Phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa chăm tại ninh thuận

95 1 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 22:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HÁN VĂN TRÍ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA CHĂM TẠI NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG HÁN VĂN TRÍ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA CHĂM TẠI NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 8310105 Quyết định giao đề tài: 1364/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 886/QĐ-ĐHNT ngày 18/8/2018 Ngày bảo vệ: 28/8/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ CHÍ CƠNG Chủ tịch Hội Đồng: PGS.TS ĐỖ THỊ THANH VINH Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn “Phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết thu thập, phân tích, đánh giá, nghiên cứu kiến nghị sách nêu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Khánh Hòa, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Hán Văn Trí iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt hai năm học tập nghiên cứu đến nay, tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đây cơng trình nghiên cứu tơi Để có kết hơm nay, ngồi nỗ lực thân, tơi nhận nhiều giúp đỡ từ Quý thầy cô, bạn học viên, đồng nghiệp, người thân tổ chức, cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Quý thầy cô Trường Đại học Nha Trang nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên sâu lĩnh vực Kinh tế phát triển trình theo học trường Đặc biệt, muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Lê Chí Cơng tận tình hướng dẫn hỗ trợ nhiều thời gian thực đề tài với tất nhiệt tình đầy trách nhiệm Và cuối xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ góp thêm ý kiến để tơi hồn thành tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn Trân trọng! Khánh Hòa, ngày tháng Tác giả luận văn Hán Văn Trí iv năm 2018 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xi GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA .6 1.1 Khái niệm có liên quan đến văn hóa di sản văn hóa 1.1.1 Văn Hóa 1.1.2 Di sản văn hóa .8 1.2 Các loại hình văn hóa 1.2.1 Văn hóa vật chất 1.2.2 Văn hóa tinh thần 1.3 Các khái niệm liên quan đến du lịch 1.3.1 Du lịch 1.3.2 Khách du lịch .10 1.3.3 Sản phẩm du lịch 11 1.4 Phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa 14 1.4.1 Đặc điểm sản phẩm du lịch di sản văn hóa 14 1.4.2 Vai trò bên q trình phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm 16 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm 17 1.4.4 Các tiêu chí đánh giá phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm 18 1.5 Nghiên cứu nước có liên quan đến phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa 18 1.5.1 Các nghiên cứu nước 18 1.5.2 Các nghiên cứu nước 19 1.6 Xây dựng khung phân tích cho nghiên cứu 19 v 1.7 Phương pháp nghiên cứu 20 1.7.1 Cách tiếp cận nghiên cứu 20 1.7.2 Phương pháp chọn mẫu du khách 21 1.7.3 Loại liệu cần thu thập .22 1.7.4 Cơng cụ phân tích liệu: 22 Tóm tắt chương 22 CHƯƠNG 2: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA CHĂM TẠI TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2012 – 2017 23 2.1 Tiềm mạnh phát triển du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận 23 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội người Chăm tỉnh Ninh Thuận 23 2.1.2 Tiềm mạnh văn hóa truyền thống người Chăm tỉnh Ninh Thuận 25 2.1.3 Các sản phẩm văn hóa người Chăm 28 2.2 Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa chăm Ninh Thuận .34 2.2.1 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận 34 2.2.1.1 Nhóm yếu tố thuộc cung .34 2.2.1.2 Nhóm yếu tố thuộc cầu 40 2.2.2 Đánh giá phát triển số lượng sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận thời gian qua 43 2.3 Phân tích tiêu đánh giá phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận 47 2.3.1 Phương pháp thu thập phân tích .47 2.3.2 Kết phân tích tiêu 49 2.3.3 Đánh giá chung 54 2.3.3.1 Những kết đạt 54 2.3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân .55 Tóm tắt chương 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA CHĂM TẠI NINH THUẬN .58 vi 3.1 Cơ sở đề giải pháp phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận 58 3.1.1 Định hướng phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận đến năm 2020 .58 3.1.2 Cơ sở thực tiễn .61 3.2 Giải pháp hoàn thiện phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận 61 3.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận 67 3.3.1 Kiến nghị đến Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch 67 3.3.2 Kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Sở Văn hoá, thể thao Du lịch Ninh Thuận .68 Tóm tắt chương 69 KẾT LUẬN CHUNG 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH DL Du lịch GDP Tổng sản phẩm quốc nội KT – XH Kinh tế - Xã hội UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc QLNN Quản lý Nhà nước UBND Ủy ban nhân dân UNWTO Tổ chức du lịch giới VHTT&DL Văn hóa, thể thao du lịch VNAT Tổng cục Du lịch Việt Nam WTTC Hội đồng Lữ hành Du lịch quốc tế viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Lượng khách tham quan tháp Po Klaung Garai giai đoạn 43 Bảng 2.2 Thống kê số lượng sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận .44 Bảng 2.3 Danh sách chuyên gia tham gia đánh giá .47 Bảng 2.4 Đánh giá vai trò việc phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận thời gian qua .49 Bảng 2.5 Đánh giá số lượng chất lượng phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận thời gian qua .50 Bảng 2.6 Thống kê đặc điểm nhân học mẫu nghiên cứu 51 Bảng 2.7 Đánh giá cảm nhận du khách yếu tố cấu thành chất lượng sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận 52 ix DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ du lịch .10 Sơ đồ 1.2 Cấp độ sản phẩm du lịch 12 Sơ đồ 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch văn hóa 17 Sơ đồ 1.4 Khung phân tích 20 Hình 1.1 Quy trình nghiên cứu .21 Hình 2.1 So sánh đánh giá cảm nhận yếu tố cấu thành chất lượng sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận .54 x KẾT LUẬN CHUNG Đề tài nghiên cứu có mục tiêu phân tích thực trạng phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận giai đoạn 2012-2017, xác định kết đạt tồn tại, nguyên nhân Từ đó, đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận theo hướng bền vững thời gian tới Đề tài tiếp cận dựa việc thu thập số liệu thứ cấp từ quan quản lý địa phương du lịch (Sở VHTT & DL, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch); số liệu Cục thống kê Ninh Thuận báo cáo thực giai đoạn 2012-2017 cơng trình nghiên cứu cơng bố thời gian qua Mặc khác đề tài thu thập số liệu sơ cấp từ điều tra chuyên gia, du khách nhằm thu thập ý kiến tham vấn chuyên gia lĩnh vực du lịch, việc đánh giá trạng sản phẩm du lịch di sản văn hố Chăm Ninh Thuận tìm hiểu để đánh giá tiềm mạnh hội thách thức cho phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hoá Chăm Ninh Thuận thời gian tới Kết nghiên cứu việc phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận thời gian qua đạt số kết định tồn hạn chế như: (1) số lượng sản phẩm nhiều phân tán, thiếu điểm nhấn; (2) chất lượng sản phẩm chưa cao, thiếu nét chuyên nghiệp đặc trưng riêng; (3) cấu sản phẩm chưa hợp lý, nhiều sản phẩm tiềm chưa khai thác mức; (4) công tác quy hoạch, kế hoạch, phát triển nhằm khai thác tiềm lợi nhiều bất cập; (5) công tác tổ chức liên kết nội tỉnh, liên kết vùng cho phát triển du lịch khai thác di sản văn hóa nhiều hạn chế Kết nghiên cứu giúp quan quản lý du lịch địa phương biết sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm cần phát triển, từ tập trung nguồn lực nhằm phát huy tiềm mạnh địa phương nâng cao hiệu kinh doanh du lịch thời gian tới Đề tài đề xuất sáu giải pháp kiến nghị sách có liên quan nhằm phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa chăm thời gian tới là: Nhà nước cần ưu tiên nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch di sản văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận tạo điều kiện lồng ghép chương trình, dự án có liên quan phát triển du lịch địa bàn tỉnh để tháo gỡ khó 70 khăn vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận Đồng thời, địa phương cần đầu tư nguồn lực cho việc khai thác tiềm du lịch văn hóa Chăm Ninh Thuận; đầu tư, qui hoạch, tơn tạo di tích văn hóa du lịch tháp Po Klaung Garai, Po Rame, Hòa Lai; qui hoạch làng văn hóa cổ truyền,: nghề dệt (Mỹ Nghiệp), làng gốm (Bầu Trúc) kết hợp di tích văn hóa ven làng để hình thành tour; kiểm soát, bảo vệ du khách trình tham quan, vui chơi khu du lịch 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO A TIẾNG VIỆT Phan Quốc Anh (2002), "Bàn "Tết" người Chăm", Tạp chí Hội văn học nghệ thuật dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận Số tháng 10/2002 Phan Quốc Anh (2006), Nghi lễ vòng đời người Chăm Ahiêr Ninh Thuận, NXB VHDT, Hà Nội Phan Xuân Biên, Phan An, Phan Văn Dốp (1991), Văn hóa Chăm, NXB KHXH, Hà Nội Ngơ Văn Doanh (1994), Tháp Chăm thật huyền thoại, NXBVHTT, Hà Nội Ngơ Văn Doanh (1994), Văn hóa Chăm, NXB VHTT, Hà Nội Phan Văn Dốp, Phan Quốc Anh Nguyễn Thị Thu (2015) với cơng trình Văn hóa phi vật thể người Chăm Ninh Thuận Nguyễn Văn Đính – Trần Thị Minh Hòa (2013), Giáo trình Kinh tế du lịch, NXB Lao động - Xã hội Châu Văn Huynh (2015), với cơng trình Trò chơi dân gian người Chăm Ninh Thuận Văn Món (2001), Nghề gốm cổ truyền người Chăm Bầu Trúc – Ninh Thuận, NXB VHTT, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Đình Hòa (2012), Giáo trình Marketing du lịch, NXB Kinh tế quốc dân 11 Trần Ngọc Thêm: Tìm sắc văn hố Việt Nam Nxb TP Hồ Chí Minh, 1997 12 Hoàng Thị Thu Thảo (2012), với đề tài “Phát triển sản phẩm du lịch thành phố Đà Nẵng” 13 Nguyễn Thị Thu, Thập Liên Trưởng, Phạm Văn Thành Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm Ninh Thuận (2010), với cơng trình nghiên cứu Lễ nghi Nơng nghiệp Truyền thống tộc người Chăm - Raglai Ninh Thuận 14 Vũ Thị Lý (2013), với đề tài “Phát triển sản phẩm du lịch vịnh Bái Tử Long” 15 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (2005) “Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm – đảo vùng du lịch Bắc Bộ”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 16 Trần Bá Việt người khác (2007), Đền tháp Chămpa bí ẩn xây dựng, NXB xây dựng, Hà Nội 17 Luật du lịch – NXB Chính trị Quốc Gia (2005) 18 Luật Di sản văn hóa (2009), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật di sản, Nxb Hà Nội 72 19 Sở văn hóa Thể thao du lịch Ninh Thuận (2015), Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 20 Sakaya (2003), Nghề dệt cổ truyền người Chăm, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 21 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (2010), Đề án phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp làng nghề tỉnh Ninh Thuận đến 2020 22 Cục thống kê Ninh Thuận (2017), Niên giám thống kê 2016 tỉnh Ninh Thuận, Ninh Thuận 23 UBND tỉnh Ninh Thuận (2007), Đề cương dự án qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, Ninh Thuận 24 UBND tỉnh Ninh Thuận (2015), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận năm 2016-2020 25 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam: Luật Du lịch, 2017 26 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam: Luật Di sản, 2009 27 Sakaya (2003), Lễ hội người Chăm, NXB VHDT, Hà Nội B TIẾNG ANH 28 Carolyn Childs (2016) How Culture & Heritage Tourism Boosts More Than A Visitor Economy 29 Chye, K T., Limin, H., & Chew, N (2015) Planning for tourism: Creating a vibrant Singapore, Centre for Liveable Cities (CLC), Singapore 30 Ministry of Economic Development of Srilanka (2011) Tourism Development Strategy 2011-2016 73 PHỤ LỤC PHIẾU CÂU HỎI ĐIỀU TRA Mã số: …………Người khảo sát: ………………………………………… Ngày khảo sát: ….…/…./…… PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH Chúng tiến hành nghiên cứu đề tài “Phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận” Chúng tơi mong q vị dành thời gian để trả lời số câu hỏi Thông tin quý vị cung cấp giúp chúng tôt đánh giá thực trạng công tác phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm thời gian qua, để từ chúng tơi đề giải pháp thích hợp nhằm phát triển du lịch di sản văn hóa Chăm NInh Thuận thời gian tới Thông tin quý vị giữ bí mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! I THƠNG TIN ĐÁNH GIÁ VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA CHĂM TẠI NINH THUẬN Câu 1: Quan điểm quý vị vai trò phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận thời gian qua (xin vui lòng trả lời vào nhận định sau cách khoanh tròn vào trả lời tương ứng, mức độ đồng ý từ (1) Hồn tồn khơng đồng ý đến (5) Hoàn toàn đồng ý Phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận thời gian qua sẽ: Mức độ đồng ý Góp phần quan trọng cho phát triển du lịch địa phương hướng đến tính bền vững Đảm bảo số lượng sản phẩm du lịch góp phần phát triển du lịch địa phương hướng đến tính bền vững Nâng cao lượng sản phẩm du lịch góp phần phát triển du lịch địa phương hướng đến tính bền vững Đảm bảo cấu hợp lý sản phẩm du lịch di sản văn hóa góp phần phát triển du lịch địa phương hướng đến tính bền vững 5 Góp phần nâng cao lực cạnh tranh điểm đến du lịch Ninh Thuận thời gian tới 5 6.Khác (xin nêu cụ thể) …………………………………………………………………… Câu 2: Quan điểm quý vị phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận thời gian qua (xin vui lòng trả lời vào nhận định sau cách khoanh tròn vào trả lời tương ứng, mức độ đồng ý từ (1) Hồn tồn khơng đồng ý đến (5) Hoàn toàn đồng ý Phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận thời gian qua: Mức độ đồng ý Thiếu số lượng (nhất sản phẩm đặc trưng) Yếu chất lượng, không đảm bảo khả cho cạnh tranh Cơ cấu sản phẩm thiếu hợp lý (thiếu sản phẩm giá trị gia tăng, sản phẩm du lịch độc đáo) Quy hoạch phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa thiếu điểm nhấn 5 Thiếu liên kết chặt chẽ sở kinh doanh phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm 5 6.Khác (xin nêu cụ thể) ………………………………………………………………… …………………………………………………………… Câu 3: Theo quý vị, đâu giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận thời gian tới (xin vui lòng trả lời vào nhận định sau) Để phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận thời gian tới, địa phương cần: Nâng cao nhận thức cấp, ngành toàn xã hội phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Đổi quản lý Nhà nước quản lý du lịch, phát triển sản Mức độ đồng ý 5 5 5 phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Huy động nguồn lực cho phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Nâng cao lực cạnh tranh cho sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Tăng cường liên kết doanh nghiệp, ngành, địa phương phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm 6.Khác (xin nêu cụ thể): ……… ……………………………………………………… …… II THÔNG TIN CHUNG Họ tên người trả lời: ………………………………………………………………………… Chức vụ: ………………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………… Số điện thoại: ………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn quý vị! PHIẾU PHỎNG VẤN KHÁCH DU LỊCH Kính chào q vị! Tơi học viên Cao học ngành Kinh tế phát triển thực nghiên cứu với chủ đề “Phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận” Đề tài thực nhằm mục đích khuyến nghị sách giúp địa phương phát triển đa dạng, có chất lượng, có đẳng cấp sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm nhằm thỏa mãn nhu cầu du khách thời gian tới Tác giả mong quý vị giúp đỡ việc trả lời bảng hỏi Xin quý vị vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh (X) vào thích hợp cho phát biểu sau, mức độ hài lòng tiêu chí chất lượng sản phẩm du lịch di sản văn hóa đánh giá từ (1) đến (5) 1.Khơng hài lòng 2.Ít hài lòng 3.Bình thường 4.Khá hài lòng 5.Rất hài lòng 1.Yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Mức độ hài lòng Đền tháp Chăm (Hòa Lai, Po Klaung Garai Po Rame) Nghề thủ công Làng Chăm Trang phục Ẩm thực Phong tục tập quán Tín ngưỡng tơn giáo Âm nhạc múa Đánh giá đền Tháp Chăm Mức độ hài lòng Có nghệ thuật kiến trúc độc đáo Có nghệ thuật điêu khắc độc đáo Thuộc vào loại đẹp đền tháp Chăm Việt Nam Nghề thủ công Mức độ hài lòng Các sản phẩm gốm với kỹ thuật nguyên sơ Khơng dùng bàn xoay tạo hình sản phẩm Nung gốm lộ thiên Sản phẩm dệt khung dệt đặc biệt, nhiều loại hoa văn, màu sắc hấp dẫn Làng Chăm Mức độ hài lòng Làng Chăm có cối, cổ thụ Chung quanh nhà làng vòng rào khơ Nhà quay hướng Nam 5 Trang phục Mức độ hài lòng Có phân biệt trang phục mặc ngày thường, ngày lễ hội Có phân biệt trang phục người dân chức sắc tơn giáo, tín ngưỡng Trang phục phụ nữ Chăm với loại váy, áo, khăn đội đầu, trang sức Ẩm thực Mức độ hài lòng Người Chăm theo đạo Bàlamơn kiêng ăn thịt bò Người Chăm Bani kiêng ăn thịt heo 7.Phong tục tập quán Mức độ hài lòng Người Chăm theo đạo Bàlamơn chết hỏa táng Người Chăm Bani chết chôn nghĩa trang đồi cát Người Chăm theo chế độ mẫu hệ, vai trò người phụ nữ cộng đồng coi trọng 8.Tín ngưỡng tơn giáo Mức độ hài lòng Người Chăm có hệ thống tín ngưỡng đa dạng Thờ cúng nhiều vị thần dân gian, kiêng sợ nhiều loại ma quỷ Người Chăm theo hai tôn giáo: Bàlamôn Hồi giáo Âm nhạc múa Mức độ hài lòng Âm nhạc Chăm với nhiều nhạc cụ độc đáo trống paranưng, kèn saranai… Trên đền tháp Chăm, điêu khắc Chăm lưu lại nhiều vũ điệu Chăm, apsara Chăm biểu diễn nhiều điệu múa cung đình, Múa dân gian Chăm Xin q vị vui lòng chọn liên quan đến thơng tin thân: Giới tính: Nam  Nữ  Tình trạng nhân: Độc thân  Đã lập gia đình  Tuổi:……………… Nghề nghiệp:………………………………………………………………… Số lần quý khách tham quan di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận:………lần Xin trân trọng ghi nhận ý kiến Quý khách PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Tháp Po Klaung Garai Tháp Hòa Lai Lễ hội Katê tháp Po Rame Lễ Katê tháp Po Klaung Garai Biểu tượng Linga – yoni Tượng thần Siva tháp Po Klaung Garai Sản phẩm thổ cẩm Chăm làng Mỹ Nghiệp Nhà trưng bày sản phẩm Chăm Cổng làng gốm Bàu Trúc Nghệ nhân làng gốm Bàu Trúc ... tranh sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận? - Đâu hội thách thức phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận thời gian tới? - Làm thể để phát triển sản phẩm du lịch di sản. .. tài sau: 19 Các tiêu đánh giá phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa chăm: Phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa: Đặc điểm sản phẩm du lịch di sản văn hóa: - Chủ yếu dịch vụ - Không... CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH DI SẢN VĂN HÓA CHĂM TẠI NINH THUẬN .58 vi 3.1 Cơ sở đề giải pháp phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa chăm tại ninh thuận , Phát triển sản phẩm du lịch di sản văn hóa chăm tại ninh thuận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay