Đánh giá thực thi chính sách khuyến công ở các làng nghề huyện thanh oai, thành phố hà nội

118 12 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 20:00

HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP VIỆT NAM HỒNG MINH GIANG ĐÁNH GIÁ THỰC THI CHÍNH SÁCH KHUYẾN CƠNG CÁC LÀNG NGHỀ HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ NỘI [ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Bảo Dương NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Hoàng Minh Giang i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn, tơi nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc PGS.TS Phạm Bảo Dương tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt q trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Kinh tế nơng nghiệp sách, Khoa Quản lý kinh tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức phòng Kinh tế huyện Thanh Oai giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ mặt, động viên khuyến khích tơi hồn thành luận văn./ Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Hoàng Minh Giang ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục mục bảng vii Danh mục hình, đồ thị ix Trích yếu luận văn x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp .1 thiết 1.2 Mục tiêu đề nghiên tài cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Câu hỏi 1.5 Đóng góp nghiên luận cứu văn Phần Cơ sở lý luận thực tiễn đánh giá thực thi sách khuyến công làng nghề 2.1 nghề Một số vấn đề lý luận thực thi sách khuyến cơng làng 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.2 Đặc điểm, vai trò ý nghĩa thực thi sách khuyến cơng 2.1.3 Nội dung đánh công 10 giá thực thi sách khuyến 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới thực thi sách khuyến công 16 2.2 Cơ sở thực tiễn thực thi sách khuyến công giới việt nam 18 2.2.1 Kinh nghiệm thực thi sách khuyến cơng số nước giới 18 2.2.2 Kinh nghiệm thực thi sách khuyến công số địa phương việt nam 21 2.2.3 Rút học kinh nghiệm cho thực thi sách khuyến cơng huyện oai 24 Phần Phương pháp nghiên cứu 28 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 28 3.1.1 28 Vị trí địa lý huyện oai 3.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội huyện oai 29 3.1.3 Khái quát chung kết phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp huyện oai 32 3.1.4 Tình hình thực sách khuyến cơng huyện oai 34 3.2 Phương pháp nghiên cứu 36 3.2.1 36 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.2 36 Phương pháp xử lý số liệu 3.2.3 37 Phương pháp phân tích số liệu 3.2.4 37 Hệ thống tiêu nghiên cứu Phần Kết thảo luận 39 4.1 oa.i Thực trạng thực thi sách khuyến cơng làng nghề huyện 39 4.1.1 39 Cụ thể hóa sách 4.1.2 40 Thực trạng lập kế hoạch triển khai sách 4.1.3 43 Tuyên truyền thực thi sách 4.1.4 46 Nguồn lực thực sách 4.1.5 49 Triển khai sách khuyến cơng 4.1.6 Cơ chế giám sát đánh giá thực thi sách 61 4.1.7 Phân cấp, phân quyền tổ chức thực thi sách 64 4.1.8 66 Đánh giá kết thực thi sách khuyến cơng huyện oai 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi sách khuyến cơng làng nghề .70 4.2.1 Sự phát triển làng nghề sản phẩm làng nghề 70 4.2.2 71 Các nhân tố mơi trường sách 4.2.3 Điều kiện cụ thể, đặc thù địa phương 73 4.2.4 Bộ máy cán làm nhiệm vụ hoạch định thực thi sách 74 4.2.5 77 Thủ tục hành kinh phí 4.3 Định hướng giải pháp hồn thiện thực thi sách khuyến công làng nghề huyện oai 78 4.3.1 Định hướng 78 4.3.2 Giải pháp hoàn thiện thực thi sách khuyến cơng làng nghề huyện oai 78 Phần Kết luận kiến nghị 86 5.1 Kết luận .86 5.2 Kiến nghị 87 Tài liệu tham khảo 89 Phụ lục 91 Phụ lục 95 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BQ : Bình qn CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CN-TTCN : Cơng nghiệp – tiểu thủ cơng nghiệp CN-XD : Công nghiệp – xây dựng DN : Doanh nghiệp ĐVT : Đơn vị tính HĐND : Hội đồng nhân dân HTX : Hợp tác xã KT-XH : Kinh tế - xã hội LĐ-TB&XH : Lao động thương binh xã hội NLĐ : Người lao động NSNN : Ngân sách nhà nước SP : Sản phẩm SXKD : Sản xuất kinh doanh TB : Trung bình TNHH : Trách nhiệm hữu hạn UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình dân số lao động huyện Thanh Oai từ năm 2013-2015 31 Bảng 3.2 Kết công tác đào tạo nghề huyện Thanh Oai 32 Bảng 3.3 Thông tin điều tra sơ cấp 36 Bảng 4.1 Kế hoạch tổ chức thực thi sách khuyến công huyện Thanh Oai giai đoạn 2013 – 2015 41 Bảng 4.2 Kế hoạch tập huấn sách giai đoạn 2013 -2015 42 Bảng 4.3 Kế hoạch kinh phí thực sách khuyến công giai đoạn 2013-2015 42 Bảng 4.4 Kết hoạt động thông tin tuyên truyền 43 Bảng 4.5 Số lượng người tham gia phổ biến sách khuyến cơng địa phương 44 Bảng 4.6 Đánh giá chủ sở nghề, người lao động làng nghề hình thức tun truyền sách khuyến công địa bàn 45 Bảng 4.7 Nhân lực thực thi sách khuyến cơng đoạn 2013 -2015 46 Bảng 4.8 Đánh giá chủ sở nghề, người lao động làng nghề thái độ, tác phong làm việc cán thực thi sách khuyến cơng 47 Bảng 4.9 Kinh phí cấp cho thực thi sách khuyến cơng làng nghề 48 Bảng 4.10 Đánh giá cán khun cơng tính kịp thời phù hợp việc triển khai kinh phí huyện Thanh Oai cơng tác thực thi sách khuyến cơng 48 Bảng 4.11 Đánh giá cán khuyến công tính xác cách thức thu thập hệ thống thơng tin phản hồi thực sách khuyến công địa bàn huyện 62 Bảng 4.12 Tổng hợp tình hình kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực thi sách khuyến cơng giai đoạn 2013 - 2015 63 Bảng 4.13 Đánh giá chủ sở nghề, người lao động cán khuyến công công tác kiểm tra, giám sát q trình thực thi sách khuyên công địa bàn 64 vii PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Nghiên cứu hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn hoạt động khuyến công: Khái niệm khuyến công hoạt động khuyến công, nội dung hoạt động khuyến công, nhân tố tác động đến hoạt động khuyến công; kinh nghiệm thực tiễn giải pháp thúc đẩy hoạt động khuyến công số nước giới số tỉnh thành nước; sở nghiên cứu rút học kinh nghiệm cần thiết giải pháp thúc đẩy hoạt động khuyến công huyện Thanh Oai, thành phố Nội Từ việc phân tích thực trạng thực giải pháp thúc đẩy hoạt động khuyến công huyện Thanh Oai, thành phố Nội thời gian qua, với kết đạt, sau: - Để triển khai sách khuyến cơng quyền huyện Thanh Oai ban hàng kế hoạch khuyến công huyện Thanh Oai giai đoạn 2011 – 2015, kế hoạch gồm: kế hoạch đào tạo nghề, truyền nghề, kế hoạch nâng cao lực quản lý cho sở nông nghiệp nông thôn, kế hoạch xây dựng mơ hình trình diễn kĩ thuật, chuyển giao cơng nghệ; kế hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, kế hoạch hỗ trợ liên danh, liên kết - Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền từ năm 2013 – 2015 Năm 2013 có 18 viết, năm 2014 năm 2015 có 16 viết Các viết chủ yếu tập trung giới thiệu điển hình làm kinh tế giỏi; hiệu cách làm ăn hay suất, quy trình khai thác Thúc đẩy công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất công nghiệp nông thôn Trong năm từ 2013 – 2015, Số lượng người tham gia dự lớp tập huấn phổ biến sách khuyến cơng huyện Thanh Oai có thay đổi theo xã thay đổi qua năm Các kết đánh giá chủ sở nghề người lao động Có 90 người vấn chiếm 81,82% ý kiến đánh giá hình thức tuyên truyền sách khuyến cơng cán khuyến công áp dụng phù hợp - Từ năm 2013 đến 2015 Nguồn kinh phí cho thực thi sách khuyến công làng nghề huyện Thanh Oai Thành phố Nội tăng dần qua năm Năm 2014 tăng 598 triệu đồng so với năm 2013 tương ứng tăng 21,2%, 86 năm 2015 tăng 701 triệu đồng (tăng 20,7%), nguồn kinh phí đâu tư cho thực thi sách khuyến cơng sau - Một hoạt động thúc đẩy bỏ qua Trung tâm hoạt động nâng cao lực quản lý Tổng số lớp đào tạo năm 2013 12 lớp, đến năm 2014 số lượng lớp đào tạo tăng lên 15 lớp tăng 25% so với năm 2013 Năm 2015, số lượng lớp đào tạo địa bàn thành phố tăng lên 18 lớp tăng 20% so với năm 2014 Trong năm, đội ngũ khuyến công thành phố tổ chức 45 lớp đào tạo, số lượng lớp tập huấn tăng qua năm với tỷ lệ tăng bình quân 23,15%/năm Bên cạnh kết mà huyện Thanh Oai, thành phố Nội đạt nhiều hạn chế như: - Cơng tác truyền thơng tư vấn sách khuyến cơng huyện chưa đến đối tượng thụ hưởng, qua khảo sát có đến 65% đối tượng thụ hưởng biết đến sách truyền thông mà tự trao đổi thơng tin q trình sản xuất, kinh doanh - Mặc dù công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến công giai đoạn từ năm 2015 trở lại quan tâm tiến hành, nhiên viêck kiểm tra, giám sát chưa trọng công tác đánh giá hiệu sách để có kiến nghị biện pháp khắc phục hoàn thiện tổ chức thực thi sách Từ hạn chế đề tài đề xuất số giải pháp thúc đẩy hoạt động khuyến công huyện Thanh Oai thời gian tới cần tập trung vào nội dung chủ yếu sau: - Hoàn thiện lập kế hoạch, thực triển khai sách - Hồn thiện truyền thơng tư vấn sách - Hồn thiện phối hợp triển khai sách khuyến cơng - Hồn thiện kiểm tra thực sách - Tăng cường nguồn lực thực thi sách - Cải cách thủ tục hành 5.2 KIẾN NGHỊ Để có kết tốt hơn, khắc phục tồn tại, khó khăn, thực tốt nhiệm vụ giao, sau tơi xin có số kiến nghị: 87 Đề nghị huyện Thanh Oai, thành phố Nội thời gian tới tập trung xây dựng chương trình, đề án trọng điểm theo hướng lựa chọn nghề gắn với lợi địa phương, ưu tiên đào tạo nghề cho nơng dân vùng đất nơng nghiệp, nơilàng nghề, khu, cụm cơng nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng khuyến khích phát triển ngành nghề sản phẩm mang lại hiệu kinh tế - xã hội cao phục vụ xuất chế biến nông sản thực phẩm, hàng thủ cơng mỹ nghệ truyền thống, khí phục vụ nông nghiệp Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường Thực sách ưu đãi khơi phục phát triển làng nghề truyền thống Đề nghị cấp, ngành có sách, biện pháp hỗ trợ, cho vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp, thủ tục thuận lợi…giúp đỡ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất cơng nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp có thêm nguồn kinh phí phối hợp thực chương trình khuyến cơng 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Bộ Cơng Thương (2009) Thông tư liên tịch số 125/2009/TTLTBTC-BCT Quy định việc quản lý sử dụng kinh phí nghiệp kinh tế Chương trình khuyến cơng Chi cục Thống kê huyện Thanh Oai (2016) Niên giám thống kê thành phố Nội năm 2013 - 2015 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2004) Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2001 khuyến khích Phát triển cơng nghiệp Nơng thôn Chu Thị Thuỷ (2003) Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Thương mại, Nội Đào Thế Anh, Lê Thị Nhâm (2005) Một số suy nghĩ cải cách khuyến công mạng lưới khuyến cơng sở, Tạp chí Phát triển Nơng thơn Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Số 15, 2005 Đỗ Kim Chung (2006) Phương thức sách chuyển giao tiến kỹ thuật công nghiệp nông thôn miền núi Trung du phía bắc, NXB Nơng nghiệp, Nội Đỗ Văn Nam (2006) Các giải pháp tài thực chương trình khuyến cơng để hỗ trợ phát triển cơng nghiệp tỉnh An Giang, luận văn thạc sĩ kinh tế, Kinh tế tài – ngân hàng, Trường Đại học kinh tế Hồ Chí Minh, 125tr Mai Thế Hơn (2000) Phát triển làng nghề truyền thống trình CNH, HĐH vùng ven thủ đô Nội, Luận án Tiến sĩ kinh tế Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thọ (2007) Bài giảng nguyên lý phương pháp khuyến nông, Đại học Nông lâm Thái Nguyên 10 Ngọc Loan (2010) Bắc Giang: giải pháp hoạt động khuyến công Truy cập ngày 25.12.2015 từ http://www.baomoi.com/bac-giang-8-giai-phap-hoat-dong-khuyencong/c/4237070.epi 11 Nguyễn Văn Long (2006) Giáo trình khuyến nông, Trường Đại học Nông nghiệp Nội, Nội 89 12 Nguyễn Như Chung (2005) Quá trình hình thành sách phát triển làng nghề tỉnh Bắc Ninh, luận án tiến sĩ, Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân, Nội, tr 120 13 Nguyễn Thị Thanh Kim Huệ (2014) Giải pháp tăng cường hoạt động Phòng kinh tế tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh làng nghề, luận văn thạc sĩ kinh tế, Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tr 124 14 Ngô Tự Nam (2012) Tổng quan phân tích sách Truy cập ngày 25.12.2015 từ http://ttbd.gov.vn/PrintPreView.aspx?distid=2988 15 Phan Đức Thức (2014) Tổ chức thực thi sách khuyến cơng quyền tỉnh Bắc Giang, luận văn thạc sĩ, Quản lý kinh tế, Đại học Quốc gia Nội, tr113 16 Thu Trang (2012) Đẩy mạnh công tác khuyến công góp phần chuyển dịch cấu kinh tế Truy cập ngày 25.12.2015 từ http://www.baohoabinh.com.vn/12/75147/Day_manh_ cong_tac_khuyen_cong_gop_phan_chuyen_dich_co_cau_kinh_te_.htm 17 Thủ tướng Chính phủ (2007) Quyết định số 136/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng năm 2007 phê duyệt Chương trình khuyến cơng quốc gia đến năm 18 Trần Minh Yến (2003) Phát triển làng nghề truyền thống nông thôn Việt Nam trình CNH, HĐH, luận án Tiến sĩ kinh tế, Viện Kinh tế học, trung tâm Khoa học xă hội nhân văn Quốc gia 19 Trần Tô Khương (2013) Hoạt động khuyến cơng Phòng kinh tế phát triển việc làm tỉnh Bắc Giang, luận văn thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tr105 20 Trung tâm Khuyến công & TVPT CN Bắc Ninh (2008) Hội nghị khuyến cơng tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ Truy cập ngày 25.12.2015 từ http://bacgiangintrade.gov.vn/?menu=da&id=4642 21 UBND thành phố Nội (2015) Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 ban hành Quy định Quản lý sử dụng kinh phí khuyến cơng thành phố Nội 22 Việt Nga (2012) Rào cản công tác khuyến công? Truy cập ngày 25.12.2015 từ ht tp:/ /ven.vn/ vi-VN/ vi/ chu yen-muc-tin-tuc/ cong-nghi ep/khuyencong/rao-can-nao-trong-cong-t ac-khuyen-cong_t 114c423n21555 23 Vũ Phong (2016) Báo cáo tổng kết năm thực công tác khuyến công địa bàn thành phố Nội (2011 - 2015) Truy cập ngày 25.12.2015 từ http://hanoi.gov.vn/30//hn/ZVOm7e3VDMRM/7320/2769221/tong-ket-cong-tac-khuyen-cong-giai-oan90 2011 -2015.html;jsessionid=SGQUIVmGB90GJyefLzfJK.a pp2 91 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ THỰC THI CHÍNH SÁCH Phần Thơng tin chung cán điều tra Họ tên………………………………………………… Tuổi………… Giới tính: Nam  Nữ  Đơn vị cơng tác…………………………………Chức vụ………………… Trình độ chun mơn nghiệp vụ: Trên đại học  Cao đẳng  Đại học Trung cấp   Số năm công tác………………Số năm giữ chức vụ tại……………… Phần Đánh giá cán thực thi sách khuyến cơng làng nghề Xin Ông/bà cho biết đánh giá trước điều kiện sở vật chất để thực thi sách khuyến cơng nay? Vừa phải  Chưa tốt  Kém  Xin Ông/bà cho biết đánh giá điều kiện máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn nay? Vừa phải  Chưa tốt  Kém  Ông/bà có đánh lực cán khuyến công mặt sau? Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Tốt Trình độ chuyên môn Phương pháp khuyến công Thái độ nhiệt tình động 92 Trung bình Kém Đánh giá cán khuyên công tính kịp thời phù hợp việc triển khai kinh phí huyện Thanh Oai cơng tác thực thi sách khuyến cơng? Rất    phù Phù Chưa phù hợp hợp hợp Đánh giá cán khuyến cơng tính xác cách thức thu thập hệ thống thông tin phản hồi thực sách khuyến cơng địa bàn huyện? Mức độ đánh giá Nội dung đánh giá Chính Khơng Khơng ý xác xác kiến Thu thập thông tin qua báo cáo từ sở Thu thập thông tin phản hồi từ cán tổ chức thực thi Thu thập thông tin qua hội nghị, hội thảo Đánh giá cán khuyến cơng cơng tác kiểm tra, giám sát q trình thực thi sách khun cơng địa bàn? Hợp lý Kịp thời   Đánh giá tính khả thi phù hợp sách hỗ trợ xây dựng mơ hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao cơng nghệ tiến khoa học kỹ thuật? Tính khả thi Tiêu chí Xây dựng mơ hình trình diễn Chuyển giao công nghệ & tiến khoa học kỹ thuật Tính hợp lý Khả Khơng Khơng Hợp Khơng Khơng thi khả thi ý kiến lý hợp lý ý kiến Đánh giá tính hiệu từ sách phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu? Rất phù hợp  Phù hợp  Chưa phù hợp  Không ý kiến  Đánh giá lực cán khuyến cơng qua thực thi sách đào tạo nghề, phát triển nghề truyền nghề? Cán đánh giá cán cấp Diễn giải Tốt TB Kém Không ý kiến Cấp đánh giá cấp Tốt TB Kém Trình độ chun mơn Phương pháp khuyến cơng Nhiệt tình động 10 Ơng/bà cho đánh phù hợp yếu tố sách hoạt động khuyến công thời gian gần đây? Rất phù hợp  Phù hợp  Chưa phù hợp  11 Ơng/bà có đánh thuận lợi khó khăn mà gặp phải trình thực thi sách khuyến cơng thời gian vừa qua? Thuận lợi………………………………………………………………………… Khó khăn……………………………………………………………………… … 12 Theo Ơng/bà, để thực thi sách khuyến cơng địa bàn cần phải làm tốt vấn đề gì? 13 Ơng/bà có đề xuất cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán khuyến cơng thời gian tới để nâng cao trình độ kỹ cho cán khuyến công Đối tượng đề xuất Nội dung cần đào tạo, bồi Thờigian dưỡng học/lớp Địa điểm Cán khuyến công … … Ghi chú: Ơng/bà đánh dấu (X) vào  lựa chọn câu hỏi Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! Ngày tháng .năm 2016 Phỏng vấn viên Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG Phần Thông tin chung doanh nghiệp, hộ điều tra Họ tên……………………… .Tuổi…………… Giới tính: Nam  Nữ  Chỗ nay…………………………………………………… .…… Trình độ học vấn Cấp I  Cấp II  Cấp III  Khác  Phần Đánh giá doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực thi sách khuyến công Đánh giá chủ sở nghề hình thức tun truyền sách khuyến cơng địa bàn? Phù hợp  Không phù hợp ý kiến  Không  Đánh giá chủ sở nghề người lao động công tác kiểm tra, giám sát q trình thực thi sách khun công địa bàn? Hợp lý  Kịp thời  Đánh giá sở công nghiệp điều tra người lao động công tác đào tạo, truyền nghề phát triển nghề? Đối tượng đánh giá Nội dung Phương pháp Mức độ đánh giá Tài liệu Phù Ít phù Chưa hợp hợp phù hợp Khơng ý kiến Đánh giá tính khả thi phù hợp sách hỗ trợ xây dựng mơ hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao cơng nghệ tiến khoa học kỹ thuật? Tính khả thi Tiêu chí Tính hợp lý Khả Khơng Khơng Hợp Khơng Khơng thi khả thi ý kiến lý hợp lý ý kiến Xây dựng mơ hình trình diễn Chuyển giao công nghệ & tiến khoa học kỹ thuật Đánh giá tính hiệu từ sách phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu? Hiệu cao  Bình thường  Thấp  Khơng ý kiến  Đánh giá đối tượng điều tra phù hợp sách khuyến cơng thời gian gần đây? Rất phù hợp  Phù hợp  Chưa phù hợp ý kiến  Không  Đánh giá sở công nghiệp người lao động lực cán khuyến công? Rất tốt  Tổt  Chưa tốt  Không ý kiến  Ông bà cho đánh hiệu mơ hình điểm mà doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia ? Rất hiệu  Hiệu  Chưa  hiệu Xin Ông/bà cho đánh giá sách đầu tư cho xây dựng mơ hình điểm áp dụng nay? Phù hợp  Tương đối phù hợp  Chưa phù hợp  10 Ông/bà cho đánh sách hỗ trợ cho nhân rộng mơ hình địa phương nay? Có  Chưa có  Có chưa đủ để phát triển  11 Theo Ơng/bà, q trình tham gia thực thi sách khuyến cơng thời gian vừa qua, Ơng/bà gặp phải thuận lợi khó khăn gì? Thuận lợi……………………………………………………………… Khó khăn……………………………… 12 Theo Ông/bà, để thực thi sách khuyến cơng thời gian tới, ta cần phải tập trung làm tốt nội dung nào? Ghi chú: Ông/bà đánh dấu (X) vào ô  lựa chọn câu hỏi Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! Ngày tháng .năm 2016 Phỏng vấn viên Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) ... sách khuyến cơng huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Công tác tuyên truyền thực thi sách khuyến cơng huyệnThanh Oai, thành phố Hà Nội Nguồn lực thực sách khuyến cơng huyệnThanh Oai, thành phố Hà Nội. .. sách khuyến cơng làng nghề; yếu tố ảnh hưởng đến thực thi thi sách khuyến cơng làng nghề huyện Thanh Oai thành phố Hà Nội Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thi n sách khuyến cơng làng nghề huyện Thanh. .. thực thi sách khuyến cơng 2.1.3 Nội dung đánh công 10 giá thực thi sách khuyến 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới thực thi sách khuyến công 16 2.2 Cơ sở thực tiễn thực thi sách khuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực thi chính sách khuyến công ở các làng nghề huyện thanh oai, thành phố hà nội , Đánh giá thực thi chính sách khuyến công ở các làng nghề huyện thanh oai, thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay