Bao cao khoa hoc_Nhan thuc ve gioi tinh

58 9 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 21:34

Hiện nay đang có thực trạng diễn ra trong một bộ phận giới trẻ, đó là hiện tượng đồng tính ảo. Xuất hiện ngày càng nhiều những bạn trẻ không có xu hướng hấp dẫn tình dục khác với giới tính của mình, nhưng vẫn ngộ nhận và tỏ ra như mình thuộc cộng đồng những người đồng tính (LGBT) và hành xử thái quá về giới tính. Điều này đã khiến nhiều người có ánh mắt không hay về cộng đồng người đồng tính vốn đã chịu nhiều sự kỳ thị từ xã hội. Nếu không được điều trị đến cùng, những người có hiện tượng “đồng tính ảo” sẽ sống thật với giới tính ảo của họ kéo dài. Việc này sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc, sự nghiệp của bản thân những người “đồng tính ảo” và các mối quan hệ xã hội của họ, đồng thời cũng ảnh hưởng tới cả quá trình nỗ lực để được chấp nhận của cộng đồng người đồng tính. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về hiện tượng này. Nhưng do đây là một vấn đề mới mẻ và cũng có phần nhạy cảm trong quan niệm của người Á Đông chúng ta, nên ở Việt Nam số nghiên cứu về “đồng tính ảo” vẫn chưa nhiều. Hiện nay, với sự phát triển của xã hội, sự phong phú thông tin trên các phương tiện truyền thông, trong đó có không ít những thông tin không lành mạnh đã làm cho giới trẻ ở Việt Nam. Đặc biệt ở các bạn học sinh đang ngày càng xuất hiện nhiều biểu hiện nhận thức lệch lạc về giới tính. Mới đây, theo thông tin từ Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Thuận An, có một nhóm học sinh đồng tính các trường trên địa bàn đã đến xét nghiệm, trong đó có bạn bị dương tính với HIV nhưng không tới nhận kết quả. Từ những nhận thức lệch lạch dẫn tới những quan hệ đồng tính không trong sáng sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường. Qua tiếp xúc và học chung với nhiều bạn ở các trường cấp 2 và cấp 3, chúng em đã đã nhận thấy một số lượng không nhỏ các bạn học sinh trước đó không có nhưng bây giờ lại có những thay đổi về hành vi, cử chỉ theo hướng lệch lạc hoặc còn hoài nghi về giới tính thật sự của mình. Chính vì lẽ đó, chúng em đã tiến hành đề tài “Điều tra nhận thức của học sinh về giới tính tại một số trường THPT trong địa bàn tỉnh Bình Dương”, cụ thể là khu vực thị xã Tân Uyên, thị xã Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một. Thông qua đó tìm hiểu nguồn gốc của hiện tượng “đồng tính ảo”, thực trạng vấn đề này ở khu vực nghiên cứu tại tỉnh Bình Dương, từ đó hiểu được quan điểm và tâm lý của người trẻ và có hướng tháo gỡ vấn đề, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng LGBT cũng như hạn chế hình thành sự phát triển lệch lạc về giới tính của giới trẻ. S GIÁO D C VÀ ÀO T O T NH BỊNH D NG - o0o - TÀI NGHIÊN C U KHOA H C I U TRA NH N TH C C A H C SINH V GI I TÍNH T I M T S TR NG THPT TRONG A BÀN T NH BỊNH D NG H c sinh th c hi n: Giáo viên h ng d n: nv: Nguy n M H nh L p 11AD2 Lê Thành Quang L p 11AD2 Ph m Xuân B ng Tr Bình D ng THPT Tr nh HoƠi ng, tháng 12 n m 2016 c S GIÁO D C VÀ ÀO T O T NH BỊNH D NG - o0o - TÀI NGHIÊN C U KHOA H C I U TRA NH N TH C C A H C SINH V GI I TÍNH T I M T S TR NG THPT TRONG A BÀN T NH BỊNH D NG GIÁO VIÊN H NG D N H C SINH TH C HI N Nguy n M H nh PH M XUÂN B NG Lê Thành Quang Bình D ng, tháng 12 n m 20156 L IC M N hoàn thành d án c m t trình, em th c s khơng th thu đ qu cu i n u không đ c nh n s h tr v nhi u m t c a m i ng ck t i xung quanh Em xin g i l i c m n chân thành sâu s c nh t đ n: BGH tr ng THPT Tr nh Hoài c t o u ki n t i đa đ em có th th c hi n kh o sát hoàn thành d án m t cách thu n l i nh t Th y Ph m Xuân B ng t n tình h tr , ch b o em r t nhi u ki n th c c ng nh đ ng viên v m t tinh th n đ em mau chóng thu đ Chân thành c m n b n h c sinh c k t qu c a d án nh ng tr ng THPT đ a bàn t nh nhi t tình tham gia kh o sát, đóng góp ý ki n đ làm s li u u tra M t l n n a xin chân thành c m n r t nhi u! M CL C Nh ng t vi t t t M U t v n đ M c đích nghiên c u N i dung nghiên c u Ph m vi nghiên c u Câu h i nghiên c u, gi thuy t nghiên c u Câu h i nghiên c u: Gi thuy t nghiên c u Ch ng T NG QUAN TÀI LI U 10 1.1 Gi i tính vƠ xu h ng tính d c 10 1.1.1 Gi i tính 10 1.1.2 Tính d c vƠ xu h 1.2 ng tính d c 10 ng tính o 11 nh ngh a v “đ ng tính o” 11 1.2.1 1.2.2 Phân bi t “đ ng tính” vƠ “đ ng tính o” 11 1.2.3 Th c tr ng “đ ng tính o” 1.3 Khái l Vi t Nam 12 c m t s nghiên c u v LGBT Vi t Nam th gi i 12 1.3.1 T i Vi t Nam 12 1.3.2 Trên th gi i 14 Ch ng PH 2.1 NG PHÁP NGHIÊN C U 16 a m th i gian nghiên c u 16 2.1.1 a m nghiên c u 16 2.1.2 Th i gian nghiên c u 16 2.2 Ph ng pháp nghiên c u 16 2.2.1 Ph ng pháp t ng quan tài li u 16 2.2.2 Ph ng pháp u tra ph ng v n nhanh 16 2.2.3 Ph ng pháp thu th p, x lý s li u 23 Ch ng K T QU NGHIÊN C U 24 3.1 K t qu u tra quan m v gi i tính c a b n thân c a nh ng ng i đ c ph ng v n 24 3.2 K t qu u tra nh ng ng i b ng lòng v gi i tính khai sinh c a 25 3.3 K t qu u tra nh ng ng i khơng b ng lòng v gi i tính khai sinh c a 34 3.4 Bàn lu n 40 K T LU N VÀ NGH 42 K t lu n 42 ngh 43 TÀI LI U THAM KH O 44 NH NG T VI T T T Ch vi t t t HS Ghi đ y đ H c sinh LGBT Lessbian, Gay, Bisexual, Transgender: c ng đ ng nh ng ng i đ ng tính MSM Nhóm nam có quan h tình d c v i nam THPT Trung h c ph thông M U tv nđ Hi n có th c tr ng di n m t b ph n gi i tr , lƠ hi n t "đ ng tính o" Xu t hi n ngày nhi u nh ng b n tr khơng có xu h ng ng h p d n tình d c khác v i gi i tính c a mình, nh ng v n ng nh n t nh thu c c ng đ ng nh ng ng ng i đ ng tính (LGBT) hành x thái v gi i tính i u nƠy đư n nhi u i có ánh m t khơng hay v c ng đ ng ng t xã h i N u khơng đ i đ ng tính - v n đư ch u nhi u s k th c u tr đ n cùng, nh ng ng "s ng th t" v i gi i tính o c a h kéo dài Vi c s s nghi p c a b n thân nh ng ng đ ng th i c ng nh h i có hi n t nh h ng không t t đ n cơng vi c, i “đ ng tính o” m i quan h xã h i c a h , ng t i c trình n l c đ đ c ch p nh n c a c ng đ ng ng đ ng tính Trên th gi i đư có nhi u nghiên c u v hi n t i ng nƠy Nh ng đơy lƠ m t v n đ m i m vƠ c ng có ph n nh y c m quan ni m c a ng nên ng “đ ng tính o” s iÁ ông chúng ta, Vi t Nam s nghiên c u v “đ ng tính o” v n ch a nhi u Hi n nay, v i s phát tri n c a xã h i, s phong phú thông tin ph ng ti n truy n thơng, có khơng nh ng thơng tin không lành m nh đư lƠm cho gi i tr Vi t Nam c bi t b n h c sinh ngƠy cƠng xu t hi n nhi u bi u hi n nh n th c l ch l c v gi i tính M i đơy, theo thông tin t Trung tâm Y t d phòng th xã Thu n An, có m t nhóm h c sinh đ ng tính tr b nb d ng đ a bƠn đư đ n xét nghi m, có ng tính v i HIV nh ng không t i nh n k t qu T nh ng nh n th c l ch l ch d n t i nh ng quan h đ ng tính khơng sáng s d n t i nh ng h u qu khôn l Qua ti p xúc h c chung v i nhi u b n đư nh n th y m t s l tr ng không nh b n h c sinh tr l i có nh ng thay đ i v hành vi, c ch theo h ng ng c p c p 3, chúng em đư c khơng có nh ng bơy gi ng l ch l c ho c hồi nghi v gi i tính th t s c a Chính l đó, chúng em đư ti n hƠnh đ tƠi “ i u tra nh n th c c a h c sinh v gi i tính t i m t s tr ng THPT đ a bàn t nh Bình D ng”, c th khu v c th xã Tân Uyên, th xã Thu n An thành ph Th D u M t Thơng qua tìm hi u ngu n g c c a hi n t ng “đ ng tính o”, th c tr ng v n đ khu v c nghiên c u t i t nh Bình D h ng, t hi u đ ng tháo g v n đ , tránh nh h c quan m tâm lý c a ng i tr có ng tiêu c c đ n c ng đ ng LGBT c ng nh h n ch hình thành s phát tri n l ch l c v gi i tính c a gi i tr M c đích nghiên c u - Tìm hi u th c tr ng “đ ng tính o” gi i h c sinh ngày nay, đánh giá xem nh n th c c a b n v v n đ gi i tính lƠ nh th - Phân tích so sánh m t m t s quan m, nh n th c v xu h ng tính d c c a b n h c sinh - a Ủ ki n, đ ngh đ i v i gia đình, nhƠ tr tháo g v n đ “đ ng tính o”, tránh nh h ng xã h i đ có th có h ng ng tiêu c c đ n c ng đ ng LGBT c ng nh hình thành s phát tri n l ch l c v gi i tính c a gi i tr - Rèn luy n k n ng nghiên c u khoa h c, k n ng giao ti p, k n ng lƠm vi c nhóm, kh n ng nhìn nh n gi i quy t v n đ N i dung nghiên c u - T ch c th m dò, kh o sát nh n th c v gi i tính b n h c sinh THPT đ tìm hi u th c tr ng “đ ng tính o” c ng nh tìm hi u quan m c a b n v v n đ - So sánh th ng kê s li u c th t phi u kh o sát Ph m vi nghiên c u Do gi i h n v th i gian nên chúng em ch kh o sát nh n th c v gi i tính c a đ i t ng h c sinh trung h c ph thông t i m t s tr Thu n An thành ph Th D u M t, t nh Bình D ng THPT ng th xã Tân Uyên, th xã Cơu h i nghiên c u, gi thuy t nghiên c u Cơu h i nghiên c u: - Các b n h c sinh trung h c ph thông nh n th c nh th v gi i tính c a b n thân? - Nh ng y u t nƠo đư tác đ ng đ n nh n th c v gi i tính c a b n h c sinh THPT? - Có ph i t t c nh ng b n h c sinh t cho r ng thu c LGBT b m sinh hay xã h i, môi tr ng xung quanh tác đ ng? Gi thuy t nghiên c u ng tính “đ ng tính o” m t hi n t ng r t ph c t p c a xã h i hi n nh ng có nhi u b n h c sinh không bi t đ n v n đ Nhi u b n h c sinh c a khu v c nghiên c u có nh ng nh n th c sai l ch v gi i tính i u d n đ n xu h ng “đ ng tính o” đơy lƠ đ tu i b t đ u tr ng thành, có s thay đ i tâm sinh lý, d b tác đ ng b i tơm lỦ đám đơng vƠ có nhu c u kh ng đ nh b n thân m nh m Phim nh m ng xã h i nguyên nhân quan tr ng n b n h c sinh bây gi có xu h ng “đ ng tính o” CH NG T NG QUAN TÀI LI U 1.1 Gi i tính vƠ xu h ng tính d c 1.1.1 Gi i tính Theo t n Bách Khoa ToƠn Th , gi i tính c a ng i có ngu n g c sinh h c ngu n g c xã h i Nh ng đ c m gi i ph u sinh lí c a c th ti n đ vƠ c s v t ch t t o nên s khác bi t c a gi i tính Tình c m ý th c v gi i ch đ thông qua ho t đ ng giao ti p v i ng i khác, d i nh h c hình thành ng c a giáo d c vƠ u ki n xã h i Chính xã h i quy đ nh vƠ đánh giá gi i tính c a ng i v m t xã h i, quy đ nh s phơn công lao đ ng gi a nam n , đòi h i m i gi i ph i có tiêu chu n đ o đ c, cách c x , tác phong, đ c m khác [8] 1.1.2 Tính d c vƠ xu h ng tính d c Tính d c: M t khái ni m bao g m gi i tính sinh h c (có c th nam hay n ), b n d ng gi i (c m nh n nam hay n ), xu h ng tính d c (yêu ng i gi i hay khác gi i) th hi n gi i (th hi n nam tính hay n tính) Tính d c khác v i tình d c Xu h ng tính d c: Theo Hi p h i Tâm lí Hoa K (APA), xu h ng tính d c ch s ý th c cá nhân s công nh n c a xã h i v nh ng h p d n v m t tình c m ho c v m t tình d c b i ng lâu dài Xu h i khác gi i tính ho c ng ng tính d c th d n th ng đ ng đ c nêu lên d i gi i tính v i ho c c hai m t cách c phân lo i d a gi i tính c a nh ng ng ih p i d ng ba lo i: d tính luy n ái, đ ng tính luy n song tính luy n Tuy nhiên m t vƠi ng i có th thu c m t lo i khác v i ba lo i ho c không thu c m t lo i c [12] Các thu t ng * LGBT: Vi t t t ti ng Anh c a ng i đ ng tính n , đ ng tính nam, song tính chuy n gi i (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender) * ng tính: Ng * D tính: Ng i có c m giác h p d n v tình c m, th ch t v i ng i có c m giác h p d n v tình c m, th ch t v i ng * Song tính: Ng i gi i i khác gi i i có c m giác h p d n v tình c m, th ch t v i c hai gi i 10 TÀI LI U THAM KH O A SÁCH, BÁO VÀ T P CHÍ Dean L., I.H R.L Meyer, R.Sell, V Sember, D.J Silenzio, and Bowen, c ng s 2000 “Lesbian, gay, bisexual, and transgender health: Findings and concerns.” Journal of the Gay and Lesbian Medical Association 4:101ậ151 ng Nguyên Anh cs (2013), “K t qu tr ng c u ý ki n ng gi i”, Báo cáo nghiên c u, Vi n chi n l i dân v nhân c sách y t B Y t Gribble, J.N., H G Miller, S.M Rogers, and C.F Turner 1999 “Interview Mode and Measurement of Sexual Behaviors: Methodological Issues.” The Journal of Sex Research 16(1) Kreiss JL, Patterson DL (1997), Psychosocial issues in primary care of lesbian, gay, bisexual, and transgender youth, J Pediatr Health Care, 11(6):266-74 Nguy n Ng c H ng, Khu t Thu H ng, inh Thái S n (2010), S ng “con l c”, tình d c có “con l c”, Nhà Xu t B n Ph N Nguy n Xuơn Ngh a (2004), Ph ng Pháp & K Thu t nghiên c u xã h i, Nxb Tr , TP HCM Vi n Nghiên c u xã h i, kinh t vƠ môi tr ng (iSEE),Thông p truy n thông v đ ng tính luy n báo in báo m ng, , Nhà xu t b n Th Gi i B TRANG WEB B V n Hóa ậ Thơng tin, Khái ni m gi i tính [http://bachkhoatoanthu.vass.gov.vn], truy c p ngày 12/11/2016 Báo Ng i lao đ ng, T i ph m đ ng tính gi i tr : S.O.S!, [ http://nld.com.vn/phap-luat/toi-pham-dong-tinh-trong-gioi-tre-sos-213789.htm ], truy c p ngày 15/11/2106 10 Báo Ph n online, H i ch ng gi i tính o, [http://phunuonline.com.vn/me-va-be/hoichung-gioi-tinh-ao-53844/, truy c p ngày 15/11/2106 44 11 Báo Thanh niên, “1,65 tri u ng i đ ng tính VN: a s mu n sinh con” http://thanhnien.vn/thoi-su/165-trieu-nguoi-dong-tinh-o-vn-da-so-muon-sinh-con474544.html, truy c p lúc 10 gi ngày 12/11/2016 12 Hi p h i Tâm lí Hoa K , [http://www.apa.org/pubinfo/answers.html], truy c p ngày 12/11/2016 13 ICS, T ch c b o v vƠ thúc đ y quy n ng i đ ng tính Vi t Nam, [http://ics.org.vn/vi/Knowledge], truy c p ngày 15/11/2016 14 US National Library of Medicine, Interview Mode and Measurement of Sexual Behaviors: Methodological Issues, [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3516293/], truy c p ngày 17/11/2016 45 PH L C Ph l c K t qu th ng kê nh ng ng i tr l i có đ ng ý v gi i tính khai sinh Câu/L a ch n B n ngh thu c xu h ng tính d c nào:  D tính luy n  ng tính luy n  Song tính luy n  Vơ tính 2.1 N u b n n tr l i câu a Có ng i b n n n b n có c m giác chi m h u h n bình th ng khơng?  Có  Khơng b B n có ghen t ng i b n n thân nh t c a có b n trai hay khơng?  Có, đ n gi n s b n y s b bê mình, khơng ch i v i đ c  Có không mu n chƠng trai nƠo đ n g n b n thân thi t c a  Khơng, r t mu n b n c a h nh phúc c T ng t ng m t ph n đ p kh a thân, sau m t ng i đàn ơng đ p kh a thân Gi i tính n b n c m th y ham mu n (n u có)  Ng i ph n  Ng i đƠn ông 2.2 N u b n nam tr l i câu này: a B n có b kích thích th y c u b n thân c i áo?  Khơng  Có b B n có ghen t c u b n thân nh t c a có b n gái hay khơng?  Có, đ n gi n s b n y s b bê mình, khơng ch i v i đ c  Có khơng mu n cô gái nƠo đ n g n c u b n thân thi t c a  Khơng, r t mu n b n c a h nh phúc c T ng t ng m t ph n đ p kh a thân, sau m t ng i đàn ông đ p kh a thân Gi i tính n b n c m th y ham mu n (n u có)  Ng i ph n  Ng i đƠn ông B n có thái đ nh th v ng i đ ng tính?  ng h  Khơng thích  Th y h i l l m  Không đ ý B n có cho r ng, t n t i nh ng "d u hi u" đ bi t lƠ ng i đ ng tính khơng?  Có  tr l i cơu d i: 46 l S ng T l % 306 97.5 160 2.2 0.3 11 149 6.9 93.1 41 115 25.6 2.5 71.9 156 154 2.5 97.5 152 98.7 1.3 102 52 66.2 0.0 33.8 152 98.7 1.3 127 15 33 139 40.4 4.8 10.5 44.3 130 41.4 Theo b n, đâu “d u hi u” đ nh n bi t ng i đ ng tính?  Cách th hi n nh ng hƠnh đ ng sinh ho t bình th ng có s khác bi t  Có quan h , c ch thân m t v i ng i đ ng gi i  Khác:ầầầầầầầầầầầầ B n d tìm th y nh ng ng i đ ng tính đâu? (có th ch n nhi u đáp án)  Xung quanh nhà, xóm  NhƠ hƠng, quán bar, t m n ch i  Trong tr ng h c  Trên m ng xư h i  công viên, r p chi u phim  N i khác:ầầầầầầầầầầầ  Khơng  tr l i cơu d i: Vì b n cho r ng khơng có nh ng “d u hi u” đ nh n bi t ng i đ ng tính?  Vì d u hi u c ng ch mang tính t ng đ i, không th hi n h t b n ch t v n đ Bi t đơu lƠ cá tính riêng c a h  Ý ki n khác:ầầầầầ ầầầ N u b n có ng i quen nƠo đ ng tính, vui lòng tr l i câu ph 5.1 -> 5.3 d i  Có: 5.1 B n quen bi t v i ng i tr c hay sau bi t h ng i đ ng tính?  H lƠ ng i thân c a  Mình quen tr c bi t h đ ng tính  Mình quen sau bi t h đ ng tính 5.2 Trong tr ng b n h c có ng i b n b n cho đ ng tính hay khơng  Có, nh ng  Có, r t nhi u b n  Khơng có 5.3 N u b n quen ng i tr c bi t h ng i đ ng tính, v y hi n t i b n có mu n gi m i quan h v i h không?  Có  Khơng N u m t trêu b n lƠ bóng, đ ng tính hay đ i lo i gán ghép b n khơng bình th ng, b n s x lí sao?  T thái đ b c b i, ch ng minh không ph i nh h ngh  Không quan tơm u h nói, đ h nói chán thơi  Th y c ng hay, có c m giác đ c m i ng i “quan tơm”, lƠ ng i đ c bi t  Lúc đ u không quen nh ng m t th i gian th y thú v , th hi n b n thân nh l i h trêu cho h th y N u ng i b n thân thi t (cùng gi i tính) c a b n m t ngƠy nƠo thú nh n h lƠ ng i đ ng tính, b n s ph n ng sao?  Ngh ch i, cách ly  V n gi b n bè nh ng s t o kho ng cách  Luôn ng h b n, ch i thơn v i b n h n 47 89 41 68.5 31.5 24 98 86 102 17 184 183 99.5 0.5 182 98.9 113 67 1.1 61.4 36.4 113 67 61.4 36.4 1.6 151 31 82.1 16.8 314 67 247 21.3 78.7 0.6 13 102 62 4.1 32.5 19.7  V n gi m i quan h nh tr c, nh ng khuyên b n thay đ i B n đư xem phim nƠo nói v ng i đ ng tính ch a? C m nh n c a b n nh th nào?  Khá hay, r t thích  Mình có th nhìn th y m t ph n b n thơn đó/Có s đ ng c m  Mình thích xem phim khai thác n i dung m i m , đem đ n cho nhi u góc nhìn v v n đ  Mình ch a t ng xem nh ng d đ nh s xem th tò mò  Mình ch a xem vƠ c ng không mu n xem khơng tò mò  Mình khơng thích xem, khơng quen m t v i th lo i phim này, khơng thích ng i đ ng tính Hi n có nhi u ng i khơng ph i ng i đ ng tính, nh ng v n b ng nh n t nh thu c c ng đ ng LGBT c ng nh có s bày t thái v gi i tính " o" c a Ý ki n c a b n v v n đ nƠy nh th nào? Mình khơng bi t v n đ  Th y đáng báo đ ng, c n ph i giúp h nh n vƠ thay đ i  Th y thú v , h làm cho cu c s ng thêm màu s c  Khác:ầầầầầầầầầầầầ  Th y đáng báo đ ng, c n ph i giúp h nh n vƠ thay đ i 10 N u có nh ng ng i b n ắđ ng tính oẰ xung quanh b n, b n có mu n ch i chung v i h khơng?  Khơng, th y h l ch l c  Có, chuy n h đ ng tính o ch ng nh h ng đ n m i quan h gi a b n vƠ ng i  ang phơn vơn, th y e dè l l m, đ ng th i c ng lo n u b n lƠ gi i có th s thích  Khác:ầầầầầầầầầầầầ 11 B n có ng h nh ng b n "đ ng tính o" ti p t c gi quan m c a h th khơng?  Có  Khơng  Khơng quan tâm 12 Theo b n hi n t ng ắđ ng tính oẰ tr ng b n h c có ph bi n khơng?  Có, r t ph bi n  Không ph bi n l m nh ng đư g p vƠi tr ng h p  Không, ch a th y c 48 137 43.6 31 9.9 0.0 96 30.6 65 83 20.7 26.4 39 12.4 45 96 170 14.3 30.6 54.1 1.0 76 24.2 172 54.8 64 20.4 53 197 64 16.9 62.7 20.4 77 186 51 24.5 59.2 16.2 Ph l c K t qu th ng kê nh ng ng i tr l i không đ ng ý v gi i tính khai sinh Câu SL T l B n thu c nhóm c ng đ ng LGBT: 36  Les 13 36.1  Gay 15 41.7  Bisexual 22.2  Transgender B n bi t đ ng tính hồn c nh nào?  Có bi n c x y v i (cú s c tâm lý, tr c tr c tình c m, ) 22.2  Mình th y b n thân có bi u hi n gi ng v i nh ng ng i đ ng tính đư g p, ho c 25.0 th y phim nh, sách báo,ầ  Mình th y b t đ u thích ng i gi i v i ho c c gi i 17 47.2  Mình ln quan tâm h ng thú suy ngh v “chuy n y” v i ng i gi i 5.6 Gia đình b n có quan m th v ng i đ ng tính nói chung?  Gia đình ng h l m 11.1  Khơng, h gi thái đ k th 13 47.2  m c trung l p, không ng h c ng không k th / Không quan tâm t i 19.4  Không bi t ch a th y gia đình bƠy t quan m 16 22.2  Khác:ầầầầầầ Gia đình có quan tơm ch m sóc b n đ y đ không?  Quan tơm đ y đ r t chu đáo 16.7  Có quơn tơm nh ng h i h i h t vài lý (khơng có th i gian, kho ng cách th 12 33.3 h , )  Khơng có, c m th y thi u th n tình th ng vƠ s quan tâm t gia đình 18 50.0 B n có cơng khai v i gia đình, b n bè v chuy n đ ng tính c a khơng?  Có, đư cơng khai Cu c s ng c a b n d ch u ch ? Thái đ c a ng i xung quanh đ i v i b n hi n t i nh th nào?  Mình th y hài lòng/h nh phúc/d ch u, m i ng i c ng t t v i  M i ng i đ i x v i c ng bình th ng  Ch t m g i n, có m t s ng i đư nghi ng đ ng tính nên có thái đ xa cách ho c ch gi u  R t t i t , khơng th th c s thân thi t v i đ c  Khác:ầầầầầầầầầầầ Gia đình b n có ph n đ i ng i hi n t i c a b n không?  Không, m i ng i đ u ng h  Có, m i ng i ln ph n đ i  M t s ng i ph n đ i, m t s ng h  M i ng i bi t nh ng không đ c p t i đ t cu c s ng riêng t 49  Không, ch a công khai T i b n không công khai?  Mình s b xa lánh ho c khơng ng h  Mình ch a ch c ch n th c s v chuy n có đ ng tính hay khơng  Mình khơng mu n đ i t b soi mói  Mình đư th y ng i khác cơng khai r i sau b k th Mình khơng mu n nh v y  Gia đình, ng i thân quen c a khơng ng h ng i đ ng tính  Khác:ầầầầầầầầầầầ B n có thích xem phim nh, sách báo, thơng tinầ v LGBT khơng?  Có, r t thích xem  Khơng, khơng thích  Thi tho ng xem N u xung quanh có ng i bi t b n đ ng tính trêu gh o b n, b n c m th y th nào?  C ng xem nh bình th ng, ch ng có ph i b n tâm  R t bu n tránh m t h  áp tr l i l i trêu gh o đó, nói cho h r ng lƠ cu c s ng riêng c a b n, đ ng nhi u chuy n  Khác:ầầầầầầ B n có ắđ ỦẰ, thích b n nƠo gi i khơng? (hay nh b n bây gi th ng g i lƠ ắCrushẰ)  Khơng  Có 8.1 N u có, vui lòng cho chúng em bi t ng i ai? (N u khơng vui lòng b qua câu 8.1 8.4, chuy n sang tr l i câu 9)  ó lƠ ng i b n l p v i  M t b n khác l p  B n tr ng khác  Khác:ầầầầầầầầầầầầ 8.2 B n ng i có hay ch i v i khơng?  Có  Thi tho ng  Khơng 8.3 Ng i có bi t b n thích h khơng, thái đ sao?  Có, b n y gi ng nên r t h p  Có, b n y v n trì quan h v i m c bình th ng  Có, b n y d n t o kho ng cách v i  Khơng, che gi u khơng cho b n y bi t 50 34 11 13.9 30.6 25.0 8.3 16.7 22 14 61.1 0.0 38.9 12 13 33.3 36.1 11 30.6 19 17 17 29.4 41.2 17.6 11.8 52.9 35.3 11.8 11 8.4 B n ng i có nh ng c ch quan h v t q ng ng tình b n thơng th ng ch a?  Ch a  M i ch n m tay  ơm  có quan h th xác B n ch a thích gi i nh ng có m t ng đ c g n g i v i m t ng i gi i khơng?  Có, thi tho ng c ng ngh  Th ng xuyên ngh , m t ng  Không  Khác:ầầầầầ 10 B n c m th y th n u đ c ng i khác gi i hơn?  Ọi u th t kinh kh ng, khơng thích  Có v s thú v , t ng t ng đơy  Mình khơng bi t n a  Khác:ầầầầ 11 Trong kh b n đư thích m t khác gi i v i ch a?  Ch a bao gi  Có, m t/ m t s 12 B n có bao gi th y hƠi lòng lƠ ng i đ ng tính khơng?  Có, đ c s ng th t v i b n thân th t t  Không  Khơng bi t n a:ầầầầầầầầầ 13 B n có mu n đ c chuy n gi i khơng?  Có, ln khao khát đ c s ng v i gi i tính th t c a  Khơng, ngh sau nƠy s thay đ i, khơng thích ng i đ ng gi i nh hi n t i n a  Mình ch a ngh đ n chuy n  Mình thích nh hi n t i có th thích đ c c gi i  Khác:ầầầầầ 51 15 19 47.4 31.6 15.8 5.3 17 47.2 0.0 30.6 22.2 11 28 21 58.3 19.4 22.2 11.1 13.9 17 47.2 22.2 5.6 Ph l c B ng t ng h p k t qu u tra 52 53 54 55 56 Ph l c M t s hình nh th c t u tra 57 58 ... tƠi li u T ng h p, phân tích tài li u khoa h c, ch n l c nh ng d n li u khoa h c có liên quan đ n đ tài K th a công trình khoa h c, k t qu kh o sát, t li u khoa h c đư có đ t ng h p thông tin,... t t l cao nh ng ng đ ng tính nam b nhi m HIV b nh đ quan h tình d c qua đ i ng tình d c so v i n , nguyên nhân hành vi ng h u môn, đa s ng iđ c kh o sát đ u th a nh n h không s d ng bao cao su... có kh n ng mi n nhi m tr c x u [9] Theo bác s Ki u Thanh HƠ, Khoa Tơm lỦ, BV Nhi n m tr i ng cho bi t, n u nh nh ng c đơy, m i tháng Khoa Tâm lý m i có m t, hai ca tu i v thành niên b “đ ng tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao khoa hoc_Nhan thuc ve gioi tinh, Bao cao khoa hoc_Nhan thuc ve gioi tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay