Khả năng sinh trưởng và phẩm chất tinh dịch của lợn piétrain kháng stress và pidu nuôi tại trung tâm giống lợn chất lượng cao học viện nông nghiệp việt nam

74 3 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 20:00

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHONETHASITH PHILAVONG KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHẨM CHẤT TINH DỊCH CỦA LỢN PIÉTRAIN KHÁNG STRESS VÀ PIDU NUÔI TẠI TRUNG TÂM GIỐNG LỢN CHẤT LƯỢNG CAO – HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 Người hướng dẫn khoa học: GS TS Đặng Vũ Bình NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Khonethasith Philavong i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, ngồi nỗ lực cố gắng thân, nhận quan tâm giúp đỡ thầy giáo, cô giáo bạn bè đồng nghiệp Nhân dịp này, trước tiên xin chân thành cảm ơn giúp đỡ giảng viên Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam giảng dạy suốt thời gian học tập Học viện Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy GS.TS Đặng Vũ Bình tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi q trình thực hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo Bộ môn Di truyền – Giống vật ni, tồn thể các công nhân viên làm việc Trung tâm Giống chất lượng cao – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện, giúp đỡ suốt thời gian qua Tôi xin cảm ơn tới người thân gia đình ln giúp đỡ, động viên tơi hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Khonethasith Philavong ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract x Phần Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Những đóng góp 1.4.2 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Cơ sở khoa học sinh trưởng 2.1.2 10 Các tiêu đánh giá phẩm chất tinh dịch yếu tố ảnh hưởng 2.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 14 2.2.1 14 Tình hình nghiên cứu nước 2.2.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 17 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 20 3.1 Địa điểm nghiên cứu 20 iii 3.2 20 Thời gian nghiên cứu 3.3 Vật liệu nghiên cứu 20 3.4 Nội dung nghiên cứu 21 3.5 21 Phương pháp nghiên cứu iii 3.5.1 Đánh giá khả sinh trưởng lợn đực hậu bị Piétrain kháng stress lợn đực hậu bị PiDu 21 3.5.2 Đánh giá phẩm chất tinh dịch lợn đực Piétrain kháng stress lợn đực PiDu 22 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 23 Phần Kết thảo luận 25 4.1 Khả sinh trưởng lợn đực hậu bị piétrain kháng stress Pidu 25 4.1.1 Khả sinh trưởng lợn đực hậu bị Piétrain kháng PiDu 25 4.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh trưởng lợn đực hậu bị Piétrain kháng stress PiDu 26 4.2 Phẩm chất tinh dịch lợn đực Piétrain kháng stress Pidu 39 4.2.1 Phẩm chất tinh dịch lợn đực Piétrain kháng stress PiDu 39 4.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến số tiêu phẩm chất tinh dịch lợn đực Piétrain kháng stress PiDu 41 Phần Kết luận kiến nghị 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị 54 Tài liệu tham khảo 55 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Bộ NN & PTNT Nghĩa tiếng Việt Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn CC, CT, TT Các kiểu gen halothane Cs Cộng DFD Dark, Firm, Dry (thịt sẫm màu, cứng, khô) GLM General Linear Model (Mô hình tuyến tính tổng qt) H-FABP Heart Fatty Acid-Binding Protein LSM Least Square Mean (trung bình bình phương nhỏ nhất) PiDu Lợn lai Piétrain x Duroc PiDu25 Lợn lai 25% Piétrain kháng stress x Duroc PiDu50 Lợn lai 50% Piétrain kháng stress x 50% Duroc PiDu75 Lợn lai 75% Piétrain kháng stress x 25% Duroc PSE Pale, Soft, Exudative (thịt nhợt màu, mềm nhão, rỉ dịch) SE Sai số tiêu chuẩn DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Thành phần dinh dưỡng phần ăn lợn đực hậu bị 20 Bảng 3.2 Số cá thể đực giống số lần khai thác tinh 20 Bảng 3.3 Quy trình vệ sinh phòng bệnh 21 Bảng 4.1 Khả sinh trưởng lợn đực hậu bị Piétrain PiDu 25 Bảng 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới tiêu theo dõi khả sinh trưởng 27 Bảng 4.3 Trung bình bình phương nhỏ (LSM), sai số tiêu chuẩn (SE) tiêu sinh trưởng lợn đực hậu bị Piétrain PiDu 28 Bảng 4.4 Trung bình bình phương nhỏ (LSM), sai số tiêu chuẩn (SE) tiêu kiểm tra suất lợn đực hậu bị theo khối lượng bắt đầu kiểm tra 33 Bảng 4.5 Trung bình bình phương nhỏ (LSM), sai số tiêu chuẩn (SE) tiêu kiểm tra suất lợn đực hậu bị theo khối lượng kết thúc kiểm tra 34 Bảng 4.6 Trung bình bình phương nhỏ (LSM), sai số tiêu chuẩn (SE) tiêu sinh trưởng lợn đực hậu bị theo mùa vụ 38 Bảng 4.7 Phẩm chất tinh dịch lợn đực Piétrain PiDu 50 40 Bảng 4.8 Các yếu tố ảnh hưởng tới số tiêu phẩm chất tinh dịch 42 Bảng 4.9 Trung bình bình phương nhỏ (LSM), sai số tiêu chuẩn (SE) tiêu phẩm chất tinh dịch lợn Piétrain PiDu 43 Bảng 4.10 Trung bình bình phương nhỏ (LSM), sai số tiêu chuẩn (SE) tiêu phẩm chất tinh dịch qua hệ 45 Bảng 4.11 Trung bình bình phương nhỏ (LSM), sai số tiêu chuẩn (SE) tiêu phẩm chất tinh dịch qua năm 46 Bảng 4.12 Trung bình bình phương nhỏ (LSM), sai số tiêu chuẩn (SE) tiêu phẩm chất tinh dịch qua mùa 50 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Tăng khối lượng trung bình hàng ngày đực hậu bị Piétrain PiDu 29 Hình 4.2 Độ dày mỡ lưng đực hậu bị Piétrain PiDu 30 Hình 4.3 Tỷ lệ nạc đực hậu bị Piétrain PiDu 31 Hình 4.4 Tăng khối lượng trung bình hàng ngày đực hậu bị Piétrain PiDu theo khối lượng bắt đầu kiểm tra 32 Hình 4.5 Tăng khối lượng trung bình hàng ngày đực hậu bị Piétrain PiDu theo khối lượng kết thúc kiểm tra 35 Hình 4.6 Độ dày mỡ lưng đực hậu bị Piétrain PiDu theo khối lượng kết thúc kiểm tra 36 Hình 4.10 Lượng tinh đực Piétrain PiDu 43 Hình 4.11 Hoạt lực tinh trùng đực Piétrain PiDu 44 Hình 4.12 Lượng tinh đực Piétrain kháng stress PiDu qua hệ 44 Hình 4.14 Hoạt lực tinh trùng đực Piétrain PiDu qua năm 48 Hình 4.15 Nồng độ tinh trùng đực Piétrain PiDu qua năm 48 Hình 4.16 VAC đực Piétrain PiDu qua năm 49 Hình 4.17 Lượng tinh đực Piétrain PiDu qua mùa vụ 51 Hình 4.18 Hoạt lực tinh trùng đực Piétrain PiDu qua mùa vụ 51 Hình 4.19 Nồng độ tinh trùng đực Piétrain PiDu qua mùa vụ 52 Hình 4.20 VAC đực Piétrain kháng stress PiDu qua mùa vụ 53 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Khonethasith Philavong Tên luận văn: “Đánh giá khả sinh trưởng chất lượng tinh dịch lợn đực giống Piétrain kháng stress PiDu nuôi Trung tâm Giống lợn chất lượng cao, Học viện Nông nghiệp Việt Nam” Ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 Tên sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu Đánh giá khả sinh trưởng chất lượng tinh dịch lợn Piétrain kháng stress PiDu (con lai đực Duroc nái Piétrain kháng stress) nuôi Trung tâm Giống lợn chất lượng cao, Học viện Nơng nghiệp Việt Nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng đàn đực giống phục vụ cho phát triển chăn nuôi lợn hướng nạc khu vực Hà Nội tỉnh lân cận Phương pháp nghiên cứu Đề tài có hai nội dung Nội dung 1: Đánh giá khả sinh trưởng lợn đực hậu bị Piétrain kháng stress lợn đực hậu bị PiDu Nội dung 2: Đánh giá phẩm chất tinh dịch lợn đực Piétrain kháng stress lợn đực PiDu Vật liệu: Lợn đực hậu bị Piétrain kháng stress lợn đực hậu bị PiDu với số lượng tổng số 195 cá thể, đó: + Lợn đực hậu bị Piétrain kháng stress: 144 cá thể; + Lợn đực hậu bị PiDu: 51 cá thể Phương pháp: Nội dung 1: Theo dõi khả sinh trưởng lợn Piétrain kháng stress PiDu giai đoạn hậu bị từ tháng tuổi (60 ngày) đến 7,5 tháng tuổi (225 ngày), tiêu theo dõi gồm: - Khối lượng bắt đầu - Khối lượng kết thúc - Tăng khối lượng trung bình hàng ngày - Dày mỡ lưng tỷ lệ nạc Kết theo dõi Piétrain kháng stress Hà Xuân Bộ (2015) cho thấy thể tích tinh dịch đạt cao hệ (343,43 ml), giảm dần qua hệ (thế hệ 2: 305,48 ml, hệ 3: 214,30 ml, hệ 4: 181,13) Mặc dù thể tích tinh dịch dao động qua hệ, tiêu hoạt lực, nồng độ tổng số tinh trùng tiến thẳng lần khai thác lại khơng có sai khác có ý nghĩa thống kê qua hệ (P>0,05) 4.2.2.3 Ảnh hưởng năm Sự ảnh hưởng yếu tố năm đến tiêu phẩm chất tinh dịch lợn Piétrain kháng stress PiDu trình bày bảng 4.11 Sự sai khác năm đến tiêu: thể tích, nồng độ, hoạt lực tinh trùng tổng số tinh trùng tiến thẳng có ý nghĩa thống kê (P0,05) Trong năm 2012, 2014 2016 thể tích tinh dịch đạt mức độ thấp hơn, tương ứng 242,84; 250,07 219,26 ml Nhìn chung, thể tích tinh dịch lợn Piétrain PiDu dao động qua năm từ 2012 đến 2016 Hình 4.13 Lượng tinh đực Piétrain PiDu qua năm 47 Hình 4.14 cho thấy hoạt lực tinh trùng năm 2012 đạt 0,76; năm 2013 đạt 0,78, đạt cao năm 2014 2015, tương ứng 0,81 0,80, thấp vào năm 2016 (0,71) Hình 4.14 Hoạt lực tinh trùng đực Piétrain PiDu qua năm Hình 4.15 cho thấy nồng độ tinh trùng đạt mức thấp năm 2012, 2013 2015, tương ứng 266,04; 188,32 224,91 triệu/ml; đạt cao năm 2014 2016, tương ứng 432,94 434,12 triệu/ ml Hình 4.15 Nồng độ tinh trùng đực Piétrain PiDu qua năm 48 Hình 4.16 cho thấy tổng số tinh trùng tiến thẳng lợn Piétrain kháng stress PiDu đạt cao năm 2014 (92,58 tỷ/lần khai thác), cao rõ rệt so với tất năm khác (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Khả năng sinh trưởng và phẩm chất tinh dịch của lợn piétrain kháng stress và pidu nuôi tại trung tâm giống lợn chất lượng cao học viện nông nghiệp việt nam , Khả năng sinh trưởng và phẩm chất tinh dịch của lợn piétrain kháng stress và pidu nuôi tại trung tâm giống lợn chất lượng cao học viện nông nghiệp việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay