Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện phú xuyên, thành phố hà nội

114 3 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 20:00

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐỖ TUYẾT NHUNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ NỘI Ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: TS Hoàng Vũ Quang NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng bảo vệ để lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đỗ Tuyết Nhung i LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn nhận giúp đỡ tạo điều kiện thầy hướng dẫn, thầy cô Bộ mơn Phân tích định lượng, số cán phòng ban chun mơn huyện, xã; chủ trang trại hộ địahuyện Trước hết, xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn TS Hoàng Vũ Quang tâm huyết, nhiệt tình tạo điều kiện giúp tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy, cô Bộ môn Phân tích định lượng thuộc khoa Kinh tế Phát triển nơng thơn có ý kiến đóng góp q báu để tơi hồn thiện luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Học viện Nông nghiệp Việt Nam; số cán phòng ban chun mơn huyện, xã; chủ trang trại hộ địahuyện tạo điều kiện hỗ trợ, cung cấp tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức để giúp tơi hồn thành luận văn./ Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đỗ Tuyết Nhung ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết tắt v Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu: giải pháp phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Phú Xuyên 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .2 1.5 Những đóng góp lý luận thực tiễn Phần Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển kinh tế trang trại 2.1 Cơ sở lý luận phát triển kinh tế trang trại .4 2.1.1 Một số khái niệm liên quan 2.1.2 Phân loại tiêu chí xác định kinh tế trang trại 2.1.3 Ý nghĩa việc phát triển kinh tế trang trại .8 2.1.4 Nội dung phát triển kinh tế trang trại 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại 11 2.2 Cơ sở thực tiễn phát triển kinh tế trang trại 14 2.2.1 Tình hình phát triển kinh tế trang trại Việt Nam 14 2.2.2 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại 19 2.2.3 Bài học kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại 23 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 25 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 25 3.1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội 27 3.2 Phương pháp nghiên cứu 30 3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 31 3.2.2 Chọn điểm mẫu nghiên cứu 32 3.2.3 Xử lý tổng hợp thông tin .33 3.2.4 Phương pháp phân tích 33 3.2.5 Các tiêu đánh giá 32 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 34 4.1 Thực trạng phát triền kinh tế trang trại huyện Phú Xuyên thời gian qua 34 4.1.1 Số lượng cấu loại hình trang trại 34 4.1.2 Nguồn lực sản xuất trang trại 35 4.1.3 Kết sản xuất trang trại 47 4.1.4 Tình hình áp dụng khoa học công nghệ .50 4.1.5 Tình hình liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm trang trại, hộ 53 4.1.6 Hỗ trợ mà các trang trại nhận từ quan Nhà nước, đoàn thể 56 4.1.7 Hiệu sản xuất trang trại .58 4.1.8 Khó khăn trang trại 60 4.1.9 Nhu cầu trang trại 62 4.2 Quan điểm, định hướng phát triển .67 4.2.1 Căn để đưa định hướng .67 4.2.2 Quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển 69 4.3 Giải pháp phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện 72 4.3.1 Các giải pháp chung cho loại hình trang trại .72 4.3.2 Những giải pháp riêng cho loại hình trang trại 82 4.3.3 Giải pháp để hộ quy mơ lớn đạt tiêu chí trang trại 84 Phần Kết luận kiến nghị .86 5.1 Kết luận 86 5.2 Kiến nghị 87 5.2.1 Đối với Nhà nước 87 5.2.2 Đối với quyền địa phương .87 5.2.3 Đối với chủ hộ trang trại 87 Tài liệu tham khảo 88 Phụ lục 90 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt TW QH CP TTg Nghĩa tiếng Việt Trung ương Quốc hội Chính phủ Thủ tướng BNN & PTNT TU TP HU Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành ủy Thành phố Huyện ủy HĐND UBND QĐ CTr TT VAC HTX KHCN LĐ Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Quyết định Chương trình Tờ trình Vườn ao chuồng Hợp tác xã Khoa học công nghệ Lao động DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Phú Xuyên 27 Bảng 3.2 Cơ cấu GDP ngành kinh tế huyện Phú Xuyên từ 2013 đến 2015 (tính theo giá thực tế 1994) 28 Bảng 3.3 Dân số, lao động huyện Phú Xuyên 29 Bảng 3.4 Số lượng mẫu loại mẫu 31 Bảng 4.1 Số lượng trang trại 34 Bảng 4.2 Diện tích đất canh tác bình qn loại hình trang trại hộ từ 2011 – 2015 36 Bảng 4.3 Bình quân cấu diện tích đất loại hình trang trại điều tra năm 2015 38 Bảng 4.4 Đặc điểm, tình hình chủ trang trại chủ hộ 39 Bảng 4.5 Tình hình sử dụng lao động trang trại hộ năm 2015 41 Bảng 4.6 Tình hình vốn, nguồn vốn trang trại từ 2011 – 2015 43 Bảng 4.7 Bình quân vốn hộ quy mô lớn năm 2015 44 Bảng 4.8 Bình quân vốn (đơn vị triệu đồng) tốc độ tăng bình quân (đơn vị %) vốn loại trang trại giai đoạn 2011 - 2015 45 Bảng 4.9 Cơ cấu nguồn vốn trang trại 2011 – 2015 46 Bảng 4.10 Giá trị sản xuất bình quân loại hình trang trại năm 2015 47 Bảng 4.11 Kết sản xuất bình quân loại hình trang trại, hộ 2015 49 Bảng 4.12 Giá trị máy móc trang trại, hộ quy mơ lớn năm 2015 51 Bảng 4.13 Tình hình liên kết sản xuất trang trại, hộ 54 Bảng 4.14 Tỷ lệ liên kết tiêu thụ sản phẩm trang trại, hộ 55 Bảng 4.15 Tình hình chế biến nông sản trang trại, hộ 56 Bảng 4.16 Tổng hợp hỗ trợ mà các trang trại nhận từ quan Nhà nước, đoàn thể 58 Bảng 4.17 Hiệu sử dụng chi phí trung gian lao động loại hình trang trại, hộ 2015 (tính bình qn trang trại) 59 Bảng 4.18 Tổng hợp khó khăn trang trại 61 Bảng 4.19 Tổng hợp nhu cầu trang trại 63 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Bản đồ địahuyện Phú Xuyên 25 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Đỗ Tuyết Nhung Tên luận văn: “Giải pháp phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Nội” Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 Cơ sở đào tạo: Học Viện Nông nghiệp Việt Nam Thời gian qua, phát triển kinh tế trang trại góp phần khai thác hiệu nguồn lực đất đai, vốn, lao động, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp, góp phần xóa đói, giảm nghèo Tuy vậy, thực tế việc phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Phú Xuyên thời gian qua bộc lộ số hạn chế như: số lượng trang trại ít, tốc độ tăng chậm, trang trại chưa cấp giấy chứng nhận trang trại, hiệu sản xuất chưa cao Trong giới hạn thời gian nguồn lực, đề tài nghiên cứu dựa sở đánh giá thực trạng phân tích yếu tố ảnh hưởng để đề xuất giải pháp phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Nội Tương ứng với ba mục tiêu cụ thể: (1) Tổng quan sở lý luận thực tiễn phát triển kinh tế trang trại; (2) Đánh giá thực trạng, yếu tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế trang trại Phú Xuyên thời gian qua; (3) Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế trang trại Phú Xuyên, TP Nội Trong nghiên cứu sử dụng linh hoạt số liệu thứ cấp sơ cấp để đưa phân tích nhận định Trong đó, số liệu thứ cấp thu thập từ nguồn báo cáo khoa học, chuyên đề, loại sách nhà khoa học viết công bố, tạp chí số quan Chi Cục Thống kê huyện, phòng Kinh tế huyện Để thu thập thông tin sơ cấp phục vụ cho trình nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp điều tra chủ hộ, trang trại địa bàn huyện, cán xã huyện (chủ nhiệm HTX, cán khuyến nơng, địa số cán chủ chốt); kết điều tra tình hình trang trại địa bàn Chi Cục thống kê, phòng Kinh tế huyện thực từ năm 2011 – 2015 cung cấp Mẫu điều tra trang trại toàn số trang trại địa bàn huyện với loại hình trang trại chăn ni (26), ni trồng thủy sản (15) tổng hợp (15); Mẫu điều tra hộ quy mô lớn 34 hộ với loại hình sản xuất chăn ni (16), ni trồng thủy sản (13) tổng hợp (5) Số liệu, thơng tin xử lý, phân tích phương pháp thống kê phân tổ, so sánh Kinh tế trang trại Phú Xuyên thời gian qua có bước phát triển quy mô, suất trồng, vật nuôi, kết sản xuất, giá trị sản phẩm hàng hoá, dịch vụ tăng lên, thu nhập trang trại mức sống người lao động có cải thiện rõ rệt, góp phần chuyển dịch cấu trồng vật ni theo hướng sản xuất hàng hố gắn với thị trường tiêu thụ, thúc đẩy sử dụng đất đai có hiệu hơn, góp phần khai thác, huy động nguồn vốn đáng kể dân để đưa vào đầu tư phát triển sản xuất, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn địa phương Giai đoạn 2011 - 2015, số lượng trang trại địa bàn nhìn chung tăng chậm, từ 39 trang trại tăng lên thành 56 trang trại; giá trị sản xuất bình quân trang trại đạt kết khoảng 2.570,58 triệu đồng, mang lại thu nhập cho chủ trang trại khoảng gần 200 triệu đồng/năm Các hộ sản xuất quy mô lớn giá trị sản xuất chưa tới 30% giá trị sản xuất bình quân trang trại mang lại thu nhập cho chủ hộ xấp xỉ 78% thu nhập trang trại Tuy nhiên, kinh tế trang trại Phú Xuyên nhiều yếu bất cập: trang trại địa bàn phát triển mang tính tự phát, chưa hình thành mối liên kết q trình phát triển; kinh tế trang trại lệ thuộc nhiều vào nhân tố khách quan bên ngồi, độ rủi ro cao; trình độ quản lý chủ trang trại tay nghề người lao động nhiều hạn chế; mức độ trang bị máy móc, thiết bị trang trại thấp, áp dụng khoa học cơng nghệ sản xuất hạn chế, sức cạnh tranh sản phẩm hàng hoá chưa cao, hiệu sản xuất thấp, tất trang trại chưa có giấy chứng nhận Các yếu tố ảnh hưởng bao gồm: Thiếu vốn; sở hạ tầng yếu kém, trình độ chủ trang trại chất lượng lao động chưa cao; quản lý đất đai bất cập, tích tụ chưa thuận lợi; quản lý nhà nước kinh tế trang trại bị bng lỏng; vấn đề liên kết, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật cơng nghệ hạn chế Qua phân tích thực trạng yếu tố ảnh hưởng, đề tài đưa nhóm giải pháp để phát triển kinh tế trang trại Phú Xuyên, cụ thể là: đất đai (tăng cường quản lý, tích tụ đất đai); vốn tín dụng (đơn giản thủ tục, chế vay, nâng mức thời hạn cho vay); thị trường, chế biến sản phẩm (củng cố mở rộng mạng lưới thương nghiệp); tăng cường công tác khuyến nông; đưa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ quán lý cho chủ trang trại người lao động; tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đầu tư nâng cấp sở hạ tầng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Ban vật giá phủ (2000) Tư liệu kinh tế trang trại Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, TPHCM Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2011) Thông tư số 27/2011/TT – BNN & PTNT quy định tiêu chí thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn (2015) Báo cáo tình hình phát triển kinh tế trang trại ngày 25/9/2015 Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn (2015) Dự thảo tờ trình lần sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại ngày 28/8/2015 Các Mác (1960) Tư bản, III, tập I NXB Sự thật, Nội Chi cục Thống kê huyện Phú Xuyên (2015) Cơ cấu GDP ngành kinh tế huyện Phú Xuyên từ 2013 đến 2015 Chính phủ (2000) Nghị 03/2000/QĐ - CP ngày 02/02/2000, kinh tế trang trại Chu Văn Cấp, Trần Bình Trọng (2005) Giáo trình Kinh tế trị Mác - Lê Nin Nhà xuất Chính trị quốc gia, Nội HĐND thành phố Nội (2012) Nghị số 03/2012/NQ - HĐND, ngày tháng năm 2012 quy hoạch phát triển nông nghiệp Thành phố Nội đến năm 2020, định hướng năm 2030 10 Lê Trọng (2000) Phát triển quản lý trang trại kinh tế thị trường Tài liệu tái lần thứ hai Nxb Nông nghiệp, Nội 11 Mai Văn Xuân (2008) Bài giảng kinh tế nông hộ trang trại Đại học Kinh tế Huế 12 Ngô Xuân Toản Đỗ Thị Thanh Vinh (2014) Phát triển mơ hình kinh tế trang trại địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (31) tr 97 – 106 13 Nguyễn Điền, Trần Đức (1993) Kinh tế trang trại gia đình giới châu Á Nxb Thống kê, Nội 14 Nguyễn Đình Hương (2000) Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế trang trại thời kỳ cơng nghiệp hoa, đại hóa Việt Nam NXB Chính trị Quốc gia, Nội; 88 15 Nguyễn Ngọc Sơn (2013) Ấ n tượng mơ hình VAC Quốc Oai, truy cập ngày 20/11/2013 http://nongnghiep.vn/an-tuong-mo-hinh-vac-o-quoc-oai- post117890.html 16 Nguyễn Thế Nhã (1999) Thực trạng phát triển kinh tế trang trại nước ta Hội thảo khoa học trường Đại học Nông nghiệp I 17 Nguyễn Thị Lai, Bùi Minh Vũ (2005) Trang trại đặc trưng Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam 18 Phạm Ngọc Thứ (2000) Một vài quan điểm phát triển nơng thơn Tạp chí Kinh tế nơng nghiệp (10) tr 18 - 20 19 Phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên (2015) Kết chuyển đổi cấu kinh tế địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015 20 Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Phú Xuyên (2015) Hiện trạng sử dụng đất huyện Phú Xuyên 21 Thành ủy Nội (2011) Chương trình 02 – CTr, ngày 29/8/2011 phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020; 22 Trần Đức (1995) Trang trại gia đình Việt Nam giới Nxb Chính trị quốc gia, Nội 23 Trần Tú Khánh (2015) Chính sách phát triển kinh tế trang trại bền vững địa bàn tỉnh Nghệ An 24 Trần Tác (2000) Một số giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại Việt Nam Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu Tài liệu tiếng Anh 25 Chayanov A.V (1925), On theTheory of Peasant Enconomy, Homewood, Ohio 26 FAO (1997 Farming systems and poverty 27 Feder, Gershon (1985) The Relationship between Farm Size and Farm Productivity, Journal of Development Economics 18 pp 297 – 313 28 Michael Lipton (2005) The Family Farm in a Globalizing World International Food Policy Research Institute, 2033 K Street, NW Washington, DC 20006 – 1002 USA 29 Paul K (1980) Scale economies Product differentiation and the Pattern of Trade American Economic Association 30 Willis L.Peterson, (1997) Are lager farms more efficien? University of Minnesota pp.13 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA TRANG TRẠI, HỘ QUY MÔ LỚN PHẦN I - THÔNG TIN CHUNG VỀ TRANG TRẠI, HỘ Họ, tên chủ trang trại Giới tính □ Nam □ Nữ Trình độ văn hóa chủ trang trại □ Không biết chữ □ Trung cấp □ Cấp □ Cao đẳng, đại học □ Cấp □ Sau đại học □ Cấp Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao chủ trang trại □ Chưa qua đào tạo □ Cao đẳng nghề □ Đã qua đào tạo khơng có chứng □ Cao đẳng □ Sơ cấp nghề (có chứng chỉ) □ Đại học trở lên □ Trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp Chủ trang trại □ Nông dân □ Khác Lĩnh vực hoạt động trang trạiTrang trại chăn nuôi □ Trang trại nuôi trồng thủy sản □ Trang trại tổng hợp Chủ trang trại có trực tiếp tham gia sản xuất trang trại khơng □ Có □ Khơng Trang trại cấp giấy chứng nhận chưa □ Đã cấp (thời gian cấp) □ Khơng có □ Đã nộp hồ sơ chưa cấp Trang trại hoạt động từ năm 90 PHẦN II - TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CỦA TRANG TRẠI Mơ hình tổ chức quản lý trang trại Cơ cấu tổ chức máy chế hoạt động trang trại Số lượng trình độ đội ngũ quản lý chuyên môn trang trại T Chỉ tổ Đ C T C CC n ại ao ru ấ ấ ấ g h đẳ n p p p a f Q K * Trang trại có hệ thống sổ sách kế tốn theo dõi tài trang trại khơng? □ Có □ Khơng * Trang trại có làm báo cáo tài hàng năm khơng (là báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu nợ phải trả tình hình tài chính, kết kinh doanh kỳ trang trại) □ Có □ Khơng * Trang trại có mua bảo hiểm nông nghiệp không? (để bù đắp rủi ro phát sinh lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đời sống nông thôn: trồng, vật nuôi, vật tư, hàng hóa, ngun liệu nhà xưởng) □ Có □ Khơng PHẦN II - NGUỒN LỰC VÀ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT CỦA TRANG TRẠI Đất đai chủng loại a Đất đai * Đất cấp GCN QSD đất chưa □ Có * Nguồn gốc đất (tỷ lệ %) Của chủ trang trại:………% Đất thuê, mượn, thầu:…… % □ Khơng * Cơ cấu diện tích loại đất sử dụng Đ Đ Đ Đ Đ Đ D i Lao động T L + Đ + K La + Đ + K L a Đ C ã S ổ h n q g a u c q a ấ T r u n g c Trình độ C CĐ a a o o i h đ đ ọ ẳ Vốn T ổ n T r o V ốn 2 * Chi tiết vốn vay S S TMụ T c ố h c T ti h 1N gâ 2N g â 3N g â 4Đ 5C 6K Máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ vào quản lý, sản xuất, chế biến a Máy móc, thiết bị, phương tiện Lo ại m y m c, thi ết M M M M M Bì M M 10 11 12 S ố l ợ n g G i t r ị ( b Cơ sở hạ tầng kỹ thuật N N Sâ T Đ Qiá u t y r c Trang trại có áp dụng quy trình, kỹ thuật chăn ni bền vững khơng (GAP,…) □ Có (áp dụng từ năm nào) □ Khơng * Trang trại có chứng nhận sở chăn ni an tồn khơng □ Có ( ? năm □ Khơng Nếu khơng, sao? * Nếu khơng áp dụng quy trình chăn ni bền vững, khơng chứng nhận sở chăn ni an tồn trang trại có áp dụng biện pháp để đảm bảo vệ sinh an toàn dịch bệnh, quản lý chất lượng khơng? □ Có □ Khơng Nếu có, mơ tả hệ thống, phương pháp để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng * Chuồng trại chăn ni chuồng kín hay hở: □ Kín □ Hở * Trang trại có áp dụng hệ thống ghi chép theo dõi thực hành sản xuất không? □ Có □ Khơng Nếu khơng, có muốn áp dụng khơng? Lí * Trang trại có hệ thống xử lý nhiễm mơi trường khơng □ Có □ Khơng * Khi có gia súc, gia cầm chết, trang trại xử lý nào? Chôn Giết mổ ăn thịt Ném đường, ao hồ, Khác Giết mổ bán * Ai thực dịch vụ thú y trang trại Tự chủ trang trại làm Công nhân/cán kỹ thuật trang trại làm Thuê địch vụ Khác d Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, sản xuất * Có phần mềm quản lý khơng □ Có (tên phần mềm) □ Khơng * Có kết nối mạng khơng □ Có □ Khơng * Trang trạitrang thơng tin điện tử khơng □ Có (tên trang) □ Khơng * Trang trại có giao dịch thương mại điện tử khơng □ Có □ Khơng e Tình hình chế biến Tỷ lệ chế biến nông sản trước tiêu thụ Tình hình liên kết sản xuất, tiêu thụ a Trong sản xuất có ký hợp đồng với * Đại lý cung cấp giống □ Có □ Khơng * Đại lý cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật □ Có □ Khơng * Cán khuyến nơng/nhà khoa học □ Có □ Khơng * Hợp tác xã □ Có □ Khơng * Hộ trang trại khác □ Có □ Khơng * Hình thức khác b Trong tiêu thụ có ký hợp đồng với Tỷ C Đ T H K PHẦN III - KẾT QUẢ SẢN XUẤT (trong năm) A DOANH THU Thu từ trồng trọt TỶ SUẤT BÁN RA KHOẢNG % M D S ã i ản số ệ lượ T Tr ổ o n n B C ộn C C N Sả Dị Doan h thu tron 20 20 12 14 Thu từ chăn nuôi a Số lượng vật nuôi M ã Tr B L L L L G G + G + G G + G m Vị Vị Vị K S ố 2 0 b Thu từ chăn nuôi S ố c S ản lượ C ộn Doanh thu 2 0 T T T G Vị K Sả n Sả Dị Thu từ thủy sản a Tình hình ni trồng thủy sản (không bao gồm lồng, bè) Đ T ổ n n g v D m m m 2 T r Nuôi Nuôi thâm ruộng lúa canh, 20 20 20 20 20 20 10 12 14 10 12 14 b Thu từ thủy sản SảnM ã l s C Gi Doanh thu 2 0 B CHI PHÍ Chi phí biến đổi S T TênS chi ố Đ Thà nh 20 20 20 10 12 14 Gi ốn Ph ân T hu Đi ện X ăn Tr ả K T ổn Chi phí cố định S Tên T TKhấ T p ổ h u T n h M ua M áy T ườ H ệ Đ ườ K T ổn 100 Tổng chi phí Tổng chi phí = Chi phí biến đổi + Chi phí cố định C LÃI Lãi = Doanh thu - Tổng chi phí PHẦN IV - MỘT SỐ CÂU HỎI KHÁC Thời gian tới ơng (bà) có mở rộng quy mơ sản xuất khơng □ Có □ Khơng Nếu có mở rộng trồng cây/ ni Trong năm gần đây, trang trại nhận hỗ trợ từ quan Nhà nước Nội du hỗC ó C Đ Tậ H H Ư Ư C X ây 10 11 12 14 TrCh ả i K hô t V ấ n 101 Những khó khăn sản xuất K T Đ Ti Tr ả C K ó h Mô chi t N T R T C 10 11 12 * Theo ơng/bà, Nhà nước cần có sách để phát triển kinh tế trang trại? 102 ... đề xuất giải pháp phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội Tương ứng với ba mục tiêu cụ thể: (1) Tổng quan sở lý luận thực tiễn phát triển kinh tế trang trại; (2)... triển kinh tế trang trại 14 2.2.1 Tình hình phát triển kinh tế trang trại Việt Nam 14 2.2.2 Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại 19 2.2.3 Bài học kinh nghiệm phát triển kinh. .. Phú Xuyên 25 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Đỗ Tuyết Nhung Tên luận văn: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại địa bàn huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội Ngành: Quản lý kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện phú xuyên, thành phố hà nội , Giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện phú xuyên, thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay