KT dịch tễ trắc nghiệm

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 22:47

Đánh dấu (x) vào cột Đ câu trả lời đánh dấu vào cột S câu trả lời sai ST Câu hỏi Đ T Nguy tương đối đo lường sau nghiên cứu có nhóm so sánh Nghiên cứu bệnh chứng nghiên cứu dịch tễ học mô tả Nghiên cứu bệnh chứng nghiên cứu quan sát Nghiên cứu bệnh chứng nghiên cứu tương lai Tỷ suất chênh tính tốn nghiên cứu tập Nếu kết nghiên cứu tính tốn RR= 4,5 Điều có nghĩa có kết hợp yếu tố nguy bệnh Nhóm phơi nhiễm có nguy mắc bệnh cao gấp 4,5 so với nhóm khơng phơi nhiễm a b c d a b c d a b c d S Gạch chân đáp án Nguy tương đối sử dụng để đánh giá a Độ lớn kết hợp chặt chẽ hay không yếu tố nguy bệnh b tần suất xuất trường hợp bệnh cộng đồng c kết đo lường sau nghiên cứu tập d kết đo lường sau nghiên cứu bệnh chứng Ý nghĩa âm tính giả sàng tuyển: a cá thể không mắc bệnh sàng tuyển cho kết dương tính b cá thể khơng mắc bệnh sàng tuyển cho kết âm tính c cá thể có mắc bệnh sàng tuyển cho kết âm tính d cá thể có bệnh sàng tuyển cho kết dương tính Tỷ suất chênh sử dung để đánh giá Độ lớn kết hợp chặt chẽ hay không yếu tố nguy bệnh thể tần suất phơi nhiễm với yếu tố nguy kết đo lường sau nghiên cứu bệnh chứng kết đo lường sau nghiên cứu tập 10 Nghiên cứu tập nghiên cứu a Cung cấp hình ảnh chụp nhanh tình trạng sức khỏe cộng đồng yếu tố liên quan b Chủ yếu hình thành giả thuyết c Kiểm định giả thuyết đặt trước d Hình thành kiểm định giả thuyết 11 Có thể tính tốn nguy tương đối dựa vào số đo bệnh trạng sau: tỷ lệ mắc tỷ lệ mắc kỳ tốc độ mắc tỷ lệ chết/mắc bệnh 12 Để nghiên cứu nguyên gây phù, tăng huyết áp, protein niệu, tiền sản giật sản giật Một nhà nghiên cứu chọn 150 bà mẹ không bị hội chứng nêu thời kỳ có thai (dựa vào hồ sơ lưu trữ bệnh viện) 150 bà mẹ có hội chứng nêu khai thác tiền sử ăn uống thức ăn giàu muối để đánh giá kết hợp lượng muối ăn tình trạng bệnh Đây ví dụ loại thiết kế nghiên cứu nào? nghiên cứu bệnh chứng nghiên cứu tập hồi cứu nghiên cứu mơ tả nhóm bệnh nghiên cứu cắt ngang pg 13 Tỷ lệ mắc thu nghiên cứu sau đây? a nghiên cứu cắt ngang b nghiên cứu tập (cohort study) c nghiên cứu bệnh chứng d nghiên cứu nhóm bệnh 14 Ưu điểm việc lựa chọn nhóm bệnh từ bệnh viện nghiên cứu bệnh chứng a Tránh sai số lựa chọn b Dễ thực hiện, khơng tốn c Có tính đại diện cao d Mơ tả tranh tồn diện bệnh quần thể 15 Kết thiết kế nghiên cứu ngang là: a tỷ lệ mắc điểm b tỷ lệ mắc c tốc độ mắc d kết luận kết hợp nhân 16 Ý nghĩa dương tính giả sàng tuyển: a cá thể không mắc bệnh sàng tuyển cho kết dương tính b cá thể khơng mắc bệnh sàng tuyển cho kết âm tính c cá thể có bệnh sàng tuyển cho kết âm tính b cá thể có bệnh sàng tuyển cho kết dương tính 17 Đặc điểm nghiên cứu bệnh chứng a Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu tất kiện cần nghiên cứu (tình trạng phơi nhiễm bệnh) chưa xảy b Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu cá thể có tiếp xúc với yếu tố nguy chưa phát triển bệnh c Tại thời điểm bắt đầu nghiên cứu tất kiện cần nghiên cứu (tình trạng phơi nhiễm bệnh) xảy d Cả ba ý 18 Vấn đề quan trọng thiết kế nghiên cứu bệnh chứng a Lựa chọn quần thể có phơi nhiễm b Lựa chọn nhóm so sánh bên ngồi (khơng phơi nhiễm) c Lựa chọn nhóm so sánh đặc biệt (có phơi nhiễm đặc biệt) d Định nghĩa bệnh lựa chọn nhóm bệnh 19 Nghiên cứu tập mà tất kiện cần nghiên cứu (tình trạng phơi nhiễm bệnh) xảy trước thời điểm bắt đầu nghiên cứu là: a Nghiên cứu tập tương lai b Nghiên cứu tập hồi cứu c Nghiên cứu tập vừa hồi cứu, vừa tương lai b Nghiên cứu tập lồng nghiên cứu bệnh chứng 20 Người ta tiến hành lấy mẫu xét nghiệm soi tươi đờm trực khuẩn lao cách ngoáy họng hàng loạt người Kết có nhóm người nghi ngờ có trực khuẩn lao có người khơng có trực khuẩn lao Đây một: a kỹ thuật sàng tuyển b biện pháp chẩn đoán bệnh sớm pg c biện pháp áp dụng trước thực liệu trình điều trị lao d kỹ thuật xét nghiệm phát trực khuẩn lao dễ dàng áp dụng cho nhiều đối tượng pg
- Xem thêm -

Xem thêm: KT dịch tễ trắc nghiệm, KT dịch tễ trắc nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay