Chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng

132 8 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 20:01

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HÀ NGỌC HUY CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN CẤP SỞ HUYỆN QUẢNG UYÊN, TỈNH CAO BẰNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Ngân NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế: “Chất lượng đội ngũ cán Đoàn cấp sở huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng” đề tài nghiên cứu riêng Các nội dung luận văn trình bày dựa quan điểm cá nhân, sở nghiên cứu lý thuyết phân tích thực tiễn, hướng dẫn khoa học TS Lê Thị Ngân Các kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng bảo vệ để lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Hà Nôi, ngày tháng Tác giả luận văn Hà Ngọc Huy i năm 2016 LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám đốc, thầy giáo, giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, thầy, giáo Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức tạo điều kiện tốt cho thực đề tài Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc TS Lê Thị Ngân, người hướng dẫn khoa học trực tiếp cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, giáo Hội đồng chấm luận văn đóng góp quý báu để tơi hồn thiện luận văn Để hồn thành luận văn này, tơi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới đồng chí lãnh đạo, cán cơng tác Tỉnh Đồn Thanh niên Cao Bằng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Quảng Uyên, quan, phòng, ban chun mơn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Uyên, Huyện Đoàn Quảng Uyên đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy xã, cán Đoàn sở, Chi đoàn sở, Chi đoàn, Đoàn viên, niên Quảng Uyên giúp đỡ cung cấp số liệu, thơng tin, tài liệu đóng góp ý kiến q trình hồn thành luận văn Cuối tơi muốn bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến gia đình bạn bè ln ủng hộ, động viên, tạo điều kiện để tơi hồn thành luận văn Hà Nôi, ngày tháng Tác giả luận văn Hà Ngọc Huy ii năm 2016 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục đồ, biểu đồ ix Danh mục hộp x Trích yếu luận văn xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.1 sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Khái quát chung Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 2.1.3 Cán Đoàn cấp sở 11 2.1.4 Nội dung nghiên cứu 15 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cán Đoàn cấp sở 18 2.2 20 sở thực tiễn 2.2.1 Tình hình đội ngũ cán Đoàn cấp sở Việt Nam 20 2.2.2 Kinh nghiệm số địa phương nước nâng cao chất lượng đội ngũ cán Đoàn 22 2.2.3 Bài học kinh nghiệm từ sở thực tiễn cho địa bàn nghiên cứu 26 Phần Phương pháp nghiên cứu 28 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu 33 3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 33 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu, thông tin 34 3.2.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu, thơng tin 36 3.2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 37 Phần Kết thảo luận 38 4.1 Khái quát hệ thống tổ chức đội ngũ cán đoàn cấp sở huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 38 4.1.1 Hệ thống tổ chức sở Đoàn 38 4.1.2 cấu tổ chức sở Đoàn Quảng Uyên 39 4.1.3 Chất lượng tổ chức sở Đoàn 40 4.1.4 Đội ngũ cán Đoàn cấp sở 41 4.1.5 Đánh giá chung tổ chức sở Đoàn huyện Quảng Uyên 47 4.2 Chất lượng đội ngũ cán đoàn cấp sở huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 47 4.2.1 Giới tính, độ tuổi, kinh nghiệm 47 4.2.2 Trình độ đội ngũ cán Đoàn cấp sở 50 4.2.3 Kỹ năng, nghiệp vụ đoàn 55 4.2.4 Phẩm chất đạo đức, lối sống 58 4.2.5 Mức độ hồn thành cơng việc 62 4.2.6 Kết triển khai hoạt động, phong trào cách mạng Đoàn 64 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán đoàn cấp sở huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 69 4.3.1 Lòng yêu nghề, trách nhiệm với công việc 69 4.3.2 Công tác quy hoạch, chế tuyển dụng, bổ nhiệm cán Đoàn 70 4.3.3 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 71 4.3.4 Điều kiện làm việc 74 4.3.5 Chính sách đãi ngộ 77 4.3.6 Các yếu tố khác 79 4.4 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán đoàn cấp sở huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 80 4.4.1 Quan điểm, định hướng xây dựng đội ngũ cán Đoàn cấp sở 80 4.4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán Đoàn cấp sở địa bàn huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 81 Phần Kết luận kiến nghị 91 5.1 Kết luận 91 5.2 Kiến nghị 93 5.2.1 Đối với Trung ương 93 5.2.2 Đối với Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 93 5.2.3 Đối với Cấp ủy, quyền cấp huyện, cấphuyện Quảng Uyên 94 Tài liệu tham khảo 95 Phụ lục 99 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BQ Bình qn CBĐ Cán đồn CC cấu ĐVT Đơn vị tính GT Giá trị KT – XH Kinh tế - Xã hội LLCT Lý luận trị SL Số lượng TNCS Thanh niên cộng sản TTN Thanh thiếu niên UBND Ủy Ban nhân dân VH, TT Văn hóa, thể thao DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình dân số huyện Quảng Uyên qua năm 2013 -2015 29 Bảng 3.2 Giá trị sản xuất huyện Quảng Uyên giai đoạn 2013 – 2015 31 Bảng 3.3 Cách thu thập nguồn thông tin thứ cấp 34 Bảng 3.4 Đối tượng điều tra số lượng mẫu điều tra 35 Bảng 4.1 cấu tổ chức sở Đồn huyện Quảng Un phân theo khối chun mơn 39 Bảng 4.2 Kết đánh giá chất lượng tổ chức sở Đoàn năm 2015 huyện Quảng Uyên 40 Bảng 4.3 cấu cán Đoàn cấp sở phân theo chức danh độ tuổi 43 Bảng 4.4 Giới tính, độ tuổi kinh nghiệm cán Đoàn cấp sở điều tra 48 Bảng 4.5 Trình độ cán Đoàn cấp sở điều tra 52 Bảng 4.6 Đánh giá cán Đoàn sở Chi đoàn sở kỹ nghiệp vụ thân 56 Bảng 4.7 Đánh giá cán Chi đoàn kỹ nghiệp vụ thân 57 Bảng 4.8 Kết đánh giá phẩm chất, đạo đức lối sống cán Đoàn cấp sở 60 Bảng 4.9 Kết đánh giá, phân loại cán Đoàn sở, Chi đoàn sở huyện Quảng Uyên giai đoạn 2013 - 2015 62 Bảng 4.10 Đánh giá khả giải cơng việc cán Đồn sở, Chi đoàn sở địa bàn huyện Quảng Uyên 63 Bảng 4.11 Đánh giá khả giải công việc cán Chi đoàn địa bàn huyện Quảng Uyên 64 Bảng 4.12 Kết tổ chức hoạt động tổ chức sở Đoàn địa bàn huyện Quảng Uyên (2013 – 2015) 67 Bảng 4.13 Đánh giá ĐVTN lòng yêu nghề, trách nhiệm với cơng việc cán Đồn cấp sở 69 Bảng 4.14 Công tác quy hoạch cán đoàn cấp sở địa bàn huyện Quảng Uyên 70 vii Bảng 4.15 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán Đoàn cấp sở huyện Quảng Uyên giai đoạn 2013 - 2015 71 Bảng 4.16 Các kỹ cần trang bị cho Cán đoàn cấp sở 72 Bảng 4.17 Đánh giá cán Đoàn cấp sở lớp đào tạo, bồi dưỡng tập huấn 73 Bảng 4.18 Điều kiện sở vật chất cho hoạt động Đoàn Đoàn sở Chi đoàn sở 76 Bảng 4.19 Nhận xét, đánh giá cán Đoàn sở chế độ sách 77 Bảng 4.20 Đánh giá mức độ quan tâm quyền địa phương tới đội ngũ cán Đoàn cấp sở 79 Bảng 4.21 Đánh giá cán Đoàn cấp sở khen thưởng, kỷ luật 80 14 Đức Vượng, Trần Hải Phan Minh Hiền (2000) Hồ Chí Minh tồn tập tb 02 Nhà xuất Chí trị Quốc gia, Hà Nội tr 256-279 15 Hà Xuân Duy (2006) Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán sở Đoàn xã Địch - Thanh Sơn - Phú Thọ, Chuyên đề tốt nghiệp trung cấp lý luận trị, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tr 12-15 16 Huyện Đoàn Quảng Uyên (2013) Báo cáo cơng tác Đồn phong trào Thanh thiếu nhi năm 2013 Quảng Uyên, ngày 21 tháng 12 năm 2013 17 Huyện Đồn Quảng Un (2014) Báo cáo cơng tác Đoàn phong trào Thanh thiếu nhi năm 2014 Quảng Uyên, ngày 31 tháng 12 năm 2014 18 Huyện Đồn Quảng Un (2015) Báo cáo cơng tác tổ chức xây dựng Đoàn năm 2015 Quảng Uyên, ngày 30 tháng 11 năm 2015 19 Huyện Đoàn Quảng Uyên (2015) Báo cáo tổng kết cơng tác Đồn phong trào Thanh thiếu nhi năm 2015 Quảng Uyên, ngày 16 tháng 11 năm 2015 20 Huyện Đoàn Tiên Yên (2015) Xét tuyển nhân chức danh Bí thư Đồn Thanh niên thị trấn – cách làm công tác cán Đoàn Tiên Yên Tỉnh Đoàn Quảng Ninh Truy cập ngày 3/2/2016 http://tinhdoanquangninh.vn/index.php? option=com_content&view=article&id=4 800:xe-t-tuye-n-nhan-s-ch-c-danh-bi-thu-doa-n-thanh-nien-thi-tra-n-ca-ch-la-mmo-i-trong-cong-tac-can-b-doan-tien-yen&catid=479&Itemid=919 21 Khánh Ly Thanh Nga (2015) Giải "việc làm" cho cán Đoàn sở Tỉnh Đoàn Nghệ An Truy cập ngày 3/2/2016 http://tinhdoannghean.vn/?x=3246/su-kien-noi-bat/giai-quyet-viec-lam-cho-canbo-doan-co-so 22 Lê Văn Cầu (2010) Sổ tay cán đoàn sở Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội tr 72-89 23 Lô Văn Diệp (2012) Đổi công tác đào tạo bồi dưỡng cán Đoàn sở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Chuyên đề tốt nghiệp trung cấp lý luận trị, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tr 10-14 24 Ngô Thị Bích Hường (2011) Giải pháp nâng cao chất lượng cán cấphuyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Luận văn thạc sĩ Học viện Nông nghiệp Việt Nam tr 5-18 25 Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang Phan Xuân Thành (2008) Từ điển Tiếng Việt thông dụng Nhà xuất Giáo dục, Hà Nội 96 26 Nguyễn Thị Huyền Trâm (2016) Một số kết đạt sau 02 năm thực Đề án “Quy hoạch, đào tạo, sử dụng đội ngũ cán Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cán phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận đến năm 2017” BTV Tỉnh Ủy (Khóa XII) Đảng Tỉnh Bình Thuận Truy cập ngày 3/2/2016 http://www.binhthuancpv.org.vn/View.aspx?ID=14883&CatID=152&T=S 27 Nguyễn Thị Thơm (2014) Một số điểm cơng tác cán Đồn Tạp chí Cơng tác tổ chức xây dựng Đồn (27) tr 8–9 28 Nguyễn Thị Thu Huyền (2010) Nâng cao lực đội ngũ cán Đoàn sở khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Nộng nghiệp Việt Nam tr 8-23 29 Phòng Thống kê huyện Quảng Uyên (2015) Niên giám thống kê huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 30 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008) Luật cán bộ, công chức Hà Nội, 13 tháng 11 năm 2008 31 Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng (2015) Công văn số 1997/SNV-CCVC hướng dẫn quan, đơn vị thực đánh giá cán bộ, công chức, viên chức địa bàn toàn tỉnh Cao Bằng, ngày 24 tháng 11 năm 2015 32 Thái Xuân Đệ (2010) Từ điển Tiếng Việt Nhà xuất Văn hóa Thơng tin, Hà Nội 33 Tỉnh ủy Cao Bằng (2011) Chương trình số 11-CTr/TU nâng cao chất lượng hệ thống trị sở giai đoạn 2011 - 2015 Cao Bằng, ngày 29 tháng năm 2011 34 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (2011a) Tài liệu bồi dưỡng cán Đoàn trường Đại học, Cao đẳng Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội tr 105-113 35 Trung ương Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (2011b) Tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận trị dành cho cán Đồn sở Nhà xuất Chí trị Quốc gia, Hà Nội tr 81-107 36 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (2012) Điều lệ Đồn TNCS Hồ Chí Minh Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội tr 5-51 37 Trung ương Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (2014) Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 – 2020 Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014 38 Trung ương Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (2016) Tài liệu bồi dưỡng Công tác tổ chức – kiểm tra Hà Nội, ngày 14 tháng năm 2016 tr 75-78 97 39 Ủy Ban nhân dân huyện Quảng Uyên (2015) Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Quảng Uyên – Tỉnh Cao Bằng tr 4-9 40 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (2011) Quyết định số 1871/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 – 2020 Cao Bằng, ngày 30 tháng năm 2011 41 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (2014) Quyết định số 346/2014/QĐ-UBND về việc quy định chức danh, số lượng mức phụ cấp hàng tháng cho người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn xóm, tổ dân phố địa bàn tỉnh Cao Bằng Cao Bằng, ngày 27 tháng năm 2014 42 Viện Khoa học tổ chức Nhà nước (2011) Những vấn đề Hành Nhà nước chế độ cơng vụ, cơng chức Nhà xuất Chí trị Quốc gia, Hà Nội tr 24-29 98 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN CẤP SỞ (Phiếu số 1: Dành cho cán Đồn cấp sở) Để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán Đoàn cấp sở huyện Quảng Un Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau cách tích vào trống phù hợp (Chú ý: Đánh dấu X vào hộp thông tin mà người cho đồng ý) Thông tin cá nhân: 1.1 Họ tên: …………………………………………………Tuổi: …… 1.2 Giới tính: Nam:  Nữ:  1.3 Thời gian tham gia cơng tác Đồn: năm 1.4 Chức vụ:…………… 1.5 Nơi làm vệc……………………………………… Kiến thức, trình độ chun mơn: 2.1 Trình độ văn hóa: Cấp 2.Cấp Cấp 2.2 Trình độ chun mơn: Trên ĐH ĐH/ Cao đẳng 3.Trung cấp Đang học Chưa qua đào tạo 2.3 Trình độ lý luận trị: Cao cấp Trung cấp cấp Chưa qua đào tạo 2.4 Trình độ tin học: Tố K T Ké độ ngoại ngữ: 2.5 Trình Tốt Khá Trung bình Kém Chưa sử dụng - Tất ý trên: Kỹ nghiệp vụ: Đồng chí đánh giá kỹ năng, nghiệp vụ nào? 3.1 Tổ chức, chủ trì, điều hành họp, hội nghị, hội thảo: Tốt Khá Trung bình Kém 99 3.2 Tổ chức hoạt động, phong trào: Tốt Khá Trung bình Kém 3.3 Nói trước cơng chúng: Tốt Khá Trung bình Kém 3.4 Tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, niên: Tốt Khá Trung bình Kém 3.5 Phân tích đánh giá tổng hợp, lập kế hoạch: Tốt Khá Trung bình Kém 3.6 Viết báo cáo, soạn thảo văn bản: Tốt Khá Trung bình Kém 3.7 Tiếp cận, làm việc với lãnh đạo: Tốt Khá Trung bình Kém 3.8 Các kỹ khác (Ghi rõ) Tổ chức hoạt động: Trong năm vừa qua đồng chí tổ chức hoạt động cho niên tham gia? Ho N N Nă ạt ă ă m đ Sm Đ Sm Đ S 20 Đ n ố V ố V ố V h T h T h T N N N o o o Đ l n l n l n V G C ác h4 Đ n4 H ầ g ầ g ầ g Tỷ lệ đoàn viên niên ủng hộ chương trình, kế hoạch, hoạt động đồng chí thường bao nhiêu? Từ 80% trở lên Từ 60 – 80% Từ 30- 60% Dưới 30 % 100 Mức độ hoàn thành nhiệm vụ (Mục dành riêng cho cán Đoàn sở, Chi đoàn sở, cán Chi đoàn khơng đánh giá nội dung này) Xin đồng chí vui lòng cho biết kết đánh giá, phân loại cán bộ, cơng chức, viên chức đồng chí năm qua N1 ộ iH o N ă N ă N ă H o H o K h Phẩm chất đạo đức: 6.1 Lối sống: 6.2 Tác phong làm việc: 6.3 Lòng yêu nghề: Công tác đào tạo, bồi dưỡng 7.1 Đồng chí đào tạo, tập huấn nghiệp vụ Đoàn chưa? Khơng 7.2 Các đồng chí đánh lớp tập huấn, bồi dưỡng? - Về nội dung đào tạo, tập huấn: Phù hợp Chưa phù hợp - Về thời gian tập huấn: Dài Vừa Ngắn - Về mức độ áp dụng kiến thức vào cơng tác: Tồn Một phần Không 101 7.3 Đánh giá nội dung tập huấn, bồi dưỡng Nội d g tậpR huấ 2.3 C C ầ n h K h ô K K K K ỹ K K ỹ K 8.ỹ Điều kiện làm việc 8.1 Thời gian làm việc Thời gian làm việc đồng chí thường vào? Trong hành Ngồi hành Bất lúc tuỳ theo hồn cảnh Ngồi cơng tác Đồn, đồng chí phải tham gia cơng tác địa phương khơng? Khơng 102 8.2 Mức độ trang bị sở vật chất (Mục dành riêng cho cán Đoàn sở, Chi đoàn sở) Mứ c R P M M M L C Đánh giá chế độ sách, đãi ngộ 9.1 Lương phụ cấp đồng chí? - Lương: .đ/tháng - Phụ cấp: .đ/tháng - Các khoản thu nhập khác: .đ/tháng - Cơng tác phí: ………………………đ/tháng 9.2 Đánh giá chế độ sách cán đồn nay? (Mục dành riêng cho cán Đoàn sở, Chi đồn sở) - Chính sách thu hút nhân tài Tốt Khá Trung bình - Chính sách tiền lương Tốt Khá Trung bình - Chính sách bảo hiểm xã hội Tốt Khá Trung bình - Chính sách bảo hiểm y tế Tốt Khá Trung bình Chưa tốt Chưa tốt Chưa tốt Chưa tốt 10 Đánh giá công tác quy hoạch, chế tuyển dụng, bổ nhiệm cán - Theo đồng chí cơng tác quy hoạch, chế tuyển dụng, bổ nhiệm quan trọng khơng Quan trọng Khơng quan trọng 103 Khơng ý kiến - Đồng chí đánh giá cơng tác quy hoạch, chế tuyển dụng, bổ nhiệm Công khai, minh bạch Thiếu công khai, minh bạch Khơng ý kiến - Theo đồng chí, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm phù hợp chưa Phù hợp Chưa phù hợp Khơng ý kiến 11 Đánh giá quan tâm cấp Đồng chí đánh mức độ quan tâm lãnh đạo, quyền địa phương? Rất quan tâm Quan tâm Chưa quan tâm 12 Đánh giá Khen thưởng, kỷ luật - Theo đồng chí, khen thưởng kỷ luật quan trọng không? Quan trọng Không quan trọng - Đồng chí đánh giá khen thưởng, kỷ luật Hợp lý Chưa hợp lý Đồng chí vui lòng cho biết ngun nhân chưa hợp lý: 13 Cán đoàn cấp sở cần tự đổi nào? 13 .1 Khôn 13 .2 Khôn 13 Khôn 13.4 Khác (ghi rõ): 14 Kiến nghị, đề xuất: Xin chân thành cảm ơn đồng chí ! Cao Bằng, ngày tháng năm 2016 Người điều tra 104 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐỒN CẤP SỞ (Phiếu số 2: Dành cho Đồn viên Thanh niên) Chúng thực việc thu thập thông tin cho việc nghiên cứu chất lượng đội ngũ cán Đoàn cấp sở huyện Quảng Uyên Xin bạn vui lòng cho ý kiến nhận xét theo mẫu đây: (Chú ý: Đánh dấu X vào hộp thông tin mà người cho đồng ý) I Thông tin cá nhân: Họ tên: ………………………………………………… Tuổi: …… Giới tính: Thời gian tham gia sinh hoạt Đoàn: năm Địa chỉ: ……………………………………………………………………… II Các thông tin cụ thể Về tham gia hoạt động 1.1 Trong năm vừa qua (năm 2015) bạn thường xuyên tham gia hoạt động Đồn tổ chức khơng? Khơng 1.2 Các hoạt động bạn thường tham gia là? (Có thể chọn nhiều) - Hoạt động giáo dục trị, tư tưởng văn hóa: Khơng - Hoạt động xung kích phát triển kinh tế: Khơng - Hoạt động Đồn đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp Khơng - Các hoạt động văn hóa, tinh thần Khơng 1.3 Theo bạn, tham gia hoạt động Đoàn ? Thiết thực Mang tính hình thức Khơng ý kiến Đánh giá hoạt động đoàn mà thân tham gia 2.1 Đánh giá chung: Bạn đánh giá hoạt động mà thân tham gia? Tốt Khá Trung bình Yếu 2.2 Đánh giá cụ thể: - Hoạt động giáo dục trị, tư tưởng văn hóa: Tốt Khá Trung bình Yếu - Hoạt động xung kích phát triển kinh tế: Tốt Khá Trung bình Yếu - Hoạt động Đồn đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp Tốt Khá Trung bình Yếu - Các hoạt động văn hóa, tinh thần Tốt Khá Trung bình Yếu 2.3 Trong thời gian tới, bạn mong muốn tham gia nhiều hoạt động? - Hoạt động giáo dục trị, tư tưởng văn hóa: Mong muốn Bình thường Khơng ý kiến - Hoạt động xung kích phát triển kinh tế: Mong muốn Bình thường - Hoạt động Đồn đồng hành với niên lập Mong muốn Bình thường - Các hoạt động văn hóa, tinh thần Mong muốn Bình thường Khơng ý kiến thân, lập nghiệp Khơng ý kiến Khơng ý kiến Nhận xét đội ngũ cán Đoàn cấp sở địa phương 3.1 Theo bạn kỹ năng, nghiệp vụ cán Đoàn cấp sở địa phương nào? Tốt Khá Trung bình Kém 3.2 Đánh giá phẩm chất đạo đức, lối sống cán Đoàn cấp sở - Ý thức trách nhiệm cơng việc Tốt Khá Trung bình Yếu - Ý thức chấp hành nội quy, quy chế làm việc Tốt Khá Trung bình Yếu - Thái độ công việc Tốt Khá Trung bình Yếu - Tinh thần đồn kết Tốt Khá Trung bình Yếu - Tinh thần nêu gương cho đoàn viên, niên Tốt Khá Trung bình Yếu 106 3.3 Bạn đánh giá nhiệt huyết cán Đoàn cấp sở địa phương? - Đánh giá cán Chi đoàn sở Rất nhiệt tình Nhiệt tình Chưa nhiệt tình - Đánh giá cán Đồn sở Rất nhiệt tình Nhiệt tình Chưa nhiệt tình - Đánh giá cán Chi đồn Rất nhiệt tình Nhiệt tình Chưa nhiệt tình Theo bạn, để nâng cao chất lượng hoạt động đồn địa phương cán Đồn cần hồn thiện kỹ (có thể chọn nhiều phương án) - Tuyên truyền, vận động quần chúng: - Tổ chức hoạt động Đồn: - Chủ trì, điều hành họp, hội nghị: - Trình bày, diễn thuyết: - Nâng cao kiến thức kinh tế - kỹ thuật: - Viết báo cáo soạn thảo văn bản: III Kiến nghị, đề xuất: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin cảm ơn giúp đỡ bạn! Cao Bằng, ngày tháng năm 2016 Người điều tra 107 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN CẤP SỞ (Phiếu số 3: Dành cho cán Huyện Đồn, Đảng ủy xã) Xin kính chào đồng chí! Chúng thực việc thu thập thông tin cho việc nghiên cứu chất lượng đội ngũ cán Đoàn cấp sở huyện Quảng Uyên Xin q vị vui lòng cho ý kiến nhận xét theo mẫu (Chú ý: Đánh dấu X vào hộp thông tin mà người cho đồng ý) I Thông tin cá nhân: Họ tên người vấn: Chức vụ: Đơn vị công tác: II Đánh giá cán Đồn cấp sở: Đồng chí nhận xét cấu số lượng, độ tuổi đội ngũ cán đoàn sở? - Về số lượng Thừa Đủ Thiếu - Về độ tuổi Phù hợp Cần trẻ hóa Nhận xét đồng chí trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ cán Đoàn cấp sở địa phương? - Về trình độ chun mơn: Tốt Khá Trung bình Yếu - Về trình độ lý luận trị Tốt Khá Trung bình Yếu - Về trình độ ngoại ngữ Tốt Khá Trung bình Yếu - Về trình độ tin học Tốt Khá Trung bình Yếu - Về kỹ năng, nghiệp vụ đồn Tốt Khá Trung bình Kém 108 Đánh giá đồng chí mức độ giải cơng việc cán đồn cấp sở? 3.1 Đánh giá cán Đoàn sở, Chi đoàn sở - Đối với nhiệm vụ thường xuyên: Từ 90 - 100% Từ 70 – 89% Từ 50 -69% Dưới 50% - Đối với nhiệm vụ đột xuất: Từ 90 - 100% Từ 70 – 89% Từ 50 -69% Dưới 50% 3.2 Đánh giá cán Chi đoàn - Đối với nhiệm vụ thường xuyên: Từ 90 - 100% Từ 70 – 89% Dưới 50% - Đối với nhiệm vụ đột xuất: Từ 90 - 100% Từ 70 – 89% Dưới 50% Từ 50 -69% Từ 50 -69% Đồng chí phẩm chất đạo đức, lối sống đội ngũ cán đoàn cấp sở địa phương? - Ý thức trách nhiệm công việc Tốt Khá Trung bình Yếu - Ý thức chấp hành nội quy, quy chế làm việc Tốt Khá Trung bình Yếu - Thái độ cơng việc Tốt Khá Trung bình Yếu - Tinh thần đoàn kết Tốt Khá Trung bình Yếu - Tinh thần nêu gương cho đoàn viên, niên Tốt Khá Trung bình Yếu Theo đồng chí để nâng cao chất lượng cán Đoàn cấp sở cần phải (có thể chọn nhiều) Tăng chế độ lương, phụ cấp Nâng cao lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề Nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ 109 Trang bị phương tiện, thiết bị Được quan tâm, tạo điều kiện nhiều 7.Khác (ghi rõ): III Đánh giá hoạt động đoàn địa phương thời gian qua Đánh giá phong trào, hoạt động đoàn địa phương thời gian qua? - Hoạt động giáo dục trị, tư tưởng văn hóa: Tốt Khá Trung bình Yếu - Hoạt động xung kích phát triển kinh tế: Tốt Khá Trung bình Yếu - Hoạt động Đồn đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp: Tốt Khá Trung bình Yếu - Các hoạt động văn hóa, tinh thần Tốt Khá Trung bình Yếu Theo đồng chí thời gian tới hoạt động Đoàn cần: Đổi phương pháp Chú trọng tính hiệu Đầu tư thêm kinh phí Tăng cường lực cho cán đoàn cấp sở Khác (ghi rõ): IV Những định hướng để nâng cao lực cán đoàn cấp sở: Xin chân thành cảm ơn đồng chí ! Cao Bằng, ngày tháng năm 2016 Người điều tra 110 ... tiễn chất lượng cán Đoàn cấp sở, chất lượng đội ngũ cán Đoàn sở, yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cán Đoàn cấp sở, giải pháp nâng cao chất lượng cán Đoàn cấp sở huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. .. cấp sở chất lượng đội ngũ cán Đoàn cấp sở - Đánh giá thực trạng chất lượng cán Đoàn cấp sở huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán Đoàn cấp sở huyện. .. cứu chất lượng đội ngũ cán Đoàn cấp sở huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng; nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán Đoàn cấp sở huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng , Chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở huyện quảng uyên, tỉnh cao bằng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay