Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 24 có lời giải

13 11 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/02/2019, 18:07

ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI THỬ THPT QG - NĂM 2018 – 2019 Gv Trịnh Minh Hiệp Tên môn: VẬT LÝ ĐỀ SỐ 24 Câu 1: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T pha dao động A Không đổi theo thời gian B Biến thiên điều hòa theo thời gian C Là hàm bậc với thời gian D Là hàm bậc hai thời gian Câu 2: Tia tử ngoại dùng A Trong y tế để chụp điện, chiếu điện B Để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại C Để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh D Để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại Câu 3: Chọn đáp án Ơtơ chở hàng nhiều, chất đầy hàng nặng xe dễ bị lật vì: A Vị trí trọng tâm xe cao so với mặt chân đế B Giá trọng lực tác dụng lên xe qua mặt chân đế C Mặt chân đế xe nhỏ D Xe chở nặng Câu 4: Các điện tích Q1 Q gây M điện trường tương ứng E1 E vng góc Theo nguyên lý chồng chất điện trường độ lớn cường độ điện trường M là: A E  E1  E B E  E12  E 22 C E  E1  E D E  E12  E 22 Câu 5: Tại thời điểm t = 0,5s, cường độ dòng điện xoay chiều qua mạch 4A, là: A Cường độ hiệu dụng B Cường độ cực đại C Cường độ tức thời D Cường độ trung bình Câu 6: Một vật dao động trục Ox với phương trình động lực học có dạng 40.x  x  Lấy 2  10 Kết luận A Dao động vật điều hòa với tần số góc   40 rad / s B Dao động vật điều hòa với tần số góc   2 rad / s C Dao động vật tuần hồn với tần số góc   2 rad / s D Dao động vật tuần hồn với tần số góc   40 rad / s Câu 7: Âm sắc đặc tính sinh lí âm: A Chỉ phụ thuộc vào biên độ B Chỉ phụ thuộc vào tần số C Chỉ phụ thuộc vào cường độ âm D Phụ thuộc vào tần số biên độ Câu 8: Động vật tăng khi: A Gia tốc vật a > B Vận tốc vật v > C Các lực tác dụng lên vật sinh công dương D Gia tốc vật tăng Câu 9: Chỉ câu sai A Vận tốc tức thời chuyển động thẳng biến đổi dều có độ lớn tăng giảm theo thời gian B Gia tốc chuyển động thẳng biến đổi có độ lớn khơng dổi C Vectơ gia tốc chuyển động thẳng biến đổi chiều ngược chiều với vectơ vận tốc D Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, quãng đường khoảng thời gian Câu 10: Để sửa tật cận thị người phải đeo kính: A Hội tụ B Kính phân kì C Kính lão D Kính râm Câu 11: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc  nhỏ Lấy gốc thể vị trí cân Khi lắc chuyển động nhânh dần theo chiều dương đến vị trí có động li độ góc  lắc bằng: A   0 B    0 C    0 2 D    0 Câu 12: Suất điện động acquy 12V Lực lạ thực công 3600 J Điện lượng dịch chuyển hai cực nguồn điện là: A 350C B 3500C C 300C D 35C Câu 13: Bước sóng ánh sáng đỏ chân khơng mơi trường có chiết suất n 0,7 m 0,56 m Xác định n A.1,25 B 1,33 C 1,50 D 1,54 Câu 14: Một khung dây đặt từ trường B có trục quay  khung vng góc với đường cảm ứng từ Cho khung quay quanh trục  , từ thơng gửi qua khung có biểu thức    cos 100t   (Wb) Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất khung là: 2 3  5   A e  50cos 100t    V      B e  50cos 100t    V  6    C e  50cos 100t    V  6  5   D e  50cos 100t    V    Câu 15: Người ta xác định chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện quy tắc saụ đây? A Quy tắc bàn tay phải B Quy tắc nắm bàn tay trái C Quy tắc nắm bàn tay phải D Quy tắc bàn tay trái Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động pha với tần số f = 16Hz Tại điểm M cách nguồn A, B khoảng d1  30 cm, d  24 cm, sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực có hai dãy cực đại kháC Vận tốc truyền sóng mặt nước bao nhiêu? A V = 38,4 cm/s B V = 32 cm/s C v=27 cm/s D v=48 cm/s Câu 17: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C nối kín với Tần số mạch dao động xác định công thức A 2 LC B 2 LC C LC D 2 LC Câu 18: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh diện dung tụ điện đến giá trị C1 chu kì dao động riêng mạch T1 Để chu kì dao động riêng mạch 2T1 phải điều chỉnh điện dung tụ điện tăng lượng A Tăng C1 B Tăng 3C1 C Tăng 2C1 D Tăng 4C1 Câu 19: Hệ thức sau phù hợp với định luật Sác – lơ? A p ~ t B p1 p3  T1 T3 C p  số t D p1 T2  p T1 Câu 20: Ánh sáng màu lục với bước sóng   500 nm chiếu vào hai khe hẹp cách mm Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới quan sát m Khoảng cách hai vân sáng liên tiếp bằng: A 0,1 mm B 0,4 mm C mm D 0,25 mm Câu 24: Khi nói phản ứng hạt nhân toa lượng, điều sau sai? A Các hạt nhân sản phẩm bền hạt nhân tương tác B Tổng độ hụt hạt tương tác nhỏ tổng độ hụt khối hạt sản phẩm C Tổng khối lượng hạt tương tác nhỏ tổng khổi lượng hạt sản phẩm D Tổng lượng liên kết hạt sản phẩm lớn tổng lượng liên kết hạt tương tác Câu 25: Dùng proton bắn vào hạt nhân 94 Be đứng yên gây phản ứng: p  94 Be    63 Li Phản ứng tỏa lượng W  2,1 MeV Hạt nhân Li hạt  bay với động 3,58 MeV MeV Lấy gần khối lượng hạt nhân, tính theo đơn vị u, số khối Góc hướng chuyển động hạt  hạt Li gần bằng: A 45 B 150 C 75 D 120 Câu 26: Hai vật dao động điều hòa tần số góc  (rad/s) , biên độ A1  A2  10  cm  Tại thời điểm t (s), vật có li độ x1 vận tốc v1 , vật có li độ x vận tốc v thỏa mãn điều kiện: v1x  v2 x1  10  cm2 / s  Giá trị nhỏ  bằng: A 0,5 (rad/s) B (rad/s) C (rad/s) D 0,4 (rad/s) Câu 27: Vật sáng AB vng góc với trục thấu kính hội tụ cho ảnh ngược chiều lớn gấp lần AB cách AB 100 cm Tiêu cự thấu kính là: A 25cm B 40cm C 16cm D 206cm Câu 28: Chiếu xiên chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc vàng lam từ khơng khí tới mặt nước thì: A Chùm sáng bị phản xạ toàn phần B Tia khúc xạ ánh sáng vàng tia sáng lam bị phản xạ toàn phần C So với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch tia khúc xạ vàng D So với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch tia khúc xạ lam Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, chiếu vào khe S đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng 1  0, 490 m  Trên quan sát khoảg rộng đếm 57 vân sáng, có vân sáng màu với vân trung tâm vân nằm khoảng rộng Biết khoảng rộng số vân sáng đơn sắc 1 nhiều số vân sáng  vân Bước sóng  bằng: A 0,551 m B 0,542 m C 0,560m D 0,550 m Câu 30: Một sóng điện từ truyền từ đài phát sóng Hà Nội đến máy thu Tại điểm A có sóng truyền hướng Bắc, thời điểm từ trường 0,06 T có hướng thẳng đứng xuống mặt đất điện trường vectơ E Biết cường độ điện trường cực đại 10 V/m cảm ứng từ cực đại 0,15 T Điện trường E có hướng độ lớn là: A Điện trường E hướng phía Tây có độ lớn E = 9,2 V/m B Điện trường E hướng phía Đơng có độ lớn E = 9,2 V/m C Điện trường E hướng phía Tây có độ lớn E = V/m D Điện trường E hướng phía Đơng có độ lớn E = V/m Câu 31: Cho chùm hẹp elctron quang điện hướng vào từ trường có B  104 T theo phương vng góc với từ trường Tính chu kì electron từ trường Cho biết h = 6,625.1034 J.s; c = 3.108 m/s; e  1,6.1019 C; me = 9,1.1031 kg A s B s C 0,26 s D 0,36 s Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc ban đầu khoảng cách mặt phẳng hai khe D, di chuyển khoảng D điểm M ảnh quan sát vân sáng bậc k 4k Khi giảm khoảng cách quan sát mặt phẳng hai khe xuống khoảng cách ban đầu M quan sát vân gì? Chọn phương án đúng? A Vân tối thứ 4k B Vân sáng bậc 4k C Vân tối thứ 2k D Vân sáng bậc 2k Câu 33: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,30 m vào chất thấy chất phát ánh sáng có bước sóng 0,50 m Cho công suất chùm sáng phát quang 1% cơng suất chùm sáng kích thích Ti số số phôtôn ánh sáng phát quang số phơtơn ánh sáng kích thích phát khoảng thời gian gần với giá trị sau đây: A 1,7% B 4% C 2,5% D 2% Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm Khi nối tắt tụ C điện áp hiệu dụng hai đầu R tăng suất mạch sau nối tắt: lần dòng điện hai trường hợp vng pha Hệ số công A B C 2 D Câu 35: Một sóng hình sin lan truyền dọc theo trục ox (hình vẽ) Biết đường nét đứt hình dạng sóng t = (s), đường nét liền hình dạng sóng thời điểm t1 (s) Biết tốc độ truyền sóng v = 0,5 m/s, OC  50 cm, OB = 25 cm Giá trị t1 nhận là: A 1,25 (s) B (s) C 0,5 (s) D 5,5 (s) Câu 36: Có hai nguồn chất phóng xạ A B, ban đầu số hạt hai chất trộn lẫn với tạo thành hỗn hợp phóng xạ Biết chu kì phóng xạ hai chất T1 T2 với T1  2T2 Sau thời gian t hỗn hợp lại 25% tổng số hạt ban đầu Giá trị t gần là: A 0, 69 T1 B 2T1 C 3T1 D 1, 45T1 Câu 37: Mạch xoay chiều RLC không phân nhánh mắc vào hai đầu máy phát điện xoay chiều Khi tốc độ quay roto 2n (vòng/phút) cơng suất 5P lúc mạch có tính cảm kháng Khi tốc độ quay phA Khi tốc độ quay cùa roto n (vòng/phút) cơng suất P hệ số cơng suất roto n (vòng/phút) cơng suất gần giá trị sau đây: A 6,2P B 3,2P C 2,6P D 4,1P Câu 38: Trong nguyên tử Hidro, gọi v1 , v2 tốc độ electron quỹ đạo có bán kính r1 r2 cho v2  3v1 Electron chuyển từ quỹ đạo A P L B K lên M C N L D M lên P Câu 39: Hai vệ tinh nhân tạo I II bay quanh Trái Đất quỹ đạo tròn bán kính r 2r Tốc độ vệ tinh I v1 Hỏi tốc độ v vệ tinh II bao nhiêu? A 2v1 C v1 B v1 D v1 Câu 40: Dòng điện xoay chiều có cường độ i  I0 cos t (A) chạy qua đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Các đường biểu diễn điện áp tức thời hai đầu R, L, C biểu diễn đồ thị hình vẽ bên theo thứ tự tương ứng là: A (3); (1); (2) B (1); (2): (3) C (2);(l);(3) D (3); (2); (1) - HẾT Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-C 2-B 3-A 4-B 5-C 6-B 7-D 8-C 9-D 10-B 11-C 12-C 13-A 14-C 15-D 16-B 17-D 18-B 19-B 20-C 21-A 22-C 23-A 24-C 25-B 26-D 27-C 28-D 29-C 30-D 31-D 32-B 33-A 34-B 35-D 36-D 37-C 38-A 39-C 40-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Pha dao động dao động điều hòa là:    t    pha dao động hàm bậc với thời gian Câu 2: B Tia tử ngoại dùng để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại Chú ý: Câu A D tia X, câu C tia hồng ngoại Câu 3: A Ơ tơ chở hàng nhiều, chất đầy hàng nặng xe dễ bị lật vị trí trọng tâm xe cao so với mặt chân đế Câu 4: B Vì E1 E vng góc nên E M  E12  E 22 Câu 5: C Giá trị thời điểm giá trị tức thời Câu 6: B Ta có: a  x  2 x  40.x  x   40x   2 x    2  40    2  rad / s  Câu 7: D Âm sắc đặc tính sinh lí gắn liền với đồ thị dao động âm (hoặc phụ thuộc vào biên độ tần số âm) Câu 8: C Theo định lí động ta có: Wd  Wd2  Wd1  A Câu 9: D Vì s  v0 t  at => Trong khoảng thời gian quãng đường s => D sai Câu 10: B Người bị cận thị phải đeo kính phân kì để tạo ảnh ảo nằm khoảng nhìn rõ trước mắt => Câu 11: C Ta có: Wd  Wt   W mg  mg 0    2 2 + Vì lắc chuyển động nhanh dần nên vật đến vị trí cân + Mặt khác chuyển động theo chiều dương nên phải miền âm 0  0 Câu 12: C Ta có: A  qU  q  300C Câu 13: A Gọi   bước sóng ánh sáng đỏ chân khơng mơi trường có chiết suất n + Ta có:   0  0, n   1, 25 n  0,56 Câu 14: C      Ta có: e    50sin 100t    50cos 100t    3 2   Câu 15: D Để xác định chiều lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng diện I ta áp dụng quy tắc bàn tay trái “đặt bàn tay xòe rộng đường sức xuyên qua lòng bàn tay, chiều từ cổ tay chiều dòng điện, ngón chỗi 90° chiều lực từ tác dụng lên dòng điện” Câu 16: B Vì M cực đại nên: d1  d  k + Giữa M trung trực có hai cực đại nên M thuộc cực đại thứ  k    3     cm  + Ta có: v  f  32  cm / s  Câu 17: D Tần số mạch dao động LC: f    2 2 LC Câu 18: B Ta có: T  2 LC Để chu kì tăng lần C phải tăng lần  C tăng thêm lượng 3C1 Câu 19: B Theo định luật Sác – lơ, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối => B Câu 20: C Khoảng cách hai vân sáng liên tiếp là: i  D  1 mm  a Câu 21: A Hiện tượng quang điện tượng êlectron bứt khỏi bề mặt kim loại khi kim loại chiếu sáng ánh sáng thích hợp Câu 22: C + Vì hệ nhận nhiệt nên Q > => Q = 100 J + VI hệ sinh công nên A < => A = -70 J + Theo ngun lí I ta có: U  A  Q  30J Câu 25: B Ta có: W  W  WLi  Wp  Wp  W  WLi  W  5, 48  MeV  + Định luật bảo toàn động lượng: pp  p  pLi  p2p  p2  p2Li  2p pLi cos   mp Wp  m W  mLi WLi  m W mLi WLi cos   cos   mp Wp   m W  mLi WLi  m W mLi WLi    150 Câu 26: D  10  Ta có: A1  A  A1A  A1A     25  2  v2 A1  x1  12 1 v2 v2  + Lại có:   x12  12 x 22  22  25 1 2 v 22  A  x   22  + Theo bất đẳng thức Bu – ni – a ta có:  a  b2  c2  d    ac  bd   v2  v2   v v    x12  12  x 22  22    x1  x  1  2       2 v v 10  v v  v1x  v2 x1 10   x1  x   252  x1  x  25    25           0,  min  0, 4rad / s Cách 2: 1 + ta có: v1x  v2 x1  10    x1  A1 cos  t  1  v1  A1 sin  t  1   + Giả sử:    x  A cos  t  2   v  A sin  t  2   2 + Thay (2) Vào (1) ta được: A1 sin  t  1  A2 cos  t  2   A2 sin  t  2  A1 cos  t  1   10  A1A2  sin  2t  1  2   10  10 A1A   sin  2t  1  2   (3) + Nhận thấy    A1A2  sin  2t  1  2   max   10  A  A  A A  A A   2    25    10  0, rad / s + Ta có:   2 25.1  sin 2t      max   2  Câu 27: C d  d  4d d + Khoảng cách vật ảnh: L  d  d  100  d  20 cm d  80 cm + Vì ảnh ngược chiều nên ảnh ảnh thật nên k   k  4   + Tiêu cự thấu kính: f  d.d 20.80   16  cm  d  d 20  80 Câu 28: D Vì ánh sáng từ mơi trường có chiết suất nhỏ sang lớn => khơng bị phản xạ tồn phần mà bị khúc xạ + Theo định luật khúc xạ ta có: n1 sin i  n sin r  1.sin i  n.sin r + Vi nlam > nvàng => rlam < rvàng => góc khúc xạ tia lam nhỏ góc khúc xạ tia vàng Vậy so với phương tia tới tia khúc xạ lam lệch nhiều tia vàng Câu 29: C + Số vân sáng đơn sắc 1  có năm vân sáng trùng là: N  57   52 + Có vân trùng  có khoảng trùng  số vân đơn sắc 1  có khoảng trùng 52  13 vân + Khi hai vân sáng trùng thì: k1  a   (tối giản)  khoảng hai vân sáng trùng k 1 b liên tiếp có  a  1 vân 1  b  1 vân  Theo đề suy ra:  a 1   b 1  13  a  b  15 1 + Mặt khác:  a  1   b  1   a  b   2 + Giải 1   ta có: a  b   a 2     0,56 m b 1 Câu 30: D + Áp dụng quy tắc bàn tay phải: Đặt bàn tay phải xòe ộng B xuyên qua lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng chiều v , ngón chỗi 90 chiều vecto E + Vì B E dao động pha nên ta có: E  E cos  t    B  B0 cos  t      B B E   E    E0   V / m  B0 E  B0  Câu 31: D Vì electron chuyển động vng góc vào từ trường nên lực lorenxơ lực hướng tâm nên ta có: B e v  m v2 mv r  0,36  s  r B e Câu 32: B + Vị trí điểm M: x M  k + Do ta có: x M  k D  k tỉ lệ nghịch với D ( x M , , a không đổi) a   D   D   D   D  4k a a  D  06D  x M  k 1, 6D a 1 + Khi giảm khoảng cách xuống 0, 4D thì: xM  K .0, 4D 1  0, 4K  1, 6k  K  4k a Câu 33: A + Năng lượng kích thích: E1  N11  N1 hc 1 + Năng lượng phát quang: E  N 2  N hc 2 + Theo đề: P2 E N  N   0, 01   0, 01   1, 67% P1 E1 N1  N1 Câu 34: B + Chọn trục U làm cchuẩn nằm ngang + Vì u R pha với i nên UR  I, u LC vuông pha với i nên ULC  I + Vì hai dòng điện vng pha nên ta vẽ giản đồ véc tơ hình + Từ hình vẽ ta có: cos 2  UR  U UR U   U   R L + Theo tính chất hình chữ nhật  UL  UR  cos 2  UR  U U UR R   UR  Câu 35: D + Từ hình ta có: OC  + Vì OB    50    100  cm  OC  3   khoảng cách DM  4 + Nhận thấy đỉnh sóng dịch chuyển từ D đến M nên quãng đường mà sóng truyền thời gian từ 3  k  75  100k t  đến t1 là: s  (Với k  0,1, 2,3 ) + Thời gian truyền sóng là: t1  s 75  100k   1,5  2k v 50 + Thay đáp án chọn đáp án cho k nguyên dương Chú ý: - Học sinh dễ nhầm đường nét liền t  nét đứt t1 nên đáp án C - Theo khơng gian sóng tuần hồn với chu kì k nên sau k hình ảnh lại lặp lại nên quãng đường truyền sóng tổng quát phải hiểu là: s 3  k  75  100k (với k  0,1, 2,3 ) Câu 36: D + Gọi N số hạt ban đầu chất t  T1 N  N  A + Số hạt lại sau thời gian t chất A B:  t 2t  T2 T1  N B  N  N t 2t t N  NB 1 X 2 T1 + Theo đề ta có: A  0, 25   T1  T1    X  X  0,5  2N0 t 2t N  NB 1  A  0, 25   T1  T1  2N0 t T1 Đặt X   X2  X  0,5   X  0,366  t  1, 45T1 Câu 37: C + Khi tốc độ quay rô to tăng k lần E ZL tăng gấp k ZC giảm k lần 3 R2 R2    Z  Z  1   L C R   Z L  ZC  + Khi tốc độ n thì: cos   + Khi 2n thì: I  R   Z L  ZC  P2  I2     54 P1  I1  ZC   R   2ZL     E R   Z L  ZC  2 2 Z  Z  R2 4R    R   2ZL  C     2ZL  C    2   15   + Từ (1) (2) ta có: 3Z2L  3ZC2  6ZL ZC  60ZL2  15ZC2  30ZL ZC  83  0,39  ZL   38 2  57ZL  0,75ZC  24ZL ZC  Chọn ZC     Z    0, 034  L 38 + Vì lúc 2n mạch có tính cảm kháng nên 2ZL  ZC Z  ZL  C => Chọn ZL  0,39  R  1,06 P I  + Khi n thì:     P1  I1  P  2 P1 1, 062   0,39  1 R   Z L  ZC  Z   R   2ZL  C  2  Câu 38: A 2   1, 06   2.0,39   2  2  2, 61  P3  2, 61P Coi electron chuyển động tròn quanh hạt nhân lực tương tác tĩnh điện electron hạt nhân lực hướng tâm nên ta có: n r0 v1 r2 v e2 v2 e2 n k m v k      r r m.r v2 r1 m r0 v2 m + So sánh với đề ta có: n  Thế đáp án m Câu 39: C + Lực hấp dẫn trái đất vệ tinh: Fhd  G M.m r2 + Vì vệ tinh chuyển động tròn quanh Trái đất nên lực hấp dẫn lực hướng tâm Do đó: G v v M.m v2 M  m v G    v2  r r m v1 2 Câu 40: A + Từ ta thấy lúc t  : u1  theo chiều âm nên 1      u1  U01 cos  t    V  2  u  theo chiều dương nên 2       u  U02 cos  t    V  2  u  U03 nên 3   u  U03 cos  t  V  + Vì u L sớm pha u R góc u R  u ; u L  u1 u C  u   u R sớm pha u C góc nên: 2 ... 39-C 40-A (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Pha dao động dao động... B 150 C 75 D 120 Câu 26: Hai vật dao động điều hòa tần số góc  (rad/s) , biên độ A1  A2  10  cm  Tại thời điểm t (s), vật có li độ x1 vận tốc v1 , vật có li độ x vận tốc v thỏa mãn điều... E hướng phía Tây có độ lớn E = 9,2 V/m B Điện trường E hướng phía Đơng có độ lớn E = 9,2 V/m C Điện trường E hướng phía Tây có độ lớn E = V/m D Điện trường E hướng phía Đơng có độ lớn E = V/m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 24 có lời giải, Đề thi thử THPT QG 2019 vật lý gv trịnh minh hiệp đề 24 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay