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HÒA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia chương trình phát triển du lịch sinh thái cộng đồng dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Lâm Ngọc Như Uyên iii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học viết luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình q thầy, Trường Đại học Nha Trang bạn bè học viên Trước tiên, xin gởi lời chân thành cảm ơn đến quý thầy, cô Trường Đại học Nha Trang, đặc biệt q thầy, Khoa Kinh tế Phòng Đào tạo Sau Đại học truyền đạt kiến thức hỗ trợ, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập Tôi xin gởi lời biết ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Lê Chí Cơng nhiệt tình dành nhiều thời gian trực tiếp hướng dẫn suốt trình xây dựng đề cương, nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn gia đình người thân ln động viên, giúp đỡ tơi an tâm cơng tác hồn thành luận văn Mặc tơi cố gắng, nhiên, giới hạn thời gian trình độ hiểu biết thân khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý chân thành sâu sắc quý báu quý thầy, cô để luận văn hồn thiện, đạt giá trị học thuật cao Khánh Hòa, tháng năm 2018 Học viên Lâm Ngọc Như Uyên iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH xi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu .4 4.1 Cách tiếp cận nghiên cứu 4.2 Phương pháp nghiên cứu 5 Đóng góp đề tài .6 5.1 Về mặt lý luận 5.2 Về mặt thực tiễn .6 Kết cấu đề tài .6 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH THAM GIA PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI 2.1 Các vấn đề có liên quan đến du lịch 2.1.1 Du lịch 2.1.2 Khách du lịch .10 2.1.3 Sản phẩm du lịch 10 2.1.4 Phát triển du lịch 11 2.1.5 Phát triển bền vững 12 2.1.6 Phát triển du lịch bền vững 14 v 2.2 Các vấn đề liên quan đến du lịch sinh thái .16 2.2.1 Các khái niệm du lịch sinh thái 16 2.2.2 Những nguyên tắc du lịch sinh thái 18 2.2.3 Mối quan hệ phát triển du lịch bền vững phát triển du lịch sinh thái .20 2.3 Cộng đồng địa phương vai trò phát triển du lịch bền vững 22 2.3.1 Khái niệm cộng đồng địa phương .22 2.3.2 Vai trò cộng đồng địa phương phát triển du lịch 24 2.4 Lý thuyết TPB ứng dụng du lịch 26 2.5 Tổng quan nghiên cứu nước 28 2.5.1 Các nghiên cứu nước 28 2.5.2 Các nghiên cứu nước 31 2.6 Đề xuất mơ hình giả thuyết nghiên cứu 32 2.6.1 Ý định tham gia chương trình phát triển du lịch sinh thái 33 2.6.2 Thái độ việc tham gia chương trình phát triển du lịch sinh thái .35 2.6.3 Sự quan tâm chương trình phát triển bền vững du lịch sinh thái 35 2.6.4 Trách nhiệm đạo lý môi trường .36 2.6.5 Nhận thức lợi ích từ việc tham gia chương trình phát triển du lịch sinh thái 37 Tóm tắt chương 38 CHƯƠNG 3: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .39 3.1 Giới thiệu huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận .39 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 39 3.1.2 Điều kiện tự nhiên, trị-xã hội kinh tế 40 3.1.3 Tiềm phát triển du lịch huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 41 3.1.3.1 Tiềm du lịch .41 3.1.3.2 Thực trạng du lịch huyện Ninh Hải .45 3.1.3.3 Kế hoạch phát triển du lịch .47 3.1.4 Kết kinh doanh du lịch 48 3.2 Thiết kế nghiên cứu 49 3.2.1 Quy trình nghiên cứu 49 3.2.2 Nghiên cứu định tính 50 3.2.3 Nghiên cứu định lượng 53 vi 3.2.3.1 Nghiên cứu sơ định lượng 53 3.2.3.2 Nghiên cứu định lượng thức 54 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 54 3.2.4.1 Phương pháp phân tích độ tin cậy Cronbach Anpha’s .54 3.2.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA .55 3.2.4.3 Phân tích hồi quy kiểm định mơ hình .56 Tóm tắt chương 57 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 Giới thiệu chương 58 4.1 Phân tích kết nghiên cứu 58 4.1.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 58 4.1.2 Đánh giá mức độ tham gia chương trình phát triển du lịch sinh thái cộng đồng dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận .59 4.1.3 Kết thống kê mô tả 62 4.1.4 Phân tích độ tin cậy thang đo (bằng hệ số Cronbach’s alpha) 64 4.1.5 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .66 4.1.6 Phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính 67 4.1.6.1 Phân tích tương quan 68 4.1.6.2 Dò tìm vi phạm hồi quy tuyến tính 69 4.2 Thảo luận kết nghiên cứu 73 Tóm tắt chương 73 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 76 Giới thiệu chương 76 5.1 Kết luận từ kết nghiên cứu thức .76 5.2 So sánh với nghiên cứu trước 77 5.3 Một số kiến nghị sách nhằm tăng cường ý định tham gia chương trình phát triển bền vững du lịch sinh thái huyện Ninh Hải thời gian tới 77 5.3.1 Kiến nghị sách nhân tố quan tâm cộng đồng chương trình phát triển bền vững du lịch sinh thái huyện Ninh Hải 77 5.3.2 Kiến nghị sách nhân tố nhận thức lợi ích cộng đồng việc tham gia chương trình phát triển bền vững du lịch sinh thái huyện Ninh Hải 79 vii 5.3.3 Kiến nghị sách việc thay đổi thái độ cộng đồng việc tham gia chương trình phát triển bền vững du lịch sinh thái huyện Ninh Hải 79 5.4 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 81 5.4.1 Hạn chế đề tài 81 5.4.2 Hướng nghiên cứu 82 Tóm tắt chương 82 KẾT LUẬN CHUNG 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT CHXHCNVN GIẢI THÍCH Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam DLST Du lịch sinh thái ĐDSH Đa dạng sinh học IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resources TPB Theory of Planned Behavior TRA Theory of Reasoned Action WT Dependent Variable WTO UNWTO World Tourism Organization United National World Tourist Organization ix DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Lượng khách du lịch đến huyện Ninh Hải qua năm 2013-2017 48 Bảng 3.2 Doanh thu từ hoạt động du lịch huyện Ninh Hải .49 Bảng 3.3 Tổng hợp khái niệm đo lường yếu tố mơ hình nghiên cứu 51 Bảng 4.1 Thống kê đặc điểm nhân học mẫu nghiên cứu 58 Bảng 4.2 Tham gia chương trình phát triển du lịch sinh thái cộng đồng dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 59 Bảng 4.3 Tần suất tham gia Chương trình phát triển du lịch sinh thái cộng đồng dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận .60 Bảng 4.4 Cộng đồng tham gia hoạt động liên quan đến Chương trình phát triển du lịch sinh thái cộng đồng dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận vòng ba năm qua 61 Bảng 4.5 Đánh giá ý định tham gia Chương trình phát triển du lịch sinh thái cộng đồng dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận .62 Bảng 4.6 Thống kê mô tả biến quan sát 62 Bảng 4.7 Kiểm định độ tin cậy thang đo nhân tố ảnh hưởng tới ý định tham gia chương trình phát triển bền vững du lịch sinh thái Ninh Hải 64 Bảng 4.8 Kết EFA thang đo nhân tố tác động tới ý định tham gia chương trình phát triển bền vững du lịch sinh thái Ninh Hải 66 Bảng 4.9 Kết phân tích hệ số tương quan Pearson thể ma trận tương quan .68 Bảng 4.10 Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter mơ hình .71 Bảng 4.11 Kết kiểm định phương sai ANOVA .72 Bảng 4.12 Mơ hình hồi quy theo lý thuyết 72 x Nghề nghiệp Frequency Percent Valid Công chức nhà Valid Cumulative Percent Percent 44 24.3 24.3 24.3 Kinh doanh 49 27.1 27.1 51.4 Nội trợ 12 6.6 6.6 58.0 Khác 76 42.0 42.0 100.0 Total 181 100.0 100.0 nước Thu nhập Frequency Percent Valid Dưới triệu đồng Valid Cumulative Percent Percent 3.9 3.9 3.9 77 42.5 42.5 46.4 86 47.5 47.5 93.9 11 6.1 6.1 100.0 181 100.0 100.0 Từ đến triệu đồng Từ đến 10 triệu đồng Trên 10 triệu đồng Total Nơi sinh sống Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid Khánh Hải 40 22.1 22.1 22.1 Thanh Hải 55 30.4 30.4 52.5 Vĩnh Hải 86 47.5 47.5 100.0 181 100.0 100.0 Total A PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG Đánh giá độ tin cậy thang đo phân tích Cronbach alpha 1.1 Mức độ sẵn sàng tham gia chương trình phát triển du lịch sinh thái Ninh Hải, Ninh Thuận Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 966 Item Statistics Std Mean Deviation N WT1 4.62 1.450 181 WT2 4.52 1.515 181 WT3 4.58 1.487 181 WT4 4.78 1.397 181 WT5 4.62 1.511 181 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted WT1 18.50 30.318 962 949 WT2 18.60 30.274 912 957 WT3 18.54 30.227 938 953 WT4 18.34 31.771 892 960 WT5 18.50 31.574 820 972 1.2 Thang đo thái độ tích cực việc tham gia chương trình phát triển bền vững du lịch sinh thái Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 986 Item Statistics Std Mean Deviation N SA1 2.86 1.908 181 SA2 2.82 1.933 181 SA3 2.91 1.953 181 SA4 2.94 1.998 181 SA5 2.93 2.006 181 SA6 3.01 1.983 181 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted SA1 14.61 92.561 918 987 SA2 14.65 90.484 971 982 SA3 14.56 90.625 954 983 SA4 14.54 89.128 976 981 SA5 14.55 89.171 969 982 SA6 14.46 90.839 930 986 1.3 Thang đo quan tâm chương trình phát triển bền vững du lịch sinh thái Ninh Hải Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 968 Item Statistics Std Mean INVOL Deviation N 4.57 1.488 180 4.79 1.290 180 4.78 1.256 180 4.84 1.254 180 4.87 1.264 180 INVOL INVOL INVOL INVOL Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted INVOL1 19.29 23.413 877 968 INVOL2 19.07 24.565 940 955 INVOL3 19.07 25.252 904 961 INVOL4 19.01 24.748 956 953 INVOL5 18.98 25.391 884 964 1.4 Thang đo trách nhiệm môi trường tham gia chương trình phát triển bền vững du lịch sinh thái Ninh Hải Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 974 Item Statistics Std Mean Deviation N ER1 4.59 1.312 181 ER2 4.60 1.332 181 ER3 4.54 1.314 181 ER4 4.68 1.369 181 ER5 4.66 1.343 181 ER6 4.49 1.436 181 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted ER1 22.96 40.915 926 968 ER2 22.96 40.798 916 968 ER3 23.02 40.850 928 967 ER4 22.87 40.278 922 968 ER5 22.89 41.210 879 972 ER6 23.07 39.596 914 969 1.5 Thang đo nhận thức lợi ích tham gia chương trình phát triển bền vững du lịch sinh thái Ninh Hải Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 971 Item Statistics Std Mean Deviation N BEN1 4.49 1.573 181 BEN2 4.70 1.342 181 BEN3 4.90 1.287 181 BEN4 4.96 1.262 181 BEN5 4.97 1.301 181 BEN6 5.01 1.291 181 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Correlation Deleted Item Deleted Item Deleted BEN1 24.54 38.772 807 979 BEN2 24.33 40.412 870 969 BEN3 24.13 39.612 975 959 BEN4 24.07 40.184 955 961 BEN5 24.06 39.841 945 962 BEN6 24.02 40.305 921 964 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 911 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity 10336.866 df 378 Sig .000 Communalities Initial Extraction WT1 1.000 960 WT2 1.000 919 WT3 1.000 938 WT4 1.000 889 WT5 1.000 778 SA1 1.000 903 SA2 1.000 963 SA3 1.000 944 SA4 1.000 970 SA5 1.000 961 SA6 1.000 905 INVOL1 1.000 879 INVOL2 1.000 915 INVOL3 1.000 881 INVOL4 1.000 939 INVOL5 1.000 880 ER1 1.000 899 ER2 1.000 905 ER3 1.000 907 ER4 1.000 895 ER5 1.000 837 ER6 1.000 885 BEN1 1.000 814 BEN2 1.000 877 BEN3 1.000 972 BEN4 1.000 956 BEN5 1.000 949 BEN6 1.000 940 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Com ponent Total Initial Extraction Sums Rotation Sums Eigenvalues of Squared Loadings of Squared Loadings % of Cumulative Variance % 18.192 64.970 2.571 9.183 74.153 1.897 6.776 1.632 Total 64.970 18.192 % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 64.970 64.970 5.807 20.740 20.740 2.571 9.183 74.153 5.616 20.057 40.797 80.929 1.897 6.776 80.929 5.262 18.791 59.588 5.829 86.758 1.632 5.829 86.758 4.659 16.638 76.226 1.168 4.170 90.928 1.168 4.170 90.928 4.116 14.702 90.928 510 1.821 92.748 332 1.185 93.933 290 1.036 94.969 262 934 95.904 10 177 633 96.537 11 154 549 97.085 12 127 455 97.540 13 113 402 97.943 14 107 382 98.325 15 082 292 98.617 16 071 253 98.870 17 057 202 99.072 18 052 187 99.259 19 044 159 99.418 20 036 130 99.548 21 030 108 99.656 22 025 088 99.744 23 019 069 99.813 24 016 056 99.869 25 014 051 99.920 26 011 039 99.959 27 008 027 99.986 28 004 014 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component WT1 781 WT2 724 WT3 772 WT4 812 WT5 741 SA1 809 SA2 872 SA3 857 SA4 840 SA5 837 SA6 843 INVOL1 779 INVOL2 824 INVOL3 780 INVOL4 855 INVOL5 849 ER1 815 ER2 755 ER3 776 ER4 841 ER5 832 ER6 789 BEN1 725 BEN2 768 BEN3 821 BEN4 810 BEN5 824 BEN6 814 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component WT1 852 WT2 859 WT3 834 WT4 762 WT5 740 SA1 813 SA2 814 SA3 808 SA4 854 SA5 848 SA6 788 INVOL1 759 INVOL2 769 INVOL3 772 INVOL4 746 INVOL5 700 ER1 816 ER2 868 ER3 857 ER4 778 ER5 729 ER6 829 BEN1 773 BEN2 794 BEN3 847 BEN4 830 BEN5 806 BEN6 783 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích hồi quy 3.1 Phân tích tương quan khái niệm mơ hình Correlations WT WT SA Pearson Correlation 587** 598** 000 000 000 000 181 181 180 181 181 637** 730** 658** 630** 000 000 000 Sig (2-tailed) 000 N 181 181 180 181 181 717** 730** 637** 633** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 180 180 180 180 180 587** 658** 637** 691** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 181 181 180 181 181 ** ** ** ** INVO Pearson Correlation L ER BEN BEN 717** Sig (2-tailed) SA ER 637** Pearson Correlation N INVOL Pearson Correlation Pearson Correlation 598 630 633 000 691 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 181 181 180 181 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 181 3.2 Hồi quy Variables Entered/Removeda Model Variables Variables Entered Removed BEN, SA, Method Enter ER, INVOLb a Dependent Variable: WT b All requested variables entered Model Summaryb Model R Adjusted Std Error of R Square R Square the Estimate 566 556 752a Durbin-Watson 92367 1.792 a Predictors: (Constant), BEN, SA, ER, INVOL b Dependent Variable: WT Coefficientsa 95.0% Unstandardized Standardized Coefficients Confidence Coefficients Collinearity Interval for B Correlations Statistics Zero Std Error Lower Upper t Tole Model B (Constant) 600 365 1.644 102 -.120 SA 107 058 146 1.834 068 -.008 221 637 137 091 391 2.558 INVOL 507 088 452 5.773 000 333 680 717 400 288 405 2.472 ER 107 083 098 1.289 199 -.057 271 587 097 064 426 2.348 BEN 166 082 151 2.029 044 005 328 598 152 101 445 2.246 a Dependent Variable: WT Beta - Sig Bound Bound order Partial Part rance VIF 1.320 ANOVAa Sum of Model Squares df Mean Square Regression 194.527 48.632 Residual 149.304 175 853 Total 343.831 179 F Sig .000b 57.002 a Dependent Variable: WT b Predictors: (Constant), BEN, SA, ER, INVOL Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Condition Model Dimension Eigenvalue Index (Constant) SA INVOL ER BEN 4.754 1.000 00 00 00 00 00 179 5.161 05 48 00 00 00 028 12.958 28 10 17 42 17 021 15.216 02 00 00 57 82 018 16.126 66 42 83 00 00 a Dependent Variable: WT Residuals Statisticsa Minimu Maximu m m Std Mean Deviation N Predicted Value 1.9143 6.8044 4.6222 1.04247 180 Std Predicted Value -2.598 2.093 000 1.000 180 of 071 441 144 054 180 Predicted 1.9671 6.8115 4.6334 1.03980 180 -3.90151 2.45464 00000 91329 180 Std Residual -4.224 2.657 000 989 180 Stud Residual -4.649 2.674 -.006 1.020 180 Standard Error Predicted Value Adjusted Value Residual Deleted Residual -4.72590 2.48566 -.01122 97384 180 -4.951 2.723 -.009 1.036 180 Mahal Distance 057 39.895 3.978 4.842 180 Cook's Distance 000 913 014 078 180 Centered 000 223 022 027 180 Stud Deleted Residual Leverage Value a Dependent Variable: WT ... triển du lịch sinh thái cộng đồng dân cư huyện Ninh Hải tỉnh Ninh Thuận? Tác động nhân tố đến ý định tham gia chương trình phát triển du lịch sinh thái cộng đồng dân cư huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận? ... định tham gia chương trình phát triển du lịch sinh thái cộng đồng dân cư huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận nhằm tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến ý định cộng đồng người dân tham gia phát triển du lịch, ... phát triển du lịch sinh thái cộng đồng dân cư huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận nhằm xem xét yếu tố ảnh hưởng ý định tham gia phát triển du lịch sinh thái người dân Tìm đâu nhân tố có ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia chương trình phát triển du lịch sinh thái của cộng đồng dân cư tại huyện ninh hải, tỉnh ninh thuận , Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia chương trình phát triển du lịch sinh thái của cộng đồng dân cư tại huyện ninh hải, tỉnh ninh thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay