Đa hình SNP của gen insulin, hormone sinh trưởng ở gà mía, hồ và đông tảo

76 8 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 20:01

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM TRẦN BÍCH PHƯƠNG ĐA HÌNH SNP CỦA GEN INSULIN, HORMONE SINH TRƯỞNG MÍA, HỒ ĐƠNG TẢO Chun ngành: Chăn ni Mã số: 60 62 01 05 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hoàng Thịnh PGS.TS Đinh Văn Chỉnh NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Trần Bích Phương i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Hồng Thịnh PGS.TS Đinh Văn Chỉnh tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Di truyền giống gia súc, Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức, đặc biệt TS Phạm Kim Đăng ThS Nguyễn Thị Châu Giang, Khoa Chăn nuôi – Học viện Nông nghiệp Việt Nam giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Trần Bích Phương ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng v Danh mục hình, biểu đồ vi Danh mục chữ viết tắt vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract ix Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Đặc điểm giống Mía, Hồ Đông Tảo 2.1.1 Mía 2.1.2 Hồ 2.1.3 Đông Tảo 2.2 Cơ sở khoa học yếu tố ảnh hưởng tới khả sinh trưởng 2.2.1 Khái niệm sinh trưởng 2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng 2.3 Gen Insulin Hormone sinh trưởng gia cầm 2.3.1 Gen Insulin 2.3.2 Gen Hormone sinh trưởng 10 2.4 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 12 2.4.1 Tình hình nghiên cứu nước 12 2.4.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 15 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 19 3.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.1.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 19 3.2 Nội dung nghiên cứu 19 3.2.1 Xác định số lượng, cấu đàn Mía, Hồ Đơng Tảo địa phương 19 3.2.2 Xác định đa hình SNP gen Insulin (INS), Hormone sinh trưởng (GH)ở Mía, Hồ Đơng Tảo 19 3.2.3 Ảnh hưởng đa hình A3971G, T3737C gen Insulin G662A gen Hormone sinh trưởng đến sinh trưởng Mía 19 3.3 Phương pháp nghiên cứu 20 3.3.1 Xác định số lượng, cấu đàn Mía, Hồ Đông Tảo địa phương 20 3.3.2 Xác định đa hình SNP gen Insulin (INS), Hormone sinh trưởng (GH) Mía, Hồ Đơng Tảo 20 3.3.3 Ảnh hưởng đa hình A3971G, T3737C gen Insulin G662A gen Hormone sinh trưởng đến sinh trưởng Mía 21 3.4 Phân tích số liệu 22 Phần Kết thảo luận 23 4.1 Xác định số lượng, cấu đàn Mía, Hồ Đơng Tảo địa phương 23 4.2 Xác định đa hình SNP gen Insulin (INS), Hormone sinh trưởng (GH) Mía, Hồ Đông Tảo 26 4.2.1 Đa hình A3971G gen Insulin 26 4.2.2 Đa hình T3737C gen Insulin 28 4.2.3 Đa hình G662A gen Hormone sinh trưởng 31 4.3 Ảnh hưởng đa hình A3971G, T3737C gen Insulin G662A gen Hormone sinh trưởng đến sinh trưởng Mía 33 4.3.1 Ảnh hưởng đa hình A3971G gen Insulin 33 4.3.2 Ảnh hưởng đa hình T3737C gen Insulin 39 4.3.3 Ảnh hưởng đa hình G662A gen Hormone sinh trưởng 44 Phần Kết luận kiến nghị 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiến nghị 50 Danh mục cơng trình cơng bố 51 Tài liệu tham khảo 52 Phụ lục 57 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Mồi, chiều dài đoạn khuếch đại enzyme cắt giới hạn A3971G, T3737C gen Insulin G662A gen Hormone sinh trưởng 21 Bảng 4.1 Số lượng, cấu đàn Mía, Hồ Đông Tảo nuôi nông hộ địa phương 23 Bảng 4.2 Tần suất kiểu gen, tần suất alen đa hình A3971G gen Insulin 27 Bảng 4.3 Tần suất kiểu gen, tần suất alen đa hình T3737C gen Insulin 29 Bảng 4.4 Tần suất kiểu gen, tần suất alen đa hình G662A gen Hormone sinh trưởng 32 Bảng 4.5 Ảnh hưởng kiểu gen đa hình A3971G gen Insulin đến khối lượng thể Mía 34 Bảng 4.6 Ảnh hưởng kiểu gen đa hình A3971G gen Insulin đến tăng khối lượng bình qn thể Mía 35 Bảng 4.7 Ảnh hưởng kiểu gen theo giới tính đa hình A3971G gen Insulin đến khối lượng thể Mía 37 Bảng 4.8 Ảnh hưởng kiểu gen theo giới tính đa hình A3971G gen Insulin đến tăng khối lượng bình qn thể Mía 38 Bảng 4.9 Ảnh hưởng kiểu gen đa hình T3737C gen Insulin đến khối lượng thể Mía 39 Bảng 4.10 Ảnh hưởng kiểu gen đa hình T3737C gen Insulin đến tăng khối lượng bình qn thể Mía 40 Bảng 4.11 Ảnh hưởng củakiểu gen theo giới tính đa hình T3737C gen Insulin đến khối lượng thể Mía 42 Bảng 4.12 Ảnh hưởng củakiểu gen theo giới tính đa hình T3737C gen Insulin đến tăng khối lượng bình qn thể Mía 43 Bảng 4.13 Ảnh hưởng kiểu gen đa hình G662A gen Hormone sinh trưởng đến khối lượng thể Mía 45 Bảng 4.14 Ảnh hưởng kiểu gen đa hình G662A gen Hormone sinh trưởng đến tăng khối lượng bình quân thể Mía 46 Bảng 4.15 Ảnh hưởng củakiểu gen theo giới tính đa hình G662A gen Hormone sinh trưởng đến khối lượng thể Mía 47 Bảng 4.16 Ảnh hưởng củakiểu gen theo giới tính đa hình G662A gen Hormone sinh trưởng đến tăng khối lượng bình qn thể Mía 48 DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 1.1 Mía Hình 1.2 Hồ Hình 1.3 Đông Tảo Hình 4.1 Sản phẩm cắt đoạn gen Insulin điểm A3971G enzyme MspI 26 Hình 4.2 Sản phẩm cắt đoạn gen Insuline điểm T3737C enzyme MspI 28 Hình 4.3 Sản phẩm cắt đoạn gen Hormone sinh trưởng điểm G662A enzyme MspI 31 Biểu đồ 4.1 Tần suất kiểu gen, tần suất alen đa hình A3971G gen Insulin 27 Biểu đồ 4.2 Tần suất kiểu gen, tần suất alen đa hình T3737C gen Insulin 30 Biểu đồ 4.3 Tần suất kiểu gen, tần suất alen đa hình G662A gen Hormone sinh trưởng…………………………………………………………………………… 32 Biểu đồ 4.4 Ảnh hưởng kiểu gen đa hình A3971G gen Insulin đến khối lượng thể Mía 34 Biểu đồ 4.5 Ảnh hưởng kiểu gen đa hình A3971G gen Insulin đến tăng khối lượng bình quân giai đoạn 5-6 tuần tuổi Mía 35 Biểu đồ 4.6 Ảnh hưởng kiểu gen theo giới tính đa hình A3971G gen Insulin đến khối lượng thể Mía 36 Biểu đồ 4.7 Ảnh hưởng kiểu gen đa hình T3737C gen Insulin đến khối lượng thể tăng giai đoạn Mía 40 Biểu đồ 4.8 Ảnh hưởng kiểu gen đa hình T3737C gen Insulin đến tăng khối lượng bình quân thể giai đoạn 7-8 tuần tuổi Mía 41 Biểu đồ 4.9 Ảnh hưởng kiểu gen theo giới tính đa hình T3737C gen Insulin đến khối lượng thể Mía 43 Biểu đồ 4.10 Ảnh hưởng củakiểu gen theo giới tính đa hình T3737C gen Insulin đến tăng khối lượng bình qn thể Mía 44 Biểu đồ 4.11 Ảnh hưởng kiểu gen đa hình G662A gen Hormone sinh trưởng đến khối lượng thể Mía 45 Biểu đồ 4.12 Ảnh hưởng kiểu gen đa hình G662A gen Hormone sinh trưởng đến tăng khối lượng bình quân thể giai đoạn 9-10 tuần tuổi Mía 46 Biểu đồ 4.13 Ảnh hưởng củakiểu gen theo giới tính đa hình G662A gen Hormone sinh trưởng đến khối lượng thể Mía 49 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt ADG Tăng khối lượng thể bình quân giai đoạn BW Khối lượng thể BWG Khối lượng thể tăng giai đoạn FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên hợp quốc GH Hormone sinh trưởng GHr Thụ quan hormone sinh trưởng INS Insulin KG Kiểu gen KM Khai Mook Esarn KT Kaen Thong NN – PTNT OECD PCR RFLP Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Tổ chức Hợp tác Kinh tế Phát triển Phản ứng chuỗi trùng hợp Đa hình chiều dài đoạn cắt giới hạn SN Soi Nin SNP Đa hình nucleotide đơn SP USDA Soi Pet Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vii khối lượng bình quân giai đoạn 0-4, 0-8, 0-12 0-16 (ADG 0-4, ADG 0-8, ADG 0-16) tuần sinh trưởng Chee Khối lượng thể (g) 1500 1200 900 600 300 K G K G K K G G K G Tuần tuổi 10 11 12 2_12 Biểu đồ 4.13 Ảnh hưởng kiểu gen theo giới tính đa hình G662A gen Hormone sinh trưởng đến khối lượng thể Mía Nghiên cứu Nie et al (2005) đa hình G1705A gen GH liên quan đáng kể với khối lượng thể 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 70, 77, 84 ngày tuổi tăng khối lượng bình quân giai đoạn 0-4 tuần tuổi Đa hình C3037T gen GH liên quan đáng kể với khối lượng nở (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Đa hình SNP của gen insulin, hormone sinh trưởng ở gà mía, hồ và đông tảo , Đa hình SNP của gen insulin, hormone sinh trưởng ở gà mía, hồ và đông tảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay