Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái tại huyện bác ái

99 1 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 22:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN NGỌC TÚ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH SINH THÁI TẠI HUYỆN BÁC ÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN NGỌC TÚ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH SINH THÁI TẠI HUYỆN BÁC ÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 8310105 Quyết định giao đề tài: 1364/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2017 Quyết định thành lập hội đồng: 886/QĐ – ĐHNT ngày 10/8/2018 Ngày bảo vệ: 29/8/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ CHÍ CƠNG Chủ tịch Hội Đồng: TS PHẠM THÀNH THÁI Phòng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HỊA - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái" cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Khánh Hòa, ngày 11 tháng 07 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Tú iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt hai năm học tập nghiên cứu đến nay, hồn thành luận văn tốt nghiệp Đây cơng trình nghiên cứu tơi Để có kết hơm nay, ngồi nỗ lực thân, nhận nhiều giúp đỡ từ quý thầy cô, bạn học viên, đồng nghiệp, người thân tổ chức, cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Quý thầy Trường Đại học Nha Trang nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức chuyên sâu lĩnh vực Kinh tế phát triển trình theo học trường Đặc biệt, muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Lê Chí Cơng tận tình hướng dẫn hỗ trợ nhiều thời gian thực đề tài với tất nhiệt tình đầy trách nhiệm Và cuối xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ góp thêm ý kiến để tơi hồn thành tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn Trân trọng! Khánh Hòa, ngày 11 tháng 07 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Tú iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN .iv MỤC LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC HÌNH xi TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xii GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa kết nghiên cứu CHƯƠNG 1: 5CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH SINH THÁI 1.1 Một số vấn đề liên quan đến du lịch 1.1.1 Du lịch 1.1.2 Khách du lịch 1.1.3 Khái niệm sản phẩm du lịch 1.1.4 Phát triển du lịch 10 1.1.5 Phát triển du lịch hướng tới tính bền vững 10 1.2 Một số vấn đề liên quan đến du lịch sinh thái 10 1.2.1 Khái niệm du lịch sinh thái 10 1.2.2 Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái 12 1.2.3 Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái theo hướng bền vững .12 1.2.4 Mơ hình nhân tố ảnh hưởng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái 14 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá để phát triển sản phẩm du lịch sinh thái 15 v 1.2.6 Các yêu cầu, nguyên tắc lý thuyết marketing phát triển sản phẩm du lịch sinh thái 15 1.3 Tổng quan nghiên cứu ngồi nước có liên quan đến phát triển sản phẩm phục vụ du lịch 16 1.3.1 Các nghiên cứu nước 16 1.3.2 Các nghiên cứu nước 17 1.4 Khung phân tích phát triển sản phẩm du lịch sinh thái 19 1.5 Phương pháp nghiên cứu 21 1.5.1 Cách tiếp cận nghiên cứu 21 1.5.2 Phương pháp chọn mẫu du khách 22 1.5.3 Loại liệu cần thu thập .22 1.5.4 Cơng cụ phân tích liệu 22 CHƯƠNG 2: 24TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH SINH THÁI TẠI HUYỆN BÁC ÁI TRONG GIAI ĐOẠN 2012-2017.24 2.1 Tiềm phát triển du lịch sinh thái huyện Bác Ái .24 2.1.1 Vị trí huyện Bác Ái phát triển du lịch sinh thái .24 2.1.1.1 Vị trí địa lý 24 2.1.1.2 Đặc điểm xã hội 25 2.1.1 Đánh giá tiềm phát triển du lịch sinh thái huyện Bác Ái .26 2.2 Thực trạng phát triển du lịch huyện Bác Ái giai đoạn 2012 - 2017 33 2.2.1 Những kết đạt 33 2.2.2 Những hạn chế nguyên nhân: 36 2.3 Thực trạng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái giai đoạn 2012-2017 37 2.3.1 Phân tích nhân tố ảnh hưởng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái 37 2.3.1.1 Hệ thống phụ trợ 37 2.3.1.2 Năng lực doanh nghiệp môi trường 38 2.3.1.3 Môi trường tự nhiên đảm bảo ANQP 39 2.3.1.4 Nhận thức xã hội tham gia cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch 39 2.3.1.5 Tác động biến đổi khí hậu 40 vi 2.3.1.6 Công tác QLNN chế sách 41 2.3.1.7 Công tác quy hoạch phát triển du lịch 42 2.3.1.8 Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch 43 2.3.1.9 Tình hình phát triển KT-XH địa phương 43 2.3.1.10 Tính thời vụ du lịch 47 2.3.2 Phân tích tiêu đánh giá phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận .47 2.3.2.1 Mô tả phương pháp thu thập phân tích 47 2.3.2.2 Kết phân tích tiêu 49 2.3.3 Đánh giá chung 56 2.3.2.1 Những kết đạt 56 2.3.2.2 Những hạn chế nguyên nhân .57 Tóm tắt chương 58 CHƯƠNG 3: 59MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH SINH THÁI CỦA HUYỆN BÁC ÁI 59 3.1 Quan điểm, định hướng, mục tiêu, hội thách thức phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái: 59 3.1.1 Quan điểm phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái 59 3.1.2 Định hướng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái 59 3.1.3 Mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái 59 3.1.3.1 Mục tiêu tổng quát 59 3.1.3.2 Mục tiêu cụ thể 59 3.1.4 Cơ hội thách thức 60 3.1.4.1 Cơ hội 60 3.1.4.2 Thách thức .60 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái thời gian tới 61 3.2.1 Tăng cường việc đổi nhận thức, tư sản phẩm du lịch sinh thái 61 3.2.2 Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch .61 3.2.3 Nâng cao chất lượng sản phảm du lịch sinh thái 64 3.2.4 Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch sinh thái 65 vii 3.2.5 Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp cộng đồng phát triển du lịch 66 3.2.6 Phát triển nguồn nhân lực du lịch : 66 3.3 Một số kiến nghị sách nhằm phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái thời gian tới 67 3.3.1 Kiến nghị đến Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch 67 3.3.2 Kiến nghị Ủy ban nhân dân Huyện Bác Ái .67 Tóm tắt chương 69 KẾT LUẬN CHUNG 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC 74 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT GIẢI THÍCH SPDL Sản phẩm du lịch SPDLST Sản phẩm du lịch sinh thái KDL Khách du lịch PTDL Phát triển du lịch UBND Ủy ban nhân dân WB Ngân hàng giới VQG Vườn quốc gia ix DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Danh sách chuyên gia tham gia đánh giá phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái 48 Bảng 2.2 Đánh giá vai trò việc phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận thời gian qua 49 Bảng 2.3 Đánh giá số lượng chất lượng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận thời gian qua 50 Bảng 2.4 Thống kê đặc điểm nhân học mẫu nghiên cứu 51 Bảng 2.5 Thống kê điểm tham quan du lịch sinh thái huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 52 Bảng 2.6 Đánh giá cảm nhận du khách yếu tố cấu thành chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 53 x 14 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (2012), Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 19/01/2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025; 15 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (2012), Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời số sách hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm, đặc sản phục vụ du lịch địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 16 Luật du lịch – NXB Chính trị Quốc Gia (2005) 17 Viện nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam (2015), Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, nâng cao tính cạnh tranh du lịch Ninh Thuận xu hội nhập B TIẾNG ANH 15 Buhalis, D (2000) Marketing the Competitive Destination of the Future, Tourism Management, 21(1), 97-116 16 Dwyer, L., & Kim, C (2003), ‘Destination Competitiveness: Determinants and Indicators’, Current Issues in Tourism, 6(5), 369-414 17 Khon, T H E (2011) The development ot Ecotourism in Cambodia, Journal of Economics and Development, 42, 25-34 18 Gibson, A., Dodd, R., Joppe, M., Jamieson, B., (2003) Ecotourism in the city? Toronoto’s green tourism association, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15(6), 324-327 19 Pedersen, A., (1991) Issues, problems, and lessons learned from ecotourism planning projects, in Kusler, J.(editor), Ecotourism and resource conservation, p 61-74, Omnipress, Madison 20 Ross, S., Wall, G., (1999) Ecotourism: towards congruence between theory and practice, Tourism Management, 20, 123-132 21 Wu, Y.Y., Wang, H.L., Ho, Y.F., (2010) Urban ecotourism: defining and assessing dimensions using fuzzy number construction, Tourism Management, 31, 739-743 73 PHỤ LỤC Mã số: …………Người khảo sát: ………………………………………… Ngày khảo sát: ….…/…./…… PHIẾU PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH Tôi Nguyễn Ngọc Tú, tiến hành nghiên cứu đề tài “Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái” Tôi mong quý vị dành thời gian để trả lời số câu hỏi Thông tin quý vị cung cấp giúp chúng tôt đánh giá thực trạng công tác phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái thời gian qua, để từ chúng tơi đề giải pháp thích hợp nhằm phát triển du lịch huyện Bác Ái thời gian tới Thông tin quý vị giữ bí mật phục vụ cho mục đích nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! I THƠNG TIN ĐÁNH GIÁ VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH SINH THÁI HUYỆN BÁC ÁI Câu 1: Quan điểm quý vị vai trò phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái thời gian qua (xin vui lòng trả lời vào nhận định sau cách khoan tròn vào trả lời tương ứng, mức độ đồng ý từ (1) Hồn tồn khơng đồng ý đến (5) Hoàn toàn đồng ý Mức độ đồng ý Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái sẽ: Góp phần quan trọng cho phát triển du lịch địa phương hướng đến tính bền vững Đảm bảo số lượng sản phẩm du lịch góp phần phát triển du lịch địa phương hướng đến tính bền vững Nâng cao lượng sản phẩm du lịch góp phần phát triển du lịch địa phương hướng đến tính bền vững Đảm bảo cấu hợp lý sản phẩm du lịch sinh thái góp phần phát triển du lịch địa phương hướng đến tính bền vững Góp phần nâng cao lực cạnh tranh điểm đến du lịch huyện Bác Ái thời gian tới 6.Khác (xin nêu cụ thể) …………………………………………………………………… 5 5 5 Câu 2: Quan điểm quý vị phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái thời gian qua (xin vui lòng trả lời vào nhận định sau cách khoan tròn vào trả lời tương ứng, mức độ đồng ý từ (1) Hồn tồn khơng đồng ý đến (5) Hồn tồn đồng ý Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái thời gian qua: Mức độ đồng ý Thiếu số lượng (nhất sản phẩm đặc trưng) Yếu chất lượng, không đảm bảo khả cho cạnh tranh Cơ cấu sản phẩm thiếu hợp lý (thiếu sản phẩm giá trị gia tăng, sản phẩm du lịch độc đáo) Quy hoạch phát triển sản phẩm du lịch sinh thái thiếu điểm nhấn 5 Thiếu liên kết chặt chẽ sở kinh doanh phát triển sản phẩm du lịch sinh thái địa bàn khác tỉnh Ninh Thuận 5 6.Khác (xin nêu cụ thể) …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Câu 3: Theo quý vị, đâu giải pháp nhằm phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái thời gian tới (xin vui lòng trả lời vào nhận định sau) Để phát triển sản phẩm du lịch biến huyện Bác Ái thời gian tới, địa phương cần: Nâng cao nhận thức cấp, ngành toàn xã hội phát triển sản phẩm du lịch sinh thái Đổi quản lý Nhà nước quản lý du lịch, phát triển sản Mức độ đồng ý 5 Huy động nguồn lực cho phát triển sản phẩm du lịch sinh thái Nâng cao lực cạnh tranh cho sản phẩm du lịch sinh thái Tăng cường liên kết doanh nghiệp, ngành, địa phương phát 5 phẩm du lịch triển sản phẩm du lịch sinh thái 6.Khác (xin nêu cụ thể): ……… …………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… ……… …………………………………………………………… II THÔNG TIN CHUNG Họ tên người ………………………………………………………………………… trả lời: Chức vụ: ………………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………… Số điện thoại: ………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn quý vị! PHIẾU PHỎNG VẤN KHÁCH DU LỊCH Kính chào q vị! Tơi học viên Cao học ngành Kinh tế phát triển thực nghiên cứu với chủ đề “Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái” Đề tài thực nhằm mục đích khuyến nghị sách giúp địa phương phát triển đa dạng, có chất lượng, sản phẩm du lịch sinh thái nhằm thỏa mãn nhu cầu du khách thời gian tới Tác giả mong quý vị giúp đỡ việc trả lời bảng hỏi Xin quý vị vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh (X) vào ô thích hợp cho phát biểu I Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái Câu Quý vị vui lòng cho biết vòng năm qua, thân du lịch sinh thái huyện Bác Ái hay chưa?  Chưa  Đã (nếu đi, xin vui lòng cho biết số lần)  lần  lần  lần  lần Câu Quý vị vui lòng cho biết thân du lịch sinh thái huyện Bác Ái địa điểm (có thể trả lời nhiều đáp án):  Thác Chapơ  Vườn Quốc gia Phước Bình  Trận địa Pi Năng Tắc  Thác đá bàn  Thác Gia Nhông  Bơi thuyền Sông Cái  Thác đá bàn  Hầm xe lửa Thác Đá đen  Khác (vui lòng ghi rõ) ………………………………………… Câu Xin quý vị đánh giá mức độ quan trọng yếu cấu ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, mức độ quan trọng đánh giá từ (1) Hoàn tồn khơng quan trọng; (2) Khơng quan trọng; (3) Trung dung; (4) Quan trọng; (5) Rất quan trọng Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm du lịch sinh thái Mức độ quan trọng Khí hậu, thời tiết Cảnh quan khu du lịch sinh thái Đa dạng sinh học (hệ động, thực vật phong phú) Các di tích lịch sử - danh thắng địa phương Các lễ hội, làng nghề địa phương Phong tục tập quán địa phương Sự thân thiện người dân địa phương Vị trí địa lý so với trung tâm (Nha Trang TP.HCM) Cơ sở hạ tầng du lịch (sân bay, bến cảng, đường bộ, đường thủy…) Các phương tiện giao thông phục vụ du lịch (xe, tàu, thuyền…) Hệ thống thông tin, điện, nước, y tế… Cơ sở phục vụ lưu trú (khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ…) Cơ sở phục vụ ăn uống Các dịch vụ vui chơi giải trí Các điểm mua sắm Hàng lưu niệm, sản vật địa phương Các dịch vụ phục vụ cho tham quan, khám phá rừng, núi… Thái độ phục vụ nhân viên Tính chun nghiệp nhân viên (trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ…) Ý thức bảo vệ môi trường cư dân địa phương Quản lý hoạt động du lịch địa phương Mức độ an toàn du lịch địa phương Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng núi Sản phẩm du lịch thể thao núi Sản phẩm du lịch văn hóa vùng núi Sản phẩm du lịch sinh thái vùng núi Các chương trình khuyến Các kiện, giới thiệu du lịch (triển lãm, sách, phim, cẩm nang…) Thông tin, quảng cáo qua truyền hình Thơng tin, quảng cáo qua báo, tạp chí… Thông tin, quảng cáo qua internet Thông tin, quảng cáo đại lý Lữ hành Thông tin qua người thân giới thiệu Các hình thức thơng tin khác II Một số khuyến nghị quý vị cho phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái thời gian tới ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… III Thông tin cá nhân Câu Giới tính  Nam  Nữ Câu Trình độ học vấn:  Trên đại học  Đại học  Cao đẳng/trung cấp  PTTH  THCS  Tiểu học Câu Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………… Câu Thu nhập bình quân gia đình hàng tháng gia đình:  Dưới triệu  Từ triệu đến 10 triệu  Trên 10 triệu Câu 5: Quý vị đến từ địa phương Xin trân trọng ghi nhận ý kiến Quý khách PHỤ LỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Tuyến du lịch thác Chapơ xã Phước Tân Hình 2: Di tích lịch sử bẫy đá anh hùng Pi Tắc Phước Bình Hình 3: Tuyến du lịch Thác Đá Bàn xã Phước Bình Hình 5: Chèo thuyền Sơng Cái Hình 6: Biểu diễn nghệ thuật quần chúng du lịch cộng đồng Hình 7: Tham quan trại ni Bò tót lai Vườn quốc gia Phước Bình Hình 8: Làng nghề truyền thống làm Đàn Chapi, Gùi, Ná Hình 9: Ẩm thực Gà nướng, Cơm nấu ống tre, Rượu cần Hình 10: Đặc sản Nấm linh chi, Măng khô, Hạt chuối Mồ côi huyện Bác Ái ... điểm phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái 59 3.1.2 Định hướng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái 59 3.1.3 Mục tiêu phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện. .. 1.2.2 Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái 12 1.2.3 Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái theo hướng bền vững .12 1.2.4 Mơ hình nhân tố ảnh hưởng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái. .. tiễn, góp phần phát triển sản phẩm du lịch sinh thái huyện Bác Ái thời gian tới, góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện Từ khóa: Phát triển sản phẩm, du lịch sinh thái, Bác Ái xii GIỚI THIỆU
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái tại huyện bác ái , Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái tại huyện bác ái

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay